Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Przesłania Ridvan

1997-154BE
1998-155BE
1999-156BE
2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2004-161BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
2019-176BE
2020-177BE
2021-178BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Przesłania Ridvan : 2002-159BE
The Universal House of Justice
Ridván 2002 / 159BE
To the Bahá’ís of the World
Dearly loved Friends,

1. Nagły strumień wydarzeń wewnątrz oraz na zewnątrz Wiary u początku Piątej Epoki Wieku Formatywnego przedstawia spektakl, który budzi podziw. Wewnątrz Sprawy, historyczne znaczenie wydarzeń poprzedniego maja, które zaznaczyły zwieńczenie budowli na Górze Karmel, olśniło zmysły, podczas gdy ich oddziaływanie zostało natychmiast przekazane na całą planetę dzięki transmisjom satelitarnym oraz najobszerniejszemu omówieniu w prasie, jakie kiedykolwiek towarzyszyło bahaickiemu wydarzeniu. W miarę jak te niedawne oznaki namacalnego urzeczywistniania się Tablicy Karmel zostały odsłonięte w zapierającym dech w piersiach splendorze przed oczyma świata, Sprawa Bahá’u’lláha bardzo szybko zyskała nowe znaczenie i rozgłos w ciągle trwającym procesie wyłaniania się z mroku. W ten sposób, trwały znak został odciśnięty w annałach Objawienia.

2. Ten zewnętrzny wyraz witalności ożywiającej naszą niepokonaną Wiarę miał również swoje odbicie w wewnętrznych procesach, działających od momentu rozpoczęcia Planu Pięcioletniego, podczas ostatniego święta Ridván. Dlatego też jesteśmy poruszeni mogąc zaprosić delegatów zebranych na narodowych zjazdach oraz wszystkich innych wyznawców Bahá’u’lláha na świecie, aby razem z nami oddali się refleksji na temat kilku znaczących i najbardziej istotnych aspektów działania Planu podczas pierwszego roku jego trwania - aspektów, które mogą jedynie przynieść sercom radość i zaufanie do niezliczonych możliwości kierunku, w którym podąża Plan.

3. Gorliwie odpowiadając na jego wymagania, Narodowe Zgromadzenia Duchowe wzięły udział w serii spotkań planowania wraz z Doradcami Kontynentalnymi przed i bezpośrednio po święcie Ridván. Z kolei te spotkania wyznaczyły tempo dla żywiołowego rozpoczęcia, wyróżniającego się krokami powziętymi w celu uskutecznienia nowego elementu procesu masowego przystępowania ludzi do Wiary. W każdej narodowej wspólnocie, instytucje bahaickie rozpoczęły zadanie systematycznego przedstawiania ich kraju na mapie, aby podzielić go na mniejsze regiony, o układzie i rozmiarach współbrzmiących ze skalą działań promujących wzrost i rozwój, która jest możliwa do realizacji. Taki podział krajów, o jakim doniosło już ponad 150 z nich, pozwala na realizowanie modelu dobrze zaplanowanego rozwoju oraz umocnienia. W ten sposób, ów podział tworzy również perspektywę, czy też wizję, systematycznego wzrostu, który może zostać podtrzymany od jednego poprzez kolejne regiony, by objąć obszar całego kraju. Mając taką perspektywę, regiony dziewicze, podobnie jak niegdyś terytoria dziewicze wyznaczone podczas minionych kampanii, stają się celem dla rodzimych pionierów, podczas gdy już otwarte regiony skupiają swoją uwagę na swym wewnętrznym rozwoju wzmocnionym przez wzajemnie wspierające się działania trzech elementów składowych Planu: wyznawcy, instytucji oraz wspólnoty.

4. Wielce inspirujące jest to, że postęp tej pracy jest napełniany energią poprzez proces instytutu duchowego rozwoju, który w ubiegłym roku został bardzo wzmocniony, dzięki podjętym w wielu krajach szeroko zakrojonym staraniom zmierzającym ku zwiększeniu ilości osób prowadzących zajęcia instytutu. Tam gdzie instytut duchowego rozwoju jest silnie obecny i nieustannie działający, trzy podstawowe zajęcia – kółka studiujących, spotkania modlitewne oraz zajęcia dla dzieci – zostały powielone ze stosunkową łatwością. Z całą pewnością, coraz większe uczestnictwo osób zainteresowanych Wiarą w tych zajęciach, na zaproszenie ich przyjaciół bahaitów, dało nowy wymiar celom, którym miały służyć [te zajęcia], skutkując w nowych przystąpieniach do Wiary. Tu, niewątpliwie, znajduje się wielce obiecujący kierunek dla nauczania. Te podstawowe działania, których głównym przeznaczeniem na samym początku było przyniesienie korzyści samym wyznawcom, w naturalny sposób zaczynają stawać się portalem dla procesu masowego przystępowania ludzi do Wiary. Poprzez połączenie kółek studiujących, spotkań modlitewnych oraz zajęć dla dzieci na terenie regionu, został stworzony model spójności w liniach działania, który już zaczyna przynosić pożądane wyniki. Zastosowanie takiego modelu na całym świecie, jesteśmy tego pewni, zawiera w sobie ogromne możliwości dla postępu Wiary w latach, które nadejdą.

5. Te przejmujące perspektywy stały się jeszcze bardziej żywotne, dzięki ogromnej energii, jaką Międzynarodowe Centrum Nauczania włożyło we wzbogacanie zrozumienia światowej wspólnoty pojęcia systematycznego wzrostu. Chwytając okazję, jaka nadarzyła się w związku z niedawnym rozpoczęciem nowego okresu służby przez członków Rad Pomocniczych, Centrum Nauczania zwołało 16 regionalnych konferencji, które odbyły się podczas ostatnich miesięcy zeszłego roku. Na każdą z nich Centrum Nauczania wysłało po dwóch swoich członków. Kładąc wiele uwagi na temat „instytutów duchowego rozwoju i systematycznego wzrostu”, te konferencje, na które przybyli wszyscy oprócz kilku doradców pomocniczych na całym świecie, stały się dla uczestników skarbnicą informacji, która w wyniku ich niestrudzonych wysiłków, przepełni całą strukturę wspólnoty.

6. Wspólnota tak bogato obdarzona, z takim doświadczeniem, tak skupiona na planie działania zainspirowanym przez Boga, spogląda na ten świat, którego mieszkańcy, od czasu wydarzeń w maju 2001 w Ziemi Świętej, jeszcze bardziej pogrążyli się w smutny i beznadziejny stan złożonych dolegliwości. Jednak właśnie w tych pozornie niesprzyjających warunkach Sprawa ma podążać naprzód i będzie się rozwijać. „The Summons of the Lord of Hosts” [„Wezwania Pana Zastępów”], nowo wydany wolumen zawierający angielskie tłumaczenia pełnych tekstów Tablic Bahá’u’lláha do królów i władców świata, stanowi stosowne przypomnienie straszliwych konsekwencji ignorowania Jego ostrzeżeń przeciwko niesprawiedliwości, tyranii i korupcji. Gwałtowne wstrząsy, jakim wszędzie poddawana jest świadomość ludzi, podkreślają pilną potrzebę lekarstwa, które On przepisał. Dla nas, rozproszonych grup Jego lojalnych sług, jeszcze raz nadszedł czas nieodpartych możliwości – możliwości nauczania Jego Sprawy, budowania Jego cudownego Systemu, pełnego poświęceń ofiarowywania pilnie potrzebnych środków materialnych, od których nieuchronnie zależy postęp i wypełnienie duchowych zadań.

7. Naszym nieuniknionym zadaniem jest wykorzystać obecny zamęt, bez obaw czy wahania, aby rozprzestrzenić i ukazać przemieniającą cnotę jedynego Przesłania, które może zapewnić pokój na świecie. Czyż Błogosławione Piękno nie umocnił i nie zapewnił nas słowami pełnymi mocy? „Niechaj wydarzenia tego świata nie smucą cię,” brzmi Jego pełna miłości rada. „Przysięgam na Boga,” - mówi dalej - „Morze radości pragnie osiągnąć twą obecność, bo każda dobra rzecz została dla ciebie stworzona, i, w zgodzie z potrzebami czasu, zostanie ci objawiona.”

8. Nieograniczeni przez żadne wątpliwości, niepowstrzymani przez żadne przeszkody, podążajcie naprzód, z Planem w dłoni.

The Universal House of Justice

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :