Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2002-159BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 2014-171BE
Vispasaules Taisnīguma Nams
Ridvan 2014 / 171BE
Bahājiešiem visā pasaulē
Dārgie draugi

Ir pagājuši jau trīs gadi kopš Dievišķā Plāna pašreizējā posma īstenošanas sākuma. Tas ir pasākums, kas apvieno visu Bahāullā sekotāju garīgos centienus. Tikai divi gadi šķir Dieva draugus no šā pasākuma paredzētā noslēguma. Divas būtiskas kustības, kas turpina veicināt izaugsmes procesu–nepārtrauktā dalībnieku plūsma, kas turpina apgūt secīgos mācību institūta kursus, un nepārtrauktā klasteru kustības attīstība–ir lielā mērā pastiprinājusi enerģija, ko atraisīja jaunatnes konferences, kas notika pagājušajā gadā. Pieaugušās spējas mobilizēt lielu skaitu jaunu cilvēku kalpošanai, ko Bahá'í pasaule ir ieguvusi, var tagad nest augļus. Palikušajā laikā mūs gaida svarīgie uzdevumi stiprināt pašreizējās izaugsmes programmas un uzsākt jaunas programmas. Diženākā Vārda kopienai ir gatava pirms šā perioda beigām pievienot klasteriem, kuriem jau ir šādas programmas, divus tūkstošus programmu, kas vēl jāīsteno mērķa sasniegšanai.

Kā mēs priecājamies, redzot, ka šie centieni tiek enerģiski īstenoti tuvu un tālu visā pasaulē dažādos apstākļos un situācijās, klasteros, kuru skaits jau sasniedzis trīs tūkstošus. Daudzos klasteros izaugsmi sekmē dažu vienkāršu pasākumu īstenošana. Citos klasteros pēc vairākiem secīgiem pasākumiem to personu skaits, kas uzņemas iniciatīvu, lai īstenotu Plānu, ir palielinājies un pasākumi kļuvuši intensīvāki, jo garīgās izglītošanās procesu veicina pieredze, un dvēseles daudz labprātāk piedalās šajos pasākumos. Laiku pa laikam šie pasākumi var apsīkt, izaugsmes ceļā var rasties šķēršļi, bet konsultācijas par šo strupceļu, pacietība, drosme un neatlaidība ļauj atgūt virzītājspēku. Aizvien lielāks skaits klasteru izaugsmes programmu iegūst plašāku vērienu un kļūst sarežģītākas atbilstoši Plāna trīs galveno īstenotāju–indivīda, kopienas un Ticības institūciju–pieaugošajām spējām, lai radītu savstarpēji atbalstošu vidi. Mēs priecājamies par to, ka–kā jau paredzējām–rodas aizvien lielāks skaits klasteru, kuros simts vai vairāk personu tagad veicina tūkstoš vai vairāk cilvēku iesaistīšanu garīga, dinamiska un pārveidojoša dzīvesveida radīšanā. Šā procesa pamatā jau no paša sākuma, protams, ir kolektīva virzība uz materiālas un garīgas labklājības vīziju, ko pavēris mums visas pasaules Dzīvības Avots. Ir skaidrs, ka kustība, kurā iesaistīts tik liels cilvēku skaits, ietekmē visus iedzīvotājus.

Šī kustība ir jo īpaši pamanāma klasteros, kuros tiks celti vietējie lūgšanu nami. Viena no tādām vietām ir, piemēram, Vanuatu. Bahājieši, kas dzīvo Tannas salā, ir pielikuši daudz pūļu, lai iepazīstinātu visus ar plānoto lūgšanu nama būvniecību, un ir vairākos veidos iesaistījuši ne mazāk par trešdaļu no salas 30 000 iedzīvotājiem plašās pārrunās par lūgšanu nama lielo nozīmi. Spēja uzturēt iedvesmojošas sarunas ar tik daudz cilvēkiem ir pilnveidota daudzgadīgā pieredzē, daloties Bahāullā mācībās un paplašinot aktīva mācību institūta ietekmi. Salas pusaudžu grupas ir jo īpaši aktīvas, jo tās mudina ciemata vecāko atbalsts, kuri redz šo grupu dalībnieku garīgo izaugsmi. Vienotības un nodošanās kopīgajai lietai mudināti, šie jaunieši ir ne tikai atbrīvojušies no laiskas pasivitātes, bet ir arī ar dažādu praktisku projektu palīdzību atraduši veidu, kā strādāt savas kopienas uzlabošanas mērķa labā, un tā rezultātā visu vecumu cilvēki, no kuriem viņu pašu vecāki nav pēdējā vietā, ir stimulēti piedalīties konstruktīvos pasākumos. Ticīgo starpā un plašākā sabiedrībā svētība, ko dod iespēja vērsties pie Vietējās garīgās padomes pēc padoma, kā arī grūtu situāciju risināšanas gadījumos ir vispāratzīta, un savukārt Garīgo padomju lēmumus raksturo gudrība un iejūtība. Tas liecina par to, ka tajos gadījumos, kad Plāna pasākumu pamatelementi saistās vienotā veselumā, tie var dziļi ietekmēt iedzīvotājus. Un šajā paplašināšanās un apvienošanās kontekstā–trīsdesmitajā intensīvas izaugsmes programmas ciklā, kas nesen noslēdzies,–draugi kopā ar pārējiem salas iedzīvotājiem aktīvi tiecas izzināt, ko nozīmē lūgšanu nama, „cilvēku dvēseļu kopīga centra”, būvniecība viņu salā. Ar savu tradicionālo vadītāju aktīvu atbalstu Tannas salas iedzīvotāji ir piedāvājuši ne mazāk kā simts iecerēta tempļa arhitektūras ideju, liecinot par to, cik lielā mērā lūgšanu nams ir iedvesmojis viņu iztēli, paverot aizraujošas ietekmes izredzes uz to cilvēku dzīvi, kas atradīsies tā pavēnī.

Šis iepriecinošais stāsts atkārtojas neskaitāmos attīstītos klasteros, kur Bahāullā mācības ietekmē dzīves apstākļus pilsētu rajonos un ciematos. Ikvienā no tiem cilvēki, aizvien dziļāk iepazīstot Bahāullā personību, pārdomājot savu pieredzi, konsultējoties un mācoties, uzzina, kā rīkoties saskaņā ar patiesībām, kas iemiesotas Viņa Atklāsmē, kā, piemēram, ar tādu patiesību, ka garīgi tuvu cilvēku aizvien plašāko loku vēl vairāk apvieno kopīgu lūgšanu un kopīgas kalpošanas saites.

Kopienas, kas ir progresējušas visvairāk, sagatavo ceļu citiem, kas tiek aicināti viņiem sekot. Tomēr, lai kāds būtu pasākumu līmenis attiecīgajā klasterī, tieši vietējo draugu spēja mācīties kopējā sistēmā veicina progresu izaugsmes ceļā. Ikviens piedalās šajā pasākumā, ikviena cilvēka ieguldījums kalpo visas kopienas bagātināšanai. Visdinamiskākie klasteri ir tie, kuros neatkarīgi no kopienas rīcībā esošajiem resursiem vai veikto pasākumu skaita draugi saprot, ka viņu uzdevums ir noteikt, kas vajadzīgs, lai panāktu progresu,–spēju iedīgļi, kas jālolo un jāattīsta, jauna prasme, kas jāapgūst, nepieredzējuši pasākumu iniciatori, kas jāatbalsta, ir jāattīsta pārdomu iespējas, ir jākoordinē kolektīvi centieni–un tad jāizdomā radoši veidi, kā rast vajadzīgo laiku un resursus šo mērķu sasniegšanai. Tas, ka katrs apstākļu kopums izvirza īpašus uzdevumus, dod ikvienai kopienai iespēju ne tikai gūt labumu no tā, ko iemācījusies pārējā bahajiešu pasaule, bet arī pašai papildināt šo zināšanu kopumu. Šā fakta apzināšanās atbrīvo no neauglīgiem iesīkstējušu darbības priekšrakstu meklējumiem, ļaujot atziņām, kas vāktas dažādos apstākļos, sekmēt izaugsmes procesu, kurš pieņem konkrētu veidu attiecīgās personas ierastajā vidē. Šī pieeja ir pilnīgi atšķirīga no „panākumu” un „neveiksmju” koncepcijām, kas rada fanātismu vai paralizē gribu. Ir vajadzīga atraisīšanās. Kad centieni tiek veltīti Dievam, tad viss, kas notiek, pieder Viņam, un ikviena uzvara, kas gūta Viņa vārdā, dod iespēju godināt Viņu.

Mūsu Ticības Rakstos bieži ir aprakstīta sakarība starp pieliktajām pūlēm un Debesu palīdzību kas dāvāta, atbildot uz šīm pūlēm. „Ja vien jūs pieliksit pūles”, apliecina Skolotājs vienā no Saviem Vēstījumiem, „varat būt droši, ka jūs apspīdēs diženuma gaisma, Viņa žēlastības mākoņi pārlīs pār jums, sacelsies un pūtīs dzīvinoši vēji, saldi smaržojošs muskats izplatīsies tālu jo tālu.” Savos biežajos Svētnīcu apmeklējumos mēs jūsu vārdā no visas sirds lūdzam Visvareno, lai Viņš atbalsta un stiprina jūs, lai jūsu centieni sasniegt tos, kas vēl nav iepazinušies ar dievišķajām mācībām, un pievērst viņus Dieva Lietai tiek bagātīgi svētīti, un lai jūsu paļaušanās uz Viņa bezgalīgo labvēlību ir nešaubīga. Mēs savās lūgšanās nekad jūs neaizmirstam, un mēs nekad nepārstāsim atcerēties savās lūgšanās jūsu uzticīgo ziedošanos. Pārdomājot neatliekamos uzdevumus, kas gaida Svētītās Dailes sekotājus nākamajos divos gados, Skolotāja neatlaidīgais aicinājums mudina mūsu garu: „Noraujiet plīvurus, novērsiet šķēršļus, piedāvājiet dzīvinošus ūdeņus un rādiet ceļu uz pestīšanu!”

Vispasaules Taisnīguma Nams

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :