Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Kompilacje

Cierpienie
Kompilacja NAUKA
Kompilacja Promowanie masowego wstępowania 1993 PL 2019
Modlitwy Bahá'í -Polski
Pogrzeb
Pokój
Prawo Boga Huququ'llah
Życie i śmierć
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Kompilacje : Prawo Boga Huququ'llah
Huqúqu’lláh
WSTĘP

W swoim liście z 3 stycznia 1985 r. adresowanym do wyznawców Bahá’u’lláha we wszystkich krajach, Powszechny Dom Sprawiedliwości powiadomił nas jak następuje:

„Ubiegłego kwietnia głęboko wzruszyła nas petycja od delegatów zebranych na Narodowym Zjeździe Bahaitów Stanów Zjednoczonych, domagających się, aby Prawo Huqúqu’lláh uczynić wiążącym dla wszystkich wierzących tego kraju. Choć uważamy, że nie nadszedł jeszcze czas do podjęcia tak ważnego kroku, to jednak skłoniło nas to do podjęcia wstępnej decyzji o przetłumaczeniu na angielski tekstów odnoszących się do Prawa Huqúqu’lláh, aby podane były do ogólnej wiadomości, zanim prawo to nie będzie szerzej wprowadzone w życie.”

Życzliwa obietnica dostarczenia nam odnośnych tekstów została obecnie zrealizowana i oto otrzymujemy niniejszą kompilację na temat Huqúqu’lláhu do czytania i medytacji. Przestudiowanie tych wypisów przez tych z nas, którzy przebywają we wspólnotach, gdzie prawo to nie jest jeszcze wiążące, pomoże nam przygotować się na dzień, w którym Powszechny Dom Sprawiedliwości, w swojej niezawodnej mądrości, zadecyduje o stopniowym rozciąganiu tego prawa na wszystkie wspólnoty świata bahaickiego.

Na zakończenie przytaczamy słowa Powszechnego Domu Sprawiedliwości z listu ze stycznia 1985 roku:

„Jednakże pomimo wagi Prawa Huqúqu’lláh, oddani wyznawcy Bahá’u’lláha mają i tak wszelkie możliwości regularnego i ofiarnego łożenia na rzecz Sprawy. To dla lepszego uświadomienia sobie tego przywileju i odpowiedzialności we wspieraniu wielorakich działań naszej umiłowanej Wiary w tym krytycznym okresie historii świata wzywamy Was wszystkich i przypominamy Wam, że wspieranie naszych funduszy jest integralną częścią bahaickiego sposobu życia. Potrzeba ta istnieje nie tylko teraz, ale będzie istniała także i w przyszłych latach, dopóki nasze wysiłki, wsparte pokrzepieniem z niebios, nie przezwyciężą grożących ludzkości wielkich niebezpieczeństw i nie przemienią tego świata w inny – w świat, którego wspaniałość i piękno przejdą nasze najśmielsze nadzieje i największe Mirzania.”

Poczytujemy sobie za przywilej, że możemy na życzliwość i troskę Powszechnego Domu Sprawiedliwości odpowiedzieć ofiarnym wsparciem na rzecz Funduszy, będących drogocenną krwią życia dla Sprawy, nie tylko teraz, ale zawsze.

Narodowe Zgromadzenie Duchowe Bahaitów Wielkiej Brytanii

1.
WYJĄTKI Z PISM BAHÁ’U’LLÁHA 1
|N1
|P1

O Zaynie! Na Ciebie niech spływa Moja chwała i Moja łaskawa życzliwość. Nic, co żyje (existeth) w świecie istot (world of being) nigdy nie było i (or) nigdy nie będzie warte wzmianki (worthy of mention). Jednakże, jeżeli ktokolwiek (a person) będzie łaskawie zaszczycony możliwością (graciously favoured) ofiarowania choćby grosza (penny-worth) – a (nay) nawet mniej – na ścieżce (in the path) Boga, to w Jego oczach (in His sight) będzie to bardziej pożądane (preferable) i więcej warte niż (superior to) wszystkie skarby ziemi. Z tej przyczyny (it is for this reason) jedyny Bóg prawdziwy (the one true God) – niech wielka będzie Jego chwała – we wszystkich Swoich niebiańskich Pismach (heavenly Scriptures) wychwala (praised) tych, którzy przestrzegają (observe) Jego nakazów (precepts) I ofiarowują (bestow) swoje bogactwo (wealth) dla Jego chwały(for His sake). Błagajcie (beseech ye) Boga, aby każdemu uczynił możliwym (He may enable)spełnienie obowiązku (discharge the obligation of) Huqúqu o tyle, o ile (inasmuch as) postęp i głoszenie (progress and promotion) Sprawy Boga zależą od (depend on) środków materialnych (material means). Gdyby Jego wierni słudzy (faithfull servants) uświadomili sobie (realize) jak chwalebne (meritorious) są w dzisiejszych czasach wszelkie dobrowolne ofiary(benevolent deeds), wszyscy powstaliby(they would all arise), aby czynić to, co odpowiednie i właściwe(meet and seemly). W Jego rękach jest źródło władzy (source of authority) i On zrządza według Swojej woli(He ordaineth as He willeth). On jest Najwyższym Władcą(Supreme Ruler), Szczodrobliwym(Bountiful), Sprawiedliwym(Equitable), Objawicielem(Revealer), Wszechwiedzącym(All-Wise).

|N2
|P1

(...) Jedyny prawdziwy Bóg – niech wielka będzie Jego chwała – zawsze był i będzie wywyższony ponad wszelki wyraz czci i uświęcony od świata istnienia i wszystkich jego bogactw. Cokolwiek pochodzi od Niego, rodzi owoce, których dobrodziejstwa trafiają do [tych] samych osób. Już wkrótce będą one dostrzegały prawdę tego, co Język Majestatu wypowiedział przed czasami i co będzie wypowiadał w przyszłości. A dobrodziejstwa takie będą zaprawdę narastały, jeżeli ofiarujemy Huqúq z największą radością i promiennością, w duchu doskonałej pokory i skromności.

|N3
|P1

Błagajcie jedynego prawdziwego Boga, aby pozwolił Swoim wiernym sługom spełnić to, co wiedzie do dobra tego i przyszłego świata. Takie jest Boże przykazanie, które zostało zalecone w Jego wielkiej i nienaruszalnej Księdze. Dzisiaj przyszedł ten Boży Dzień, kiedy wszystkie inne rzeczy muszą ustąpić miejsca zachowaniu dostojeństwa Jego Sprawy. Nakazuje On to, co przyniesie dobrodziejstwo całemu rodzajowi ludzkiemu. Zaprawdę, On jest Litościwy i Łaskawy. Dlatego Pióro Chwały odsłoniło to, co pozwoli każdemu postrzegającemu odetchnąć wonią Jego miłosierdzia i szczodrobliwości. Doprawdy, dobrodziejstwa wynikające z powyższego zalecenia wracają z powrotem na [te] same jednostki. Świadectwo temu da każdy dostrzegający, kto przestrzega Jego nakazów.

|N4
|P1

Spełnianie obowiązku Huqúqu spoczywa na każdym, a korzyści zyskiwane z tej ofiary spływają na powrót na samych zainteresowanych. Jednak przyjęcie jej zależy od ducha radości, zadowolenia i poczucia wspólnoty, jakie objawią prawe dusze wypełniające ten nakaz. Jeżeli postawa jest właśnie taka, to [datki] można zaakceptować, nie inaczej. Zaprawdę, twój Pan jest Wszechwystarczającym, Wszechwysławianym.

|N5
|P1

O Zaynie! Dusze, które stosują się do Bożego nakazu zapisanego w Księdze, są w ocenie Boga najdoskonalsze. Nie może ulegać wątpliwości, że cokolwiek jest objawione z niebios Boskiego przykazania bierze się z Jego mądrości i ma na celu największe dobro samych ludzi. Ponadto, choć te drobne datki nie są godne wzmianki, to są jednak bardzo miłe, gdyż ofiarodawcy składają je w imię Boga. I choćby to nawet było jedno ziarenko, uważa się je za chwałę koronującą wszystkie żniwa świata.

|P1
|N6

Jest rzeczą jasną i dowiedzioną, że opłata Prawa Bożego sprowadza pomyślność, błogosławieństwa, zaszczyt i Boską pieczę. Dobrze się dzieje tym, którzy rozumieją i uznają tę prawdę, ale biada owym, którzy [temu] nie wierzą. A dzieje się tak pod warunkiem, że człowiek przestrzega nakazów zapisanych w Księdze z najwyższą promiennością, zadowoleniem i ochoczą uległością. Przystoi Ci doradzać przyjaciołom, aby czynili to, co jest słuszne i chwalebne. Ktokolwiek posłucha tego wezwania, uczyni na swoją korzyść, a kto zignoruje je, ten ściąga na siebie zgubę. Zaprawdę, nasz Miłosierny Pan jest Wszechwystarczającym, Wszechwysławianym.

|N7
|P1

Huqúqu’lláh jest w istocie wielkim prawem. Powinnością wszystkich jest czynić tę ofiarę, gdyż stanowi ona źródło łaski, obfitości i wszelkiego dobra. Jest to szczodrobliwość, która winna być zaletą wszystkich dusz w każdym ze światów Boga, Wszechposiadającego, Łaskawego.

|N8
|P1

Co do sprawy Huqúq: Powoływanie się na te treści w żadnym wypadku nie jest dopuszczalne. Uprzednio zaleciliśmy tobie i Jináb-i-Amín’owi2 to, co przyczyni się do chwały i majestatu Słowa Bożego i Jego Sprawy. Poruszając ten szczególny temat przykazaliśmy, co następuje: Możecie wyrzec się całego świata, ale nie wolno Wam dopuścić do pomniejszenia majestatu Sprawy Bożej ani o krztę, ni o odrobinę. Jináb-i-Amín – niech spłynie na niego Moja chwała – też musi powstrzymać się od wspominania tej kwestii, gdyż jest to sprawa całkowicie zależna od dobrej woli samych poszczególnych osób. Dobrze znają oni Boże przykazanie i bliskie jest im to, co zostało odkryte w Księdze. Niech ten, kto chce, przestrzega go a niech ten, kto chce, go ignoruje. Zaprawdę, Pan jest Samowystarczalnym i Wysławianym. Zaiste, niezależność wszelkich rzeczy to wrota przewodnie dla Jego wiernych sług. Dobrze uczynili ci, którzy odcięli się od świata i powstali, aby służyć Jego Sprawie. Zaprawdę, policzeni są oni między lud Bahá na dworze Jego olśniewającego Piękna.

|N9
|P1
O Abu’l Hasanie:3

Niech spoczywa na Tobie Moja Chwała! Utwierdź swój wzrok na chwale Sprawy. Wypowiedz to, co przyciągnie serca i umysły. Żądanie ofiary Huqúq nie jest żadną miarą dozwolone. Przykazanie to zostało objawione w Księdze Boga z przeznaczeniem [tej ofiary] na różne niezbędne sprawy, zarządzeniem Bożym zależne od środków materialnych. Dlatego, jeżeli ktoś z największym upodobaniem i ochotą, nie zaś wobec nalegania, życzy sobie uczestniczyć w tym błogosławieństwie, możesz ją przyjąć. Inaczej przyjmowanie [jej] nie jest dozwolone.

|N10
|P1

Jeżeli ktoś zdobędzie sto miskali złota,4 to dziewiętnaście z nich należy do Boga, Stworzyciela ziemi i nieba. Baczcie, O ludzie, abyście nie pozbawili siebie tej wielkiej hojności. Przepisaliśmy wam to prawo, podczas gdy jesteśmy całkowicie niezależni od was i od wszystkich, będących w niebiosach i na ziemi. Zaiste, w tym przykazaniu ukryte są tajemnice i dobrodziejstwa, przechodzące możliwość pojmowanie każdego oprócz Boga, Wiedzącego, Znającego. Powiedz, przez ten nakaz Bóg pragnie oczyścić wasze mienie i umożliwić wam zbliżenie się do takich poziomów, jakich nie może osiągnąć nikt z wyjątkiem tych, którym Bóg pozwoli. Zaprawdę, On jest Hojnym, Łaskawym, Szczodrobliwym.

|P2

O ludu! Nie czyń zdradliwie w kwestii Huqúqu’lláh i nie unikaj go, chyba że za Jego pozwoleniem. Tak zostało nakazane w Jego Listach i w tej chwalebnej Tablicy.

|P3

Ktokolwiek postępuje z Bogiem nieuczciwie, będzie sprawiedliwie zdemaskowany, a kto wypełnia nakazane mu rzeczy, zstąpią na niego Boże błogosławieństwa z nieba szczodrobliwości jego Pana, Darzącego, Szczodrobliwego, Najhojniejszego, Pradawnego. Zaprawdę, On pragnie dla was rzeczy, które są dla was obecnie niezbadane, choć ludzie sami z łatwością je uciech. Tak ostrzega was Autor Zachowanej Tablicy.

|N11
|P1

Pytanie: Ofiara Huqúqu’lláhu została oznajmiona w Aqdas.5 Czy mieszkanie z przyległościami i niezbędnym umeblowaniem jest wliczane w mienie, od którego płaci się Huqúq?

|P2
Odpowiedź:

Powiedziane jest w Prawach objawionych po persku: „(...) w tym największym Prawie wyłączyliśmy dom i umeblowanie domowe, takie, które jest niezbędne.”

|N12
|P1

Pytanie: Czy Huqúqu’lláh płaci się od takiego wyposażenia sklepu [czy warsztatu], które jest niezbędne do prowadzenia interesu, czy też wyposażenie takie jest traktowane tak samo jak umeblowanie domowe?

|P2
Odpowiedź:

Wyposażenie takie podlega tym samym przepisom co wyposażenie domowe.

|N13
|P1

Pytanie: Jeżeli zmarły pozostawił nie zapłacony Huqúq lub swoje długi, to czy spłata ma być uiszczona proporcjonalnie od jego mieszkania, osobistej odzieży i innego mienia, czy też mieszkanie i osobista odzież są wyłączone z przeznaczeniem dla męskiego potomstwa, a długi spłaca się z pozostałego mienia; a jeżeli wartość takiego mienia jest niewystarczająca, to co zrobić z długami?

|P2
Odpowiedź:

Długi i Huqúq winny być spłacone z pozostałego mienia; jeżeli wartość tego mienia jest niewystarczająca, to trzeba je spłacić z domu i osobistej odzieży.

|N14
|P1

Pytanie: W Boskich Tablicach jest objawione, że jeśli ktoś zarobi równowartość dziewiętnastu miskali złota, to od tej sumy musi zapłacić Prawo Boga. Ile powinien zapłacić od tej sumy?

|P2
Odpowiedź:

Bóg przykazał, aby płacić dziewiętnaście od każdych stu. To winno stanowić podstawę obliczeń. Kwotę należną od dziewiętnastu można wtedy łatwo ustalić.

|N15
|P1

Pytanie: Jeżeli dobytek przekracza wartość dziewiętnastu, to czy nadwyżka musi osiągnąć następne dziewiętnaście, żeby Huqúq był ponownie należny, czy też płaci się go od każdej dowolnej nadwyżki?

|P2
Odpowiedź:

Huqúq nie jest płatny od każdej dowolnej nadwyżki, chyba że osiągnie ona następnych dziewiętnaście.

|N16
|P1

Pytanie: Jeżeli ktoś ma na przykład sto tumanów,6 zapłaci od tego Huqúq, straci połowę tej sumy w niekorzystnych transakcjach a następnie odzyska kwotę, od której płaci się Huqúq, to czy musi złożyć ofiarę od tej kwoty czy też nie?

|P2
Odpowiedź:
W takim wypadku Huqúqu się nie płaci.
|N17
|P1

Pytanie: Jeśli po zapłaceniu Huqúqu pierwotna suma zostaje całkowicie utracona, a następnie podczas transakcji handlowych ponownie odzyskana, to czy Huqúq musi być zapłacony po raz drugi?

|P2
Odpowiedź:
W takim wypadku Huqúqu również się nie płaci.
|N18
|P1

Najmniejsza suma podlegająca Prawu Huqúqu’lláh jest wtedy, kiedy czyjś dobytek osiąga wartość VaHíd;7 to znaczy, kiedykolwiek ktoś posiada 19 miskali złota lub nabywa mienie tej wartości, to po odjęciu od tego rocznych wydatków, Huqúq nabiera mocy i opłata staje się obowiązkowa.

|N19
|P1

Co do pytania, które zadałeś odnośnie najmniejszej posiadanej własności, od której płaci się Huqúq, zostało to wspomniane w Jego wyniosłej i chwalebnej obecności; a oto co Język Majestatu wyrzekł w odpowiedzi: Sprawa ta została objawiona w Najświętszej Księdze w zgodności z wypowiedzią w Bayánie. Jednakże później, na znak Naszej mądrości, wyłożyliśmy przepis, według którego najmniejsza wartość własności podlegająca opłacie Huqúqu jest ustalona jako dziewiętnaście. Celem leżącym u podstaw tego prawa jest zapewnienie zasilania Skarbu Ogólnego w przyszłości. Później mogą być podane dalsze szczegóły.

|N20
|P1

Zgodnie z tym, co jest objawione w Najświętszej Księdze, ofiara Huqúq jest ustalona w wysokości 19 miskali od każdych 100 miskali złota. Odnosi się to do majątku w złocie, w srebrze czy do jakiegokolwiek innego mienia.

|P2

Ponadto ustanowiono pewne prawa dla Domu Sprawiedliwości. Jednakże przed jego powstaniem i ukonstytuowaniem się jego członków przeznaczenie tych funduszy jest i będzie podlegało aprobacie Tego, który jest Wiekuistą Prawdą. Błagajcie Boga – niech wielka będzie Jego chwała – aby umożliwiał ludziom wywiązywanie się z zaszczytnego obowiązku Huqúqu, gdyby bowiem wszyscy dostrzegli korzyści płynące z takiego uczynku i uiszczali Prawo Boga, przyjaciele w tej miejscowości nie zaznaliby żadnej biedy.

|N21
|P1

Pytanie: Czy może człowiek zarządzić w swoim testamencie, aby po jego śmierci pewna część jego majątku była przeznaczona na cele charytatywne, poza Huqúqiem i innymi jego zobowiązaniami; czy też nie ma on prawa do niczego prócz pokrycia wydatków na owinięcie ciała,8 przetransportowanie i pogrzeb, a wszystko inne pozostaje dla spadkobierców, jak nakazał Bóg?

|P2
Odpowiedź:

Człowiek ma wolną rękę w dysponowaniu swoim majątkiem. Jeżeli zapłacił Huqúq i nie został nikomu dłużny, to prawomocne jest wszystko, co zapisze w swoim testamencie i czemu zaświadczy. Bóg pozwolił człowiekowi rozporządzać według własnej woli tym, czym Bóg go obdarzył.

|N22
|P1

Wiele ludzi w różnych rejonach jest obecnie oświeconych światłem wiary, ale z wyjątkiem nielicznych nie zostali oni dotąd uprzywilejowani możliwością przestrzegania nakazów objawionych przez Jego osobę.

|P2

Uprzednio pisaliśmy do Ciebie,9 że gdyby przyjaciele przestrzegali tam płacenia Huqúqu’lláh, to ludzie tej miejscowości cieszyliby się spokojem i wygodą. Przed objawieniem tego prawa obowiązek ten nie dotyczył nikogo. Pióro Chwały powstrzymywało się od objawiania praw i rozporządzeń przez szereg lat, i był to znak Jego niebiańskiej łaski. Gdyby ludzie świata rozpoznali, jakie nieocenione dobrodziejstwa przyniosą te rozporządzenia Miłosiernego, powstaliby, aby spełniać Jego przykazania i przestrzegaliby Jego polecenia (...).

|P3

Pióro Najwyższego zarządziło, że ofiara Huqúqu’lláh jest składana w wysokości dziewiętnastu miskali złota. To znaczy, Huqúq jest nałożony na pieniądze równe tej ilości. Co do innego majątku w srebrze czy w innej postaci, to płaci się od niego, gdy równa się temu w wartości, nie zaś w ilości. Huqúqu’lláh płatny jest tylko raz; jeżeli na przykład ktoś uzyska tysiąc sztuk złota i zapłaci od tego Huqúq, to Prawo Boga przestaje się stosować w odniesieniu do tej sumy, z wyjątkiem wartości, o jaką przyrośnie ona na drodze handlu czy transakcji. Gdy takie dochody osiągną wysokość przepisanego minimum – wtedy trzeba wykonać to, co zarządził Bóg. Jeżeli jednak ta pierwotnie zdobyta suma przejdzie w inne ręce, to wtedy Huqúq trzeba zapłacić ponownie tak jak było za pierwszym razem; w takim wypadku Prawo Boga musi być uiszczone.

|P4

Błagajcie Boga – niech rośnie Jego chwała – aby sprawił, że Jego umiłowani zyskają przywilej zaczerpnięcia udziału z oceanu Jego upodobań, to bowiem posłużyłoby jako środek dla zbawienia ludzkości; i że za swoją własną zgodą wykonają to, co oczyściłoby ich i doprowadziło do osiągnięcia życia wiecznego (...).

|P5

Punkt Pierwotny10 powiedział, że powinni oni11 płacić Huqúqu’lláh od wartości całego swojego mienia, jednakowoż w tym największym Prawie wyłączyliśmy z tego mieszkanie i wyposażenie domowe, to znaczy takie, które jest niezbędne.

|P6

Zapytałeś, z czego należy się wywiązać przede wszystkim: z Huqúqu’lláhu, z długów osoby zmarłej, czy z kosztów pogrzebu. Bożym przykazaniem jest, aby pierwszeństwo miały koszty pogrzebu, potem długi, potem Prawo Boga. Zaprawdę, On jest Tym, który zapłaci należne odszkodowanie, Nagradzającym, Łaskawym. Jeżeli nie starcza mienia na spłatę długów, wtedy musi ono być podzielone proporcjonalnie do każdego długu. Spłata długów jest nader ważnym przykazaniem ogłoszonym w Księdze. Dobrze dzieje się temu, który wstępuje do Boga bez niespełnionych zobowiązań Huqúqu’lláh i wobec Jego sług. Jest oczywiste, że Huqúqu’lláh ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zobowiązaniami; jednakże na znak miłosierdzia On, który jest Miejscem Świtania Objawienia, przykazał to, co zostało odkryte Jego życiodajnym i wszechwiedzącym Piórem w tej Tablicy.

|N23
|P1

Bóg ustanowił, że majątek, który nie jest intratny, to znaczy nie przynosi korzyści, nie podlega płaceniu Huqúqu. Zaprawdę, On jest Zarządzającym, Szczodrobliwym.

|N24
|P1

Płacenie Prawa Boga uwarunkowane jest możliwościami finansowymi danej osoby. Jeżeli ktoś nie może sprostać swemu obowiązkowi, Bóg mu zaiste wybaczy. On jest Wybaczającym, Hojnym.

|N25
|P1

Oto Księga Hojności, którą objawił Król Wieczności. Kto przyozdabia się tą cnotą, ten się [chwalebnie] wyróżnił i będzie pobłogosławiony przez Miłosiernego z Jego wywyższonego Królestwa Chwały. Jednak gdyby pomimo swojej wysokiej rangi i wybitnego stanowiska przekroczył granice, to będzie policzony przez Wszechwiedzącego, Mądrego między marnotrawnych. Trzymajcie się mocno umiarkowania. Takie jest przykazanie, które On Wszechposiadający i Najwyższy nałożył na was w Swojej Hojnej Księdze. O wy, którzyście przedstawicielami szczodrobliwości i jej objawieniami! Bądźcie hojni dla tych, którzy są w oczywistej biedzie. O wy, którzy posiadacie bogactwa! Strzeżcie się, aby szata zewnętrzna nie powstrzymywała was od dobroczynności na ścieżce Boga, Pana całej ludzkości.

|P2

Powiedz: Przysięgam na Boga! Wszechmocny nikim nie gardzi z powodu jego biedy. Przeciwnie, jeżeli okaże się on być z tych, którzy są cierpliwi, zostaje wywyższony. Błogosławieni biedni wytrwali w cierpliwości a biada bogatym, którzy wstrzymują Huqúqu’lláh i nie przestrzegają tego, co jest im nakazane w Jego Zachowanej Tablicy.

|P3

Powiedz: Nie pysznijcie się waszymi ziemskimi bogactwami. Zastanówcie się nad waszym końcem i wynagrodzeniem za wasze dzieła, które nakazane zostało w Księdze Boga, Wywyższonego, Potężnego. Błogosławiony bogacz, którego jego ziemski majątek nie zdołał powstrzymać od zwrócenia się ku Bogu, Panu wszystkich imion. Zaprawdę, będzie on policzony między najznakomitszych z ludzi w obliczu Boga, Łaskawego, Wszechwiedzącego.

|P4

Powiedz: Przyszedł wyznaczony Dzień. Oto jest Wiosna dobrych uczynków, jeżeli jesteście z tych, którzy rozumieją. O ludzie, starajcie się z całych sił, abyście wydali z siebie to, co przyniesie wam prawdziwą korzyść w światach waszego Pana, Chwalebnego, Sławionego.

|P5

Powiedz: Lgnijcie do chwalebnych cech i dobrych uczynków i nie bądźcie z tych, którzy się ociągają. Przystoi każdemu, aby trwał nieustępliwie przy tym, co sprzyja wywyższaniu Sprawy Boga, waszego Pana, Potężnego, Mocnego.

|P6

Powiedz: Czyż nie widzicie tego świata, jego zmian i szans, jego wielorakich barw? Dlaczego zadowalacie się nim i wszystkimi rzeczami, które w nim są? Otwórzcie wasze oczy i bądźcie z tych, którzy posiadają wgląd. Szybko nadciąga dzień, kiedy wszystkie te rzeczy znikną z błyskawiczną prędkością, ba, nawet jeszcze szybciej. Temu świadczy Pan Królestwa w tej cudownej Tablicy.

|P7

Gdyby porwał cię podnoszący na duchu zachwyt nad wersetami Boga, składałbyś dzięki twemu Panu i mówił: „Niech będzie Ci chwała, O Upragnienie serc tych, którzy spieszą na spotkanie z Tobą!” Wesel się niezmierną radością, gdyż Pióro Chwały zwróciło się ku tobie i dla twego zaszczytu odkryło to, czego języki stworzenia i języki transcendencji nie są zdolne opisać.

|N26
|P1

Ci, którzy dotrzymali swoich obietnic, wypełnili swoje zobowiązania, wywiązali się ze swoich przyrzeczeń i przysiąg, oddali Mu Jego Depozyt i Jego Prawo, owi policzeni są między mieszkańców najwyższego raju. Tak ze swego warownego Uwięzienia Pokrzywdzony ogłasza im tę dobrą nowinę. Błogosławieni ci służebnicy i służebnice, którzy dopełnili swoich czynów, i błogosławiony człowiek, który był niezłomnie wierny chwalebnym uczynkom i wypełniał to, co mu nakazane w Księdze Boga, Pana światów.

|N27
|P1

Przez wiele lat ofiara Huqúqu nie była przyjmowana. Ileż takich ofiar, które zwracało się dawcom, gdy dotarły przed Nasze oblicze, jako że nie były wówczas potrzebne! Jednakże w ostatnich latach, ze względu na wymóg tych czasów, postanowiliśmy przyjmować opłaty Huqúqu; zakazaliśmy jednak dopraszania się tej ofiary. Każdy musi odnosić się z największym szacunkiem do Słowa Bożego i do wywyższania Jego Sprawy. Gdyby ktoś chciał oddać wszystkie skarby świata kosztem poniżenia honoru Sprawy Boga, choćby o drobinę mniejszą niż ziarnko gorczycy, to taka ofiara nie jest dopuszczalna. Cały świat należy i zawsze będzie należał do Boga. Jeżeli ktoś spontanicznie ofiarowuje Huqúq z największą radością i promiennością, to będzie on przyjęty – a nie inaczej. Dobrodziejstwo takich uczynków wraca do samych tych osób. Ten krok nakazany został ze względu na potrzebę środków materialnych, bowiem „niechętny jest Bóg uskutecznianiu czegokolwiek inaczej niż za pomocą jego środków.” Tak więc wydano zalecenia, aby przyjmować Huqúq.

|N28
|P1

Dobrze dzieje się tym, którzy wypełnili swoje obowiązki jeśli chodzi o Prawo Boga i przestrzegają tego, co zapisane w Księdze (...). Opłata Huqúqu jest ostatecznie ustanowiona w Księdze Boga, ale przez kilka lat przyjmowanie jej było zakazane. Jednak później, w świetle pewnych względów oraz dla uładzenia niektórych istotnych spraw, udzielono pozwolenia na przyjmowanie takiej opłaty. Zaiste, On jest Zarządzającym, Litościwym, Przebaczającym, Szczodrobliwym.

|N29
|P1

Co do Huqúqu’lláh: Jest to źródło błogosławieństw oraz siła sprawcza Bożego miłosierdzia i czułej miłości danym ludziom. Zaprawdę, On może się obyć bez czegokolwiek co było i będzie. Jeszcze dwa lata temu sprawa Huqúqu pozostawała nieujawniona. A kiedy ją ujawniono, to stało się tak dzięki Jego łasce. Jeśli ktoś zyska ów przywilej, aby wypełniać to, co przykazane w Najświętszej Księdze, z pewnością wyjdzie mu to na dobre i będzie z korzyścią dla niego. Jednakże przestrzeganie tego nakazu zależy od sytuacji danej osoby. Zaiste, On głosi prawdę i wiedzie słuszną drogą.

|N30
|P1

Napisałeś na temat najmniejszej ilości majątku, od którego płaci się Huqúqu’lláh. Z tym jest tak, jak to przedłożone Jináb-i-Zaynu’l-Muqarrabín’owi – niech spoczywa na nim chwała Najchwalebniejszego. Najmniejsza suma podlegająca Huqúqowi zasadza się na liczbie dziewiętnaście, zgodnie z tekstem błogosławionej Najświętszej Księgi. Jest tam odniesienie do tego, w jakiej wysokości Huqúq powinien być płacony, nie zaś jaka jest najmniejsza suma podlegająca tej opłacie. Zaprawdę, On jest Wyjaśniającym, na początku jak i na końcu. Aż do obecnego roku nie było żadnej wzmianki odnośnie Huqúqu’lláh. Otóż ten sługa12 nigdy nie słyszał ani jednego słowa wypowiadanego przez Język Świętości, które wskazywałoby ku płaceniu Huqúqu. Jednakże w tym roku13 Jego wiążące rozporządzenie zostało wprowadzone w życie i Jego przykazanie zaświeciło jasno nad horyzontem Boskiego Objawienia. Tak więc ktokolwiek jest chętny złożyć ofiarę Huqúqu’lláh spontanicznie i w duchu radosnej przychylności, to będzie ona łaskawie przyjęta.

|P2

Zaufani winni przyjmować te ofiary i wedle pouczenia powiadamiać Jego Świętą Osobę. Choć Najświętsza Księga została objawiona już kilka lat temu wraz z zawartym w niej wyraźnie sprecyzowanym nakazem dotyczącym Prawa Boga, niemniej jednak zezwolenie upoważniające do przyjmowania Huqúqu nie było udzielone aż do tego roku. Zaprawdę, On jest Rządzącym, Wszechmocnym, Łaskawym, Najwznioślejszym.

|N31
|P1

Twój zamiar złożenia wizyty w błogosławionym Domostwie jest słuszny i mile widziany w oczach tego Skrzywdzonego, pod warunkiem jednak, że odbędzie się ona w duchu radości i promienności, i nie okaże się sprzeczna z nakazami mądrości.

|P2

Powiedz: O ludzie, pierwszym obowiązkiem jest uznać jednego prawdziwego Boga – niech wielka będzie Jego chwała – drugim, wykazać się stałością w Jego Sprawie, a po nich obowiązkiem człowieka jest oczyszczać własne bogactwa i ziemski dobytek, zgodnie z tym, co nakazane przez Boga. Dlatego przystoi ci wpierw wywiązać się z twojej powinności wobec Prawa Boga, a potem skierować twe kroki ku Jego błogosławionemu Domowi. Zwraca się tobie na to uwagę jako znak życzliwości.

|N32
|P1

Kto ma przywilej płacenia Prawa Boga, będzie policzony między tych, którzy przestrzegali zarządzeń jednego prawdziwego Boga – niech wysławiana będzie Jego chwała – i spełniali to, co jest zapisane przez Chwalebne Pióro.

|P2

Wiele razy pisaliśmy i nakazywaliśmy, aby nikt nie nagabywał o taką opłatę. Ofiara każdego, kto dobrowolnie składa Huqúqu’lláh z największą radością i upodobaniem może być przyjęta, inaczej przyjęcie jej nie było i nie jest dopuszczalne. Tym, którzy są niepomni swego obowiązku, winno się [o nim] krótko przypomnieć. Czyny muszą być wykonywane z ochotą i we wszelkich okolicznościach trzeba mieć wysoki wzgląd na godność Sprawy Bożej. Wspomnieliśmy już, że gdyby ktoś posiadał bogactwa całego świata i ofiarował swoje mienie kosztem poniżenia godności Sprawy choćby o wartość ziarnka gorczycy, to będzie konieczne i obowiązkowe odmówić przyjęcia takiego bogactwa. Taką jest Sprawa Boga, wieczysta w przeszłości, wieczysta w przyszłości. Dobrze dzieje się tym, którzy postępują podług niej.

|P3

Zarządzenie zalecające płacenie Huqúqu to wręcz życzliwość, jaką raczy okazywać jedyny Bóg prawdziwy – niech wielka będzie Jego chwała – a dobrodziejstwa z tego wynikające spotkają samych ofiarodawców. Przystoi wszystkim składać dzięki Bogu, Najwyższemu, który łaskawie umożliwił im czynienie zadość obowiązkowi Huqúqu. Powstrzymywaliśmy Pióro przez długi okres, kiedy nie były wydawane żadne wskazania w tym względzie, aż przyszedł czas, gdy wymagania Jego niezbadanej mądrości zażądały przyjmowania Huqúqu. „Niechętny jest Bóg uskutecznianiu czegokolwiek inaczej niż za pomocą Jego środków.” Niektórzy ludzie wymagają pomocy, inni opieki i troski, ale wszystko to musi się dziać z zezwoleniem Boga, Pomocy w Niebezpieczeństwie, Samoistnego.

|N33
|P1

O ty, który świadczysz się Moim Imieniem! Niech sprawi Bóg, żeby każdy był łaskawie wspomożony, aby przestrzegać Huqúqu. Huqúq jest przeznaczony wyłącznie dla Niego, który jest najwyższą Prawdą, ale jak wiesz jest teraz w różnych regionach wielu ludzi pilnie służących Sprawie, którzy nie są w stanie zarobić na swoje utrzymanie. A skoro Bóg uczynił tak, że osiągnięcie wszystkiego zależy od środków materialnych, zatem z nieba Jego Woli objawiony został nakaz zalecający płacenie Huqúqu a błogosławieństwa płynące z tego czynu spotkają samych ofiarodawców.

|N34
|P1

W tym dniu obowiązkiem każdego jest służyć Sprawie Boga, podczas gdy On, który jest Wieczną Prawdą – wielka niech będzie Jego chwała – uczynił spełnienie każdego przedsięwzięcia na ziemi zależnym od środków materialnych. Stąd nakazuje się każdemu człowiekowi, aby ofiarował to, co jest Prawem Boga.

|N35
|P1

Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę Prawa Boga, to ofiarę taką winien przyjąć Zaufany, o którym wspomina się w Księdze Boga. W świetle pewnych rozważań, zarządzenie to objawione zostało z nieba Boskiego Objawienia na znak Jego łaski. Dobrodziejstwa płynące z niego spłyną na [te] same indywidualne osoby. Zaiste, On mówi prawdę i nie ma innego Boga prócz Niego, Potężnego, Mocnego.

|P2

Zaufani przebywają w kraju Yá.14 Ktokolwiek więc pragnie wypełnić to, co nakazane mu w Księdze, może się do nich zwrócić. Każda otrzymana przez nich kwota zostanie przekazana. Wielce błogosławieni są ci, którzy przestrzegają Jego nakazu.

|N36
|P1

Zaiste, wielki to honor i bezgraniczna łaska dla każdego, komu udzielony jest przywilej, aby służyć Sprawie Boga i ofiarować Huqúq, gdyż dobroczynne tego skutki i owoce będą trwały tak długo, jak długo przetrwa królestwo ziemi i nieba.

|N37
|P1

O Zaynie! Tobie przystoi błagać Boga, aby łaskawie umożliwił Swoim wiernym sługom wypełnić obowiązek Huqúqu. Świat przemija, a życie ludzkie ucieka. Dlatego jeżeli ktoś otrzymał przywilej ofiarowania tego, do czego jest zobowiązany, taki czyn zawsze był i będzie bliski pobożności i cnotliwości (...). Na każdym spoczywa obowiązek wypełniania tego, co zapisane zostało w Księdze Boga – niech wielka będzie Jego chwała.

|N38
|P1

Prawo Boga jest obowiązkiem każdego. To przykazanie objawione zostało i spisane w Księdze przez Pióro Chwały. Jednakże nie wolno się go dopraszać czy żądać. Jeśli ktoś posiada ten przywilej, aby płacić Huqúq i czyni to w duchu radości i promienności, to taki czyn się uznaje, ale nie inaczej. Dla przypomnienia przyjaciołom, winno się raz zaapelować do wiernych na ogólnym zebraniu i to powinno wystarczyć. Ci, którzy są upewnieni, niezachwiani i obdarzeni wnikliwością, postąpią spontanicznie i usłuchają tego, co zostało zalecone przez Boga, a przez to zbiorą plon z dobrodziejstwa własnego czynu. Zaprawdę, Bóg jest niezależny od całego rodu ludzkiego.

|P2

Lud Boży nie powinien się smucić. Dzięki sprawiedliwości Boga to, co im przeznaczone, o niebo przekracza możliwości szacowania szacujących.

|N39
|P1

Wielki Boże! W tym chwalebnym Prawie skarby nagromadzone przez królów i królowe nie są warte wzmianki ani też nie będą godne przyjęcia w obliczu Boga. Z drugiej zaś strony ziarnko gorczycy ofiarowane przez Jego umiłowanych będzie wysławione na wyniosłym dworze Jego świętości i obdarzone Jego przychylnością. Bezmiernie wielka jest Jego hojność, bezmiernie chwalebny jest Jego majestat. A jednak kiedy pewna ofiara ozdobiona została chwałą Jego przychylności i doniósł o niej Jenáb-i-Amín, to zarządzono, aby biednym i potrzebującym wypłacić dwa razy tyle. Temu świadczy każdy wnikliwy i szlachetny człowiek oraz ci, którzy są prawdomówni i wiarygodni.

|N40
|P1

Dobrodziejstwa wynikające z dobroczynnych dzieł przypadną samym ludziom z nimi związanym. W takich sprawach starczyłoby tylko jedno słowo. Jeśli ktoś złoży ofiarę Huqúqu z największą radością i promiennością, wykazując przy tym ducha poświęcenia i zadowolenia, to jego ofiara będzie w obliczu Boga zasługiwała na przyjęcie, w przeciwnym bowiem razie może się On obyć bez wszystkich ludów ziemi (...). Dobrze dzieje się tym, którzy wypełnili to, co jest przepisane w Księdze Boga. Na każdym spoczywa obowiązek przestrzegania tego, co Bóg zamierzył, gdyż wszystko, co tylko wyłożone zostało w Księdze zapisanej przez Pióro Chwały, jest skutecznym środkiem dla oczyszczenia, uszlachetnienia i uświęcenia dusz ludzkich, jest źródłem dobrobytu i błogosławieństwa. Szczęśliwi ci, którzy przestrzegali Jego przykazań.

|P2

Kiedykolwiek mówią o Huqúqu, niech ograniczą się do jednego zaledwie słowa wypowiedzianego w imię Boga i to wystarczy; przymus jest niepotrzebny, gdyż Bóg nigdy sobie nie życzył, aby owi Mu służący cierpieli jakąkolwiek biedę. Zaprawdę, On jest Przebaczającym, Litościwym, Łaskawym, Szczodrobliwym (...). Żaden miły uczynek dotąd nie poszedł i nigdy nie pójdzie na marne, gdyż dobre dzieła to skarby przechowywane u Boga dla dobra tych, którzy działają. Błogosławiony służebnik i służebnica, którzy wypełnili swoje powinności na ścieżce Boga naszego Pana, Pana wszystkich światów (...). Prawo Boga musi być płacone kiedykolwiek jest to możliwe, a winno ono być ofiarowane w duchu radości i promienności. Ci, którzy nie są w stanie płacić, będą przyozdobieni Jego przebaczeniem.

|N41
|P1

W tym dniu obowiązkiem każdego jest spełniać powinność Prawa Boga na tyle, na ile to leży w jego możliwościach. Przez wiele lat przyjmowanie ofiary Huqúqu nie było dozwolone. Jednak ostatnio wydaliśmy polecenie, aby ją przyjmować. Dlatego przyjaciele w tym regionie powinni, na ile to możliwe, zbierać opłaty i przekazywać te kwoty albo Zaynu’l-Muqarrabinowi – niech chwała Boga na nim spoczywa – w Hadbie,15 albo Zaufanemu Boga w kraju Yá,16 a oni je dostarczą. Przestrzeganie tego zarządzenia sprzyjało dotąd i zawsze będzie sprzyjało pomyślności, Boskiemu wzrostowi i zbawieniu. Wielce błogosławiony jest ten, który przestrzegał przykazań zapisanych w Księdze Boga, Łaskawego, Potężnego.

|N42
|P1

A teraz o tym, o czym wspomniałeś odnośnie Huqúqu. Zostało to zarządzone specjalnie dla jedynego prawdziwego Boga – niech wielka będzie Jego chwała – i winno być przekazane na dwór Jego Świętej Obecności. W Jego dłoni jest źródło władzy. On czyni według Swojej woli i zarządza według Swego wyboru.

|P2

Skoro dopytywałeś się o tę sprawę, oto odpowiedź objawiona z nieba Jego czułego miłosierdzia:

|P3

Zarządzenie to jest wiążące dla każdego, a poddając mu się, będzie się wyniesionym do zaszczytu, gdyż posłuży to oczyszczeniu dobytku i sprowadzi błogosławieństwo i dodatkową pomyślność. Jednak ludzie jeszcze nie zdają sobie sprawy z jego znaczenia. Nie ustają w wysiłkach gromadzenia bogactw w sposób prawowity lub nieprawowity, aby przekazać je swoim spadkobiercom nie wiadomo dla jakiej korzyści. Powiedz: W tym dniu prawdziwym Dziedzicem jest Słowo Boże, jako że podstawowym celem dziedziczenia jest zachowanie imienia i śladów ludzi. Jest niewątpliwie jasne, że przemijanie stuleci i wieków zatrze te znaki, podczas gdy każde słowo, które wypłynęło od Pióra Chwały ku czci jakiejś osoby będzie trwało tak długo, jak długo przetrwają królestwa ziemi i nieba.

|N43
|P1

Gdyby ludzie nie wstrzymali się z [płaceniem] Prawa Boga, które są winni, a raczej opłacili byli to, co było należne albo zapłacili je teraz, mogliby być odbiorcami Bożego miłosierdzia. Błagamy Boga, aby łaskawie obdarzył ich obfitością.

|N44
|P1

Ten Huqúq, o którym była mowa i którego przykazanie wypłynęło z horyzontu Świętej Tablicy Boga, niesie z sobą dobrodziejstwa przeznaczone dla samych ofiarodawców. Przebóg! Gdyby ludzie wiedzieli co zostało ukryte przed ich oczyma i w pełni uświadomili sobie ocean łaski spoczywający niepostrzeżenie w tym Boskim nakazie, to wszyscy ludzie świata ofiarowaliby wszystko co posiadają, aby On o nich wspominał. Błogosławiony człowiek, który miał przywilej przestrzegania tego, co przykazane zostało przez Boga, Wszechwiedzącego, Wszechmądrego (...).

|P2

Jak nakazane przez Niego, nikomu nie wolno dopraszać się zapłaty Huqúqu. W Księdze Boga zaleca się każdemu ofiarowanie Huqúqu saMirzatnie, w duchu radości i braterstwa. Błagam Go, Najwznioślejszego, aby łaskawie umożliwił każdemu czynić to, co Jemu miłe i przez Niego akceptowane.

|P3

A teraz co do biednych – napisałeś, pragnąc się dowiedzieć, czy można wypłacać im z Prawa Boga. Zależy to od udzielonego pozwolenia. W każdej miejscowości, gdzie otrzymywane jest Prawo Boga, należy przedłożyć Jego wzniosłej Osobie szczegóły tego wraz z oświadczeniem o sytuacji tych potrzebujących. Zaprawdę, On czyni według Swojej woli i zarządza według Swego upodobania. Gdyby takie pozwolenie było wydawane powszechnie, doprowadziłoby to do konfliktów i wywołało kłopoty.

|N45
|P1

Jest niewątpliwie jasne i oczywiste, że wszystko, co zostało zesłane z nieba Boskiego rozkazu – wysławiana niech będzie Jego chwała – ma na celu sprowadzenie dobrodziejstw na Jego sługi. Wielką wagę ma ofiara Huqúqu. Ona zawsze sprzyjała i będzie sprzyjała Boskiemu pomnażaniu, pomyślności, godności i zaszczytowi (...). Oczywiste to i widoczne, że cały świat pozbawiony jest jakiejkolwiek rzeczywistej wartości. Przy licznych okazjach – a temu każdy tu zaświadczy – przysyłane były duże sumy na Jego święty dwór, ale nie cieszyły się one ozdobą Jego akceptacji. Jednakże teraz, wobec gromadzenia się wiernych i wymogów czasu, opłata Huqúqu jest przyjmowana. Ma to na celu pokazać, że owo przyjmowanie jest jedynie znakiem Boskiej łaski i dowodem Jego łaskawej życzliwości i czułego współczucia.

|N46
|P1

Wywiązywanie się ze swego obowiązku jest wysoce chwalebne w oczach Boga. Jednakże nie wolno dopraszać się Huqúqu od nikogo. Błagajcie jedynego prawdziwego Boga, aby umożliwiał Swoim umiłowanym ofiarowanie tego, co jest Prawem Boga, gdyż przestrzeganie tego nakazu oczyściłoby i ochroniło majętność osoby i stałoby się środkiem przyciągnięcia obfitych darów i niebiańskich błogosławieństw.

|N47
|P1

O Samandarze! Ileż jest takich dusz, które z najwyższym staraniem i wysiłkiem gromadzą garść ziemskich dóbr i wielce się tym cieszą, a jednak w rzeczywistości Pióro Najwyższego przeznaczyło te bogactwa dla innych; to znaczy, że nie do nich mają one należeć, a mogą nawet wpaść w ręce ich wrogów! Od takiej oczywistej straty szukamy schronienia w Bogu. Życie takiego człowieka jest zmarnowane; dniem i nocą znosi on zmartwienia a [jego] bogactwo staje się źródłem nieszczęścia. Większość bogactwa ludzi nie jest czysta. Ale gdyby postępowali zgodnie z tym, co objawił Bóg, to z pewnością nie byliby pozbawieni Jego łaski i we wszystkich kolejach życia znajdowali ochronę w Jego szczodrobliwości i błogosławieństwo w Jego miłosierdziu.

|N48
|P1

Nie mogą zachodzić żadne wątpliwości, że cokolwiek zostało objawione przez Chwalebne Pióro, czy to nakazy czy zakazy, przynosi dobrodziejstwa samym wiernym. Na przykład jest wśród przykazań to o Huqúqu’lláh. Jeśli ludzie dostąpią przywileju płacenia Huqúqu, to jedyny prawdziwy Bóg – niech wielka będzie Jego chwała – z całą pewnością obdarzy ich błogosławieństwami. Co więcej, taka zapłata umożliwi im oraz ich potomstwu czerpanie korzyści z tego, co jest ich własnością. Jak zauważasz, wielkie części bogactwa ludzi są dla nich stracone, gdy Bóg pozwala, aby obcy lub spadkobiercy, w porównaniu z którymi już lepsi byliby ci pierwsi, kładli ręce na ich majątku.

|P2

Doskonałej mądrości Boga nie da się opisać czy nawet we właściwy sposób o niej mówić. Doprawdy, ludzie widzą na własne oczy, a zaprzeczają; są świadomi, ale udają, że nie wiedzą. Gdyby przestrzegali byli nakazu Boga, to zdobyliby dobro i tego, i przyszłego świata.

|N49
|P1

Ktoś musi przypomnieć sługom Bożym, że być może uda im się zdobyć przywilej sprostania obowiązkowi Huqúqu, osiągną zatem wzniosły stan i zdobędą nagrodę, która będzie trwać wiecznie. Wpłaty na Huqúq powinny się znajdować pod opieką zaufanej osoby i należy przedkładać sprawozdania, aby można było podejmować kroki zgodne z upodobaniem Boga.

|N50
|P1

Sprawa Huqúqu zależy od chęci samych ludzi. Ofiara ta jest łaskawie przyjmowana od każdego prawdziwego wiernego, który chce złożyć Prawo Boga saMirzatnie i z największą radością i promiennością, ale nie inaczej. Zaprawdę, twój Pan jest niezależny od całej ludzkości. Rozważ to, co Miłosierny objawił w Koranie: „O ludzie! Wy potrzebujecie Boga, a Bóg jest Bogaty, Godny Chwały!”. 17

|P2

Zawsze trzeba mieć najwyższe poważanie dla godności i honoru Sprawy Boga.

|N51
|P1

Nikt nie powinien żądać Huqúqu’lláh. Jego płacenie winno zależeć od dobrej woli samych poszczególnych osób, mianowicie takich dusz, które są pobożne, wierne i ochocze, które złożą swoje ofiary Huqúqu’lláh w duchu chętnej pokory i zadowolenia.

|N52
|P1

Nie jest dozwolone dopraszanie się [o Huqúq]. Jeśli ktoś ofiaruje coś ze swojej własnej dobrej woli, to możesz to przyjąć, ale nie przystoi ci żądać czegokolwiek od kogokolwiek. Zaprawdę, twój Pan jest Szczodrobliwym, Hojnym.

|N53
|P1

Odnośnie tego, co napisałeś o Prawie Boga: Wiążący nakaz Boga jest wyrażony w Księdze, ale kwestia ta uwarunkowana jest chęcią samych ofiarodawców, jako że jedyny prawdziwy Bóg – wysławiana niech będzie Jego chwała – z racji Swego wszechogarniającego miłosierdzia zaznajomił każdego z tym, co jest nakazane w Księdze. Dobrze dzieje się owym, którzy postępują według tego.

|P2

Żądanie ofiary Huqúqu nigdy nie było widziane przychylnie. Każdy czyn winien być wykonywany w duchu radości i promienności. Jeśli ktoś jest chętny złożyć swą ofiarę z najwyższym zadowoleniem, wtedy można ją przyjąć; w przeciwnym razie – nasz miłosierny Pan jest niezależny od całej ludzkości. Dzisiaj trzeba przestrzegać tego, co sprzyja chwale, wzniosłości i wywyższeniu Sprawy Boga. Tak powiedział Pan Prawdy, Znający rzeczy niewidzialne (...).

|P3

O przyjacielu Mój! Gdyby ludzie dostrzegli słodycz przykazań nakazanych przez Boga i odkryli rodzące się z nich dobrodziejstwa, to z pewnością [wszyscy] razem i każdy z osobna wykonywaliby je z największą radością i gorliwością. Błagamy jedynego prawdziwego Boga, aby każdego wspomógł w przestrzeganiu tego, co miłe jest Jemu i przezeń uznawane. Zaprawdę, On jest Pomagającym, Utwierdzającym, Wszechmądrym.

|P4

Zostało nakazane, aby tym, cokolwiek umiłowani Boga ofiarują w darze dla Jego świętego dworu, rozporządzano według życzenia ofiarodawcy tak, aby serca wiernych i dusze szczerych wyznawców nie były przyćmione pyłem zniechęcenia i smutku. Ale w przypadku darów ofiarowanych jako Huqúq dozwala się ich sprzedawanie (...).

|P5

Zawsze i wobec wszystkich warunków należy mieć wysokie poważanie dla godności Sprawy. Dopraszanie się o Huqúq nie jest w żaden sposób dopuszczalne. Ktokolwiek chce złożyć opłatę Huqúqu z największą radością, promiennością i upodobaniem, to może być ona przyjęta; poza tym Bóg jest Bogatym, Godnym Chwały.

|P6

Rozważ to, co Miłosierny objawił w Koranie – wzniosłe jest Jego Słowo: „Wśród nich są niesprawiedliwi dla samych siebie; wśród nich są umiarkowani i wśród nich są wyprzedzający innych dobrymi uczynkami”. 18 Zaiste, wszelkie dobrodziejstwa wypływające z chwalebnych uczynków będą udziałem tych, którzy ich dokonali. Gdyby ludzie pojęli tę prawdę, to prześcigaliby się w dobroczynnych pracach (...).

|P7

Możesz porzucić cały świat, ale nie wolno ci zrezygnować ani z krzty godności Sprawy Boga. Takie jest Boskie napomnienie, które zostało zapisane w Purpurowej Księdze przez Pióro Najwyższego. Dobrze dzieje się tym, którzy [postępują] według tego (...).

|N54
|P1

Jest wiążącym przykazaniem Boga, aby w każdej miejscowości cokolwiek zostało lub będzie udostępnione na Huqúqu’lláh, było składane Jego świętej Osobie. Wszelkie wskazania wydane w tej kwestii winny być odpowiednio przestrzegane, aby wszystkie sprawy były dobrze uporządkowane.

|P2

Jest wielce miłe, jeżeli przestrzega się wszystkich nakazów Najświętszej Księgi tak, aby każdy mógł być obdarzony ozdobą celu Najbardziej Umiłowanego wszechświata.

|N55
|P1

Nie ma zastrzeżeń co do tego, aby dary ofiarowane w imię Huqúqu były wystawiane na sprzedaż. Tak ogłosiło Chwalebne Pióro ze Swej szlachetnej siedziby na rozkaz Króla Wieczności.

|N56
|P1

Ktokolwiek pragnie złożyć ofiarę Huqúqu’lláh z największą radością i gorliwością, powinien ją płacić godnym zaufania osobom podobnym tobie19 i otrzymać pokwitowanie, aby jakiekolwiek podjęte kroki mogły być zgodne z Jego usankcjonowaniem i pozwoleniem. Zaprawdę, On jest Wiedzący, Mądry.

|N57
|P1

Napisałeś, że zobowiązali się wieść jak najskromniejszy żywot, aby zaoszczędzoną resztę swego dochodu ofiarować Jego chwalebnej osobie. O tej sprawie wspomniano na Jego świętym dworze. Powiedział On: Niech postępują z umiarkowaniem i nie narzucają sobie biedy i trudów. Chcielibyśmy, aby obie te osoby cieszyły się życiem, które jest miłe.

|N58
|P1

Wpłaty na Huqúqu’lláh nie mogą być wręczane komukolwiek. Te słowa zostały wypowiedziane przez Niego, który jest najwyższą Prawdą. Huqúqu’lláh winien być trzymany pod opieką ludzi darzonych zaufaniem i przekazywany na Jego święty dwór poprzez Zaufanych Boga.

|N59
|P1

Istnieje zalecane orzeczenie odnośnie Huqúqu’lláh. Po utworzeniu Domu Sprawiedliwości, prawo to zostanie ogłoszone zgodnie z Wolą Boga.

|N60
|P1

Wysławiany bądź Ty, O Panie wszystkiego stworzenia, Ty, do którego wrócić muszą wszystkie rzeczy. Moim wewnętrznym i zewnętrznym językiem daję oto świadectwo, że objawiłeś się i ujawniłeś, zesłałeś Swoje znaki i ogłosiłeś Swoje postanowienia. Świadczę o Twojej niezależności od wszystkiego prócz Ciebie i Twojej świętości ponad wszelkie ziemskie rzeczy. Błagam Cię na nieprześcignioną chwałę Twojej Sprawy i najwyższą moc Twego Słowa, abyś udzielił potwierdzenia temu, który pragnie ofiarować to, co mu wyznaczyłeś w Swojej Księdze, i przestrzegać tego, co będzie rozsiewało woń Twojej akceptacji. Zaprawdę, Tyś jest Wszechmocnym, Łaskawym, Przebaczającym, Hojnym.

2.
WYJĄTKI Z PISM ‘ABDU’L-BAHY 20
|N61
|P1

Jak postanowiło a priori Źródło Stworzenia, świątynia świata została ukształtowana na obraz i podobieństwo ludzkiego ciała. W istocie każde odzwierciedla obraz drugiego, jeżeli tylko spojrzałbyś na to uważnym okiem. Znaczy to, że tak jak ludzkie ciało na tym świecie, choć zewnętrznie zbudowane z różnych członków i narządów w rzeczywistości stanowi ściśle połączoną spójną całość, tak samo i budowa świata fizycznego podobna jest jednemu stworzeniu, którego członki są z sobą nierozdzielnie złączone.

|P2

Gdyby ktoś zaobserwował okiem, które odkrywa rzeczywistość wszystkich stworzeń, to stałoby się jasne, że największe powinowactwo wiążące świat istot leży w zakresie samych rzeczy stworzonych i że podstawowymi cechami scalonego ciała świata istot są: współdziałanie, pomaganie sobie i wzajemność, jako że wszystkie stworzone rzeczy są z sobą ściśle powiązane i wzajemnie wywierają na siebie wpływ albo czerpią z tego korzyści czy to bezpośrednio, czy to pośrednio.

|P3

Rozważ na przykład jak jedna grupa rzeczy stworzonych stanowi królestwo roślin a inna królestwo zwierząt. Każda z tych dwóch grup wykorzystuje pewne elementy z powietrza, od których zależy jej własne życie a jednocześnie każda pomnaża ilość takich składników, które są niezbędne dla życia tej drugiej. Innymi słowy, wzrost i rozwój świata roślin jest niemożliwy bez istnienia królestwa zwierząt, a znowuż utrzymanie się życia zwierzęcego jest nieprawdopodobne bez współdziałania królestwa roślin. Podobnego rodzaju są powiązania istniejące między wszystkimi rzeczami stworzonymi. Tak więc powiedziane zostało, że współdziałanie i wzajemność to podstawowe właściwości wrodzone scalonego układu świata istnienia, bez których całe stworzenie zostałoby sprowadzone do nicości.

|P4

Przypatrując się ogromnemu zakresowi [różnorodności] stworzenia dostrzeżesz, że im wyżej jakieś królestwo rzeczy stworzonych znajduje się na wstępującym łuku [rozwoju], tym wyraźniej widoczne są oznaki i dowody tej prawdy, iż współdziałanie i wzajemność na poziomie wyższego rzędu są większe niż te na poziomie rzędu niższego. Na przykład dowodne znaki tego podstawowego faktu są bardziej widoczne w świecie roślin niż minerałów, a znowuż bardziej oczywiste w świecie zwierząt aniżeli roślin.

|P5

Tak więc rozmyślając nad ludzkim światem dostrzegasz to cudowne zjawisko, jaśniejące blaskiem najwyższej doskonałości, tym bardziej, że na tej płaszczyźnie współdziałanie, pomaganie sobie i wzajemność nie ograniczają się jedynie do ciała i do rzeczy należących do świata materii, ale [rozciągają się] na wszystkie przejawy istnienia, fizyczne i duchowe, takie jak związane z umysłami, myślami, poglądami, obyczajami, zwyczajami, postawami, uczuciami, pojmowaniem czy innymi zdolnościami człowieka. We wszystkim tym znajdziesz te powiązania silnie utwierdzone. Im bardziej ta współzależność jest umocniona i rozszerzona, tym bardziej rozwinie się postęp i pomyślność społeczności ludzkiej. Zaiste, bez tych żywotnych więzi byłoby całkiem niemożliwe, aby świat ludzkości osiągnął prawdziwe szczęście i powodzenie.

|P6

Rozważ teraz, jeśli wśród tych ludzi, którzy są jedynie przejawem świata istnienia, ta istotna sprawa ma taką wagę, to o ile większy musi być duch współdziałania i wzajemnej pomocy wśród tych, którzy stanowią istotę świata stworzenia, którzy znaleźli schronienie w cieniu niebiańskiego Drzewa i są zaszczycani objawami Boskiej łaski; i jak dowody tego ducha powinny poprzez ich gorliwe starania, ich wspólnotę i harmonię stać się widoczne w każdej sferze ich wewnętrznego i zewnętrznego życia, w królestwie ducha i Boskich tajemnic, i we wszystkich rzeczach związanych z tym i z przyszłym światem. Nie można zatem wątpić, że muszą być gotowi nawet oddać życie wzajemnie za siebie.

|P7

To jest ta podstawowa zasada, na której opiera się wprowadzenie Huqúqu’lláh, o ile dochody z niego są przeznaczone na wspieranie tych celów. Bo jeśli nie, to jedyny prawdziwy Bóg zawsze był i zawsze będzie niezależny od wszystkiego poza Sobą Samym. Tak jak umożliwił On wszystkim rzeczom stworzonym korzystać ze Swojej bezgranicznej łaskawej życzliwości, tak samo jest w stanie obdarzyć bogactwami Swoich umiłowanych, czerpiąc ze skarbców Swojej mocy. Jednakże mądrość wypływająca z tego przykazania polega na tym, że dawanie jest Bogu miłe. Pomyśl, jak miły musi być ten wielki akt w Jego ocenie, skoro przypisał go Sobie Samemu. Radujcie się więc, o wy ludzie hojni!

|P8

Mamy gorącą nadzieję, że w tym Największym Cyklu zdumiewające przymioty Miłosiernego przez nieskończoną szczodrość i błogosławieństwa Króla Chwały będą mogły znaleźć wyraz w życiu sług Bożych w taki sposób, że słodkie aromaty z tego wypływające ogarną wszystkie regiony.

|P9

Sprawa ta wymaga bardziej szczegółowego omówienia, ale [tu] potraktowaliśmy ją krótko.

|N62
|P1

O moi niebiańscy przyjaciele! Pewne to i oczywiste, że Nieporównywalny jest zawsze wychwalany za swoje nieograniczone bogactwo, wyróżniany za Swoje wszechogarniające miłosierdzie, odznaczający się Swoją wiekuistą łaską i znany ze Swoich darów, którymi obdarza świat istnienia. Niemniej jednak zgodnie ze Swoją niezbadaną mądrością i dla zastosowania swoistej próby odróżnienia przyjaciela od obcego, nałożył On Huqúq na Swoje sługi i uczynił tę ofiarę obowiązkową.

|P2

Ci, którzy przestrzegali tego ważkiego zarządzenia, otrzymali Boskie błogosławieństwa i w obu światach twarze ich promieniały a nozdrza ich nasycone były słodkimi aromatami czułego miłosierdzia Bożego. Jednym ze znaków Jego doskonałej mądrości jest to, że płacenie Huqúqu pozwoli ofiarodawcom upewnić się i umocnić, i wywrze wielki wpływ na ich serca i dusze. Ponadto Huqúq będzie wykorzystywany na cele dobroczynne.

|N63
|P1

O przyjaciele ‘Abdu’l-Bahy! Pan na znak Swojej nieskończonej szczodrobliwości łaskawie wyróżnił Swoje sługi zatroszczywszy się o określoną ofiarę pieniężną (Huqúq), która winna być Mu posłusznie składana, chociaż On, Prawdziwy i Jego słudzy zawsze byli niezależni od wszelkich rzeczy stworzonych, a Bóg jest zaiste Wszechposiadającym, wyniesiony ponad potrzebę jakichkolwiek darów od Swoich stworzeń. Jednak ta określona ofiara pieniężna sprawia, że ludzie stają się pewni i umocnieni, i ściąga na nich Boskie pomnożenie.1

|N64
|P1

Co do Huqúqu, który został wyraźnie przepisany w Księdze: Intencją tej ofiary jest dobro i pomyślność samych ofiarodawców, i sprzyja ona ich szczęściu i stałej wierności. Poza tym jedyny prawdziwy Bóg był i zawsze będzie samowystarczalny we wszystkich rzeczach.

|N65
|P1

Dopytywałeś się o Huqúq. Z rocznego dochodu osoby odejmuje się wszystkie wydatki, a 19% tego co zostaje płaci się na Huqúq. Powiedzmy więc, że ktoś miał ze swego przedsiębiorstwa dochód w wysokości Ł1.000. Po odjęciu od tego swoich rocznych wydatków w wysokości powiedzmy Ł 600, pozostaje mu nadwyżka Ł 400, od której to nadwyżki 19% należy się na Huqúq. Wyniesie to Ł 76 przeznaczonych na cele dobroczynne Huqúqu.

|P2

Huqúq nie jest nakładany na czyjąś całą majętność każdego roku. Czyjś majątek może być wart 100.000. Jak można oczekiwać, aby płacił od tego Huqúq każdego roku? Na przykład, ilekolwiek zarobiłeś w danym roku, to odejmujesz od tego swoje roczne wydatki, a Huqúq płaci się od pozostałości. Dobytek, od którego zapłacono Huqúq w poprzednim roku zostaje wyłączony z dalszych płatności.

|N66
|P1

Krótko mówiąc, po odjęciu rocznych wydatków, jeżeli pozostaje jeszcze jakaś nadwyżka, to Huqúq będzie się stosował do tej nadwyżki w wysokości 19% i żadna dalsza opłata Huqúqu nie będzie już tego dotyczyła. Jednakże jeśli w następnym roku, po odjęciu rocznych wydatków, pozostanie jakaś nadwyżka dochodu nad wydatkami tego drugiego roku, to Huqúq będzie się stosował tylko do wysokości tej nadwyżki.

|N67
|P1

Co do Huqúqu, to ofiara ta jest płatna od tego, co pozostało po odliczeniu rocznych wydatków. Jednakże wszelkie pieniądze czy własności niezbędne w przynoszeniu dochodu na czyjeś utrzymanie i od których Huqúq już raz został opłacony, są od niego wyłączone. To wyłączenie stosuje się również do własności, od której Huqúq został już opłacony, a dochód z niej nie przekracza czyichś potrzeb (...). Dysponowanie Huqúqiem w całości lub częściowo jest dozwolone, ale winno się to robić tylko za zezwoleniem władz Sprawy, do których wszyscy muszą się zwracać.

|N68
|P1

Opłacie Huqúqu podlega wszystko, co ktoś posiada. Jednakże jeśli ktoś już opłacił Huqúq od pewnej własności, a dochód z tej własności równa się jego potrzebom, to człowiek ten już Huqúqu nie płaci.

|P2

Huqúqu nie płaci się od narzędzi i urządzeń rolniczych ani też od zwierząt używanych do orania gruntu, o ile są niezbędne.

|N69
|P1

Co do sposobu płacenia Huqúqu: Odjąwszy wydatki poniesione w ciągu roku, każda nadwyżka dochodu uzyskanego z czyjejś własności, zawodu czy przedsiębiorstwa podlega opłacie Huqúqu.

|N70
|P1

Co do sprawy Huqúqu: Nie powinieneś żadną miarą wypowiadać stwierdzeń, wymagając od kogokolwiek zapłacenia Huqúqu. Jeśli jednak oddana i pełna poświęcenia dusza dobrowolnie i saMirzatnie zaofiaruje ci coś na Huqúq lub dla biednych, to wtedy możesz taką ofiarę przyjąć.

|N71
|P1

Jak to jest wyraźnie powiedziane w Najświętszej Księdze, kwoty ofiarowane na Huqúq winny być przechowywane w określonym miejscu i wydawane według potrzeb. Jednakże nie wolno ci od kogokolwiek w tamtym miejscu żądać ofiarowania Huqúqu; chyba że dana osoba jest gotowa złożyć ją chętnie i z własnego wyboru.

|N72
|P1

Błogosławione Piękno – oby życie moje było ofiarowane na za Jego Prochy – podkreśliło Swoim decydującym Słowem, że w sprawach związanych z Huqúqiem przestrzegana być musi największa uczciwość. Instytucja Huqúqu jest uświęcona.

|N73
|P1

Trzecim wymogiem [dla tych, którzy radzą wspólnie] jest obwieszczanie przyjaciołom Boskich przykazań, takich jak Obowiązkowa Modlitwa, Posty, Pielgrzymka, Huqúqu’lláh i wszelkie inne zarządzenia.

|N74
|P1

Ponieważ umiłowani Boga w Persji są najstarszymi przyjaciółmi, to na mocy ogromnego uczucia, jakie do nich żywię, ich ofiary na Huqúq są przyjmowane. Muszą się niezmiernie radować, że obdarzeni zostali taką łaską.

|N75
|P1

Oddawaj Bogu dzięki, gdyż umożliwił ci On łaskawie przestrzegać nakazów spisanych w Jego Najświętszej Księdze, gdyż powstałeś, aby wypełnić obowiązek Huqúqu a Bóg przyjął twój dobry uczynek.

|P2

Ponadto wiedz, że ci, którzy wiernie służą Miłosiernemu, będą przez Niego wzbogaceni z zasobów Jego niebieskiego skarbca i że ofiara Huqúq jest tylko próbą zesłaną przez Niego na Jego sługi i służebnice. Tak więc każdy prawdziwy i szczery wyznawca złoży ofiarę Huqúqu, aby była zużytkowana dla ulżenia biednym, niepełnosprawnym, potrzebującym, sierotom i na inne żywotne potrzeby Sprawy Boga, tak jak i Chrystus ustanowił fundusz na cele dobroczynne.

|N76
|P1

Przystoi ci oddawać Bogu dzięki, gdyż pomógł ci spełnić obowiązek Huqúqu. To potwierdzenie, jakiego Bóg raczył ci udzielić. Dlatego wychwalaj Go za hojność tego Boskiego zarządzenia, które jest przepisane w listach twego Pana, Pradawnego. Zaprawdę, On jest Dobrotliwy, Szczodry.

|N77
|P1

Co do datku, który ofiarowałeś jako Huqúq, to przyjęliśmy go jak gdyby był skarbem, gdyż złożyłeś go z głęboką miłością i oddaniem. Zużytkujemy go wkrótce na Jego Boski Grobowiec, aby twoje imię pozostało w ten sposób unieśmiertelnione na zawsze.

WYJĄTKI Z WYPOWIEDZI ‘ABDU’L-BAHY
|N78
|P1

Pytanie: Co do kwestii Huqúqu, czy chodzi tu o 1/19 czyjegoś dochodu netto czy brutto? Na przykład w Ameryce istnieje podatek nakładany po pewnych zwolnieniach na dochód brutto. A jak to jest w przypadku Huqúqu?

|P2

Odpowiedź: Istotą wyjaśnienia ‘Abdu’l-Bahá było: Po pokryciu wszystkich swoich koniecznych wydatków bierze się 19% pozostałości i daje jako Huqúq. Na przykład, jeżeli po pokryciu wszystkich wydatków pozostaje komuś 100 piastrów, to 19 piastrów przekazuje się jako Huqúq na Sprawę Boga. Robi się to przy końcu roku, po ustaleniu wysokości swoich wydatków. Z każdych 100 piastrów 19 przekazuje się na Huqúq.

|P3

Robi się to tylko raz i od tej sumy już się więcej Huqúqu nie płaci. Ta sprawa jest skończona. W następnym roku zapłaci się od kwoty, która pozostała w czyimś majątku po odjęciu wydatków a także po odliczeniu kwoty, od której zapłacony był Huqúq za poprzedni rok.

|P4

Na przykład, przy końcu pierwszego roku po odjęciu wszystkich wydatków pozostało komuś 1000 piastrów, z których 190 przekazuje na Huqúq; przy końcu następnego roku po ustaleniu wszystkich wydatków niech pozostanie mu 2000 piastrów. Ale ponieważ od 1000 piastrów Huqúq już zapłacił w poprzednim roku, więc tę sumę odejmuje od 2000 i płaci Huqúq od 1000 piastrów.21 W trzecim roku kwota jego dochodu netto może wynieść 2500 piastrów, a więc odejmuje od tego 2000 piastrów i płaci 19% od 500 piastrów, czyli 95 piastrów. Jeżeli przy końcu czwartego roku jego dochód wynosi 2500 piastrów, to Huqúqu nie płaci.

|P5

Pytanie: Czy przy odejmowaniu naszych koniecznych wydatków składki na Mashriqu’l-Adhkár, nauczanie i inną działalność na rzecz Sprawy są uważane za część Huqúqu, czy też należy je traktować oddzielnie?

|P6

Odpowiedź: ‘Abdu’l-Bahá odpowiedział, że Huqúq jest oddzielny, niezależny od tych [innych opłat] i ma pierwszeństwo. Dopiero po określeniu go można się zająć innymi sprawami. Uśmiechnął się i powiedział, że kiedy ofiara Huqúqu zostanie złożona, to ‘Abdu’l-Bahá postanowi, ile z niej przeznaczyć na Mashriqu’l-Adhkár, ile na nauczanie, ile dla potrzebujących, itd.

III.
WYJĄTKI Z LISTÓW SHOGHI EFFENDIEGO
|N79
|P1

Ofiarowanie składek na ten cel (dla wspierania działalności Zgromadzenia Duchowego) jest jednym z naglących potrzeb Sprawy Boga, jest uważane za kwestię nader istotną i ma zasadniczą wagę. Obok płacenia Huqúqu stanowi obowiązek każdego bahaity.2

WYJĄTKI Z LISTÓW NAPISANYCH
W IMIENIU SHOGHI EFFENDIEGO

(Do indywidualnych wiernych, chyba że zaznaczono inaczej)

|N80
|P1

Odnośnie Huqúqu’lláhu (...), jest on płacony od czyichś towarów, mienia i dochodu. Po odjęciu koniecznych wydatków, cokolwiek pozostało jako zysk i stanowi czyjś dodatek do kapitału, podlega opłacie Huqúqu. Kiedy ktoś już raz zapłacił Huqúq od jakiejś konkretnej sumy, suma ta nie podlega już więcej Huqúqowi, chyba że przejdzie od jednej osoby w posiadanie innej. Wartość mieszkania i jego wyposażenia jest wolna od Huqúqu (...).Huqúqu’lláh płaci się do Centrum Sprawy.3

|N81
|P1

Informacje dotyczące Huqúqu znajdziesz w Księdze Aqdas, której kopie znajdują się, jak sądzę, u kilku wyznawców w Ameryce. We wszystkich sprawach, które nie zostały szczegółowo sprecyzowane przez Bahá’u’lláha, należy się zwracać do Powszechnego Domu Sprawiedliwości.4

|N82
|P1

Odnośnie Huqúqu, jest życzeniem Strażnika, abym poinformował ciebie, że obecnie płacenie jego nie jest dla przyjaciół obowiązkowe, natomiast powinno się ich zachęcać, aby się przyczyniali do funduszy lokalnych i narodowych.5

|N83
|P1

Co do Huqúqu, to ofiara ta rzeczywiście wynosi 19% czyjegoś dochodu i płaci się ją na ręce Strażnika. Jednakże nie jest ona obecnie obowiązkowa.6

|N84
|P1

Dopytywaliście się o Huqúq. Shoghi Effendi bardziej by wolał, gdyby przyjaciele w Ameryce koncentrowali swoje finansowe zasoby na ukończeniu budowy świątyni niż rozpraszali swoją energię na sprawy, które na razie nie wymagają jeszcze natychmiastowego załatwienia. Kiedy nadejdzie czas, że Sprawa będzie wymagała wprowadzenia tego religijnego datku, Shoghi Effendi to obwieści i wyznaczy przepisaną kwotę. Nauki Bahá’u’lláha można wprowadzać w życie jedynie stopniowo. Musi nadejść odpowiedni czas na uzyskanie pożądanych wyników.7

|N85
|P1

W odniesieniu do twego pytania dotyczącego „Huqúqu”: Shoghi Effendi pragnie, abym poinformował cię, że choć został on przepisany przez Bahá’u’lláha, a nawiązuje do niego również ‘Abdu’l-Bahá w Swojej „Woli i Testamencie”, jednak Shoghi Effendi niechętnie kładzie na to nacisk ze względu na ogromną potrzebę zachowania [odpowiedniego] dostojeństwa Sprawy oraz wzrastające narodowe wydatki Wiary.8

|N86
|P1

Odnośnie sprawy Huqúqu: Shoghi Effendi jest niechętny kładzeniu teraz na to nacisku ze względu na pilne potrzeby Sprawy w Ameryce. Lecz kiedy przyjdzie czas, aby wyjaśnił to przyjaciołom, to nie omieszka tego zrobić; na razie wystarczy powiedzieć, że Huqúq stanowi 19% czyjegoś dochodu, a nie dziewięć, jak niektórzy wydają się sądzić.9

|N87
|P1

Jeden miskal składa się z dziewiętnastu nochodów.22 Waga dwudziestu czterech nochodów równa się czterem i trzem piątym grama. Na tej podstawie można przeprowadzać obliczenia.10

|N88
|P1

Odpowiadając na twoje pytanie, czy spadkobiercy wchodzący w posiadanie głównego miejsca zamieszkania, mebli i odzieży zmarłego drogą dziedziczenia będą zwolnieni od zapłaty Huqúqu czy nie, [Shoghi Effendi] powiedział: Ponieważ mieszkanie, meble i narzędzia pracy zgodnie z wyraźną treścią Tekstu są zwolnione od opłaty Huqúqu, tak więc po przejściu prawa własności [w ręce spadkobierców] majątek taki pozostaje w dalszym ciągu zwolniony od tej opłaty.11

|N89
|P1

Odnośnie pytań postawionych w waszych listach: Huqúq jest obowiązkiem sumienia; lecz Strażnik nie uważa, że dojrzał czas, aby wprowadzić go na Zachodzie.12

|N90
|P1

Wielka jest nagroda, którą Bóg przeznaczył dla szczerych i oddanych dusz, dla czystych i oderwanych duchem istot, które saMirzatnie zapisały część swego ziemskiego mienia Sprawie Boga w czasie swego życia albo poprzez swoją ostatnią wolę i miały przywilej i zaszczyt uiszczenia swoich zobowiązań wobec Huqúqu’lláhu.

|P2

W moim imieniu upewnij ofiarodawców i żywych po tych, którzy wznieśli się do Boga, potwierdzając, że ich starania i datki z pewnością ściągną na nich Boskie umocnienia, niebiańskie błogosławieństwa i niezliczone łaski, i przyczynią się do wspierania wielorakich spraw Międzynarodowej Wspólnoty Bahaickiej. Dobrze dzieje się tym, którym Bóg pozwolił spełnić to, co podniesie ich rangę na tym i w przyszłym świecie.13

|N91
|P1

Strażnik nie ma zamiaru wchodzić obecnie w szczegóły Huqúqu; jednakże zasada ogólna jest taka, że jeżeli ktoś już raz ją zapłacił od swego kapitału, to nie musi robić tego ponownie.14

|N92
|P1

Płacenie ofiary Huqúqu jest obowiązkiem duchowym; zgromadzenia nie mogą zobowiązywać przyjaciół do jej płacenia, ale powinny zachęcać ich do spełnienia tego duchowego obowiązku nałożonego na nich w [Księdze] Aqdas.15

|N93
|P1

Ofiara Huqúqu winna być indywidualnie wpłacana Strażnikowi przez wyznawców; lecz ze względu na wiele potrzeb finansowych pracy realizowanej przez wyznawców amerykańskich, Strażnik nie uważa, aby podkreślanie tego było [obecnie] na czasie. W tej sprawie mogą oni postępować według swej woli; później, kiedy przyjdzie na to czas, wyjaśni im w pełni szczegóły tej kwestii.16

|N94
|P1

W obecnym czasie Huqúq jest tym samym co Fundusz Międzynarodowy, dlatego przesyłam wam pokwitowanie stwierdzające, że jest to ofiara na Międzynarodowe Cele Wiary.17

|N95
|P1

Co do Huqúqu: wysokość tej opłaty to dziewiętnaście procent, a nie jedna dziewiętnasta. Rozumienie George’a Latimera jest całkowicie poprawne.18

IV.

WYJĄTKI Z LISTÓW POWSZECHNEGO DOMU SPRAWIEDLIWOŚCI

(Do indywidualnych wiernych, chyba że zaznaczono inaczej)

|N96
|P1

Ponieważ Huqúqu’lláh został ustanowiony według zalecenia w Księdze jako jedna z instytucji Sprawy i nałożony na lud Bahá jako zobowiązanie, dlatego uważamy za stosowne, aby Wasze Zgromadzenie Duchowe w pełni zapoznało drogich przyjaciół w Iranie ze znaczeniem tej ważnej odpowiedzialności i stopniowo obwieszczało całej społeczności te zarządzenia odnoszące się do Huqúqu’lláh, które przedstawione są w Jego klarownej Księdze. Śledząc wyraźnie sformułowane teksty [dowiadujemy się], że dopraszanie się o Huqúqu’lláh nie jest dozwolone, jednak w gestii Zaufanych Sprawy leży zwracanie się do drogich przyjaciół z apelami o charakterze ogólnym tak, aby byli oni lepiej poinformowani o tym istotnym zobowiązaniu. Z wolą Boga, dzięki sporadycznemu przypominaniu przez Wasze Zgromadzenie, będą oni mogli zyskać przywilej i zaszczyt dokonania tego dobrego uczynku – uczynku, który sprowadza niebiańskie błogosławieństwa, służy jako sposób oczyszczenia ziemskiego mienia oddanych przyjaciół i wspiera międzynarodowe działania ludu Bahy.

|P2

Zaufany Huqúqu’lláh, Ręka Sprawy Bożej dr ‘Alí-MuHammad Varqá został poproszony, aby kiedykolwiek to wskazane, wyznaczał pewnych przedstawicieli na Huqúqu’lláh w różnych okręgach miejskich, na prowincjach i w krajach sąsiadujących, aby wiernym w tych regionach ułatwić złożenie tej ofiary.

|P3

Dla tych Zaufanych Miłosiernego jest oczywiste, że to ciało (Powszechny Dom Sprawiedliwości) na mocy wyraźnych tekstów w świętych Pismach, jest organem, do którego należy kierować wszelkie sprawy, a ofiara Huqúqu’lláh może być wykorzystana do wspierania celów Sprawy w świecie bahaickim tylko za zezwoleniem władz Sprawy, do której wszyscy muszą się zwracać.19

|N97
|P1

Opłacanie Huqúqu’lláh jest jednym z istotnych obowiązków duchowych, które cudowne Pióro Bahá’u’lláha zapisało w Najświętszej Księdze.

|P2

Byłoby bardziej pożądane i stosowniejsze, gdyby utrzymywało się rozłączność tych dwu rachunków, mianowicie składki na Fundusze i opłaty Huqúqu’lláh To znaczy, że przede wszystkim powinieneś zapłacić Huqúqu’lláh, a następnie możesz ofiarować swoje składki według własnego uznania na rzecz Międzynarodowego Funduszu, który jest obecnie wykorzystywany dla zrealizowania celów Planu Dziewięcioletniego.20

|N98
|P1

Ostatnio jeden z przyjaciół zadał następujące pytanie: Gdyby ktoś ofiarował część lub całość swojego mienia na Fundusz Bahaicki, to jakie ma jeszcze zobowiązanie zapłacenia Huqúqu’lláh?

|P2

Oto co stwierdzono w odpowiedzi: Opłata Huqúqu’lláhu jest jednym z podstawowych obowiązków duchowych ludu Bahá, który został objawiony w Najświętszej Księdze przez Pióro Chwały. Dlatego też przyjaciele powinni oddzielać wpłaty na Huqúqu’lláh od innych swoich datków. Tak więc wpierw muszą wypełnić swoje zobowiązania wobec Huqúqu’lláh, a potem mogą wpłacać inne składki według swego uznania, jako że dysponowanie funduszami Huqúqu’lláh leży w gestii Władz Sprawy, do których wszyscy muszą się zwracać, podczas gdy cele składek na inne fundusze mogą być określane przez samych ofiarodawców.21

|N99
|P1

Niewątpliwie przyjaciele są oświeceni światłem bojaźni Bożej i są w pełni świadomi potrzeby oczyszczenia i ochrony swojego mienia według autorytatywnych Słów objawionych przez naszego Pana, Najwyższego.

|P2

W tych niespokojnych dniach my, którzy tęsknimy do Niego, żarliwie zwracamy się w modlitwie do dworu Pana ludzkości, aby łaskawie umożliwił dostojnemu Zgromadzeniu przypominanie miłującym Piękno Miłosiernego o żywotnym znaczeniu i wiążącym charakterze tego świętego niebiańskiego zalecenia. Poprzez wydawanie obwieszczeń, rozprowadzanie ulotek i [ogłaszanie] na zebraniach, w szkołach i na konferencjach wyznawców naszego Żarliwego Pana, powinni oni być pouczani i zachęcani do ścisłego i sumiennego przestrzegania tego, co Jego Boskie przykazanie im zaleciło, tak aby ci wyznawcy, których ozdabia bojaźń Boża, znaleźli ochronę przed okropnymi następstwami przepowiedzianymi w Jego złowieszczych przestrogach, aby otrzymali dar Jego niewątpliwych błogosławieństw i mogli uczestniczyć w potoku Jego niezawodnej łaski duchowej.22

|N100
|P1

Kilku drogich przyjaciół przestrzegających swoich obowiązków Huqúqu’lláh napisało do nas z pytaniem o to, w jakim stosunku pozostaje składka na Fundusze do opłaty Huqúqu’lláh. To znaczy, jeżeli osoba zamierzająca wypełnić swoje zobowiązania Huqúqu’lláh złoży zamiast tego składki na jakieś inne fundusze i projekty, to czy będzie zwolniona od opłaty Huqúqu’lláh czy też nie?

|P2

Odnośne święte Teksty mówią o tej sprawie wyraźnie, ale ponieważ takie pytania przyjaciół powtarzają się wielokrotnie, postanowiliśmy naświetlić tę kwestię, aby ich poinformować.

|P3

Opłata Huqúqu’lláh jest wiążącym duchowym obowiązkiem ludu Bahá. Nakaz ten wyłożony został w Najświętszej Księdze, a jasne i rozstrzygające wyjaśnienia zawarte są w różnych Tablicach.

|P4

Każdy oddany wyznawca, który jest w stanie sprostać określonym warunkom, musi płacić Huqúqu’lláh i nie ma od tego wyjątków. Rzeczywiście, według wyraźnego Tekstu w Najświętszej Księdze nie wywiązywanie się z tego nakazu jest uznawane za zdradę zaufania i Boskie zawołanie: „Ktokolwiek postępuje z Bogiem nieuczciwie, będzie sprawiedliwie osądzony” (10:3) w sposób oczywisty odnosi się do takich ludzi.

|P5

Ośrodek Przymierza potwierdził obowiązek Huqúqu następującymi słowami: „Pan na znak Swojej nieskończonej szczodrobliwości łaskawie wyróżnił Swoje sługi, zatroszczywszy się o określoną ofiarę pieniężną (Huqúq), która winna być Mu posłusznie składana, chociaż On, Prawdziwy i Jego słudzy zawsze byli niezależni od wszelkich rzeczy stworzonych.” (63:1)

|P6

Jak świadczy o tym Pióro Chwały, to ważkie zarządzenie zawiera w sobie nieprzeliczalne dobrodziejstwa i mądrość. Oczyszcza ono ludzkie majętności, oddala straty i nieszczęścia, sprzyja pomyślności i zaszczytowi, dodaje Bożego pomnażania i błogosławieństwa. Jest to ofiara składana Bogu i związana z Nim, i akt poddaństwa prowadzący do wspierania Jego Sprawy. Jak potwierdza Centrum Przymierza, ofiary Huqúqu stanowią sprawdzian dla wyznawców i umożliwiają przyjaciołom utwierdzenie się w wierze i pewności.

|P7

Mówiąc krótko, opłata Huqúqu’lláh jest jednym z wiążących duchowych obowiązków wyznawców Bahá’u’lláha, a dochody z tej ofiary wracają do Władz Sprawy, do których wszyscy muszą się zwracać. Ponadto Starożytne Piękno – wysławiana niech będzie Jego chwała – potwierdziło, że po ustanowieniu Powszechnego Domu Sprawiedliwości związane z tym konieczne przepisy zostaną ustanowione zgodnie z zamierzeniem Boga i że nikt nie ma prawa dysponować tym Funduszem z wyjątkiem Władz, do których wszyscy muszą się zwracać. Innymi słowy, ta część czyjegoś majątku, która należy się na Huqúq, nie jest własnością danej osoby, tylko Światowego Centrum Sprawy Boga.

|P8

Tak więc wierni nie powinni postępować według własnej woli i osądów, jeżeli chodzi o wykorzystywanie jakichkolwiek funduszy odłożonych na Huqúqu’lláh i przeznaczać ich na inny cel, choćby nawet na dobroczynne wkłady Wiary.

|P9

Żywimy gorącą nadzieję, że wszyscy dostąpią przywileju przestrzegania tego uświęconego i błogosławionego zobowiązania, co zapewniłoby osiągnięcie prawdziwej szczęśliwości i przysłużyło się wsparciu wykonania przedsięwzięć bahaitów na całym świecie.

|P10

Zaprawdę, Bóg jest Samowystarczalny ponad potrzebowanie Swoich stworzeń.23

|N101
|P1

‘Abdu’l-Bahá stwierdził w jednej ze Swoich Tablic: „Dysponowanie Huqúqiem w całości czy częściowo jest dozwolone, ale winno się to robić tylko za zezwoleniem władz Sprawy, do których wszyscy muszą się zwracać.” (67:1) Postanowienie w Jego Woli i testamencie, że Huqúqu’lláh „ma być ofiarowany przez strażnika Sprawy Boga (...)” 23 jest wyraźnie zgodne z tą zasadą. W innej Tablicy ‘Abdu’l-Bahá nazwał Powszechny Dom Sprawiedliwości „władzą, do której wszyscy muszą się zwracać” 24 i jasne jest, że wobec nieobecności Strażnika jest on nadrzędną i centralną instytucją Sprawy. Ponadto jeszcze przed ‘Abdu’l-Bahá Bahá’u’lláh objawił co następuje: „Istnieje przepisane zarządzenie odnośnie Huqúqu’lláh. Po powstaniu Domu Sprawiedliwości, prawo to zostanie ogłoszone zgodnie z Wolą Boga.” (59:1) Stosownie z tymi wyraźnie sprecyzowanymi wypowiedziami decydowanie o przyjmowaniu i wydatkowaniu Huqúqu’lláh pozostaje obecnie w sposób oczywisty w jurysdykcji Powszechnego Domu Sprawiedliwości.24

|N102
|P1

Płacenie Huqúqu’lláh nie zostało jeszcze wprowadzone w świecie zachodnim. W przyszłości stanie się ono niewątpliwie powszechne, lecz na razie wyznawcy na Zachodzie mogą wywiązywać się ze swoich zobowiązań materialnych na rzecz Sprawy składając datki na Fundusz.25

|N103
|P1

Jesteśmy głęboko wzruszeni Twoim listem z 27 grudnia 1972 roku, w którym wyrażasz chęć zastosowania się do Prawa Huqúqu’lláh w związku ze spadkiem odziedziczonym po matce.

|P2

Aczkolwiek, jak słusznie stwierdzasz, Prawo to nie stosuje się obecnie do wyznawców na Zachodzie; jednak każdy przyjaciel ma swobodę poddania mu się, jeżeli sobie tego życzy.

|P3

To Prawo z Aqdas określa, że z czyjegoś kapitału dziewiętnaście procent jest przekazywane na Huqúqu’lláh, gdy kapitał ten osiągnął wartość co najmniej „dziewiętnastu miskali w złocie (...)”. (14:1; 18:1) Obliczając kwotę, jaką wyznawca powinien zapłacić, należy wpierw odjąć od kapitału wszelkie długi i wydatki jakie się akurat ma i dopiero od pozostałości wpłacić dziewiętnaście procent, jeżeli ta pozostałość jest równa co najmniej dziewiętnastu miskalom złota.

|P4

Jeżeli zdecydujesz, że pragniesz poddać się obecnie temu Prawu Aqdas, musisz oszacować całkowitą wartość swego spadku w gotówce i innych aktywach minus wszelkie wydatki i długi jakie mogą na Tobie ciążyć oraz rozważyć warunki, pod jakimi możesz być w stanie wnieść opłatę Huqúqu’lláhu od wartości netto swojego spadku. Termin i warunki płacenia pozostawia się do ustalenia samym zainteresowanym.

|P5

Na przykład, jeżeli czyjeś aktywa oprócz gotówki obejmują majętność lub udziały, to spłacenie dziewiętnastu procent wartości aktywów niegotówkowych może być niekorzystne lub niedogodne, dopóki te aktywa nie zostaną wymienione na pieniądze a być może dana osoba wolałaby spełnić swój duchowy obowiązek dopiero wtedy. Wszelkie wydatki związane ze zbyciem aktywów winny być odjęte przed obliczeniem wartości netto, od której płatny jest Huqúqu’lláh.26

|N104
|P1

(...) Oddany wyznawca, który posiada przywilej płacenia „Prawa Boga”, będąc dalekim od szukania wymówek dla uniknięcia tego duchowego zobowiązania, uczyni wszystko, aby go spełnić. Z drugiej strony, jako że poddanie się temu Prawu jest sprawą sumienia a wpłata na Huqúqu’lláh to akt dobrowolny, byłoby niewłaściwe, aby robić coś więcej niż tylko informować perskich przyjaciół o ich duchowym obowiązku, pozostawiając im samym decyzję jak mają w tej sprawie postąpić.

|P2

Ta sama zasada odnosi się również do tych, którzy gospodarują pieniędzmi rozrzutnie dla swoich rodzin, kupują czy budują domy wyposażając je daleko ponad potrzeby, a następnie dowodzą sobie samym konieczność tych wydatków, aby uniknąć płacenia Huqúqu’lláh. Podobnie i na przyjaciół, którzy poślubiają nie-Persów i zamieszkują w Europie lub w innych krajach, nie powinno się wywierać nacisku, lecz tylko informować ich i pozostawiać decyzję im samym.27

|N105
|P1

(...) wiele szczegółów w obliczaniu Huqúqu’lláh pozostawił Bahá’u’lláh osądowi i sumieniu poszczególnych wyznawców. Na przykład wyłącza On takie wyposażenie i umeblowanie domu, które jest niezbędne, ale ocenę tego co jest, a co nie jest niezbędne pozostawia samemu zainteresowanemu. Składki na fundusze Wiary nie mogą być uważane za częściową wpłatę na Huqúqu’lláh. Co więcej, jeżeli ktoś ma do zapłacenia Huqúqu’lláh, a nie stać go na to, żeby równocześnie wpłacił i składkę na Fundusz, to Huqúqu’lláh ma pierwszeństwo przed składką. Natomiast co do tego, czy datki na Fundusz można traktować jako wydatki i odejmować je od sumy aktywów, od których płatny jest Huqúqu’lláh, pozostawia się to osądowi samego zainteresowanego w świetle jego własnych warunków.

|P2

Sekretarz Strażnika napisał w jego imieniu, że „jeden miskal składa się z dziewiętnastu nochodów. Waga dwudziestu czterech nochodów równa się czterem i trzem piątym grama. Na tej podstawie można przeprowadzać obliczenia” (87:1). Jedna uncja równa się 31.103486 gramom, więc dziewiętnaście miskali równa się 2,224563 uncji. Przy obecnym kursie 339,10 dolarów amerykańskich za uncję, 19 miskali złota równa się 754,35 dolarom amerykańskim. Tak więc od oszczędzonej kwoty 754,35 dolarów na Huqúqu’lláh należy wpłacić 143,33 dolary (tj. 19%).28

|N106
|P1

Jak jasno wynika z Pism, od Huqúqu’lláh zwolnione jest mieszkanie i niezbędne wyposażenie domowe i zawodowe. Ocenę, które przedmioty są niezbędne a które nie, pozostawia się do uznania zainteresowanemu. Zakłada się oczywiście, że wierni nie będą szafować pieniędzmi na kupno wystawnych domów i urządzeń a następnie tłumaczyć sobie konieczność tych wydatków w celu uniknięcia płacenia Huqúqu’lláh. Nie znaleziono żadnego szczególnego tekstu, który by mówił, że można wyłączyć kapitał obrotowy przynoszący dochód. Powszechny Dom Sprawiedliwości pozostawia tę sprawę sumieniu poszczególnych wiernych.29

|N107
|P1

Dalej Dom Sprawiedliwości podkreśla, że jakkolwiek ważkie są zobowiązania wiernych, aby płacić Huqúqu’lláh i wspierać inne fundusze Wiary, to są one zobowiązaniami duchowymi, które mają być wypełniane dobrowolnie i pod żadnym pozorem nie wolno od nikogo żądać składek na którykolwiek z tych funduszy, nawet na Huqúqu’lláh, czy też ubiegać się o nie. Apele i napomnienia muszą być zawsze kierowane do ogółu przyjaciół, a nie do indywidualnych osób.30

|N108
|P1

Ten, kto po odłożeniu swoich rocznych wydatków posiada nadwyżkę wartości co najmniej dziewiętnastu miskali złota, podlega opłacie Huqúqu’lláhu.31

|N109
|P1

Co do twojego drugiego pytania, a mianowicie: jeżeli między mężem i żoną istnieje pełne porozumienie i ona jest upoważniona do dysponowania jego własnością jak również swoją własną, to czy miałaby płacić Huqúqu’lláh od wszystkiego, co wspólnie posiadają, czy też skoro właścicielem części mienia jest mąż – tylko od swego własnego udziału we wspólnym majątku?

|P2

W odpowiedzi na to pytanie należy pamiętać, że ofiara Huqúqu’lláh jest płatna od mienia, które stanowi bezsporną własność danej osoby, a nie od takiego, którym ta osoba jedynie zarządza lub też z niego korzysta. Jednakże w przypadkach podobnych do tego wyżej opisanego mąż i żona mają obowiązek wspólnie się naradzić i dokładnie określić granice swoich osobistych własności a wtedy będą mogli albo wspólnie, albo indywidualnie przekazać na Huqúq taką kwotę, jaką uważają za swoje zobowiązanie.

|P3

Co do Pani (…), to ponieważ mąż jej jest Amerykaninem, a prawa Huqúqu’lláh nie stosuje się teraz jeszcze do przyjaciół na Zachodzie, więc opłata Huqúqu’lláhu ze strony jej męża nie jest obowiązkowa, ale też nie zabroniona.32

|N110
|P1

Powszechny Dom Sprawiedliwości otrzymał twój list z 10 września 1982 roku, w którym dopytujesz się o odpowiedzialność płacenia Huqúqu’lláh pary małżeńskiej, w której jedna strona jest narodowości amerykańskiej a druga perskiej. Zostaliśmy upoważnieni do przekazania wam następującego wyjaśnienia:

|P2

1. W twym liście chodzi o podstawę obliczenia Huqúqu’lláh od czyjegoś dochodu. Jednakże jak zobaczysz po przestudiowaniu tekstów, obliczenia dokonuje się od wartości netto czyjegoś majątku po odjęciu niektórych pozycji wyłączonych, takich jak dom i niezbędne wyposażenia, oraz od kolejnych rocznych przyrostów tego majątku netto wynikających z nadwyżki dochodu po pokryciu koniecznych wydatków. Ponadto, Huqúqu’lláh jest obliczany od pojedynczych przedmiotów własności, jeżeli wartość takiego przedmiotu wynosi co najmniej 19 miskali złota.25

|P3

2. Nie można wydać surowego i stałego przepisu co do tej części własności pary małżeńskiej, od której należy płacić Huqúqu’lláh, kiedy jedno z małżonków jest narodowości zachodniej, a drugie perskiej. Zależy to od tego, w jaki sposób mąż i żona sami patrzą na sprawę własności swojego wspólnego rodzinnego mienia. Tak więc jest to w zasadzie sprawa do naradzenia się męża i żony, a jak już wspomniano, Bahá’u’lláh pozostawił wiele szczegółów obliczania Huqúqu’lláh osądowi indywidualnych wiernych.33

|N111
|P1

Co do kwestii podniesionej przez Pana (…), proszę go uprzejmie poinformować, że w liście do pewnego wyznawcy umiłowany Strażnik wyjaśnił, iż Huqúqu’lláh od danej własności, osobistej czy nieruchomej, płaci się tylko raz; jeżeli jednak własność ta przejdzie z jednej osoby na inną, na przykład w drodze dziedziczenia, to wtedy ponownie podlega opłacie Huqúqu’lláh. W rezultacie oznacza to, że spadkobiercy otrzymujący swój udział z jakiegoś majątku muszą płacić Huqúqu’lláh, jeżeli ten ich udział powiększa ich majątek do wysokości kwalifikującej go do opłaty tego uświęconego zobowiązania.34

|N112
|P1

|PW odpowiedzi na wasze pytanie dotyczące głównego miejsca zamieszkania i dodatkowych przepisów odnośnie tego, zawiadamiamy uprzejmie, że obecnie nie uważamy za stosowne wydania szczegółowych przepisów dotyczących Huqúqu’lláh. Tak więc pozostawia się przyjaciołom wolną rękę i gdziekolwiek nie ma definitywnych przepisów, mogą oni w każdym wypadku wypełniać to, co rozumieją z tekstów i czynić zadość zobowiązaniom Huqúqu’lláh według własnego osądu i pobudek własnego sumienia.35

WYKAZ WAŻNYCH ZAGADNIEŃ
NA TEMAT HuqúqU’LLÁH

Nagroda za wywiązywanie się z płacenia Huqúqu’lláh: 26 – 36 – 42 – 43 – 44 – 47 – 53 – 62 – 75 – 90Prawa dotyczące Huqúqu’lláh: 11 – 12 – 13 – 19 – 22 – 23 – 67 – 68 – 69 – 80 – 81 – 83 – 86 – 88 – 91 – 105 – 106 – 109 – 110 – 111 – 112Bóg jest niezależny od Huqúqu’lláh: 1 – 2 – 5 – 8 – 10 – 27 – 40 – 50 – 53 – 61 – 62 – 63 – 64 – 100Umiar a rozrzutność: 25 – 27Zaufani Huqúqu’lláh: 35 – 41 – 49 – 56 – 58 – 96Składanie swego bogactwa na ścieżce Boga: 1 – 25 – 44 – 100Zapłata Huqúqu’lláh oczyszcza majątek, sprowadza pomyślność i błogosławieństwa: 6 – 7 – 10 – 22 – 29 – 31 – 40 – 41 – 42 – 45 – 46 – 48 – 62 – 63 – 96 – 99 – 100Składka na Fundusz a płacenie Huqúqu’lláh: 79 – 82 – 84 – 85 – 86 – 93 – 94 – 97 – 98 – 100 – 105Współpraca i wzajemna pomoc: 61Ofiara Huqúqu’lláh jest płatna Władzom Sprawy, do których wszyscy muszą się zwracać: 18 – 44 – 49 – 54 – 58 – 67 – 80 – 93 – 96 – 98 – 100 – 101Wiarygodność w Huqúqu’lláh: 10 – 72Pokwitowania za Huqúqu’lláh: 56Decyzje w sprawie Huqúqu’lláh należą do Powszechnego Domu Sprawiedliwości: 59 – 100 – 101Rozporządzanie funduszem Huqúqu’lláh: 9 – 33 – 39 – 44 – 62 – 65 – 75 – 77 – 96 – 97 – 100Dopraszanie się o Huqúqu’lláh jest niedozwolone: 8 – 9 – 27 – 32 – 38 – 40 – 44 – 46 – 51 – 52 – 53 – 70 – 71 – 92 – 96 – 104 – 107Modlitwa: 60Wysokość opłaty Huqúqu’lláh: 10 – 14 – 18 – 65 – 66 – 83 – 86 – 95 – 105Najmniejsza suma, od której płatny jest Huqúqu’lláh: 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 30 – 105 – 108Dobrodziejstwa z zapłaty Huqúqu’lláh spływają na samych ofiarodawców: 2 – 3 – 4 – 5 – 35 – 36 – 38 – 40 – 44 – 45 – 47 – 48 – 62 – 63 – 64Obowiązek płacenia Huqúqu’lláh: 4 – 7 – 3? – 37 – 38 – 41 – 42 – 44 – 62 – 96 – 97 – 98 – 100Obwieszczanie przykazania Huqúqu’lláh należy do zgromadzeń duchowych: 13 – 96Ofiara Huqúqu’lláh nieprzyjmowana przez wiele lat: 27 – 28 – 29 – 30 – 32 – 41 – 82 – 84 – 86 – 89 – 93 – 102 – 103

PRZYPISY

1 Wszystkie ustępy to wyciągi z uprzednio nie tłumaczonych Tablic.

2 (czyt. Dżenáb-e Aminowi)

3 Znany jako Jináb-i-Amín, Zaufany Ĺuqúqu’lláh w czasach Bahá’u’lláha.

4 Zob. cytat 105.
5 Najświętsza [Księga]

6 Tuman (toman) jest perską jednostką monetarną.

7 Vaĺíd (czyt. wahid) stanowi tu jednostkę miary, ale samo słowo znaczy dziewiętnaście – przyp. tłum.

8 Na Bliskim Wschodzie zwykle przed pochowaniem zwłoki owija się w całun. Jest to także zwyczaj praktykowany przez bahaitów.

9 Zajn’l Muqarrabin.
10 B(b
11 tj. wyznawcy
12 Sekretarz Bahá’u’lláha.
13 Rok 1295 A.H. (Hedźry), czyli 1878 A.D.

14 Yazd (czyt. Jazd) – rejon oraz miasto w centralnym Iránie – przyp. wyd.

15 Mosul – miasto oraz prowincja we współczesnym północnym Iraku.

16 Yazd

17 Qur’án (Koran) 35:15, wg „Koran” przełożył Józef Bielawski, PIW, Warszawa 1986.

18 Qur’án 35:32.
19 H(j( Abu'l-(asan-i Ardikání.

20 Wszystkie ustępy to wyciągi z uprzednio nie tłumaczonych Tablic, chyba że podane jest źródło publikacji na końcu książki.

21 tj. 190 piastrów
22 Nochod - miara wagi – przyp. wyd.]
23 „Wola i Testament Abdu’l-Bahy” 1:28
24 „Wola i Testament Abdu’l-Bahy” 1:17

25 2,22456 uncji przy 31,103486 gramach na jedną uncję

Z PISM 'Abdu'l-Bahá
1 (63) Wola i Testament, s. 15
Z LISTÓW SHOGHI EFFENDIEGO

2 (79) 1923.02.27 – tłumaczenie z perskiego

3 (80) 1927.04.04 – 1927.05.03 – tłumaczenie z perskiego

4 (81) 1927.12.26
5 (82) 1929.09.19

6 (83) 1929.12.19, „Dawn of a New Day” [Świt Nowego Dnia], s. 27

7 (84) 1932.02.15
8 (85) 1935.02.10
9 (86) 1937.05.31
10 (87) 1977.11.17 [?]

11 (88) 1942.09.29 do Narodowego Zgromadzenia Duchowego Iranu – tłumaczenie z perskiego

12 (89) 1945.03.24

13 (90) 1945.06.23 – tłumaczenie z perskiego

14 (91) 1946.07.28

15 (92) 1946.10.12 do Narodowej Zgromadzenia Duchowego Indii

16 (93) 1949.03.27
17 (94) 1947.06.08
18 (95) 1950.10.04
Z LISTÓW POWSZECHNEGO DOMU SPRAWIEDLIWOŚCI

19 (96) 1963.10.27 do Narodowego Zgromadzenia Duchowego Iranu – tłumaczenie z perskiego

20 (97) 1966.08.22 – tłumaczenie z perskiego

21 (98) 1966.08.22 – tłumaczenie z perskiego

22 (99) 1969.09.12 – tłumaczenie z perskiego

23 (100) 1970.10.25 do Narodowego Zgromadzenia Duchowego Iranu – tłumaczenie z perskiego

24 (101) 1972.03.02 do Rąk Sprawy zamieszkałych w Ziemi Świętej

25 (102) 1972.07.12
26 (103) 1973.01.21
27 (104) 1973.02.26
28 (105) 1979.09.16
29 (106) 1980.04.09
30 (107) 1980.05.07

31 (108) 1981.10.20 – tłumaczenie z perskiego

32 (109) 1982.01.10 – tłumaczenie z perskiego

33 (110) 1982.10.11

34 (111) 1 czerwca 1983 do Narodowego Zgromadzenia Duchowego Stanów Zjednoczonych

35 (112) 4 marca 1984 – tłumaczenie z perskiego

---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------

ii
iii
2
v
iv
7
1
29
29
WYJĄTKI Z PISM BAHÁ’U’LLÁHA
3
31
36
WYJĄTKI Z PISM I WYPOWIEDZI ABDU(LBAHY
29
41
41
WYJĄTKI Z PISM SHOGHI EFFENDIEGO
38
53
55
WYJĄTKI Z PISM POWSZECHNEGO DOMU SPRAWIEDLIWOŚCI
43
55
54
WYJĄTKI Z PISM POWSZECHNEGO DOMU SPRAWIEDLIWOŚCI
56
55

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :