Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Opracowania baha'i

Dom Modlitwy w Langenhain, Niemcy
Dzieci
Historia Tablicy Ahmada
Kobiety - ich rola i znaczenie
Kompilacja Obecny stan swiata 2020
Konferencje młodzieżowe 2013 - materiały
Małżeństwo
NOWY OGRÓD (New Garden)
Odnowa wszechrzeczy
Punkt zwrotny wszystkich narodów
Spis i Kodyfikacja praw Kitab-i-Aqdas
Uwolnic Slonce - William Sears
Wybory
Złodziej w nocy
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Opracowania baha'i : Kobiety - ich rola i znaczenie

Kobiety - ich rola i znaczenie oraz działalność wspólnoty bahaickiej w kierunku promowania równości kobiet i mężczyzn:

W wierze bahá`i kobiety i mężczyźni są sobie równi:

O Dzieci Człowiecze! Zali nie wiecie, dlaczego z jednej was ulepiliśmy gliny? By nie wynosił się nikt z was ponad innego. Rozważcie po wszystkie czasy w sercach waszych, jak zostaliście stworzeni.

Bahá`u`lláh, Słowa Ukryte

“W rzeczywistości, Bóg stworzył całą ludzkość i w ocenie Boga nie ma różnicy co do mężczyzny i kobiety. Ten, którego serce jest czyste, jest mile widziany w Jego obliczu, czy to mężczyzna, czy kobieta. Bóg się nie dopytuje: ‘Jesteś kobietą czy mężczyzną?’ Sądzi On ludzkie działania.”

“Ponadto jedną z nauk Bahá’u'lláha jest równość kobiet i mężczyzn. Świat ludzi ma dwa skrzydła - jedno to kobiety, a drugie mężczyźni. Ptak nie może latać dopóki oba skrzydła nie są jednakowo rozwinięte. Jeśli jedno skrzydło pozostanie słabe, lot jest niemożliwy. Dopóki świat kobiet nie stanie się równy światu mężczyzn w dochodzeniu do cnót i doskonałości, nie można osiągnąć pomyślności i dobrobytu tak, jak należy.”

Niezwykłe znaczenie kobiet w historii świata:

“Jeszcze raz, historia wyraźnie pokazuje, że gdzie kobieta nie uczestniczyła w ludzkich sprawach, rezultaty nigdy nie osiągały stanu spełnienia i doskonałości. Z drugiej strony, każde wpływowe przedsięwzięcie ludzkiego świata, w którym uczestniczyła kobieta, zyskało na znaczeniu. Jest to historycznie prawdziwe i nie do obalenia - nawet w religii. Jezus Chrystus miał dwunastu uczniów i pośród swych zwolenników kobietę znaną jako Maria Magdalena. Judasz Iskariota został zdrajcą i hipokrytą, a po ukrzyżowaniu pozostałych jedenastu uczniów było chwiejnych i niezdecydowanych. Na podstawie świadectwa z Ewangelii jest pewnym, że tą, która ich pocieszyła i przywróciła im wiarę, była Maria Magdalena.”

Zmiana perspektywy:

“W przeszłości świat był rządzony siłą, a mężczyzna dominował nad kobietą z powodu swych mocniejszych i bardziej agresywnych cech ciała jak i umysłu. Lecz punkt ciężkości już się przesuwa; siła traci swą przewagę, a bystrość umysłu, intuicja oraz duchowe przymioty, jak miłość i służba, będące mocną stroną kobiety, zdobywają przewagę. Stąd nowa era będzie wiekiem mniej męskim za to przenikniętym bardziej ideałami kobiecymi lub mówiąc dokładniej, będzie wiekiem, w którym męskie i żeńskie elementy cywilizacji będą lepiej wyważone.”

Rodzina

“W związku z twoim pytaniem, czy matki powinny pracować poza domem, rozważenie sprawy z perspektywy pojęcia rodziny bahaickiej jest pomocne. Pojęcie to jest oparte na zasadzie, że mężczyzna ma podstawowy obowiązek finansowego utrzymania rodziny a kobieta jest główną i pierwszą nauczycielką dzieci. Nie znaczy to bynajmniej, że te funkcje są niezmiennie ustalone i że nie mogą być zmieniane i dostosowywane, by dobrze służyć poszczególnym sytuacjom rodzinnym, ani nie znaczy to, że miejsce kobiety ograniczone jest do domu. Raczej podczas gdy wyznaczona jest podstawowa odpowiedzialność, oczekuje się, że ojcowie będą odgrywali istotną rolę w kształceniu dzieci, a matki rówież mogą zdobywać chleb. Jak słusznie wskazałaś, `Abdu’l-Bahá zachęcał kobiety ‘by w pełni i na równi uczestniczyły w sprawach świata.”

“Pan, niezrównany jest, On stworzył kobietę i mężczyznę, by przebywali ze sobą w najbliższej wspólnocie i by byli niczym jedna dusza. Są oni dwojgiem towarzyszy życia, dwojgiem serdecznych przyjaciół, którzy powinni troszczyć się wzajemnie o swe dobro. Jeśli tak żyją, przejdą przez ten świat w doskonałym zadowoleniu, szczęśliwości i pokoju serca i staną się przedmiotem bożej łaskawości i dobroci w królestwie niebieskim. Starajcie się zatem przebywać ze sobą sercem i duszą jak dwa gołębie w gnieździe, bo to błogosławione jest w obu światach.”

Dlaczego kobieta ma pierwszeństwo w zdobywaniu wykształcenia?

“Poza tym, kształcenie kobiety jest bardziej konieczne i ważniejsze niż mężczyzny, ponieważ kobieta jest nauczycielką dziecka od jego dzieciństwa. Jeœli ona będzie miała braki i będzie niedoskonała, w nieunikniony sposób i dziecko będzie wykazywać braki; zatem niedoskonałość kobiety prowadzi do stanu niedoskonałości całego rodu ludzkiego, ponieważ to matka wychowuje i karmi dziecko oraz kieruje jego dorastaniem. Nie jest to zadanie ojca. Jeśli wychowująca jest niekompetentna, odpowiednio i wychowanek będzie miał braki. Jest to oczywiste i niezaprzeczalne. Czy uczeń może być świetny i znamienity, jeśli nauczyciel jest niepiśmienny i ciemny? Matki są pierwszymi nauczycielkami ludzkości; jeśli one będą niedoskonałe, biada o stan i przyszłość gatunku.”

“Kobieta zaprawdę ma większe znaczenie dla rasy. Ma większe brzemię i cięższą pracę. (…) Kobieta ma większą odwagę moralną niż mężczyzna; ma również szczególne dary, które umożliwiają jej rządzić w chwilach niebezpieczeństwa i kryzysu. …”

Kobiety przyczynią się do osiągnięcia pokoju na świecie:

“Kiedy cała ludzkość zdobędzie te same możliwości wykształcenia, a równość mężczyzn i kobiet zostanie urzeczywistniona, podstawy wojny będą zupełnie zniszczone. Bez równości to będzie niemożliwe, ponieważ wszelkie różnice i rozbieżności prowadzą do niezgody i konfliktów. Równość między mężczyznami i kobietami sprzyja poniechaniu wojen z tego powodu, że kobiety nigdy nie będą chciały ich usankcjonować.”

Przyszłość kobiet:

„Zgodnie z Prawem Bahá’u'lláha kobiety czynią postępy ręka w rękę z mężczyznami. Nie ma dziedziny ani przykładu, gdzie zostawałyby w tyle: mają równe prawa z mężczyznami i wstąpią w przyszłości we wszystkie gałęzie administrowania społeczeństwem. Taka będzie ich godność, że w każdej dziedzine działalności będą zajmowały najwyższe poziomy ludzkiego świata. …”

Stanie się tak, gdy kobiety będą brały pełny i równy udział w sprawach świata, kiedy z wiarą w siebie i ze zdolnościami wejdą na wielką arenę prawa i polityki, wojna się skończy.

Działalność wspólnoty bahaickiej w kierunku promowania równości kobiet i mężczyzn:

- własny, indywidualny przykład poszczególnych wyznawców

- instytucje bahaickie - kobiety służą w Lokalnych i Narodowych Zgromadzeniach

- szkoły, programy edukacyjne (pierwsze szkoły bahaickie dla dziewcząt w Iranie zostały założone już w XIXw.)

- projekty społeczne
ONZ i arena międzynarodowa:

- 1989 - UNIFEM - od tego roku Bahaicka Wspólnota Międzynarodowa ma status doradczy

- 1995 - IV Światowa Konferencja ds. Kobiet - Pekin - ponad 500 bahaitów z całego świata uczestniczyło w Forum Organizacji Pozarządowych ds. Kobiet

- 1999 - New Delhi - bahaici na zaproszenie Jana Pawła II uczestniczą w spotkaniu międzywyznaniowym - przemawia na nim bahaitka - pani Sorabjee - jako jedyna kobieta reprezentująca zaposzone religie

- 2009 - luty/Mirzac - reprezentantki Bahaickiej Wspólnoty Międzynarodowej biorą udział obradach Komisji ONZ ds. statusu kobiet

- 2009 - luty - Bahaicka Wspólnota Międzynarodowa wraz agencjami ONZ i innymi organizacjami pozarządowymi organizuje w ONZ seminarium pt. “Early Marriage: Establishing Girls’ Visibility”

więcej na stronie www.bic.org

www.bahai.org.pl bahai@bahai.org.pl 0-22 371 44 80


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :