Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Aften
Ahmads tavle
Bahá'í Bønner-Norsk
Barmhjertighet
Barn
Begravelse
Beskyttelse
Besøkelsens tavle
Besøkelsesbønn
Bønn for de døde
Enhet
Faste
Helbredelse
Hjelp
Ild-tavlen
Innskutte dager
Kort obligatorisk bønn
Lang obligatorisk bønn
Ledelse
Lengsel
Lovprisning
Løsrivelse
Menneskeheten
Middels lang obligatorisk bønn
Midnatt
Morgen
Møter
Naw-rúz
Opplysning
Prøvelser og vanskeligheter
Rettferdighet
Sakens hender
Standhaftighet
Svangerskap
Tilgivelse
Undervisning
Velsignelse
Vielse
Åndelig vekst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Undervisning
Undervisning (#3557)

All ære være deg, o min Gud, som er kilden til all herlighet og velde, til storhet og ære, til overherredømme og herskermakt, til opphøyethet og nåde, til ærefrykt og kraft. Hvem du enn vil gir du å nærme seg det Største Osean, og hvem du enn vil lar du få æren av å anerkjenne ditt Eldste Navn. Av alle som er i himmel og på jord evner ingen å holde stand mot din overordnede viljes gang. Fra all evighet har du hersket over hele skapningen, og du vil for alltid fortsette å utøve din myndighet over alle skapte ting. Der er ingen annen Gud enn deg, den allmektige, den mest opphøyede, den overmåte sterke, den allvise.

Gjør dine tjeneres ansikter forklaret, o Herre, slik at de kan skue deg; og rens deres hjerter så de kan vende seg til dine himmelske gunstbevisningers kongesete, og anerkjenne ham som er manifestasjonen av ditt Selv, og ditt innerste vesens daggry. Sannelig, du er Herren over alle verdener. Der er ingen annen Gud enn deg, den uhemmede, den altbetvingende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Undervisning (#3558)

Lovpriset være ditt navn, o min Gud, for at du har åpenbart den Dag som er dagenes konge, den Dag som du forkynte for dine utvalgte og dine profeter i dine ypperste tavler, den Dag da du kastet glansen av alle dine navns herlighet over alle skapte ting. Storlig velsignet er hver den som har vendt seg mot deg, og trådt inn i ditt nærvær, og hørt din røst tale.

Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved hans navn som dine navns rike kretser om i tilbedelse, om at du nådigst vil hjelpe dem som er deg kjær til å forherlige ditt ord blant dine tjenere, og til å spre din lovprisning viden om blant dine skapninger, så at din åpenbarings henrykkelse kan fylle sjelene hos alle som bor på din jord.

Siden du har ledet dem, o min Herre, til din nådes levende vann, så gi ved din gavmildhet at de ikke må holdes tilbake fra deg; og siden du har kalt dem til din trones bolig, så driv dem ikke ut fra ditt nærvær, ved din miskunnhet. Send ned over dem det som fullstendig vil løsrive dem fra hva som helst annet enn deg og gjøre dem i stand til å sveve i din nærhets atmosfære, på en slik måte at hverken undertrykkerens makt eller hentydningene fra dem som ikke har trodd på ditt umåtelig opphøyede og uendelig mektige Selv, vil makte å holde dem tilbake fra deg.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Undervisning (#3559)

O Gud, som er opphavet til alle manifestasjoner, kilden til alle kilder, opprinnelsen til alle åpenbaringer, utspringet for alle lys! Jeg bevitner at ved ditt navn er forståelsens himmel blitt prydet, og ytringens osean bragt til å bølge, og ditt forsyns forordninger kunngjort for alle religioners tilhengere.

Jeg bønnfaller deg om å gjøre meg så rik at jeg kan gi avkall på alt uten deg, og bli gjort uavhengig av enhver unntatt deg. La det så, fra din gavmildhets skyer, regne ned over meg det som skal gavne meg i enhver verden av dine verdener. Hjelp meg så, ved din styrkende nåde, til å tjene din Sak blant dine tjenere på en slik måte at jeg kan fremvise det som vil få meg til å bli husket så lenge ditt eget rike består og ditt herredømme vil vare.

Dette er din tjener, o min Herre, som med hele sitt vesen har vendt seg mot din gavmildhets horisont og din nådes osean og dine gavers himmel. Gjør da med meg som det anstår seg din velde, og din herlighet, og din gavmildhet og din nåde.

Du er i sannhet styrkens og maktens Gud, som er den rette til å svare dem som bønnfaller deg. Der er ingen Gud uten deg, den allvitende, den allvise.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Undervisning (#3560)

O min Gud! Jeg ber deg, ved ditt herligste navn, om å bistå meg i det som vil fremme dine tjeneres anliggender og få dine byer til å blomstre. Du har i sannhet makt over alle ting!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Undervisning (#3561)

Ære være deg som har fått alle de hellige til å bekjenne sin hjelpeløshet overfor de mangfoldige åpenbaringer av din velde og enhver profet til å erkjenne sin absolutte ringhet ansikt til ansikt med din bestandige herlighets glans. Jeg bønnfaller deg, ved ditt navn som har åpnet himmelens porter og fylt skaren i det høye med ekstatisk fryd, om å gjøre meg i stand til å tjene deg, på denne Dag, og om å gi meg styrke til å overholde det som du foreskrev i din Bok. Du vet, o min Herre, hva som bor i meg; men jeg vet ikke hva som bor i deg. Du er den allvitende, den best underrettede.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Undervisning (#3562)

Ære være deg, o verdens Herre og folkenes attrå, o du som er blitt åpenbar i det Største Navn, slik at visdommens og ytringens perler er kommet til syne fra muslingene i din kunnskaps veldige hav, og slik at den guddommelige åpenbarings himler er blitt prydet med lyset fra ditt åsyns gryende sol.

Jeg ber deg inderlig -ved det Ord ved hvilket ditt bevis ble fullendt blant dine skapninger og ved hvilket ditt vitnesbyrd ble fullbyrdet blant dine tjenere -om å styrke ditt folk i det som vil få Sakens åsyn til å stråle i ditt rike, som vil plante din makts faner blant dine tjenere og heise din ledelses bannere i alle dine land og riker.

O min Herre! Du ser dem klynge seg til din nådes bånd og holde fast ved din velgjørenhets kjortelsøm. Bestem for dem det som kan dra dem nærmere deg, og hold dem borte fra alt annet enn deg.

Jeg ber deg inderlig, o du tilværelsens Konge og beskytter av det sette og det usette, om å gjøre enhver som reiser seg for å tjene din Sak lik et hav som beveger seg ved ditt ønske, lik en som er satt i brann av ilden i ditt Hellige Tre, og som skinner fra horisonten av din viljes himmel. Sannelig, du er den mektige, som hverken hele verdens makt eller folkenes styrke kan svekke. Der er ingen Gud uten deg, den ene, den uforlignelige, beskytteren, den selvbestående.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Undervisning (#3555)

Priset være ditt navn, o Gud. Du er i sannhet vår Herre; du er oppmerksom på hva som enn er i himmelen og på jorden. Send derfor ned over oss et tegn på din barmhjertighet. Sannelig, du har ingen overmann blant dem som viser barmhjertighet. Høylovet være du, o Herre. Bestem for oss fra ditt nærvær det som vil vederkvege hjertene til de oppriktige blant dine tjenere. Forherliget er du, o Gud; du er skaperen av himmelen og jorden og det som ligger mellom dem. Du er den høyeste Herre, den helligste, den allmektige, den allvise. Lovpriset være ditt navn, o Gud; send ned over dem som har trodd på Gud og på hans tegn, en mektig hjelp fra ditt nærvær slik at de blir i stand til å vinne seier over størstedelen av menneskeheten.

-Báb
-----------------------
Undervisning (#3556)

Ære være deg, o Herre, du som har frembragt alle skapte ting, ved din befalings kraft.

O Herre! Bistå dem som har forsaket alt annet enn deg, og skjenk dem en stor seier. Send ned til dem, o Herre, skaren av engler fra himmelen og fra jorden og fra alt som er mellom dem, for å hjelpe dine tjenere, for å komme dem til unnsetning og styrke dem, for å sette dem i stand til å oppnå fremgang, for å støtte dem, for å ikle dem herlighet, for å skjenke dem ære og opphøyelse, for å berike dem og for å gi dem å vinne en vidunderlig seier.

Du er deres Herre, himlenes og jordens Herre, alle verdeners Herre. Styrk denne tro, o Herre, gjennom disse tjeneres kraft, og gi dem å vinne seier over alle verdens folk; for de er i sannhet dine tjenere som har løsrevet seg fra alt annet enn deg, og du er sannelig de sanne troendes beskytter.

Gi du, o Herre, at deres hjerter -gjennom troskap mot denne din ukrenkelige tro -kan bli sterkere enn noe annet i himmelen og på jorden og i hva som enn er mellom dem; og styrk, o Herre, deres hender med tegnene på din underfulle kraft slik at de kan åpenbare din kraft for hele menneskehetens øyne.

-Báb
-----------------------
Undervisning (#3563)

O du gode Herre! Lovet være du for at du har vist oss ledelsens vei, åpnet rikets dører og åpenbart deg gjennom virkelighetens sol. Til de blinde har du gitt syn; til de døve har du skjenket hørsel; du har gjenoppvekket de døde; du har gjort de fattige rike; du har vist veien for dem som er kommet på avveier; du har ledet dem som har uttørrede lepper til ledelsens kilde; du har tillatt de tørstende fisker å nå virkelighetens osean; og du har innbudt de flakkende fugler til nådens rosenhave.

O du allmektige! Vi er dine tjenere og dine fattige; vi er langt borte og lengter etter ditt nærvær; vi tørster etter vannet fra din kilde; vi er syke og lengter etter din helbredelse. Vi vandrer på din sti og har intet annet mål eller håp enn å spre din vellukt, slik at alle sjeler kan rope ut: "O Gud, led oss til den strake vei." Måtte deres øyne bli åpnet slik at de kan se lyset, og måtte de bli befridd fra uvitenhetens mørke. Måtte de samle seg rundt din ledelses lampe. Måtte enhver som er tomhendt motta sin del. Måtte de berøvede bli fortrolige med dine mysterier.

O allmektige! Se på oss med barmhjertighetens blikk. Tilstå oss guddommelig bekreftelse. Skjenk oss den Hellige Ånds inspirasjon, så at vi kan vi kan bli hjulpet i din tjeneste, og, lik tindrende stjerner, skinne med din ledelses lys i disse egner.

Sannelig, du er den sterke, den mektige, den vise og den seende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Undervisning (#3564)

O du uforlignelige Gud! O du kongerikets Herre! Disse sjeler er din himmelske hær. Bistå dem, og gjør dem seierrike med styrkene fra den høyeste hærskare, slik at hver av dem kan bli som et regiment og erobre disse land ved Guds kjærlighet og den guddommelige læres lys.

O Gud! Vær du deres støtte og deres hjelper, og i villmarken, på fjellet, i dalen, i skogen, på prærien og på havet, vær du deres fortrolige, slik at de kan la sin stemme runge ved kongerikets kraft og den Hellige Ånds inspirasjon.

Sannelig, du er den sterke, den veldige og den allmektige, og du er den vise, den hørende og den seende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Undervisning (#3565)

O Gud, min Gud! Du ser meg - jeg er henrevet og drages mot ditt herlige rike, jeg er oppflammet av din kjærlighets ild blant menneskene, en talsmann for ditt rike i disse store og vidstrakte land, løst fra alt uten deg; jeg setter min lit til deg, gir avkall på hvile og velvære, langt borte fra mitt hjemland, en vandrer i disse egner, en fremmed som er strukket til jorden, ydmyk for din opphøyede Terskel, underdanig overfor din allmektige herlighets himmel; jeg bønnfaller deg ved midnattstid og ved daggry, trygler og påkaller deg morgen og aften om nådigst å hjelpe meg til å tjene din Sak, til å utbre din lære og til å opphøye ditt Ord overalt i Østen og Vesten.

O Herre! Gjør min rygg sterk, gjør meg i stand til å bestrebe meg til det ytterste i din tjeneste og overlat meg ikke til meg selv, ensom og hjelpeløs i disse egner.

O Herre! La meg ha samfunn med deg i min ensomhet og vær min ledsager i disse fremmede land.

Sannelig, du bestyrker hvem du vil i det som du ønsker, og sannelig, du er den uendelig sterke, den allmektige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Undervisning (#3566)

O Gud! O Gud! Du ser min svakhet, beskjedenhet og ydmykhet overfor dine skapninger; likevel har jeg satt min lit til deg og reist meg for å fremme din lære blant dine sterke tjenere, i tillit til din kraft og makt.

O Herre! Jeg er en vingestekket fugl og ønsker inderlig å sveve oppover i ditt uendelige rom. Hvordan er det mulig for meg å gjøre dette uten ved ditt forsyn og din nåde, din bestyrkelse og hjelp?

O Herre! Forbarm deg over min svakhet og styrk meg med din kraft. O Herre! Forbarm deg over min avmakt og hjelp meg med din styrke og din velde.

O Herre! Om den Hellige Ånds ånde skulle bestyrke den svakeste av alle skapninger, ville han oppnå alt han trakter etter og besitte hva han enn ønsker. Sannelig, du har hjulpet dine tjenere i fortiden, og selv om de var de svakeste av dine skapninger, de ringeste av dine tjenere og de ubetydeligste av dem som levde på jorden, så gikk de - ved ditt bifall og din kraft - foran de prektigste av ditt folk og de edleste av menneskeheten. Mens de tidligere var som møll, ble de lik kongelige falker, og mens de før var som bekker, ble de lik sjøer, ved din gave og din barmhjertighet. De ble, ved din uendelig store gunst, stjerner som skinner fra ledelsens horisont, fugler som synger i udødelighetens rosenhaver, løver som brøler i kunnskapens og visdommens skoger og hvaler som svømmer i livets oseaner.

Sannelig, du er den milde, den sterke, den mektige, og den nådigste av de nådige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Undervisning (#3567)

O Gud! O Gud! Dette er en vingestekket fugl, og dens flukt er meget langsom. Hjelp den, så den kan fly mot lykkens og frelsens tinde, vinge sin vei med den største glede og fryd gjennom det uendelige himmelrom, istemme sin melodi i ditt Høyeste Navn i alle egner, fryde ørene med denne kallen og gjøre øynene strålende ved synet av ledelsens tegn!

O Herre! Jeg er enslig, alene og ubetydelig. For meg er der ingen annen støtte enn deg, ingen hjelper unntatt deg og ingen forsørger uten deg. Styrk meg i din tjeneste, bistå meg med dine engleskarer, gjør meg seierrik i utbredelsen av ditt Ord og la meg få forkynne din visdom blant dine skapninger. Sannelig, du er de svakes hjelper og forsvareren for de små, og sannelig, du er den sterke, den mektige og den uhemmede!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Undervisning (#3568)

O min Gud! O min Gud! Du ser meg i min ringhet og svakhet, beskjeftiget med dette største foretagende, fast bestemt på å oppløfte ditt ord blant massene og på å utbre din lære blant dine folk. Hvordan kan jeg lykkes med mindre du bistår meg med den Hellige Ånds ånde, hjelper meg til seier med hærskarene fra ditt herlige rike og utøser over meg dine bekreftelser, som alene kan forvandle en mygg til en ørn, en vanndråpe til elver og sjøer og et atom til lys og soler? O min Herre! Bistå meg med din seierrike og virkningsfulle kraft, så at min tunge kan prise deg og tale om dine egenskaper blant alle mennesker og min sjel strømme over av din kjærlighets og kunnskaps vin.

Du er den allmektige og den som gjør hva du enn vil.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :