Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Przesłania Ridvan

1997-154BE
1998-155BE
1999-156BE
2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2004-161BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
2019-176BE
2020-177BE
2021-178BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Przesłania Ridvan : 2016-173BE
The Universal House of Justice
Ridván 2016 / 173BE
To the Bahá’ís of the World
Dearly loved Friends,
Umiłowani Przyjaciele!

Wraz z nadejściem Króla Festiwali zakończył się okres przygotowań do kolejnego światowego Planu: wzywamy w tym momencie przyjaciół Boga do nowego pięcioletniego zaangażowania odwagi, determinacji i zasobów.

Kompania wiernych Bahá’u’lláhowi stoi gotowa. Ze spotkań instytucji zwołanych w ostatnich miesiącach na całym świecie kolejno wypływały sygnały pragnienia i zapału do rozpoczęcia tego potężnego przedsięwzięcia. Imperatywy zawarte w przesłaniu skierowanym do Konferencji Doradców już są przekładane na zdecydowane plany działania. Dziesięciolecia heroicznego wysiłku ukształtowały wspólnotę i sprawiły, że nabyła ona sprawdzoną umiejętność wspierania wzrostu, przygotowując ją do tej chwili. W szczególności ostatnie dwie dekady znacząco przyspieszyły ten upragniony wzrost wprawy i biegłości.

Podczas tego okresu, przyjęcie i zastosowanie ewoluujących ram działania pozwoliło przyjaciołom na stopniowe rozwijanie i doskonalenie podstawowych umiejętności, co sprawiło, że najpierw pojawiły się proste akty służby, prowadząc do bardziej złożonych wzorców działania, które z kolei stworzyły wymóg rozwoju jeszcze bardziej złożonych umiejętności. W ten sposób systematyczny proces rozwoju zasobów ludzkich i budowania społeczności rozpoczął się w tysiącach rejonów, i w wielu z nich doszedł do zaawansowanego etapu. Skupiliśmy się nie tylko na pojedynczym wyznawcy, wspólnocie czy też na instytucjach Wiary; cała ta trójka nierozerwalnych uczestników ewolucji nowego Światowego Porządku jest ożywiana przez duchowe siły uwolnione przez rozwój Boskiego Planu. Oznaki ich postępu są coraz bardziej widoczne: w pewności, którą nabyli niezliczeni wierni, aby dzielić się historiami z życia Bahá’u’lláha i rozmawiać o wpływie Jego Objawienia i niezrównanego Przymierza; w rosnących rzeszach dusz, które w wyniku tego zbliżyły się do Jego Sprawy i przyczyniają się do realizowania Jego jednoczącej wizji; w umiejętności bahaitów oraz ich przyjaciół, u samych podstaw społeczności, opisywania w elokwentny sposób swojego doświadczenia procesu zdolnego do przemiany charakteru i ukształtowania warunków społecznych; w znacznie większej liczbie rdzennych mieszkańców, którzy jako członkowie bahaickich agencji i instytucji zajmują się sprawami swoich wspólnot; w niezawodnych, hojnych i pełnych poświęcenia ofiarach na Fundusz, tak ważnych dla utrzymania postępu Wiary; w bezprecedensowym rozkwicie indywidualnej inicjatywy i zbiorowego działania, które wspierają działania budujące społeczność; w entuzjazmie tak wielu ofiarnych dusz w kwiecie młodości, które wnoszą ogromy wigor do tej pracy, w szczególności poprzez dbanie o duchową edukację młodszych pokoleń; w pogłębieniu duchowego charakteru społeczności poprzez regularne spotkania modlitewne; we wzroście zdolności na wszystkich szczeblach administracji bahaickiej; w gotowości instytucji, agencji oraz indywidualnych osób do myślenia w kategoriach procesu, rozumienia otaczającej ich rzeczywistości i oceny swoich zasobów w miejscu zamieszkania, oraz tworzenia planów na tej podstawie; w znanej już dynamice studiowania, konsultacji, działania i refleksji, która wykształciła instynktowną postawę uczenia się; w coraz lepszym zrozumieniu, co oznacza zastosowanie Nauk w działaniach społecznych; w coraz większej liczbie identyfikowanych i pochwytywanych szans, aby przedstawić bahaicką perspektywę na tematy zajmujące społeczeństwo; w świadomości światowej wspólnoty tego, iż we wszystkich swoich przedsięwzięciach przyspiesza wyłonienie się boskiej cywilizacji, ukazując moc budowania społeczeństwa, jaka tkwi w Sprawie; zaiste, w rosnącej świadomości przyjaciół, że ich wysiłki wspierać wewnętrzną przemianę, poszerzać krąg jedności, współpracować z innymi na polu służby, pomagać ludności przyjąć odpowiedzialność za swój własny duchowy, społeczny i ekonomiczny rozwój – i poprzez wszystkie takie działania doprowadzić do polepszenia świata – wyrażają istotę celu samej religii.

Chociaż żaden pojedynczy wyznacznik nie jest w stanie uchwycić całości postępu bahaickiej wspólnoty, wiele można wywnioskować z liczby rejonów na świecie, w których program wzrostu został ustanowiony, która to liczba, co potwierdzamy z wdzięcznością za dobrodziejstwa zesłane przez Piękno Abhá, przekroczyła 5.000. Tak rozległy fundament był warunkiem podjęcia zadania, które teraz stoi przed światem bahaickim – wzmocnienia procesu wzrostu w każdym rejonie, gdzie wzrost ten został zapoczątkowany, i dalszego rozszerzania wzbogacającego wzorca życia wspólnoty. Wymagany będzie żmudny, nieprzerwany wysiłek. Ale jego wynik ma potencjał stać się głęboko znaczący, a nawet epokowy. Małe kroki, jeśli są regularne i szybkie, przekładają się na pokonanie sporej odległości. Koncentrując się na postępie, który należy dokonać w rejonie w początkowym okresie – na przykład w obrębie sześciu cykli, jakie przypadają przed pierwszą z dwusetnych rocznic – przyjaciele są w stanie zrobić wiele, by sprawić, że ich pięcioletni cel będzie w zasięgu ręki. Każdy cykl obdarzony jest ulotnymi szansami na zrobienie kroku naprzód, cennymi możliwościami, które nie powrócą.

Niestety w otaczającym społeczeństwie objawy stale pogłębiającego się marazmu duszy mnożą się i potęgują. Jak uderzające jest to, że podczas gdy narody świata cierpią z powodu braku prawdziwego lekarstwa i niespokojnie zwracają się od jednej fałszywej nadziei do drugiej, wy wspólnie udoskonalacie instrument, który łączy serca z wiecznym Słowem Boga. Jak uderzające jest to, że pośród nasilającej się i coraz bardziej zaciętej kakofonii sztywnych opinii i przeciwnych interesów, wy skupiacie się na zbliżaniu ludzi ku sobie, by tworzyli społeczności, które są przystaniami jedności. Niech uprzedzenia i wrogość świata nie tylko nie przygnębiają was, ale niech stanowią przypomnienie, jak pilnie dusze wokół was potrzebują uzdrawiającego balsamu, który jedynie wy możecie im podać.

Jest to ostatni Plan z serii następujących po sobie Planów Pięcioletnich. Na jego zakończenie zostanie otwarty nowy etap w rozwoju Boskiego Planu, który sprawi, że wspólnota Bahá’u’lláha podąży ku trzeciemu wiekowi ery bahaickiej. Niechaj przyjaciele Boga w każdym kraju docenią obietnicę tych kilku nadchodzących lat, które będą rygorystycznym przygotowaniem do jeszcze potężniejszych zadań, jakie nadejdą. Szeroki zakres obecnego Planu umożliwia każdemu wspieranie tej pracy, bez względu na to, jak skromny by nie był jego wkład. Prosimy was, najdrożsi współpracownicy, miłośnicy Tego, który jest Umiłowanym światów, byście nie szczędzili trudów stosując wszystko, czego nauczyliście się i każdą przez Boga daną umiejętność i zdolność, aby przesunąć Boski Plan do kolejnego niezbędnego etapu. Do waszych własnych szczerych błagań o niebiańską pomoc, dodajemy nasze, ofiarowane w Świątyniach, w imieniu wszystkich, którzy pracują dla tej wszechogarniającej Sprawy.

The Universal House of Justice

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :