Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Nauczanie
Nauczanie (#7316)
Ogólne modlitwy o pomoc w nauczaniu

Wywyższone niechaj będzie Imię Twoje, o Boże mój, za to, żeś objawił ten Dzień, który jest Królem Dni, Dzień, któryś zapowiedział swoim Wybrańcom i Prorokom w swoich najdoskonalszych Tablicach, Dzień, w którym rozlałeś wspaniałość chwały wszystkich swoich imion na wszystkie stworzone rzeczy. Niezwykłego błogosławieństwa dostąpił ten, kto skierował się ku Tobie, znalazł się w Twojej obecności i uchwycił ton Twojego głosu.

Błagam Cię, o mój Panie, w imię Tego, wokół którego krąży w adoracji królestwo Twoich imion, abyś łaskawie tak wspomagał swoich umiłowanych w wysławianiu Twojego Słowa pośród sług Twoich i rozgłaszaniu szeroko i daleko Twojej chwały pośród stworzeń Twoich, aby zachwyt nad Twym objawieniem wypełnił dusze wszystkich mieszkańców Twojej ziemi.

Skoro poprowadziłeś ich, o mój Panie, ku żywym wodom swej łaski, swą szczodrością spraw, aby nie pozostawali z dala od Ciebie i skoro powołałeś ich w pobliże swego tronu, przez wzgląd na Twą serdeczną dobroć, nie pozbawiaj ich swojej obecności. Ześlij im zatem to, co uniezależni ich od wszystkiego poza Tobą i sprawi, że wzniosą się ku niebiosom Twojej bliskości, a w ten sposób ani przewaga gnębicieli, ani podszepty tych, którzy zwątpili w Twoją najwspanialszą i najpotężniejszą Istotę, nie będą zdolne powstrzymać ich od zbliżenia się do Ciebie.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Nauczanie (#7317)

Chwała niechaj będzie Tobie, o Panie, Boże mój! Błagam Cię na Twoje Imię, którego nikt godnie nie rozpoznał i którego doniosłości nie zgłębiła żadna dusza; błagam Cię na tego, który jest Źródłem Twojego Objawienia i Świtem Twoich znaków, abyś uczynił serce moje czarą Twojej miłości i pamięci o Tobie. Złącz je zatem ze swym najwspanialszym Oceanem, ażeby wypływały z niego żywe wody Twej mądrości i kryształowe strumienie Twego wysławiania i czci.

Członki mego ciała świadczą o Twojej jedności, a włosy mej głowy dają świadectwo potęgi Twojej wszechwładzy i mocy. Stoję oto u wrót Twojej łaski z najwyższą skromnością, z zupełnym wyrzeczeniem, trzymając się rąbka Twojej hojności, a spojrzenie moje utkwione jest na horyzoncie Twoich darów.

Przeznacz dla mnie, o mój Boże, to, co przystoi wielkości Twojego majestatu, i dopomóż mi, abym dzięki Twojej umacniającej łasce mógł tak nauczać Twojej Sprawy, aby umarli powstali z grobów i pośpieszyli ku Tobie z całkowitą ufnością, wpatrując się we wschód Twojej Sprawy i miejsce świtania Twego Objawienia.

Tyś zaiste jest Najpotężniejszym, Najwyższym, Wszechwiedzącym i Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Nauczanie (#7318)

Chwała niechaj będzie Tobie, o Panie świata i Upragnienie narodów, o Ty, któryś objawił się w Największym Imieniu, mocą którego perły mądrości i wypowiedzi wyłoniły się z muszli wspaniałego morza Twojej wiedzy, a niebiosa Boskiego objawienia zostały przystrojone światłem ukazania się słońca Twojego oblicza.

Błagam Cię na to Słowo, co udoskonaliło Twój dowód pośród Twoich stworzeń i dało świadectwo pośród sług Twoich, abyś umocnił swój lud tak, by oblicze Twojej Sprawy zajaśniało w Twoim królestwie, sztandary Twojej potęgi zostały zatknięte pomiędzy sługami Twymi, a chorągwie Twojego przewodnictwa zostały uniesione we wszystkich krainach Twoich.

O mój Panie! Ty widzisz ich, jak uchwycili się więzi Twojej łaski i trzymają się rąbka płaszcza Twoich dobrodziejstw. Przeznacz dla nich to, co zbliży ich ku Tobie, a powstrzyma od wszystkiego poza Tobą.

Błagam Cię, o Królu istnienia i Obrońco tego, co widzialne i niewidzialne, abyś sprawił, by każdy, kto powstanie służyć Twojej Sprawie, stał się niby morze falujące na Twoje życzenie i został rozpalony płomieniem Twojego Świętego Drzewa, jaśniejącym nad horyzontem nieba Twojej woli. Zaprawdę, Tyś jest Potężnym, którego nie zdołają osłabić ani potęga całego świata, ani siły narodów. Nie ma Boga poza Tobą, Jedynym, Niezrównanym, Obrońcą, Samoistnym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Nauczanie (#7319)

O Boże, któryś jest Autorem wszystkich Uosobień, Początkiem wszystkich Początków, Krynicą wszystkich Objawień i Źródłem wszystkich Świateł! Świadczę, że Twoje Imię upiększyło niebo zrozumienia, i sprawiło, że ocean wypowiedzi wezbrał, a zwiastowanie Twojej opatrzności zostało obwieszczone wierzącym wszystkich religii.

Błagam Cię, abyś wzbogacił mnie tak, bym nie potrzebował niczego prócz Ciebie i był niezależny od kogokolwiek z wyjątkiem Ciebie. Zroś mnie zatem takim deszczem z obłoków Twojej łaskawości, co korzyść w każdym z Twoich światów mi przyniesie. Wspomagaj mnie więc Twoją umacniającą łaską, abym tak służył Twojej Sprawie pośród sług Twoich, bym mógł dokonać tego, co sprawi, że pamięć o mnie pozostanie tak długo, jak długo istnieć będzie Twoje własne królestwo i trwać będzie Twoje panowanie.

Oto Twój sługa, o mój Panie, który zwrócił całą swoją istotę ku horyzontowi Twojej szczodrości, oceanowi Twojej łaski i niebu Twoich darów. Postępuj ze mną zatem, jak przystoi Twojemu majestatowi, Twojej chwale, hojności i łasce.

Tyś zaprawdę jest Bogiem siły i mocy, który gotów jest odpowiedzieć tym, którzy się modlą do Ciebie. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Nauczanie (#7320)

Powiedz: Wywyższone niechaj będzie Imię Twoje, o Panie, mój Boże! Błagam Cię na Twoje Imię, dzięki któremu zalśniła jasno wspaniałość światła mądrości, gdy niebiosa Boskiej wypowiedzi zostały poruszone wśród ludzkości, abyś łaskawie wspomógł mnie swym niebiańskim umocnieniem i pozwolił mi wysławiać Twoje Imię pośród Twoich sług.

O Panie! Do Ciebie zwróciłem moją twarz, wolny od wszystkiego prócz Ciebie, i trzymając się mocno rąbka szaty Twoich nieskończonych błogosławieństw. Rozwiąż zatem mój język, abym mógł głosić to, co zauroczy umysły ludzi i rozraduje ich dusze i ducha. Umocnij mnie zatem w Twojej Sprawie tak, aby nie mogła mnie powstrzymać przewaga ciemiężców pośród stworzeń Twoich ani bym nie został wstrzymany przez atak niewierzących pośród tych, którzy zamieszkują Twoje królestwo. Uczyń mnie na podobieństwo lampy świecącej w Twoich krainach, aby ci, w których sercach żarzy się światło Twojej wiedzy i tli się pragnienie Twojej miłości, mogli być prowadzeni przez jej blask.

Zaiste, mocen jesteś czynić cokolwiek zechcesz i w swoim uścisku trzymasz królestwo stworzenia. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechmocnym, Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Nauczanie (#7321)

O mój Boże, dopomóż swemu słudze podjąć Słowo, odrzucić wszystko, co jest próżne i fałszywe, ustanowić prawdę, rozpowszechnić święte wersety we wszystkich krainach, objawić ich wspaniałość i sprawić, że światło jutrzenki rozbłyśnie w sercach sprawiedliwych.

Tyś zaprawdę jest Hojnym, Przebaczającym.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Nauczanie (#7322)

O Boże, mój Boże! Pomóż Twoim zaufanym sługom mieć miłujące i czułe serca. Wspomagaj ich, aby pośród wszystkich narodów ziemi szerzyli światłość przewodnictwa, które spływa ze Zgromadzenia na wysokościach. Zaprawdę, Tyś jest Silnym, Potężnym, Mocnym, Wszechujarzmiającym, Zawsze Dającym. Zaiste, Tyś jest Hojnym, Łagodnym, Czułym, Najłaskawszym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Nauczanie (#7323)

Ty widzisz mnie, o mój Boże, pokornie pochylonego, ukorzonego przed Twoimi przykazaniami, uległego wobec Twojej wszechwładzy, poruszonego mocą Twojego panowania, uciekającego przed Twoim gniewem, błagającego o Twoją łaskę, liczącego na Twoje przebaczenie i drżącego z lęku przed Twoim wzburzeniem. Błagam Cię z mocno bijącym sercem, płynącymi łzami i stęsknioną duszą, w całkowitym uniezależnieniu od wszystkich rzeczy, byś sprawił, by Twoi umiłowani stali się jak promienie światła w Twoich Królestwach, i byś wspomógł swoich wybranych służebników w wywyższaniu Twojego Słowa, aby ich twarze stały się piękne i jaśniejące blaskiem, ich serca napełniły się tajemnicami, a każda dusza zrzuciła ciężar swoich grzechów. Ustrzeż ich więc od napastnika, tego, który stał się bezwstydnym i bluźnierczym złoczyńcą.

Zaprawdę, Twoi miłośnicy są spragnieni, o mój Panie, zaprowadź ich do źródła hojności i łaski. Zaprawdę, oni łakną – ześlij im swój niebiański posiłek. Zaprawdę, oni są nadzy – przyodziej ich szatami nauki i wiedzy.

Oni są bohaterami, o mój Panie, poprowadź ich na pole walki. Oni są przewodnikami – niech przemawiają, dając argumenty i dowody. Oni są duszpasterzami, spraw, aby podawali kielich wypełniony winem pewności. O mój Boże, uczyń ich pieśniarzami, którzy śpiewają w pięknych ogrodach, uczyń ich lwami spoczywającymi w gąszczu i wielorybami zanurzającymi się w bezdennych głębinach.

Zaprawdę, Tyś jest Tym, który obfituje w łaski. Nie ma innego Boga poza Tobą, Potężnym, Mocnym, Zawsze Obdarzającym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Nauczanie (#7324)

Ty wiesz, o Boże, i jesteś moim świadkiem, że nie mam żadnego pragnienia w moim sercu prócz tego, aby osiągnąć Twoje zadowolenie, być umocnionym w służeniu Tobie, oddać się służbie dla Ciebie, pracować w Twojej wielkiej winnicy i poświęcić wszystko na Twojej ścieżce. Tyś jest Wszystkowiedzącym i Wszystkowidzącym. Z miłości do Ciebie pragnę jedynie skierować me kroki ku górom i pustyniom, aby głośno oznajmiać przybycie Twojego Królestwa i wznosić Twoje wołanie pośród wszystkich ludzi. O Boże! Otwórz drogę temu bezradnemu, udziel swego lekarstwa temu bolejącemu i daj swe uzdrowienie temu cierpiącemu. Z rozpalonym sercem i oczami pełnymi łez błagam Cię u Twojego progu.

O Boże! Jestem gotowy wytrzymać każdą ciężką próbę na Twojej ścieżce i pragnę z całego serca i duszy napotkać jakiekolwiek trudności.

O Boże! Chroń mnie od testów. Ty dobrze wiesz, że odwróciłem się od wszystkich rzeczy i uwolniłem się od wszystkich myśli. Nie mam innego zajęcia niż wspominanie Ciebie ani innego dążenia niż służenie Tobie.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :