Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Aften
Ahmads tavle
Bahá'í Bønner-Norsk
Barmhjertighet
Barn
Begravelse
Beskyttelse
Besøkelsens tavle
Besøkelsesbønn
Bønn for de døde
Enhet
Faste
Helbredelse
Hjelp
Ild-tavlen
Innskutte dager
Kort obligatorisk bønn
Lang obligatorisk bønn
Ledelse
Lengsel
Lovprisning
Løsrivelse
Menneskeheten
Middels lang obligatorisk bønn
Midnatt
Morgen
Møter
Naw-rúz
Opplysning
Prøvelser og vanskeligheter
Rettferdighet
Sakens hender
Standhaftighet
Svangerskap
Tilgivelse
Undervisning
Velsignelse
Vielse
Åndelig vekst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Åndelig vekst
Åndelig vekst (#3574)

Av din evighets mildt angende strømmer gi meg å drikke, o min Gud, og av fruktene på din tilværelses tre gjør meg i stand til å smake, o mitt håp! Av din kjærlighets krystallklare kilder la meg leskes, o min herlighet, og i ly av ditt evige forsyn la meg hvile, o mitt lys! På din nærhets enger, og for ditt åsyn, gjør meg i stand til å ferdes, o min elskede, og ved den høyre side av din barmhjertighets trone gi meg en plass, o min lengsel! Fra din gledes duftende briser la et pust stryke hen over meg, o mitt mål, og til høydene i din virkelighets paradis la meg få adgang, o min tilbedte! Til melodiene fra din enhets due la meg få lytte, o du den strålende, og ved din styrkes og din veldes ånd gi meg nytt liv, o min forsørger! I din kjærlighets ånd la meg forbli standhaftig, o min hjelper, og på ditt velbehags sti gjør mine trinn faste, o min skaper! I din udødelighets have, og for ditt åsyn, la meg for alltid ha tilhold, o du som er barmhjertig mot meg, og på din herlighets sete grunnfest meg, o du som er min besitter! Til din miskunnhets himmel løft meg opp, o min livgiver, og til din ledelses sol før meg, o du min dragende kraft! Ved din usynlige ånds åpenbaringer byd meg å være til stede, o du som er mitt opphav og mitt høyeste ønske, og til essensen av duften fra din skjønnhet, som du vil åpenbare, la meg vende tilbake, o du som er min Gud!

Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Du er i sannhet den mest opphøyede, den overmåte herlige, den allerhøyeste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelig vekst (#3575)

Jeg vet ikke, o min Gud, hva slags ild du tente i ditt land. Jord kan aldri fordunkle dens glans, ei heller vann slukke dens flamme. Alle verdens folkeslag mangler styrke til å stå imot dens kraft. Storlig velsignet er den som har nærmet seg ilden og hørt dens bulder.

Noen, o min Gud, satte du, ved din styrkende nåde, i stand til å komme den nær, mens du holdt andre tilbake på grunn av det deres hender har forøvet i dine dager. Enhver som har hastet mot den og nådd frem til den, har, i sin iver etter å skue din skjønnhet, gitt sitt liv på din sti og steget opp til deg, fullstendig løsrevet fra alt annet enn deg.

Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved denne ild som luer og raser i skapningens verden, om å sønderrive de slør som har hindret meg fra å tre frem for din veldes trone og fra å stå ved din inngangs portal. Bestem du for meg, o min Herre, enhver god ting som du sendte ned i din Bok, og tillat meg å ikke forbli langt borte fra din barmhjertighets vern.

Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Du er i sannhet den allmektige, den mest gavmilde.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelig vekst (#3576)

Lovet være du, o Herre min Gud! Jeg bevitner at du fra evighet var opphøyet i din altoverskyggende velde og makt, og at du til evighet vil forbli i din altoverstrålende kraft og herlighet. Ingen i jordens og himmelens riker makter å gjøre ditt forsett til intet; ingen i alle åpenbaringens og skapningens verdener kan beseire deg. På ditt bud gjør du hva du vil, og ved ditt herredømmes kraft hersker du som du behager.

Jeg bønnfaller deg, o du som får dagen til å gry, ved din lampe som du tente med din kjærlighets ild i påsyn av alle som er i himmel og på jord, og hvis flamme du nærer med din visdoms brensel i din skapnings rike, om å gjøre meg til en av dem som har svevet opp i din atmosfære og overgitt sin vilje til din styrelse.

Jeg er idel ynkelighet, o min Herre, og du er den sterkeste, den allmektige. Forbarm deg over meg ved din nåde og rike gunst, og hjelp meg nådigst til å tjene deg og dem som du har kjær. Mektig er du til å gjøre som du vil. Ingen annen Gud er der enn deg, styrkens, herlighetens og visdommens Gud.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelig vekst (#3577)

Lovet være du, o min Gud! Jeg er en av dine tjenere, som har trodd på deg og på dine tegn. Du ser hvordan jeg har vendt meg mot din barmhjertighets dør og rettet blikket mot din miskunn. Jeg bønnfaller deg, ved dine ypperste titler og dine uendelig opphøyede egenskaper, om å åpne dine gavers porter for mitt ansikt. Hjelp meg derfor til å gjøre det som er godt, o du som er besitteren av alle navn og egenskaper!

Jeg er fattig, o min Herre, og du er den rike. Jeg har vendt mitt ansikt mot deg, og løsrevet meg fra alt uten deg. Berøv meg ikke, bønnfaller jeg deg, din kjærlige barmhjertighets milde vinder, og hold ikke tilbake fra meg det som du forordnet for de utvalgte blant dine tjenere.

Fjern sløret fra mine øyne, o min Herre, slik at jeg kan erkjenne hva du har ønsket for dine skapninger og oppdage åpenbaringene av din allmektige kraft i alt som er frembragt ved dine henders gjerning. Henrykk min sjel, o min Herre, med dine overmåte mektige tegn, og dra meg opp av mine fordervede og onde begjærs dyp. Skriv så ned for meg det som er godt i denne verden og i den kommende verden. Mektig er du til å gjøre hva deg behager. Ingen annen Gud er der enn deg, den overmåte herlige, hvis hjelp søkes av alle mennesker.

Jeg takker deg, o min Herre, for at du har vekket meg opp av min søvn, og ansporet meg til dåd, og i meg har skapt ønsket om å fatte det som de fleste av dine tjenere ikke har evnet å forstå. Gjør meg derfor, o min Herre, i stand til å skue, av kjærlighet til deg og for ditt velbehags skyld, hva du enn har ønsket. Du er den hvis veldes og herredømmes kraft alle ting vitner om.

Der er ingen annen Gud enn deg, den allmektige, den velgjørende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelig vekst (#3578)

O min Gud, gavmildhetens og barmhjertighetens Gud! Du er den Konge ved hvis bydende ord hele skaperverket er blitt frembragt; og du er den overmåte gavmilde hvis tjeneres gjerninger aldri har hindret ham fra å gi uttrykk for sin nåde, ei heller fra å åpenbare sin gavmildhet.

Tillat denne tjener, bønnfaller jeg deg, å nå frem til det som er kilden til frelse for ham i enhver verden av dine verdener. Du er sannelig den allmektige, den sterkeste, den allvitende, den allvise.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelig vekst (#3579)

O min Herre! La din skjønnhet være min føde, og ditt nærvær mitt drikke, og ditt velbehag mitt håp, og lovprisning av deg min gjerning, og ihukommelse av deg min ledsager, og ditt herredømmes kraft min hjelper, og din bolig mitt hjem, og mitt bosted det sete du har helliggjort fra de begrensninger du har underlagt dem som er stengt ute fra deg som ved et slør.

Du er i sannhet den allmektige, den overmåte herlige, den sterkeste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelig vekst (#3580)

Skap i meg et rent hjerte, o min Gud, og gi meg på ny en rolig samvittighet, o mitt håp! Ved kraftens ånd bestyrk du meg i din Sak, o min høyst-elskede, og ved din herlighets lys åpenbar for meg din vei, o du mine lengslers mål! Ved din altoverskyggende veldes kraft løft meg opp til din hellighets himmel, o mitt vesens opphav, og gled meg ved din evighets milde vinder, o du som er min Gud! La dine evigvarende melodier ånde ro over meg, o min ledsager, og la ditt urgamle åsyns rikdom fri meg fra alt uten deg, o min Mester, og la budskapet om åpenbaringen av ditt uforgjengelige vesen bringe meg glede, o du som er det mest åpenbare av det åpenbare og det mest skjulte av det skjulte!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelig vekst (#3572)
Du er Gud, ingen annen Gud er der enn deg.

Priset og forherliget er du, o Herre min Gud! Du hersker over tilværelsens verden, og din makt gjennomtrenger alle skapte ting. Du holder skapningens rike i ditt grep og skaper i overensstemmelse med ditt velbehag.

All ære være deg, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg ved slike sjeler som ivrig venter ved din port og ved de hellige vesener som har nådd ditt nærværs kongesete, om å vende din milde medlidenhets blikk mot oss og om å se på oss med ditt kjærlige forsyns øye. La våre sjeler bli oppflammet av din ømme hengivenhets ild, og gi oss å drikke av din gavmildhets levende vann. La oss vedbli standhaftige på din brennende kjærlighets sti, og sett oss i stand til å forbli innenfor din hellighets enemerker. Sannelig, du er giveren, den mest gavmilde, den allvitende, den best underrettede.

Forherliget er du, o min Gud! Jeg påkaller deg ved ditt Største Navn hvorved de skjulte hemmeligheter hos Gud, den mest opphøyede, ble åpenbart og alle nasjoners slekter beveget seg henimot troens og visshetens midtpunkt, hvorved dine lysende Ord strømmet frem til menneskehetens gjenopplivelse og all kunnskaps kjerne ble åpenbart fra denne gavmildhetens legemliggjørelse. Måtte mitt liv, mitt innerste vesen, min sjel og mitt legeme bli bragt som offer for det støv som er foredlet ved hans fottrinn.

Jeg ber deg inntrengende, o Herre min Gud, ved ditt herligste navn hvorved ditt herredømme er blitt opprettet og tegnene på din makt er blitt åpenbart, og hvorved livets og den hellige henrykkelses oseaner har bølget for å gjenopplive alle dine skapningers hensmuldrende ben og for å inngi lemmene ny kraft hos dem som har sluttet seg til din Sak -jeg ber deg inntrengende om nådigst å forordne for oss det som er godt i denne verden og i den neste, om å gjøre det mulig for oss å oppnå adgang til din barmhjertighets og miskunnhets kongesete og om å tenne gledens og henrykkelsens ild i våre hjerter på en slik måte at alle menneskers hjerter derved kan tiltrekkes.

Sannelig, du er den overmåte sterke, beskytteren, den allmektige, den selvbestående.

-Báb
-----------------------
Åndelig vekst (#3573)

Forherliget være ditt navn, o Herre! Hos hvem skal jeg finne tilflukt når du i sannhet er min Gud og min elskede? Hos hvem skal jeg søke ly når du er min Herre og min besitter? Og til hvem skal jeg flykte når du i sannhet er min Mester og mitt tilfluktssted? Og hvem skal jeg bønnfalle når du i sannhet er min skatt og min lengsels mål? Og gjennom hvem skal jeg fremføre min bønn til deg når du i sannhet er min sterkeste higen og mitt høyeste ønske? Hvert et håp er gjort til intet unntatt lengselen etter din himmelske nåde, og hver en dør er sperret uten den portal som fører til dine velsignelsers kildevell.

Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved din overmåte strålende glans, for hvis klare lys enhver sjel ydmykt bøyer seg og faller ned i tilbedelse for din skyld -en stråleglans som ved sin utstråling forvandler ild til lys, vekker de døde til live og gjør det vanskelige lett. Jeg trygler deg ved denne store, denne vidunderlige stråleglans og ved din opphøyede myndighets herlighet, o du som er den ubetvingelige styrkes Herre, om å forvandle oss ved din gavmildhet til det som du selv besitter og om å gjøre oss i stand til å bli kilder for ditt lys og om nådigst å forunne oss det som anstår seg ditt altoverskyggende herredømmes velde. For mot deg har jeg løftet mine hender, o Herre, og i deg har jeg funnet beskyttende støtte, o Herre, og deg har jeg underkastet meg, o Herre, og til deg har jeg satt all min lit, o Herre, og av deg blir jeg styrket, o Herre.

Sannelig, der finnes ingen kraft eller styrke uten i deg.

-Báb
-----------------------
Åndelig vekst (#3581)

O Gud! Forfrisk og gled min ånd. Rens mitt hjerte. Styrk mine evner. Alt hva meg angår legger jeg i din hånd. Du er min leder og min tilflukt. Jeg vil ikke lenger være sørgmodig og bedrøvet; jeg vil være lykkelig og glad. O Gud! Jeg vil ikke lenger være full av angst, ei heller vil jeg la vanskeligheter plage meg. Jeg vil ikke dvele ved livets ubehageligheter.

O Gud! Du er en bedre venn for meg enn jeg selv er. Jeg vier meg til deg, o Herre.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Åndelig vekst (#3582)

O min Gud! O min Gud! Denne din tjener har gått fremover mot deg, vandrer lidenskapelig i din kjærlighets ørken, betrer din tjenestes sti, ser frem til dine gunstbevisninger, håper på din gavmildhet, setter sin lit til ditt rike og beruses av din gaves vin. O min Gud! Gjør hans hengivenhet for deg varmere, gjør ham mer trofast i sin lovprisning av deg, og øk gløden i hans kjærlighet til deg.

Sannelig, du er den mest gavmilde, den overmåte nådige Herre. Der er ingen annen Gud enn deg, den tilgivende, den barmhjertige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Åndelig vekst (#3583)

O min Herre! O min Herre! Dette er en lampe som er tent av din kjærlighets ild og som brenner med den flamme som er tent i din barmhjertighets tre. O min Herre! Øk dens glød, varme og flamme, med den ild som er tent i din manifestasjons Sinai. Sannelig, du er den bestyrkende, den hjelpende, den mektige, den gavmilde, den kjærlige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Åndelig vekst (#3584)

O min herlige Herre! Hjelp meg til å avstå fra enhver avvikende tilbøyelighet; til å holde enhver opprørsk lidenskap i tømme; til å gjøre motivene for min oppførsel rene; til å tilegne meg den ydmykhet som ikke lar seg anfekte av noen utfordring, den tålmodighet som ingen lidelse kan gjøre slutt på, den rettskaffenhet som ingen selviskhet kan rokke, så at jeg kan bli skikket til å tjene deg og utbre ditt Ord.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :