Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Kobiety
Kobiety (#7294)

O Ty, którego oblicze jest przedmiotem uwielbienia wszystkich tęskniących za Tobą; którego obecność jest nadzieją całkowicie oddanych Twojej woli; którego bliskość jest pragnieniem wszystkich, którzy zbliżyli się do Twego dworu; którego oblicze jest towarzyszem tych, co rozpoznali Twoją prawdę; którego imię jest poruszycielem dusz gorąco pragnących oglądać Twoją twarz; którego głos jest prawdziwym życiem Ciebie miłujących, z ust którego słowa są wodą życia dla wszystkich znajdujących się w niebie i na ziemi!

Błagam Cię na krzywdy, któreś wycierpiał, i zło zadane Ci przez zastępy niesprawiedliwych, abyś zesłał na mnie z obłoków swego miłosierdzia to, co oczyści mnie ze wszystkiego, co nie jest od Ciebie, abym zasługiwała na to, aby Cię chwalić i była zdolna Cię miłować.

Nie odmawiaj mi, o mój Panie, rzeczy, któreś przeznaczył dla tych spośród swoich służebnic, które poruszają się wokół Ciebie i na które nieustannie spływa wspaniałość słońca Twego piękna i promienie jasności Twej twarzy. Tyś jest Tym, który od zawsze przychodził z pomocą komukolwiek, kto poszukiwał Ciebie, i szczodrze sprzyjał tym, którzy Cię o to prosili.

Nie ma Boga poza Tobą, Potężnym, Zawsze Trwającym, Najszczodrzejszym, Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Kobiety (#7295)

Pochwalony bądź, o Panie, mój Boże! Jesteś Tym, którego ogień miłości rozpalił serca tych, co Twoją jedność rozpoznali i którego wspaniałość oblicza rozświetliła twarze tych, którzy przybliżyli się do dworu Twego. Jakże obfity, o mój Boże, jest strumień Twojej wiedzy! Jakże słodka, o mój Umiłowany, jest boleść zadana przez strzały niegodziwych, którą znoszę w mojej miłości dla Ciebie i dla zadowolenia Twego! Jak przyjemne są rany, które na Twojej ścieżce i dla głoszenia Twej Wiary ponoszę od mieczy niewiernych.

Błagam Cię, na Twoje imię, przez które zamieniasz niepokój w spokój, lęk w pewność, słabość w siłę, poniżenie w chwałę, abyś przez swą łaskę dopomógł mi i swoim sługom wysławiać Twoje imię, szerzyć Twoje Przesłanie, głosić Twoją Sprawę tak, abyśmy pozostali niewzruszeni zarówno wobec ataków grzeszników, jak i gniewu niewiernych, o Ty, któryś jest moim Najukochańszym.

Jestem, o mój Panie, Twoją służebnicą, która usłyszała Twe wezwanie, pospieszyła ku Tobie, uciekając od samej siebie i serce swoje zawierzając Tobie. Błagam Cię, o mój Panie, na Twe imię, z którego zostały wydobyte wszystkie skarby ziemi, abyś chronił mnie od podszeptów tych, którzy nie uwierzyli w Ciebie i wyrzekli się Twej prawdy.

Mocen jesteś czynić wedle swego upodobania. Tyś jest zaiste Wszystkowiedzącym, Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Kobiety (#7296)

Wysławione niechaj będzie Twoje imię, o Panie, mój Boże! Spójrz na me oko, które wyczekuje, aby spoglądać na cuda Twego miłosierdzia, i na me ucho, które pragnie słuchać Twych słodkich melodii, i na me serce, które tęskni za żywymi wodami Twojej wiedzy. Ty widzisz swą służebnicę, o mój Boże, stojącą przed domostwem Twego miłosierdzia i wzywającą Cię Twoim imieniem, któreś sam wybrał ponad wszystkie inne imiona i wyniósł ponad wszystko, co znajduje się na niebie i na ziemi. Tchnij na nią oddechy swego miłosierdzia, aby mogła zostać uniesiona całkowicie z dala od samej siebie i została przyciągnięta w kierunku siedziby, która, lśniąc chwałą Twego oblicza, rzuca daleko blask Twojej władzy i ustanowiona jest jako Twój tron. Mocen jesteś czynić wedle swojej woli. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechchwalebnym, Najbardziej Szczodrym.

Nie odtrącaj, błagam Cię, o mój Panie, tych, którzy Cię poszukują, i nie odsyłaj tych, którzy kierują swoje kroki ku Tobie, i nie pozbawiaj swojej łaski wszystkich, którzy Cię miłują. Tyś jest, o mój Panie, Tym, który nazwał siebie samego Bogiem Miłosierdzia, Najbardziej Współczującym. Miej zatem miłosierdzie dla swojej służebnicy, która szuka Twojego schronienia i kieruje swoją twarz ku Tobie.

Tyś jest zaiste Zawsze Przebaczającym, Najbardziej Miłosiernym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Kobiety (#7297)

O Ty, przed którego przejmującym majestatem zadrżało wszelkie stworzenie, w którego uścisku spoczywają sprawy wszystkich ludzi, w kierunku łaski i miłosierdzia którego zwrócone są twarze wszystkich Twoich stworzeń! Błagam Cię na Twoje Imię, któreś ustanowił duchem wszystkich imion znajdujących się w królestwie imion, abyś osłonił nas od podszeptów tych, którzy odwrócili się od Ciebie i wyrzekli się prawdy Twego najbardziej majestatycznego i wywyższonego Ja, w tym Objawieniu, które sprawiło, że królestwo imion Twych zadrżało.

Jestem jedną z Twoich służebnic, o mój Panie! Zwróciłam twarz moją ku sanktuarium Twoich łaskawych względów i wielbionego tabernakulum Twojej chwały. Oczyść mnie ze wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie i umocnij mnie, abym Cię kochała oraz wypełniała to, co jest Tobie miłe, abym mogła zachwycić się rozpamiętywaniem Twojego piękna i była wolna od przywiązania do któregokolwiek z Twoich stworzeń oraz mogła w każdej chwili głosić: „Wywyższony niech będzie Bóg, Pan światów!”.

Niechaj mym pokarmem, o mój Panie, będzie Twoje piękno, a moim napojem światło Twojej obecności, a moją nadzieją Twoje zadowolenie, a moją pracą wychwalanie Ciebie, a moim towarzyszem pamięć o Tobie, a moją pomocą Twoja władza, a moim miejscem zamieszkania Twoje domostwo, a moim domem siedziba, którą Tyś wywyższył ponad ograniczenia tych, którzy oddzieleni są od Ciebie niczym zasłoną.

Tyś doprawdy jest Bogiem potęgi, siły i chwały.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Kobiety (#7298)

Chwała Tobie, o mój Boże! Jedna z Twych służebnic, która uwierzyła w Ciebie i w Twoje znaki, schroniła się w cieniu drzewa Twej jedności. Pozwól jej skosztować, o mój Boże, przez wzgląd na Twoje Imię, Jawny, Utajony, Twojego najwyborniejszego zapieczętowanego Wina, tak aby oddaliło ją ono od jej własnego ja i sprawiło, że w pełni odda się ona pamiętaniu o Tobie, całkowicie uniezależniona od kogokolwiek innego prócz Ciebie.

Teraz, gdyś wyjawił jej wiedzę o sobie, o mój Panie, nie odmawiaj jej, przez swoją szczodrość, Twojej łaski i teraz, gdyś przywołał ją do siebie, nie oddalaj jej od siebie, przez swą przychylność. Zapewnij jej zatem to, co przewyższa wszystko, co znaleźć można na Twej ziemi. Tyś zaprawdę jest Najhojniejszym, Tym, którego łaska jest ogromna.

Gdybyś obdarzył jedno ze swych stworzeń tym, co równe jest królestwom ziemi i nieba, to wciąż nie pomniejszyłoby to nawet o jeden atom bezkresu Twojego królestwa. Dalece potężniejszy jesteś od Tego Potężnego, którego ludzie zwykli nazywać Tobą, gdyż tytuł taki jest jedynie jednym z Twoich imion, które wszystkie stworzone zostały ledwie przejawem Twej woli.

Nie ma innego Boga poza Tobą, Bogiem mocy, Bogiem chwały, Bogiem wiedzy i mądrości.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Kobiety (#7299)

Ty widzisz, o mój Boże, jak nieprawości czynione przez te Twoje stworzenia, które odwróciły się od Ciebie, stanęły pomiędzy Tym, w którym Twoje Bóstwo jest objawione, a sługami Twymi. Ześlij na nie, o mój Panie, to, co sprawi, że wzajemnie spraw swych doglądać będą. Zatem niech ich gwałtowność będzie ograniczona do nich samych, aby ta kraina i ci, którzy w niej mieszkają, mogli odnaleźć pokój.

Jedna z Twych służebnic, o mój Panie, poszukuje Twojego Oblicza i wzniosła się na wyżyny Twojego zadowolenia. Nie odmawiaj jej, o mój Panie, rzeczy, które przeznaczyłeś dla wybranych spośród Twych służebnic. Dozwól, by tak przyciągnęły ją Twoje wypowiedzi, że będzie ona święcić Twoją chwałę pośród nich.

Mocen jesteś czynić to, w czym masz upodobanie. Nie ma Boga poza Tobą, Wszechmocnym, o którego pomoc proszą wszyscy ludzie.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Kobiety (#7300)

O mój Panie, mój Umiłowany, Pragnienie moje! Bądź mi przyjacielem w moim osamotnieniu i towarzyszem mego wygnania. Oddal mój smutek. Spraw, abym była oddana Twojemu pięknu. Odsuń mnie od wszystkiego prócz Ciebie. Skłoń mnie ku sobie aromatem świętości. Spraw, abym przebywała z tymi, którzy uniezależnili się od wszystkiego prócz Ciebie, którzy pragną służyć u Twego świętego progu i stanęli gotowi do pracy dla Twojej Sprawy. Dozwól, abym stała się jedną z Twych służebnic, które zyskały Twoją przychylność. Zaiste, Tyś jest Łaskawym, Hojnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kobiety (#7301)
Matki oczekujące dziecka

Mój Panie! Mój Panie! Wysławiam Cię i dzięki składam za to, czymś zaszczycił swą pokorną służebnicę, Twoją niewolnicę szukającą i błagającą Ciebie, gdyż Tyś zaprawdę zaprowadził ją do swego oczywistego Królestwa i dał jej usłyszeć Twoje wzniosłe Wołanie w tym doczesnym świecie i ujrzeć Twoje Znaki, którymi udowodniłeś ukazanie się Twego zwycięskiego panowania nad wszystkim.

O mój Panie, poświęcam Ci to, co jest w moim łonie. Spraw więc, by to dziecko stało się godne pochwały w Twoim Królestwie i by cieszyło się pomyślnością dzięki Twym łaskom i Twej szczodrości; niech rozwinie się i wzrasta zgodnie z Twoimi naukami. Zaprawdę, Tyś jest Łaskawym! Zaprawdę, Tyś jest Panem wielkiej życzliwości!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kobiety (#7452)

O mój Boże, o Przebaczający grzechy i Rozpraszający nieszczęścia! O Ty, któryś jest Wybaczającym, Miłosiernym! Wznoszę moje błagające dłonie ku Tobie, we łzach prosząc dwór Twojej Boskiej Istoty, na Twoją łaskę i łagodność, o przebaczenie dla Twojej służebnicy, która wstąpiła do siedziby prawdy. Spraw, o Panie, aby osłoniły ją obłoki Twojej szczodrości i przychylności, zanurz ją w oceanie swojego przebaczenia i odpuszczenia oraz pozwól jej wejść do tego uświęconego domostwa, Twojego niebiańskiego Raju.

Tyś zaprawdę jest Potężnym, Współczującym, Hojnym, Miłosiernym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kobiety (#7453)

O Panie, o Ty, którego miłosierdzie objęło wszystko, którego przebaczenie przewyższa wszystko, którego łaskawość jest niezrównana, którego odpuszczenie i hojność są wszechogarniające i którego światła przebaczenia rozproszone są po całym świecie! O Panie Chwały! Błagam Cię, żarliwie i we łzach, abyś spojrzał okiem swego miłosierdzia na Twoją służebnicę, która wzniosła się do Ciebie. Przyodziej ją płaszczem swojej łaski, połyskującym ozdobami niebiańskiego Raju i, udzielając jej schronienia pod drzewem swojej jedyności, rozświetl jej twarz światłami swojego miłosierdzia i współczucia.

Obdarz swoją niebiańską służebnicę, o Boże, świętą wonią zrodzoną z ducha Twojego przebaczenia. Spraw, aby zamieszkała w domostwie szczęśliwości, ulecz jej żale balsamem spotkania Ciebie oraz, zgodnie z Twoją wolą, udziel jej wstępu do Twego świętego Raju. Niechaj aniołowie Twojej miłościwej życzliwości zstępują na nią kolejno i udziel jej schronienia pod Twoim błogosławionym Drzewem. Tyś zaiste jest Zawsze Przebaczającym, Najhojniejszym, Wszechszczodrym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kobiety (#7454)

O Ty, Życzliwy Panie! Ta oto wielce umiłowana służebnica w Tobie znalazła upodobanie i przez rozważanie i poznanie pragnęła dostąpić Twojej obecności i wejść do Twoich światów. Z oczyma pełnymi łez utkwiła wzrok w Królestwie Tajemnic. Wiele nocy spędziła w głębokiej komunii z Tobą i wiele dni żyła bliskim wspominaniem Ciebie. Każdego ranka była pomna Ciebie, a każdego wieczoru skupiała swoje myśli na Tobie. Niczym słowik śpiewała Twoje święte wersety i niczym lustro pragnęła odbijać Twoje światło.

O Ty, Przebaczający grzechy! Otwórz drogę dla tej przebudzonej duszy, aby weszła do Twego Królestwa, i pozwól temu ptakowi, wychowanemu Twoją dłonią, szybować w wiecznym różanym ogrodzie. Rozpalona jest pragnieniem zbliżenia się do Ciebie, pozwól jej dostąpić Twojej obecności. Jest zrozpaczona i przygnębiona rozłąką z Tobą; spraw, aby została przyjęta do Twego Niebiańskiego Pałacu.

O Panie! Jesteśmy grzeszni, lecz Tyś jest Przebaczającym. Jesteśmy zanurzeni w oceanie ułomności, lecz Tyś jest Wybaczającym, Życzliwym. Przebacz nam nasze grzechy i błogosław nam swoją obfitą łaską. Udziel nam przywileju ujrzenia Twojego Oblicza, i daj nam kielich radości i szczęśliwości. Jesteśmy jeńcami naszych własnych przewinień, a Tyś jest Królem szczodrych łask. Jesteśmy zatopieni w morzu nieprawości, a Tyś jest Panem nieskończonego miłosierdzia. Tyś jest Dającym, Chwalebnym, Wiecznym, Szczodrobliwym i Tyś jest Wszechłaskawym, Wszechmiłosiernym, Wszechmogącym, Tym, który rozdaje dary i przebacza grzechy. Zaprawdę, Tyś jest Tym, do którego wszyscy zwracamy się o odpuszczenie naszych uchybień, Tym, który jest Panem panów.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :