Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Małżeństwo
Małżeństwo (#7308)

*Przysięga małżeńska, którą powinni wypowiedzieć oddzielnie panna i pan młody w obecności przynajmniej dwóch świadków zaakceptowanych przez Zgromadzenie Duchowe, została podana w „Kitáb-i-Aqdas” („Najświętszej Księdze”):

*Kobieta: „Wszystkie, zaprawdę, będziemy posłuszne Woli Bożej”.

*Mężczyzna: „Wszyscy, zaprawdę, będziemy posłuszni Woli Bożej”.

On jest Obdarowującym, Szczodrym!

Pochwalony niech będzie Bóg, Pradawny, Wiecznie Trwający, Niezmienny, Wieczny! Ten, który świadczył swoją własną Istotą, iż zaprawdę jest Jedynym, w Jednej Osobie, Nieskrępowanym, Wzniosłym. Dajemy świadectwo, że zaprawdę nie ma innego Boga prócz Niego, uznajemy Jego Jedność i wyznajemy Jego Jedyność. On zawsze przebywał na niedosiężnych wyżynach, na szczytach swojej wzniosłości, uświęcony ponad wspominanie każdego poza sobą samym i uwolniony od czyjegokolwiek opisu poza swoim.

A kiedy zapragnął okazać ludziom swoją łaskę i szczodrość i wprowadzić porządek na świecie, objawił zasady i stworzył prawa; między innymi ustanowił prawo małżeńskie i uczynił je twierdzą pomyślności i zbawienia, zalecił nam je zgodnie z tym, co zostało zesłane z nieba świętości w Jego Najświętszej Księdze. Mówi On, a chwała Jego jest wielka: „Wstępujcie w związki małżeńskie, o ludzie, aby ukazał się z was ten, kto wspominać Mnie będzie pośród sług Moich. Jest to jedno z Mych przykazań; bądźcie mu posłuszni, gdyż jest ono dla waszego pożytku”.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Małżeństwo (#7307)

*„Małżeństwo bahaitów jest związkiem i serdecznym uczuciem między dwiema osobami. Osoby te jednak powinny zachowywać jak największą ostrożność i dobrze wzajemnie poznać swoje charaktery. Ten wieczny związek musi być zabezpieczony mocnym przymierzem, a jego celem winno być pielęgnowanie harmonii, przyjaźni i jedności oraz osiągnięcie życia wiecznego.”

On jest Bogiem!

O niezrównany Panie! W swojej wszechmocnej mądrości przykazałeś ludziom małżeństwo, aby pokolenia ludzi następowały po sobie w tym doczesnym świecie i aby zawsze, tak długo, jak długo trwać będzie ten świat, zajęci byli oni służbą i modlitwą u progu Twojej jedności, oddając cześć, adorując i wysławiając Boga. „Stworzyłem dusze i ludzi, tylko po to, aby mnie czcili” . Dlatego więc połącz w niebiosach swojego miłosierdzia te dwa ptaki z gniazda Twojej miłości i spraw, aby nieustająco przyciągały łaski, aby z połączenia się tych dwóch mórz miłości wezbrała fala czułości i wyrzuciła na brzeg życia perły czystego i dobrego potomstwa. „On puścił wolno dwa morza, aby mogły się spotkać; między nimi jest zapora, której nie przekraczają. Przeto któremu z dobrodziejstw waszego Pana zaprzeczycie? Wydobywa On z każdego większe i mniejsze perły” .

O Panie łaskawy! Spraw, aby to małżeństwo wydało korale i perły. Tyś zaprawdę jest Wszechmocnym, Największym, Zawsze Przebaczającym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Małżeństwo (#7309)

Chwała niechaj Ci będzie, o mój Boże! Zaprawdę, ten oto Twój sługa i ta oto Twoja służebnica spotkali się w cieniu Twojego miłosierdzia i połączyli dzięki Twojej łaskawości i hojności. O Panie! Wspomagaj ich w Twoim doczesnym świecie i w Twoim królestwie i przeznacz dla nich wszelkie dobro przez swoją życzliwość i łaskę. O Panie! Utwierdź ich w służeniu Tobie i dopomóż im w służbie dla Ciebie. Pozwól, aby stali się znakami Twojego Imienia w Twym świecie i chroń ich swoimi niewyczerpalnymi darami w tym świecie i w świecie, który nastąpi. O Panie! Zanoszą oni prośby do królestwa Twojego miłosierdzia i błagają krainę Twojej pojedynczości. Zaprawdę, zostali oni poślubieni zgodnie z Twoim przykazaniem. Spraw, aby stali się znakami harmonii i jedności po wsze czasy. Zaprawdę, Ty jesteś Wszechmocnym, Wszechobecnym, Wszechmogącym!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Małżeństwo (#7310)

O Panie mój, o Panie mój! Te dwa jasne słońca łączą się węzłem małżeńskim w Twojej miłości, złączone w służbie u Twego świętego progu i zjednoczone pracą dla Twojej Sprawy. Spraw, aby to małżeństwo stało się przewodnim światłem płynącym z Twojej obfitej łaski, o mój Panie, Wszechmiłosierny, i było jasnym promieniem Twoich darów, o Ty, Dobroczyńco, Zawsze Dający, tak aby z tego wspaniałego Drzewa wyrosły gałęzie, które zazielenią się i zakwitną, dzięki deszczom darów płynących z obłoków Twojej łaski.

Zaprawdę, Tyś jest Hojnym. Zaprawdę, Tyś jest Wszechmocnym. Zaprawdę, Tyś jest Współczującym, Wszechmiłosiernym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :