Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2002-159BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 2015-172BE
Vispasaules Taisnīguma Nams
Ridvan 2015 / 172BE
Bahājiešiem visā pasaulē
Dārgie draugi

Pienācis ir krāšņais Riḍván laiks, un no augstumiem, kurus sasniegusi Visdiženā Vārda kopiena, pie apvāršņa ir redzama spīdoša perspektīva. Pārvarēta ir plaša teritorija: ir parādījušās jaunas izaugsmes programmas un, lai arī nākamajos divpadsmit mēnešos jārodas vēl simtiem jaunu, gandrīz katrā klasterī pasākumi jau ir uzsākti, lai iekustinātu vajadzīgo darbības modeli un sasniegtu Piecgades plānā izvirzīto 5 000 klasteru mērķi. Esošās programmas kļūst stiprākas, daudzas no tām arvien skaidrāk liecina, ko nozīmē Dieva Lietas izvēršanās dziļāk sociālajā ainavā viscaur klasterim un kaimiņapkaimē vai ciematā. Ceļā, kas ved uz noturīgu plaša mēroga paplašināšanos un nostiprināšanos, tiek sperti apņēmīgāki soļi, un gaitu bieži nosaka drosmīgā jaunatne. Arvien saredzamāki top veidi, kādos Ticības spēks veidot sabiedrību rod izpausmi dažādos apstākļos, un pakāpeniski saskatāmi kļūst tās raksturojošas iezīmes, kurām jāliecina par turpmāku izaugsmes procesa izvēršanos.

Visi Bahá’u’lláh sekotāji ir aicināti īstenot un atbalstīt šo darbu, un šis aicinājums izraisīs atsaucību katrā sirdī, kas cieš no bēdīgā pasaules stāvokļa, no kura nožēlojamajiem apstākļiem tik daudzi cilvēki nespēj atbrīvoties. Galu galā tieši sistemātiska, apņēmīga un nesavtīga rīcība, kas veikta Plāna ietvara plašajos apskāvienos, ir katra ieinteresētā ticīgā viskonstruktīvākā reakcija uz nesakārtotās sabiedrības pieaugošajām kaitēm. Pagājušajā gadā kļuvis vēl jo skaidrāk, ka sabiedrības vienprātība par ideāliem, kas tradicionāli ir vienojuši un sasaistījuši kopā tautu, dažādās nācijās dažādos veidos aizvien vairāk ir izdilusi un izsmelta. Tā vairs nevar uzticami pasargāt no dažādām savtīgām, neiecietīgām un toksiskām ideoloģijām, kas barojas no neapmierinātības un aizvainojuma. Nesaskanīgajai pasaulei katru dienu kļūstot aizvien mazāk pašpārliecinātai, šo graujošo doktrīnu ierosinātāji kļūst pārdrošāki un nekaunīgāki. Atcerēsimies nepārprotamo Augstākās Spalvas spriedumu: “Viņi steidzas pretī elles ugunīm un notur to par gaismu.” Labu vēlošiem nāciju līderiem un labas gribas cilvēkiem atliek nopūlēties, labojot sabiedrībā novērojamās plaisas, un viņi ir bezspēcīgi to izplatības novēršanā. Tā visa sekas ir saskatāmas ne vien pilnīgi atklātā konfliktā vai kārtības sabrukumā. Neuzticībā, kas sarīda kaimiņu pret kaimiņu un sarauj ģimenes saites, tik izplatītā naidā, kas caurvij sociālo dialogu, ierastumā, ar kādu zemiskās cilvēciskās dziņas tiek uzrunātas, lai iegūtu varu un sagrābtu bagātību, – tajā visā rodamas nepārprotamas pazīmes, ka sabiedrības pamatā esošais morālais spēks ir ticis dziļi izsmelts.

Tomēr iedrošinājums rodams zināšanās, ka līdztekus sairšanai veidojas jaunas kolektīvās dzīves veidols, kas praktiski izpauž visu to, kas cilvēkos ir debešķīgs. Mēs esam novērojuši, kā sevišķi tajās vietās, kurās tikusi saglabāta apmācību un kopienveidošanas darbību intensitāte, draugi ir spējuši pasargāt sevi no materiālisma ietekmes, kas draud novārdzināt viņu spēkus. Un ne tas vien, bet arī, prazdami tikt galā ar dažādiem citiem pienākumiem, viņi nekad no sava redzeslauka nezaudē izvirzītos svētos un neatliekamos uzdevumus. Katrā kopienā ir vajadzīga tāda uzmanība Ticības vajadzībām un cilvēces vislabākajām interesēm. Kad izaugsmes programma tiek izveidota iepriekš vēl neatklātā klasterī, mēs redzam, kā sākotnējais aktivitātes saviļņojums rodas no apņēmīga ticīgā sirdī glabātās mīlestības uz Bahá’u’lláh. Neraugoties uz sarežģītības pakāpēm, kurām, kopienai kļūstot lielākai, galu galā būs jāpielāgojas, jebkura darbība sākas no šī vienkāršā mīlestības pavediena. Tā ir vitālā dzīsla, no kuras aužams pacietīgu un koncentrētu centienu modelis, kādā, ciklu pēc cikla, bērni, jaunieši un pieaugušie iepazīstināmi ar garīgām idejām; lūgšanu un dievināšanas saietos izkopjama slavināšanas sajūtas; stimulējamas sarunas, kuras apgaismo izpratni; aizsākama skaitliski aizvien pieaugoša gan Radošā vārda apguve visa mūža garumā, gan tā īstenošana darbos; kopā ar citiem attīstāma spēja kalpot; un vienam otrs pavadāms, īstenojot apgūto. Dārgie draugi, Abhá Dailes mīļotie: mēs dedzīgi par jums aizlūdzam ikreiz, kad atrodamies pie Viņa Svētā Sliekšņa, lai jūsu mīlestība uz Viņu dotu jums spēku savas dzīves veltīt Viņa Lietai.

Īpaši ir jāpiemin bagātīgās atskārsmes no klasteriem un no tajos esošajiem intensīvās darbības centriem, kuros kopienas dzīves dinamikā ir iesaistīts liels skaits cilvēku. Mēs esam gandarīti noraudzīties, kā savstarpējas atbalstīšanas kultūra, kas dibināta uz sadraudzību un pazemīgu kalpošanu, šādās vietās ir izveidojusies pavisam dabiski, ļaujot arvien vairāk dvēselēm iekļauties kopienas aktivitāšu ielokā. Patiešām, arvien lielākā skaitā vietu iedzīvotāju virzība pretī Bahá’u’lláh vīzijai jaunajai sabiedrībai vairs nešķiet tikai kā valdzinoša perspektīva, bet jau kā dzimstoša īstenība.

Mēs vēlamies dažus papildu vārdus veltīt tiem no jums, kuru apkārtnē vēl tikai jānotiek ievērojamam progresam un kuri ilgojas pēc pārmaiņām. Saglabājiet cerību. Vienmēr tā nebūs. Vai mūsu Ticības vēsture nav pilna ar stāstiem par neveiksmīgu sākumu un brīnišķīgiem rezultātiem? Cik reižu dažu ticīgo, jaunu vai vecu, vai vienas ģimenes, vai pat vienas dvēseles darbi, dievišķās palīdzības spēka svētīti, ir vainagojušies aktīvu kopienu attīstībā acīmredzami skarbos klimatos? Neiedomājieties, ka jūsu pašu gadījums ir būtībā savādāks. Pārmaiņas klasterī, vai tās būtu straujas, vai arī grūti izcīnītas, nerodas ne no receptveida pieejas, ne no gadījumrakstura darbības; tās virzās uz priekšu vienā ritmā ar rīcību, pārdomām un apspriedēm, un to virzītājspēks ir plāni, kas ir pieredzes auglis. Turklāt kalpošana Mīļotajam, lai kādas būtu tās tūlītējās sekas, pati par sevi ir pastāvīga prieka avots garam. Ņemiet drosmi arī no saviem gara radiniekiem Ticības šūpulī, no tā, kā viņu konstruktīvie uzskati, viņu kopienas spēja pielāgoties un viņu nelokāmība Dievvārda sekmēšanā rosina pārmaiņas viņu sabiedrības domās un darbos. Dievs ir ar jums, ar katru no jums. Lai katra kopiena atlikušajos Plāna divpadsmit mēnešos pavirzās no pašreizējās uz stiprāku stāju.

Ar visnozīmīgākāko paplašināšanās un nostiprināšanās darbu tiek likti pamati centieniem, kas bahājiešu pasaulei ir jāvelta daudzās citās jomās. Bahá’í Pasaules centrā tiek pastiprinātas pūles, lai metodiski kataloģizētu un indeksētu tūkstošiem Vēstuļrakstu saturu, to bezgalīgi vērtīgo mantojumu, mūsu Ticības Svētos rakstus, kas ir uzticēti glabāšanai visas cilvēces labā, – un tas tiek darīts, lai pasteidzinātu Rakstu krājumu publicēšanu gan oriģinālvalodā, gan tulkojumā angļu valodā. Tikpat ātri turpinās centieni izveidot astoņus Mashriqu’l-Adhkár, svētos dievnamus, kas uzslieti par godu Dieva slavai. Ārlietu darbs valstu līmenī ir kļuvis izteikti efektīvāks un arvien sistemātiskāks, to vēl jo vairāk stimulē pirms sešiem mēnešiem Nacionālajām Garīgajām padomēm nosūtītais dokuments, kurā izdarīti secinājumi no iepriekšējās divās desmitgadēs gūtās ievērojamās pieredzes un sniegts izvērsts ietvars šo centienu attīstīšanai nākotnē. Tikmēr divi jauni Bahá’í Starptautiskās kopienas biroji, kas ir Ņujorkā un Ženēvā bāzētā Bahá’í Starptautiskās kopienas Apvienoto Nāciju biroja un Briseles biroja līdzinieki, ir atvērti Adisabebā un Džakartā, tādējādi paplašinot iespējas, kā Lietas skatupunktu starptautiskā līmenī piedāvāt arī Āfrikā un Dienvidaustrumāzijā. Bieži vien izaugsmes mudinātas, virkne Nacionālo padomju stiprina savu administratīvo kapacitāti, kas redzama no tām pieejamo resursu rūpīgās pārvaldības, no to centieniem pilnībā izprast savu kopienu apstākļus un no modrības, nodrošinot, lai viņu nacionālo biroju darbība kļūtu arvien varošāka; lai sistematizētu iespaidīgo zināšanu kopumu, kas šobrīd uzkrājas šajā jomā, Pasaules centrā ir ticis izveidots Administratīvo sistēmu attīstības birojs. Daudzās valstīs turpina pieaugt dažāda veida sabiedriskās darbības iniciatīvu skaits, ļaujot daudz apgūt par to, kā Mācībā glabāto gudrību var izmantot, lai uzlabotu sociālos un ekonomiskos apstākļus; šī joma ir tik daudzsološa, ka mēs esam izveidojuši Sociālās un ekonomiskās attīstības biroja Starptautisko konsultatīvo kolēģiju, kurā ir septiņi locekļi, tādējādi ievadot jaunu posmu šī biroja attīstībā. Trīs šīs kolēģijas locekļi darbosies arī kā biroja koordinācijas komanda, kas atradīsies Svētajā zemē.

Šajā Riḍván laikā, lai arī redzam daudz darāmā, mēs redzam arī daudzus uz to gatavos. Tūkstošiem klasteros, kaimiņapkaimēs un ciematos izurdz svaigi ticības un pārliecības avoti, uzmundrinot noskaņojumu tiem, kas saskārušies ar avotu atdzīvinošo ūdeni. Vietām plūst vienmērīgs strauts, citviet jau upe. Šis nav brīdis, kad kādai dvēselei kavēties krastā, – lai visi ļaujas gāzmai uz priekšu.

Vispasaules Taisnīguma Nams

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :