Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Aften
Ahmads tavle
Bahá'í Bønner-Norsk
Barmhjertighet
Barn
Begravelse
Beskyttelse
Besøkelsens tavle
Besøkelsesbønn
Bønn for de døde
Enhet
Faste
Helbredelse
Hjelp
Ild-tavlen
Innskutte dager
Kort obligatorisk bønn
Lang obligatorisk bønn
Ledelse
Lengsel
Lovprisning
Løsrivelse
Menneskeheten
Middels lang obligatorisk bønn
Midnatt
Morgen
Møter
Naw-rúz
Opplysning
Prøvelser og vanskeligheter
Rettferdighet
Sakens hender
Standhaftighet
Svangerskap
Tilgivelse
Undervisning
Velsignelse
Vielse
Åndelig vekst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Menneskeheten
Menneskeheten (#3533)

Min Gud, som jeg tilber og ærer! Jeg bevitner din enhet og at du er en, og erkjenner med takk å ha mottatt dine gaver, både i fortiden og i nåtiden. Du er den overmåte gavmilde, hvis barmhjertighets rikelige regn har strømmet ned såvel over høy som over lav, og hvis nådes glans er blitt utøst over både de lydige og de opprørske.

O barmhjertighetens Gud, for hvis dør innbegrepet av barmhjertighet har bøyd seg, og om hvis Saks helligdom all miskunnhet, i sitt innerste vesen, har kretset, vi bønnfaller deg, idet vi trygler om din urgamle nåde og søker din gunst av i dag, om at du må ha barmhjertighet med alle som gir tilværelsens verden til kjenne, og ikke nekte dem utgytelsen av din nåde i dine dager.

Alle er bare fattige og trengende, og du er i sannhet den altbesittende, den altbetvingende, den allmektige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Menneskeheten (#3534)

O Gud, min Gud! Din nåde har gjort meg dristig, og din rettferdighet har fylt meg med skrekk. Lykkelig er det menneske som du har skjenket din nåde, og ve den som mottar din rettferdighet.

Herre! Jeg har flyktet fra din rettferdighet og søkt din nåde, har vendt meg bort fra din vrede og tryglet om din tilgivelse. Jeg bønnfaller deg, ved din makt, ditt herredømme, din herlighet og din velvilje, om å opplyse menneskeheten med din kunnskaps lys, slik at alle ting kan vise dine henders verk, røpe din krafts mysterier og åpenbare din kunnskaps lys.

Du er den som har fått alle ting til å tre frem og som har skint på dem med din omsorgs og ditt forsyns lys.

Du er den overmåte gavmilde, den nådige.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Menneskeheten (#3535)

O du som er herrenes Herre! Jeg bevitner at du er hele skapningens Herre, og oppdrageren av alle vesener, synlige og usynlige. Jeg vitner om at din makt har omsluttet hele universet, og om at jordens skarer aldri kan forferde deg, ei heller alle folks og nasjoners herskermakt avskrekke deg fra å gjennomføre ditt forsett. Jeg bekjenner at du har intet annet ønske enn hele verdens gjenfødelse og opprettelse av enhet blant dens folk, og frelse for alle dem som lever i den.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Menneskeheten (#3532)

O Herre! Gjør det mulig for alle jordens folkeslag å oppnå adgang til din tros paradis, slik at intet skapt vesen må bli igjen utenfor ditt velbehags grenser.

Fra uminnelige tider har du vært mektig til å gjøre hva deg behager og suveren over hva du enn ønsker.

-Báb
-----------------------
Menneskeheten (#3536)

O du gode Herre! Du har frembragt hele menneskeslekten fra samme stamfar. Du har bestemt at alle skal tilhøre den samme husstand. I ditt hellige nærvær er de alle dine tjenere, og hele menneskeheten lever i ly av ditt tabernakel; alle har samlet seg ved ditt gavmilde bord; alle blir opplyst ved ditt forsyns lys.

O Gud! Du er god mot alle, du har sørget for alle, verner om alle, skjenker liv til alle. Du har utstyrt hver og en med talenter og evner, og alle er nedsenket i din barmhjertighets osean.

O du gode Herre! Foren alle. La religionene harmonere og gjør folkene til ett, så at de kan betrakte hverandre som en familie og hele jorden som ett hjem. Måtte de alle leve sammen i fullkommen fred og fordragelighet.

O Gud! Heis banneret for menneskehetens enhet.
O Gud! Opprett den Største Fred.
Knytt du, o Gud, hjertene sammen.

O du gode Far, Gud! Gled våre hjerter ved din kjærlighets duft. Gjør våre øyne strålende ved din ledelses lys. Fryd våre ører med ditt Ords melodi, og gi oss alle ly i ditt forsyns borg.

Du er den mektige og sterke, du er den tilgivende, og du er den som bærer over med alle menneskers feil.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :