Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Vakars
Vakars (#2437)

Ak mans Dievs, mans Pavēlniek, mans Ilgojums! Tavs kalps meklē mieru Tavas žēlsirdības pavēnī, viņš vēlas atdusēties zem Tavas vēlības debesīm, un viņš izlūdzas no Tevis gādību un aizstāvību.

Es lūdzu Tevi, ak mans Kungs, raugi ar Savu aci, kas ir allaž nomodā, lai manas acis redz Tevi vien. Apskaidro tām skatu, lai tās spēj atšķirt Tavas zīmes un saskatīt Tavas Atklāsmes Apvārsni. Tavas visspēcības priekšā ir trīcējuši pasaules varenie.

Nav cita Dieva bez Tevis, Visvarenā, Visu Pakļāvēja, Neatkarīgā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vakars (#2438)

Kā gan man gulēt, ak Dievs, mans Dievs, ja acis ir nomodā tiem, kas atšķirtībā ilgojas pēc Tevis, un kā gan iet man pie miera, ja dvēseles ir gauži satrauktas tiem, kas tālumā no Tevis Tevi mīl?

Tavā stiprajā labajā rokā, ak mans Kungs, un Tavā gādībā es nododu savu garu un visu savu būtni, un Tu man dod spēku nolikt galvu uz spilvena un to no tā atkal pacelt pēc Tavas gribas un vēlmes. Patiesi, Tu esi Saglabātājs, Sargātājs, Visvarenais, Visspēcīgais.

Pie Tavas varenības! Vai esmu nomodā, vai guļu, es lūdzu tikai to, kas tīkams Tev. Es esmu Tavs kalps un nododu sevi Tavās rokās. Palīdzi jel man žēlīgi, piepildot Tavu gribu, tās smaržu pasaulē viest. Patiesi, tā ir mana cerība, un uz to cer tie, kas iemantojuši Tavu tuvumu. Esi slavēts, ak Tu Pasauļu Valdniek!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vakars (#2433)

Ak Dievs, mans Kungs! Palīdzi Saviem mīļajiem būt stingriem Tavā Ticībā, iet Tavus ceļus, nelokāmi ievērot Tavu Mācību. Dod viņiem svētību, lai tie spētu atvairīt savtības un kaislību uzplūdus un sekotu Tavas dievišķās Vadības gaismai.

Tu esi Spēcīgais, Žēlīgais, Pats par Sevi Pastāvošais, Līdzjūtīgais, Visvarenais, Dāsnais!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Vakars (#2434)

Dari stingrus mūsu soļus, ak Kungs, Tavu ceļu ejot, un dari mūsu sirdis stipras, Tevi klausot. Vērs mūsu skatus uz Tavas vienesmes skaistumu un priecē mūsu sirdis ar Savas dievišķās vienības zīmēm. Rotā mūsu miesas ar Sava dāsnuma tērpu un noņem no mūsu acīm grēcīguma plīvuru, un sniedz mums Savas žēlastības kausu tā, lai, Tavu augstsirdību redzot, visas radības būtība dzied Tev slavu. Atklājies jel, ak Kungs, Savos žēlsirdības Vārdos un Savas dievišķās Esības neizdibināmībā, lai lūgsnu svētā jūsma pilda mūsu dvēseles, kas celsies pār vārdiem un burtiem, un pārvarēs zilbju un skaņu šalkoņu, un lai Tavas godības atklāšanās priekšā visas lietas iegrimtu nebūtībā.

Kungs, šeit ir Tavi kalpi, kas ir palikuši stingri uzticībā Tavam Novēlējumam un Tavai Derībai, kas ir cieši turējušies pie Tavas Mācības kā pie drošības saites un tvērušies Tavas godības tērpa pavēnī. Savā vēlībā, palīdzi viņiem, ak Kungs, iedrošini viņus ar Savu atzinību, un lai tiem par spēka jostu kļūst paklausība Tev.

Tu esi Piedevējs, Tu esi Žēlotājs.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Vakars (#2435)

Ak Dievs, mans Dievs! Es esmu griezies pie Tevis grēku nožēlā, un, patiesi, Tu esi Piedevējs, Tu esi Līdzjūtīgais!

Ak Dievs, mans Dievs! Es esmu atgriezies pie Tevis, un, patiesi, Tu esi Mūžam Piedodošais, Tu esi Žēlotājs!

Ak Dievs, mans Dievs! Es esmu kļāvies pie Tava dāsnuma kā pie drošības saites, un Tu glabā visus krājumus, kas ir debesīs un uz zemes.

Ak Dievs, mans Dievs! Es esmu steidzies pie Tevis, un, patiesi, Tu esi Piedevējs, Tu esi nebeidzamas žēlastības Kungs!

Ak Dievs, mans Dievs! Es slāpstu pēc Tavas žēlastības debesu vīna, un, patiesi, Tu esi Devējs, Dāsnais, Žēlīgais, Visvarenais!

Ak Dievs, mans Dievs! Es apliecinu, ka Tu esi atklājis Savu Mācību, piepildījis Savu solījumu un no Savas žēlastības debesīm sūtījis to, kas ir Tev piesaistījis Tavu izredzēto sirdis. Labi klāsies tam, kas ir turējies pie Tava spēka saites un ir tvēries Tava skaidrības tērpa pavēnī.

Es lūdzu Tevi, ak visas esības Kungs, un visa redzamā un neredzamā Ķēniņš, pie Tava spēka, pie Tava cildenuma un pie Tavas valdīšanas, gādā, lai ar Tavas Gaismas Spalvu mans vārds tiek ierakstīts Tev uzticīgo vidū, starp tiem, kurus grēcīgo likumu ruļļi nav atrāvuši no Tava vaiga gaismas skatīšanas, ak Tu, lūgsnu Uzklausītājs, uz lūgsnām atbildētājs Dievs!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Vakars (#2436)

Ak līdzjūtīgais Dievs! Lai Tev pateicība par to, ka esi atmodinājis mani un devis man apziņu. Tu esi man dāvājis acis, kas redz, ausis, kas dzird, Tu esi mani atvedis uz Savu Ķēniņvalsti un vadījis mani pa Savu Taku. Tu esi man rādījis pareizo ceļu un ļāvis man tverties Pestīšanas Šķirstā.

Ak Dievs! Liec man būt uzticīgam, stingram un nelokāmam. Tu esi spēcīgs, Tu esi redzošs, Tu esi dzirdīgs! Tu esi Dievs, Tu jūti līdzi. Dod man tādu sirdi, kurā kā spogulī atspīd Tavas mīlestības gaisma, un piešķir man domu, kas caur gara dāsnumu var šo pasauli vērst rožu dārzā. Tu esi Līdzjūtīgais, Tu esi Žēlsirdīgais, Tu esi augstsirdīgais Dievs!

Aiztaupi man smagus pārbaudījumus un dod man pajumti, un sargā mani Savā stiprajā Derības un Novēlējuma cietoksnī. Tu esi Varenais, Tu esi Redzīgais! Tu esi Dzirdīgais! Ak Tu žēlsirdīgais Dievs!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Vakars (#2439)

*Ak patiesības meklētāj, ja tu vēlies, lai Dievs atdara tava gara acis, tev Viņš ir jālūdz, tev ar Viņu jārunā pusnakts stundā un jāsaka:

Ak Kungs! Es esmu cēlis savu vaigu uz Tavas vienesmes Ķēniņvalsti, un mani apņem Tavas žēlsirdības jūra. Ak Kungs! Šai tumšajā naktī ar Savu gaismu apgaismo manu skatu, un šai brīnumainajā laikā Tavas mīlestības vīnā dod man laimi just. Ak Kungs! Ļauj man saklausīt Tavu aicinājumu un atver manā priekšā Tavu debesu durvis, lai raugu Tavas godības gaismu un izjūtu Tavas Dailes pievilcību.

Patiesi, Tu esi Devējs, Dāsnais, Žēlīgais, Piedodošais!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :