Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2002-159BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 2007-164BE
Vispasaules Taisnīguma Nams
Ridvan 2007 / 164BE
Bahājiešiem visā pasaulē
Dārgie draugi

Tūkstošiem jo tūkstošiem cilvēku, kas apvieno visas cilvēku cilts daudzveidību, radošo Vārdu sistemātiski studē vienlaicīgi nopietnā un iedvesmojošā gaisotnē. Tādā mērā, kādā viņi cenšas piemērot rīcības, pārdomu un konsultācijas procesā gūto izpratni, viņi ievēro, kā viņu spējas kalpot Lietai sasniedz jaunas virsotnes. Atsaucoties uz katras sirds visdziļākajām ilgām sazināties ar tās Radītāju, viņi dažādās vidēs notur kopīgus svētbrīžus, vienojoties lūgsnās ar citiem, atmodinot garīgo uztveres spēju un veidojot ar dievbijīgumu apveltītu dzīvesveidu. Ciemojoties vienam otru mājās un apciemojot ģimenes, draugus un paziņas, viņi iesaistās saturīgās sarunās par garīgi nozīmīgām tēmām, padziļina savas zināšanas par Ticību, dalās Bahá’u’lláh vēstī un aicina arvien vairāk cilvēku pievienoties viņiem varenā garīgā ekspedīcijā. Apzinādamies pasaules bērnu cerības un viņu garīgās audzināšanas nepieciešamību, viņi savas pūles izvērš plašumā, lai iesaistītu arvien lielāku skaitu dalībnieku nodarbībās, kas kļūst par gados jauno cilvēku interešu centriem un stiprina Ticības saknes sabiedrībā. Tie palīdz pusaudžiem virzīties cauri izšķirošam viņu dzīves posmam un gūt prasmes virzīt savu enerģiju civilizācijas attīstības labā. Izmantojot priekšrocības, ko sniedz cilvēkresursu bagātība, arvien lielāks skaits cilvēku spēj izpaust savu ticību pieaugošā tādu pasākumu straumē, kas ir veltīti cilvēces vajadzībām gan garīgajā, gan materiālajā laukā. Šāda ainava veidojas mūsu acu priekšā, kad mēs šajā Riḍván atskatāmies uz pasaules bahājiešu kopienas progresu.

Mēs vairākkārt esam norādījuši, ka globālo Plānu sērijas, kas Bahá’í pasauli aizvedīs līdz Ticības Veidojošā laikmeta simtgades svinībām 2021. gadā, mērķis tiks sasniegts ar katra ticīgā, institūciju un kopienas darbības un pilnveidošanās ievērojamo progresu. Šobrīd, teju ceturtdaļgadsimta konsekventu, mērķtiecīgu pūļu pusceļā, visur ir acīm redzamas pieaugošās kapacitātes zīmes. Īpaša nozīmīga ir Plānu trīs dalībnieku mijiedarbības radītā dinamisma plašā iedarbība. Institūcijas no nacionālā līdz vietējam līmenim arvien skaidrāk saskata, kā radīt apstākļus, kas veicina pieaugoša skaita ticīgo garīgās enerģijas izpausmi kopīga mērķa sasniegšanai. Kopiena arvien biežāk kalpo kā vide, kurā individuālie centieni un kolektīvā darbība ar institūta starpniecību var vieni otru papildināt, lai gūtu progresu. Izrādītā rosība un nolūka vienotība, kas iedvesmo tās centienus, iesaista tās augošajās ierindās cilvēkus no visiem sabiedrības slāņiem, kuri savu laiku un spēkus ļoti vēlas veltīt cilvēces labklājībai. Skaidrs ir tas, ka kopienas durvis ir daudz plašāk atvērtas, kas ikvienai uzņēmīgai dvēselei ļauj ienākt un gūt uzturu no Bahá’u’lláh Atklāsmes. Plānu trīs dalībnieku mijiedarbības spēkam nav lielāka apliecinājuma kā mācīšanas tempa dramatiskais paātrinājums, kas tika novērots pagājušajā gadā. Virzība uz priekšu, kas panākta pulku pievienošanās procesā, patiesi bija nozīmīga.

Šajā uzlaboto savstarpējo iedarbību sfērā arvien efektīvāka kļūst individuālā iniciatīva. Iepriekšējās vēstulēs mēs atsaucāmies uz stimulu, kādu atsevišķa ticīgā iniciatīvas īstenošanai dod institūta process. Draugi katrā kontinentā iesaistās Rakstu studēšanā ar skaidru mērķi iemācīties, kā mācību piemērot Ticības izaugsmei. Ievērojams skaits cilvēku tagad uzņemas atbildību par savu kopienu garīgo vitalitāti; viņi enerģiski veic tādus kalpošanas darbus, kas atbilst veselīgam izaugsmes modelim. Neatlaidīgi censdamies kalpot Lietai, saglabājot pazemīgu attieksmi pret mācīšanos, viņu drosme un gudrība, cītība un atjautība, dedzība un piesardzība, apņēmība un uzticība Dievam arvien vairāk savijās, tādējādi vienai otru stiprinot. Iepazīstinot ar Bahá’u’lláh vēsti un tās patiesībām, viņi iegaumējuši Shoghí Effendí vārdus, ka viņiem nevajag nedz „vilcināties“, nedz „grīļoties“, ne „pārspīlēt“, ne „noniecināt“ patiesību, ko viņi aizstāv. Viņi nav nedz „fanātiski“, nedz „pārmērīgi liberāli“. Pateicoties pastāvībai mācīšanā, viņi ir vairojuši savu spēju noteikt, vai viņu klausītāju uztvērības dēļ viņiem ir jābūt „piesardzīgiem“ vai „drošiem“, vai viņiem „jārīkojas ātri“ vai arī „jānogaida“, jābūt „tiešiem “ vai arī „netiešiem “ savās metodēs.

Mēs aizvien rodam uzmundrinājumu tajā, cik labi disciplinēta ir šī individuālā iniciatīva. Kopienas visur pakāpeniski integrē to, kas ir apgūts sistematizācijā, un pašreizējās Plānu sērijas noteiktais ietvars draugu centieniem nodrošina saskaņotību un elastīgumu. Nemaz neierobežojot viņus, šis ietvars ļauj viņiem izmantot iespējas, veidot attiecības un realizēt dzīvē sistemātiskas izaugsmes vīziju. Vienvārdsakot, tas dod veidolu viņu kolektīvajiem spēkiem.

Izvērtējot sasniegumus visā pasaulē, mūsu sirdis pilda īpaša apbrīna par Irānas ticīgajiem, kuri visgrūtākajos apstākļos ir drosmīgi cēlušies, lai kalpotu savai zemei, un savus spēkus velta šis zemes atjaunošanai, lai gan viņiem atvērtie ceļi ir ierobežoti. Ņemot vērā arī ierobežojumus, kas ir noteikti Ticības administrācijai, viņi individuālā līmenī ir sākuši iepazīstināt līdzcilvēkus ar Bahá’u’lláh mācību, tieši runājoties par Viņa pestījošo vēsti. Kopš viņi sākuši tā rīkoties, viņi ir ne tikai saņēmuši iepriekš nepieredzētu atbalstu no apgaismotām dvēselēm, bet arī sastapušies ar tik lielu atsaucību, kādu viņi vispār nespēja iztēloties.

Ikviens Bahá’u’lláh sekotājs, kurš apzinās integrācijas un sairšanas spēkus, kas šodien darbojas sabiedrībā, saskata saikni starp Ticības uztveres spējas pieaugumu visās zemeslodes daļās un pasaules iekārtu trūkumus. Skaidrs ir tas, ka šāda uztveres spēja pieaugs līdz ar cilvēces ciešanu padziļināšanos. Nebūsim maldināti: kapacitātes celšana, kas tika aizsākta, lai reaģētu uz pieaugošo uztveres spēju, joprojām ir pašos pirmsākumos. Turpmākajos gados apjukušās pasaules vajadzību gūzma pārbaudīs šo kapacitāti līdz tās iespēju robežām. Cilvēci grauj apspiedēji spēki, kuri ceļas vai nu no reliģisku aizspriedumu dziļumiem, vai arī klaja materiālisma virsotnēm. Bahājieši var saskatīt šo bēdu cēloni. Bahá’u’lláh jautā: „Kāda ‘apspiešana’ ir vēl mokošāka par to, kad dvēsele, kas meklē patiesību un vēlas iegūt zināšanas par Dievu, nezina, kur to meklēt un kam to vaicāt?“ Nedrīkst zaudēt laiku. Ir jāsasniedz Plāna trīs dalībnieku darbības un attīstības nepārtraukts progress.

Abdu’l-Bahá ir cildinājis „divus aicinājumus“ uz „panākumiem un labklājību“, ko var dzirdēt no „cilvēces laimības augstumiem“. Viens ir „civilizācijas“, „materiālās pasaules progresa“ aicinājums. Tas ietver „likumus“, „normas“, „mākslu un zinātni“, ar kuru starpniecību cilvēce attīstās. Otrs ir „sirdi viļņojošs Dieva aicinājums“, no kā ir atkarīga cilvēces mūžīgā laime. „Šis otrais aicinājums,“ Skolotājs skaidroja, „ir balstīts uz tā Kunga norādījumiem un mudinājiem, kā arī uz aizrādījumiem un altruistiskām emocijām, kas pieder morāles jomai, kas kā mirdzoša gaisma iekvēlina un izgaismo cilvēces realitātes. Tā caurubjošas spēks ir Dievvārds.“ Turpinādami darboties savos klasteros, jūs arvien dziļāk un dziļāk tiksiet iesaistīti sabiedrības dzīvē un jums tiks mests izaicinājums paplašināt sistemātiskas mācīšanās procesu, kurā jūs piedalāties, lai aptvertu pieaugošu cilvēciskās darbības diapazonu. Jūsu izvēlētajā pieejā, pieņemtajās metodēs un izmantotajos līdzekļos jums būs jāpanāk tāda pati saskaņotība, kas raksturo pašlaik ieviešamo izaugsmes veidolu.

Izaugsmes uzturēšana visos klasteros būs atkarīga no īpašībām, kas raksturo jūsu kalpošanu pasaules tautām. Jūsu domām un darbībām ir jābūt tik brīvām no jebkādu aizspriedumu – rasu, reliģisku, ekonomisku, etnisku, cilšu, klases vai kultūras – pēdām, lai pat svešinieks jūsos saskatītu mīlošus draugus. Jūsu izcilības kritērijiem ir jābūt tik augstiem un jūsu dzīvēm tik tīrām un šķīstām, lai jūsu izrādītā morālā ietekme iespiestos plašākas sabiedrības apziņā. Tikai tad, ja jūs izrādīsiet godīgu uzvedību, uz ko ikvienu dvēseli aicina Ticības raksti, jūs spēsiet cīnīties ar neskaitāmām korupcijas formām, kas atklātas vai slēptas grauž sabiedrības pamatus. Tikai tad, ja jūs katrā cilvēkā saskatīsiet cieņu un cēlumu, to darot neatkarīgi no bagātības vai nabadzības, jūs spēsiet cīnīties taisnīguma pusē. Un tiktāl, ciktāl jūsu institūciju administratīvajos procesos valdīs bahājiešu konsultācijas principi, lielās cilvēces masas varēs rast patvērumu bahājiešu kopienā.

Tiekdamies uz priekšu, esiet droši, ka Visaugstie pulki izkārto savus spēkus un stāv gatavībā nākt jums palīgā. Mūsu nepārtrauktās lūgšanas turpinās jūs ieskaut.

Vispasaules Taisnīguma Nams

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :