Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Aften
Ahmads tavle
Bahá'í Bønner-Norsk
Barmhjertighet
Barn
Begravelse
Beskyttelse
Besøkelsens tavle
Besøkelsesbønn
Bønn for de døde
Enhet
Faste
Helbredelse
Hjelp
Ild-tavlen
Innskutte dager
Kort obligatorisk bønn
Lang obligatorisk bønn
Ledelse
Lengsel
Lovprisning
Løsrivelse
Menneskeheten
Middels lang obligatorisk bønn
Midnatt
Morgen
Møter
Naw-rúz
Opplysning
Prøvelser og vanskeligheter
Rettferdighet
Sakens hender
Standhaftighet
Svangerskap
Tilgivelse
Undervisning
Velsignelse
Vielse
Åndelig vekst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Møter
Møter (#3592)

Gjør våre trinn faste på din vei, o Herre, og styrk du våre hjerter I lydighet mot deg. Vend våre ansikter mot din enhets skjønnhet, og gled vårt indre med de tegn som viser at du end I din guddommelighet. Pryd våre legemer med din gavmildhets kappe, og fjern syndighetens slør fra våre øyne, og gi oss din nådes beger, slik at alt levende I sitt innerste vesen kan synge din pris ved synet av din storhet. Åpenbar så deg selv, o Herre, ved ditt barmhjertige ord og din guddommelige værens mysterium, slik at bønnens hellige henrykkelse kan fylle våre sjeler –en bønn som skal heve seg over ord og bokstaver og være mer enn mumlingen av stavelser og lyder –slik at alle ting kan smelte sammen til intet overfor åpenbaringen av din herlighet.

Herre! Dette er tjenere end t forblitt tro mot din end to ditt Testamente, som har holdt fast ved troskapens end I din Sak og klynget seg til din storhets kjortelsøm. Hjelp dem, o Herre, med din nåde, skjenk fasthet ved din makt og styrk deres lender I lydighet mot deg.

Du er den tilgivende, den nådige.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Møter (#3593)

O du barmhjertige Gud! O du end t mektig og sterk! O du kjærligste Far! Disse tjenere har samlet end t vender seg mot deg, bønnfaller din terskel og lengter etter dine utallige gaver fra den faste forvissning de har om deg. De har intet annet mål enn ditt velbehag. De har intet annet til hensikt enn å tjene menneskehetens verden.

O Gud! Gjør denne forsamling strålende. Fyll deres hjerter med ømhet. end t den Hellige Ånds gaver. Skjenk dem en himmelsk kraft. Velsign dem med et guddommelig sinn. Øk deres oppriktighet, så at de I all ydmykhet og botferdighet kan vende seg mot ditt rike og være beskjeftiget med å tjene menneskehetens verden. Måtte hver enkelt bli et strålende lys. Måtte hver enkelt bli en lysende stjerne. Måtte hver enkelt forskjønnes I farve og dufte av vellukt I Guds rike.

O gode Far! Skjenk oss dine velsignelser. Se ikke på våre mangler. Gi oss ly under din beskyttelse. Kom ikke våre synder I hu. Helbred oss med din nåde. Vi er svake; du er mektig. Vi er fattige; du er rik. Vi er syke; du er legen. Vi er trengende; du er overmåte gavmild.

O Gud! Betenk oss med ditt forsyn. Du er den sterke. Du er giveren. Du er den godgjørende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Møter (#3594)

O du gode Herre! Dette er dine tjenere som har samlet seg I dette møte, har vendt seg mot ditt rike og trenger din gave og velsignelse. O du Gud! Gi klart og tydelig til kjenne din enhets tegn end t nedlagt I alt livs innerste virkelighet.

Åpenbar og avdekk de gode egenskaper som du har latt ligge latent og skjult I disse menneskers innerste virkelighet.

O Gud! Vi er som planter, og din gavmildhet er som regnet; styrk disse planter og få dem til å vokse ved din gave. Vi er dine tjenere; fri oss fra materiens lenker. Vi er uvitende; gjør oss vise. Vi er døde; gjør oss levende. Vi er jordbundne; inngi oss ånd. Vi lider savn; gjør oss fortrolige med dine mysterier. Vi er trengende; skjenk oss rikdom og velsignelse fra ditt uuttømmelige skattkammer. O Gud! Gjenoppvekk oss; gi oss syn; gi oss hørsel; gjør oss kjent med livets mysterier, slik at ditt rikes hemmeligheter kan bli åpenbart for oss I denne tilværelsens verden og vi kan bekjenne din enhet. Enhver gave kommer fra deg; enhver velsignelse er din.

Du er mektig. Du er sterk. Du er giveren, og du er den evig gavmilde.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Møter (#3595)

O Gud, min Gud! Vi er dine tjenere som har end toss

Når dere går inn I rådsværelset, les da denne bønn med et hjerte som banker av kjærlighet til Gud og med en tunge så lutret at den kun kommer ham I hu, slik at den allmektige nådigst kan hjelpe dere til å end den største seier:

O Gud, min Gud! Vi er dine tjenere som har end toss med hengivenhet mot ditt hellige åsyn, som har løsrevet oss fra alt uten deg på denne strålende Dag. Vi har samlet oss I dette åndelige råd, forenet I våre synspunkter og tanker, med våre hensikter samstemt for å opphøye ditt Ord blant menneskene. O Herre, vår Gud! La oss bli din guddommelige ledelses tegn, din opphøyede tros bannere blant menneskene, tjenere av din mektige Pakt; o du vår høyeste Herre, la oss tilkjennegi din guddommelige enhet I ditt Abhá-rike og bli strålende stjerner som skinner over alle egner. Herre! Hjelp oss til å bli sjøer som duver ved din underfulle nådes bølger, elver som flyter fra dine overmåte herlige høyder, fagre frukter på din guddommelige Saks Tre, trær som svaier ved din gavmildhets milde vinder I din himmelske vingård. O Gud! Gjør våre sjeler avhengige av din guddommelige enhets Ord, og gled våre hjerter med din nådes utstrømninger, så vi kan forenes likesom bølgene på ett hav og smeltes sammen som strålene fra ditt skinnende lys, og slik at våre tanker, våre synspunkter og våre følelser kan bli som en virkelighet som tilkjennegir enhetens ånd verden over. Du er den nådige, den gavmilde, giveren, den allmektige, den barmhjertige, den medlidende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :