Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Uzticība Derībai
Uzticība Derībai (#2429)

Lai slava Tev, Mūžības Ķēniņ, tautu Radītāj, ikviena mirstīgā miesas Veidotāj! Tā vārdā, caur kuru Tu visu cilvēci aicināji uz Savas valdīšanas un godības apvārsni un virzīji Savu kalpu soļus uz Savas svētības un labvēlības Galmu, es Tevi lūdzu, uzņem mani to pulkā, kas ir atraisījušies no visa, tik no Tevis vien nē, kas ir pievērsušies Tev un kurus Tevis lemtās nelaimes nav spējušas atturēt no Tavām veltēm.

Ak mans Kungs, es paļaujos uz Tavu dāsnumu un cieši turos pie tavas vēlības tērpa vīles. Ak, sūti jel no Savas vēlības debesīm man palīdzību, lai spēju es izmest no atmiņas visu, tik Tevi vien nē, lai varu es pievērsties Tam, Ko pielūdz visa cilvēce, pret Kuru ir sūtīti nemiera kurinātāji, kas ir Tavu Derību lauzuši un atteikušies ticēt Tev un Tavām zīmēm.

Neliedz man, ak mans Kungs, Tavās dienās Sava tērpa aromātu un, Tava vaiga gaismas spožumam atmirdzot, nešķir mani no Savas Atklāsmes elpas. Tev ir tā vara darīt ko vēlies. Neviens nevar pretoties Tavai gribai, nedz izjaukt to, ko Tu Savā varenībā esi iecerējis.

Nav cita Dieva bez Tevis, Visvarenā, Visgudrā.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Uzticība Derībai (#2430)
Viņš ir Varenais, Piedevējs, Līdzjūtīgais!

Ak Dievs, mans Dievs! Tu redzi Savu kalpu maldus un iznīcību bezdibeņa malā; kur ir Tavas dievišķās vadības gaisma, ak pasaules Ilgojums? Tu redzi viņu bezpalīdzību un viņu vārgumu; kur ir Tavs spēks, ak Tu, Kas Savā rokā turi varu pār debesīm un pār zemi?

Piesaucot Tavas mīlošās laipnības spožo gaismu un Tavas zināšanas, un gudrības jūras viļņus, un Tavu Vārdu, caur Kuru Tu esi valdījis pār Savām tautām, es lūdzu Tevi, ak Dievs, mans Kungs, ļauj man būt to starpā, kas ir klausījuši tam, ko Tu esi noteicis Savā Grāmatā. Un lem man to, ko Tu esi nolēmis Saviem uzticamajiem, tiem, kas ir veldzējuši slāpes dievišķās iedvesmas vīnā no Tava dāsnuma kausa un kas ir traukušies pildīt Tavu gribu un sekot Tavai Derībai un Novēlējumam. Tev ir tas spēks piepildīt Savu gribu, nav neviena cita Dieva bez Tevis, Viszinošā, Visgudrā.

Savā vēlībā dāvā man, ak Kungs, to, kas ļaus man plaukt un zelt šajā un nākamajās pasaulēs, un kas tuvinās mani Tev, Valdniekam pār visiem. Nav neviena cita Dieva bez Tevis, Varenā un Godinātā!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :