Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bahá'u'lláh

Cztery doliny
Kitab'i-Iqan Księga pewności
Klejnoty Boskich Tajemnic
Lawh-i-Aqdas (Tablica do chrześcijan)
Pokłosie
Siedem dolin
Spis i Kodyfikacja praw Kitab-i-Aqdas
Słowa mądrości
Słowa ukryte
Tablice na Urodziny Bába i Bahá'u'lláha
Tarazat - Ornamenty
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bahá'u'lláh : Lawh-i-Aqdas (Tablica do chrześcijan)
LAWH-I-AQDAS

(NAJŚWIĘTSZA TABLICA zwana także TABLICĄ DO CHRZEŚCIJAN)

Oto Najświętsza Tablica zesłana ze świętego królestwa temu, kto zwrócił swoją twarz w stronę Obiektu uwielbienia świata, Tego, Który zstąpił z nieba wieczności przyodziany w transcendentną chwałę

W imię Pana, Pana wielkiej chwały!

OTO List wysłany sprzed Naszej Obecności do tego, którego zasłony imion nie zdołały oddzielić od Boga, Stwórcy ziemi i nieba, aby oczy jego mogły ucieszyć się w dniach jego Pana, Pomagającego w Niebezpieczeństwie, Samoistnego.

Powiedzcie, O wyznawcy Syna![1] Czy zamknęliście się przede Mną z powodu Mego Imienia? Dlaczego nie rozważycie w waszych sercach? Dzień i noc nawoływaliście Waszego Pana, Wszechmogącego, a kiedy przyszedł z nieba wieczności w swojej wielkiej chwale, odwróciliście się od Niego i pozostaliście pogrążeni w niewiedzy.

Pomyślcie o tych, którzy odrzucili Ducha[2], kiedy przyszedł do nich z widoczną władzą. Jakże liczni byli faryzeusze, którzy zamknęli się w synagogach w Jego imię rozpaczając z powodu rozłąki z Nim, a jednak kiedy bramy ponownego spotkania otworzyły się nagle i Boski Luminarz zalśnił z Jutrzenki Piękna, zwątpili oni w Boga, Wywyższonego, Potężnego. Nie zdołali osiągnąć oni Jego obecności, pomimo tego, że Jego przyjście zostało im obiecane w Księdze Izajasza oraz w Księgach Proroków i Posłańców. Nikt z nich nie zwrócił twarzy w stronę Jutrzenki boskiej hojności oprócz tych, którzy pozbawieni byli jakiejkolwiek władzy wśród ludzi. Jednak dzisiaj każdy człowiek obdarzony mocą oraz dzierżący władzę, szczyci się z powodu Jego Imienia. Pomyśl także o tym, który skazał Jezusa na śmierć. Był największym uczonym swoich czasów w swoim kraju, podczas gdy ten, który był tylko rybakiem, w Niego uwierzył. Strzeżcie się i bądźcie z tych, którzy posłuchają ostrzeżenia.

Rozważ podobnie, jak liczni są obecnie mnisi, którzy zamknęli się w kościołach wzywając Ducha, ale kiedy pojawił się On dzięki mocy Prawdy, nie zdołali zbliżyć się do Niego i zaliczeni są do tych, którzy dalece zbłądzili. Szczęśliwi są ci, którzy je porzucili i zwrócili swe twarze w stronę Tego, który jest Upragnieniem wszystkich, którzy są w niebiosach i na ziemi.

Czytają oni Ewangelię, a mimo to odmawiają uznania Najchwalebniejszego Pana nie zważając na to, że pojawił się On dzięki sile Swojego wywyższonego, Swojego potężnego i łaskawego panowania. Zaprawdę, przybyliśmy ze względu na Was i znosiliśmy nieszczęścia tego świata dla Waszego zbawienia. Uciekacie od Tego, Który poświęcił życie, abyście mogli zostać rozbudzeni? Bójcie się Boga, O wyznawcy Ducha i nie podążajcie śladami duchownych, którzy dalece zbłądzili. Czy myślicie, że szuka On własnych interesów, podczas gdy groziły Mu nieustannie miecze wrogów lub, że pragnie próżności tego świata, po tym jak uwięziono Go w najbardziej opustoszałym z miast? Bądźcie sprawiedliwi w swoich osądach i nie podążajcie śladami niesprawiedliwych.

Otwórzcie drzwi Waszych serc. Ten, Który jest Duchem, zaprawdę stoi przed nimi. Dlaczego wygnaliście Tego, Który pragnie przyciągnąć Was do Promiennego Miejsca? Powiedzcie: Zaprawdę, otworzyliśmy przed Wami bramy Królestwa. Czy zaryglujecie drzwi Waszych domów przed Moim Obliczem? To nic innego jak poważny błąd. On zaprawdę zstąpił z nieba, tak samo jak zstąpił z niego za pierwszym razem. Uważajcie, aby nie kwestionować tego, co głosi On, podobnie jak przed Wami ludzie kwestionowali Jego wypowiedzi. Tak poucza Was Prawdziwy, gdybyście tylko mogli to pojąć.

Rzeka Jordan połączona jest z Największym Oceanem, a Syn w świętej dolinie woła: „Oto Jestem, oto Jestem, O Panie, Boże Mój!”, podczas gdy Synaj okrąża Dom, a Płonący Krzew woła: „Ten, który jest Upragnionym przyszedł w Swoim niedoścignionym majestacie.” Powiedz: Spójrz! Przyszedł Ojciec, a to, co zostało obiecane w Królestwie, wypełniło się! Oto Słowo, które ukrył Syn, kiedy powiedział do zebranych wokół Niego: „teraz znieść nie możecie”. A kiedy nadszedł wyznaczony czas i wybiła Godzina, Słowo zaświeciło nad horyzontem Woli Boga. Strzeżcie się O Wyznawcy Syna, abyście nie rzucili tego za siebie. Trzymajcie się tego mocno. Lepsze jest to dla Was niż wszystko, co posiadacie. Zaprawdę, jest On blisko tych, którzy czynią dobro. Godzina, którą ukryliśmy przed wiedzą mieszkańców ziemi i wybranych aniołów, nadeszła. Powiedz, zaprawdę On dał świadectwo o Mnie, a ja daję świadectwo o Nim. Zaprawdę nie wyznaczył On nikogo innego oprócz Mnie. O tym zaświadczy każda sprawiedliwa i pełna zrozumienia dusza.

Pomimo narażenia na niezliczone trudności wzywamy ludzi do Boga, Pana imion. Powiedz, starajcie się osiągnąć to, co zostało Wam obiecane w Księgach Boga i nie chadzajcie drogą niewiedzących. Moje ciało przetrwało uwięzienie, abyście mogli zostać uwolnieni z niewoli własnego ja. Zwróćcie zatem twarze ku Jego obliczu i nie podążajcie śladami każdego wrogiego ciemiężcy. Zaprawdę, zgodził się On być wystawionym na wielkie poniżenie, abyście mogli osiągnąć chwałę, a mimo to zabawiacie się w dolinie niedbałości. On zaprawdę zamieszkuje najbardziej opustoszałe z miejsc przez wzgląd na Was, podczas gdy Wy mieszkacie w pałacach.

Powiedz, czyż nie słyszeliście Głosu Zwiastuna wołającego na pustkowiu Bayanu, przynoszącego dobre nowiny o przyjściu Pana, Wszechmiłosiernego? Patrz! Przyszedł On w ochraniającym cieniu Świadectwa, obdarzony rozstrzygającymi dowodami i świadectwami, a ci, którzy prawdziwie w Niego wierzą, traktują Jego obecność jako uosobienie Królestwa Boga. Błogosławiony jest człowiek, który zwraca się do Niego, a biada tym, którzy Jemu zaprzeczają lub w Niego wątpią.

Oznajmij księżom: Patrzcie! Przyszedł Ten, Który jest Władcą. Wyjdź zza zasłony w imię Pana, Tego, Który skłania nisko głowy wszystkich ludzi. Następnie ogłoś całej ludzkości dobre nowiny o tym potężnym, tym chwalebnym Objawieniu. Zaprawdę Ten, który jest Duchem Prawdy, przyszedł, aby poprowadzić Cię do całej prawdy. Nie mówi On według tego, co podpowiada Mu własne ja, lecz według tego, co nakazuje Ten, który jest Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

Powiedz, oto Ten, który wychwalał Syna i wywyższał Jego Sprawę. Odrzućcie, O ludzie świata, to, co posiadacie i uchwyćcie się mocno tego, do czego nawołuje was Wszechpotężny, Ten, który Niesie Zaufanie Boga. Oczyśćcie swoje uszy i zwróćcie serca do Niego, abyście mogli usłyszeć to najwspanialsze Wezwanie, które rozległo się z Synaju, siedziby Waszego Pana, Najchwalebniejszego. Zaprawdę przybliży Was ono do Miejsca, gdzie ujrzycie wspaniałość światła Jego oblicza, które świeci ponad tym promiennym Horyzontem.

O Zgromadzenie Księży! Porzućcie dzwony i wyjdźcie zatem z Waszych kościołów. W tym dniu powinniście rozgłaszać Największe Imię pośród narodów. Czy wolicie milczeć, kiedy każdy kamień i każde drzewo głośno woła: „Przyszedł Pan w swojej wielkiej chwale!”? Dobrze dzieje się człowiekowi, który spieszy ku Niemu. Zaprawdę jest on zaliczony do tych, których imiona będą na wieczność zapisane i który będzie wspominany przez Zgromadzenie na Wysokościach. Tak zostało zarządzone przez Ducha w tej wspaniałej Tablicy. Ten, który wzywa ludzi w Moim imieniu, jest zaprawdę jednym z Moich i objawi on to, co przewyższa siłę wszystkich, którzy są na ziemi. Podążaj Drogą Pana i nie chodź śladami tych, którzy są pogrążeni w nierozwadze. Dobrze dzieje się śpiącemu, który poruszony jest Powiewem Boga i powstaje spomiędzy umarłych, zwracając swoje kroki w stronę Drogi Pana. Zaprawdę człowiek ten uważany jest w oczach Boga Prawdziwego za klejnot pomiędzy ludźmi i zaliczany jest do szczęśliwych.

Powiedz: Na wschodzie zajaśniało światło Jego Objawienia; na Zachodzie pojawiły się oznaki Jego panowania. Rozważcie to w swoich sercach O Ludzie i nie bądźcie z tych, którzy nie chcieli słuchać napomnień Tego, który jest Wszechmocny, Wszechwychwalany. Niech Powiew Boga obudzi Was. Zaprawdę, rozniósł się on po całym świecie. Dobrze dzieje się temu, kto odkrył jego zapach i zaliczony został do pewnych.

O Zgromadzenie Biskupów! Jesteście gwiazdami na niebie Mojej wiedzy. Moje miłosierdzie nie pragnie, abyście spadli na ziemię. Moja sprawiedliwość jednakże zaświadcza: „Oto jest to, co zarządził Syn”. Cokolwiek zostało wypowiedziane przez Jego niewinne, Jego mówiące prawdę, godne zaufania usta, nie może być nigdy zniekształcone. Dzwony zaprawdę wybrzmiewają Moje Imię i płaczą nade Mną, lecz Mój duch cieszy się oczywistą radością. Ciało Ukochanego pragnie krzyża, a Jego głowa oczekuje włóczni na ścieżce Wszechmiłosiernego. Władza ciemiężcy nie jest w stanie udaremnić Jego zamiaru. Wezwaliśmy wszystkie stworzone rzeczy, by osiągnęły obecność Pana, Króla wszystkich imion. Błogosławiony człowiek, który zwrócił swoją twarz do Boga, Pana Dnia Sądu Ostatecznego.

O Zgromadzenie Mnichów! Jeśli zdecydujecie się podążać za Mną, uczynię was spadkobiercami Mojego Królestwa, a jeśli zwrócicie się przeciwko Mnie, w Moim milczącym cierpieniu zniosę to cierpliwie, ponieważ Ja zaprawdę jestem Wszechprzebaczającym, Wszechmiłosiernym.

O Ziemio Syryjska! Co stało się z twoją prawością? Jesteś zaprawdę uszlachetniona śladami Twojego Pana. Czy poczułaś zapach niebiańskiego spotkania, czy masz zostać zaliczona do niebacznych?

Betlejem poruszone zostało Powiewem Boga. Słyszymy jego głos wołający: „O najhojniejszy Panie! Gdzie ustanowiona jest Twoja wielka chwała? Słodkie wonie Twojej obecności rozbudziły mnie po tym, jak stopiłem się z powodu rozłąki z Tobą. Chwała bądź Tobie za to, że podniosłeś zasłony i przyszedłeś z mocą w widocznej chwale.” Zawołaliśmy do niego zza Tabernakulum Majestatu i Wielkości: „O Betlejem! To Światło wzeszło na wschodzie i podążyło na zachód, aż dotarło do Ciebie pod wieczór swojego życia. Powiedz Mi zatem: Czy synowie rozpoznają Ojca i uznają Go, czy wypierają się Go tak samo, jak ludzie w przeszłości wyparli się Jego (Jezusa)?” Na to krzyknęło wołając: „Jesteś zaprawdę, Wszechwiedzącym, Najlepiej Powiadomionym.” Zaprawdę, widzimy wszystkie stworzone rzeczy poruszone, aby zaświadczać o Nas. Niektórzy Nas znają i o tym świadczą, podczas gdy większość świadczy, jednakże Nas nie zna.

Góra Synaj poruszona jest radością spoglądania na Nasze oblicze. Podniosła swój czarujący głos wychwalający Pana, wołający: „O Panie! Czuję zapach Twojej szaty. Zdaje mi się, że jesteś blisko, przyodziany w znaki Boga. Uszlachetniłeś te ziemie Twoimi krokami. Wielkie jest błogosławieństwo Twoich ludzi, gdyby tylko mogli Ciebie poznać i zaczerpnąć Twoich słodkich woni; a biada niech będzie tym, którzy pogrążeni są we śnie.”

Szczęśliwy jesteś Ty, który zwróciłeś swoją twarz w stronę Mojego oblicza, ponieważ rozdarłeś zasłony, roztrzaskałeś bożki i rozpoznałeś swojego wiecznego Pana. Wyznawcy Koranu powstali przeciwko Nam bez żadnego jasnego dowodu lub świadectwa, prześladując Nas nieustannie coraz to nowymi udrękami. Wydaje im się, że trudności udaremnią Nasz Cel. Próżnym jest naprawdę to, co sobie wyobrazili. Zaprawdę, Twój Pan jest tym, który zarządza to, czego zapragnie.

Nigdy nie przeszedłem obok drzewa, by Moje serce nie zwróciło się do niego mówiąc: „Obyś mogło być ścięte w Moim imieniu, a Moje ciało ukrzyżowane na tobie.” Objawiliśmy te słowa w Liście do szacha, aby mogły posłużyć za przestrogę dla wyznawców religii. Zaprawdę, Twój Pan jest Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

Nie pozwól, aby rzeczy, których się dopuścili, zmartwiły cię. Zaprawdę, oni są niczym umarli, a nie żyjący. Pozostaw ich umarłym i zwróć swoją twarz do Tego, który jest Dawcą Życia dla świata. Strzeż się, by wypowiedzi niebacznych nie zasmuciły Cię. Bądź niezłomny w Sprawie i nauczaj ludzi z doskonałą mądrością. Tak nakazuje Ci Władca ziemi i nieba. On zaprawdę jest Wszechmocnym, Najhojniejszym. Niebawem Bóg będzie wychwalał Twoją pamięć i zapisze Piórem Chwały to, co wypowiedziałeś przez wzgląd na Jego miłość. On zaprawdę jest Obrońcą czyniących dobro.

Wspomnij Mnie człowiekowi o imieniu Murád i powiedz: „Błogosławiony jesteś, O Murádzie, ponieważ odrzuciłeś podszepty swoich własnych pragnień i podążyłeś za Tym, który jest Pragnieniem całej ludzkości.”

Powiedz: Błogosławiony śpiący, którego obudził Mój Powiew. Błogosławiony martwy, który poruszony jest Moimi ożywczymi oddechami. Błogosławione oko, pocieszone spoglądaniem na Moje piękno. Błogosławiony podróżnik, który kieruje swoje kroki ku Tabernakulum Mojej chwały i majestatu. Błogosławiony zrozpaczony, który szuka schronienia w cieniu Mojego sklepienia. Błogosławiony dotkliwie spragniony, który spieszy do łagodnie płynących wód Mojej miłosiernej łaskawości. Błogosławiona niezaspokojona dusza, która odrzuca swoje samolubne pragnienia dla Mojej miłości i zajmuje swoje miejsce przy stole biesiadnym, który zesłałem z nieba boskiej hojności dla Moich wybranych. Błogosławiony poniżony, który uchwyci się mocno sznura Mojej chwały oraz potrzebujący, który wchodzi do cienia Tabernakulum Mojego bogactwa. Błogosławiony nieświadomy, który poszukuje fontanny Mojej wiedzy oraz niebaczny, który trzyma się sznura Mojej pamięci. Błogosławiona dusza, która została wskrzeszona do życia poprzez Mój ożywczy oddech i otrzymała wstęp do Mojego niebiańskiego Królestwa.

Błogosławiony człowiek, którego poruszyły słodkie wonie ponownego spotkania ze Mną i przybliżyły do Jutrzenki Mojego Objawienia. Błogosławione ucho, które usłyszało, język, który poświadczył i oko, które ujrzało i rozpoznało Samego Pana w Jego wielkiej chwale i majestacie, obdarzonego wielkością i panowaniem. Błogosławieni ci, którzy osiągnęli Jego obecność. Błogosławiony człowiek, który szukał oświecenia z Jutrzenki Mojego Słowa. Błogosławiony ten, który przystroił swoją głowę diademem Mojej miłości. Błogosławiony ten, który usłyszał o Mojej rozpaczy i powstał, aby przyjść Mi z pomocą pośród Moich ludzi. Błogosławiony ten, który złożył życie na Mojej ścieżce i znosił liczne cierpienia dla dobra Mojego Imienia. Błogosławiony człowiek, który pewny Mojego Słowa, powstał z grona umarłych, aby świętować Moją sławę. Błogosławiony ten, który zachwycił się Moimi cudownymi melodiami i rozdarł zasłony poprzez potęgę Mojej mocy. Błogosławiony ten, który pozostał wierny Mojemu Przymierzu i którego sprawy tego świata nie powstrzymały przed osiągnięciem Mojego Dworu świętości. Błogosławiony człowiek, który uniezależnił się od wszystkiego oprócz Mnie, unosił się w sferze Mojej miłości, otrzymał wstęp do Mojego Królestwa, spoglądał na Moje siedziby chwały, pił żywe wody Mojej hojności, napił się do syta z niebiańskiej rzeki Mojej życzliwej opatrzności, zaznajomił się z Moją Sprawą, pojął to, co ukryłem w skarbcu Moich Słów oraz zalśnił z horyzontu boskiej wiedzy zajęty wychwalaniem i sławieniem Mnie. Zaprawdę, jest on jednym z Moich. Na nim spoczywa Moja łaska, Moja miłosierna życzliwość, Moja hojność i Moja chwała.

[1] Jezusa
[2] Jezusa

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :