Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm

Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm (#2406)

Ak Tu vienīgais nesalīdzināmais Dievs! Ak Tu Ķēniņvalsts Valdniek! Šīs dvēseles ir Tava debesu armija. Palīdzi tām ar Augstajiem Debesu Pulkiem, nes tām uzvaru, lai ikviena no tām kļūst kā pulks, un pakļauj šīs zemes ar Dieva mīlestību un dievišķo mācību gaismu.

Ak Dievs! Esi tām atbalsts un palīgs un tuksnesī, kalnos, ielejās, mežos, prērijās, un jūrās esi tām līdzās, lai spēj tās ļaudis aicināt ar Ķēniņvalsts spēku un Svētā Gara dvašu.

Patiesi, Tu esi Spēcīgais, Visvarenais, Viszinošais, Visgudrais, Dzirdošais un Redzošais!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm (#4093)

*Ikviena dvēsele, kas dodas mācīšanas ceļā un dzīvo svešās zemēs, var lasīt sekojošo lūgšanu gan dienu, gan nakti:

Ak Dievs! Ak Dievs! Tu redzi, kā es tvīkstu, Tavas Ķēniņvalsts valdzināts, kā esmu iededzies no Tavas mīlas uz cilvēci. Es esmu Ķēniņvalsts vēstnesis šajās plašajās un neizmērojamajās zemēs, no visa atraisījies, tikai no Tevis vien nē, uz Tevi paļaudamies, no miera un atpūtas atteicies, no mājām tālumā klejodams, pie svešas zemes pieplacis, pie Tava augstā Sliekšņa pazemīgs, Tavai augstajai valdīšanai padevīgs, Tevi lūgdams gan nakts vidū, gan vakara krēslā, Tevi piesaukdams gan rītos, gan rietā, lai Tu man palīdzi kalpot Taviem mērķiem, Tavu Mācību izplatīt un Tavu vārdu teikt gan zemes austrumos, gan rietumos.

Ak Kungs! Stiprini mani un ļauj man Tev kalpot ar visu savu būtni, un neatstāj mani vienu tālajās zemēs.

Ak Kungs! Esi ar mani manā vientulībā un pavadi mani svešu zemju ceļos.

Patiesi, Tu dod svētību, kam vien Tu gribi, darbiem, kurus Tu izvēlies. Patiesi, Tu esi Visspēcīgais, Visvarenais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm (#4094)

*Lai šo lūgšanu lasa ikviens, kas ceļo uz dažādām pusēm mācīt, lai lasa to kalnos, tuksnešos, uz zemes un uz jūras.

Ak Dievs! Ak Dievs! Tu redzi manu nespēku, nenozīmību un pazemību Tavas radības priekšā. Tomēr es esmu ticējis Tev un cēlies, lai izplatītu Tavas Mācības starp Taviem kalpiem, paļaujoties uz Tavu spēku un varenību.

Ak Kungs! Es esmu putns ar aizlauztiem spārniem, un es ilgojos traukties augšup Tavos bezgalīgajos plašumos. Kā gan man būs iespējams to veikt, ja ne ar Tavu žēlīgo gādību, Tavu svētību un palīdzību?

Ak Kungs! Iežēlojies par manu vārgumu un ar Savu spēku stiprini mani! Ak Kungs! Iežēlojies par manu nespēku un palīdzi man ar Savu varenību un cildenumu!

Ak Kungs! Ja Svētā Gara elpa dotu svētību vājākajam no visas radības, viņš būtu iemantojis to, uz ko viņš tiecas, un viņam būtu it viss, pēc kā viņš ilgojas.

Patiesi, Tu esi palīdzējis Saviem kalpiem pagājībā un, lai gan tie bija vājākie no Tavas radības, zemākie no Taviem kalpiem, visnenozīmīgākie starp tiem, kas uz zemes dzīvo, ar Tavu svētību un Tavu spēku viņi pacēlās augstāk par visaugstāk dzimušajiem un cēlākajiem cilvēkiem. Ja pirms tam viņi bija kā naktstauriņi, tad tagad viņi ir kļuvuši kā karaliskie vanagi, un, ja agrāk tie bija tik kā strautiņi, caur Tavu žēlastību un vēlību viņi kļuva kā jūras. Caur Tavu visaugstāko labvēlību viņi kļuva kā ceļa zvaigznes debesu malā un kā putni, kas dzied nemirstības rožu dārzos, kā lauvas, kuru balss atskan jo stipra gudrību un zināšanu silos, un kā vaļi, kas peld dzīvības okeānā.

Patiesi, Tu esi Maigais, Spēcīgais, Varenais, Visžēlīgais no Žēlīgajiem!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm (#4095)

Ak Dievs! Ak Dievs! Tu redzi, kā drūma tumsa apņem visas zemes, deg tās strīdu ugunsgrēkos, un kara un slaktiņu liesmas plosās gan rietumos, gan austrumos. Asinis tiek lietas, līķi gulst kaudzēs, un nocirstās galvas tiek kaujas laukā zemē mestas!

Kungs! Kungs! Apžēlojies par šiem nezinošajiem, raugies uz tiem ar attaisnojošu un piedodošu aci. Izdzēs šo uguni, lai drūmie mākoņi, kas sedz debesis, izklīst. Lai Esamības Saule atmirdz izlīgšanas staros, lai tumsa tiek kliedēta un lai visas zemes apstaro miera gaisma.

Kungs! Cel viņus no naida jūras dzelmēm, atpestī viņus no necaurredzamajiem tumsas mākoņiem, liec draudzības saitēm vienot viņu sirdis, iededz viņu acīs izlīgšanas miera gaismu.

Kungs! Glāb viņus no kara un asinsizliešanas neizmērāmā bezdibeņa. Modini viņus no maldu murga, norauj plīvurus no viņu acīm, priecē viņu sirdis ar vadības gaismu, esi pret viņiem labvēlīgs un žēlīgs, un nevērsies pret viņiem ar Savu taisnīgo tiesu un dusmām, zem kurām sagumst pat vareno muguras.

Kungs! Patiesi, kari ieilgst, un nelaimes vairojas, un mājokļi sagrūst pīšļos.

Kungs! Patiesi, dvēseles ir sabangotas, un sirdis sažņaudzas. Apžēlojies par šiem nelaimīgajiem un neļauj viņiem nodarīt sev to, ko viņi ir nolēmuši.

Kungs! Sūti uz Savām zemēm pazemīgas un padevīgas dvēseles ar vadības gaismā starojošām sejām, kas ir atteikušās no pasaules, kas piemin un slavē Tevi, un Tava svētuma saldmi cilvēkos vieš.

Kungs! Spēcini viņu stāvus, dod viņiem spēka jostas, iekvēlini viņu sirdis ar Savas vislielās mīlas zīmēm.

Kungs! Patiesi, viņi ir vāji, bet Tu esi spēcīgs un varens, un viņi ir bezspēcīgi, bet Tu esi Palīdzētājs un Žēlotājs.

Kungs! Patiesi, grēku jūra met augstus viļņus, un saceltās viesuļvētras nomierināt spēj tikai Tava visaptverošā svētība.

Kungs! Patiesi, dvēseles mīt dziļās iekāru ielejās, un atmodinās tās tikai Tava brīnumainā žēlastība.

Kungs! Kliedē kārdināšanas mākoņus un apgaismo sirdis ar Savas mīlas gaismu, lai apņem tā visas zemes. Stiprini ticīgos, kas, atstājot savu dzimteni, savas ģimenes un savus bērnus, ceļo pa pasauli aiz mīlas pret Tavu Daili, lai sludinātu Tavas mācības, lai viestos plašumā to saldme. Viņu vientulībā esi ar viņiem, palīdzi viņiem svešā malā, atvieglo viņu bēdas, mierini viņus nelaimē, atbrīvo viņus no grūtībām, remdē viņu slāpes, dziedē viņu kaites un dzēs viņu ilgošanās uguni.

Patiesi, Tu esi Maigais un Cēlsirdīgais. Patiesi, Tu esi Līdzjūtīgais un Žēlīgais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm (#4096)

*Sekojošā lūgšana skolotājiem un draugiem ir jālasa katru dienu.

Ak Žēlīgais Kungs! Lai slava Tev, ka esi mūs uzvedis uz vadības lielceļa, ka esi atvēris vārtus uz Ķēniņvalsti un Sevi atklājis caur Esamības Sauli. Aklajiem Tu esi devis redzi, kurlajiem Tu esi dāvājis dzirdi, mirušos Tu esi atdzīvinājis, nabagos Tu esi darījis bagātus, Tu esi ceļu rādījis tiem, kas ir nomaldījušies. Pie vadības avota Tu esi vedis tos, kam lūpas izkaltušas, izslāpušajām zivīm Tu esi ļāvis sasniegt Īstenības okeānu, un uz žēlastības rožu dārzu Tu esi aicinājis klīstošos putnus.

Ak Tu Visvarenais! Mēs esam Tavi kalpi un Tavi nabagie, mēs esam tālu no Tevis un ilgojamies Tava tuvuma, mēs slāpstam pēc Tava avota ūdens, mēs esam slimi un gaidām Tavu dziedināšanu. Mēs ejam Tavu ceļu, un vienīgais ceļa mērķis mums ir Tavas saldmes viešana tā, lai visas dvēseles sauktu: “Ak Dievs! Vadi mūs pa taisnu ceļu.” Lai atveras viņiem acis, lai viņi saskata gaismu, un lai viņi izkļūst no nezināšanas tumsas. Lai pulcējas viņi ap Tavu Vadības Lāpu. Lai ikviens, kam viņa daļa gājusi secen, saņem savu tiesu. Lai tiem, kam viss ir atņemts, tiek atļauts ieskatīties Tavos noslēpumos.

Ak Visvarenais! Uzlūko mūs ar žēlīgu skatu. Dāvā mums debesu atbalstu. Lai Svētā Gara dvesma nolaižas pār mums, Tev kalpojot, un Tavas vadības gaismā lai mirdzam mēs kā spožas zvaigznes šajās zemēs.

Patiesi, Tu esi Spēcīgais, Varenais, Gudrais un Redzošais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm (#4097)

*Ikvienai dvēselei, kas ceļo pa šo štatu pilsētām, ciemiem un miestiņiem šajos štatos un kas ir apņēmusies izplatīt Dieva mācību, katru rītu jāpārlasa šī lūgšana.

Ak Dievs! Ak mans Dievs! Tu redzi mani manā pieticībā un vājumā, iesaistoties šajā vislielākajā pasākumā, apņēmušos nest ļaudīs Tavu Vārdu un Tavas Mācības Tavu tautu vidū viest. Kā gan man sekmes gūt, ja Tu mani neatbalstīsi ar Sava Svētā Gara elpu, ja nepalīdzēsi ar Savas godības Ķēniņvalsts Pulkiem uzvaru gūt, ja nedosi man spēku, kas spēj odu ērglī vērst, ūdens pilīti – upēs un jūrās, un puteklīti – gaismā un saulē?

Ak mans Kungs! Savā lielajā un uzvarošajā varenībā palīdzi man, lai mana mēle var daudzināt Tavu slavu un tikumus, un, lai mana dvēsele pāri plūst no Tavas mīlas un gudrības vīna. Tu esi Visspēcīgākais un Savas gribas Piepildītājs!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm (#4098)

*Dieva Mācības sludinātāji var šo lūgšanu lasīt katru rītu.

Ak Kungs! Ak Kungs! Lai slava Tev un pateicība par to, ka esi mani uzvedis uz Savas Ķēniņvalsts takas un ļāvis man iet pa šo taisno un tālē vedošo ceļu, ka ar Savu gaismu esi apskaidrojis manu skatu, ka esi licis man ieklausīties Tavu svēto putnu dziesmās no Tavas Neizdibināmās Ķēniņvalsts, ka Tava mīlestība man likusi būt ar taisnīgajiem.

Ak Kungs! Sūti man Sava Svētā Gara atbalstu, lai Tavā vārdā es varu aicināt tautas un vēstīt tām prieka vēsti par Tavas Valstības pasludināšanu cilvēcē.

Ak Kungs! Es esmu vājš, stiprini mani ar Savu spēku un varu. Mana mēle ir neveikla, atraisi to, lai piemin tā Tevi un Tavu slavu. Es esmu necils, piešķir man godu ienākt Tavā Ķēniņvalstī. Es esmu tālu no Tevis, ļauj man tuvoties Tavas žēlastības Slieksnim. Ak Kungs! Liec man būt kā spožai lāpai, kā mirdzošai zvaigznei, kā svētītam, augļiem rotātam kokam, kura zari apņem visas šīs zemes.

Patiesi, Tu esi Varenais, Stiprais, Neierobežotais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm (#4099)

Ak Dievs! Ak Dievs! Tavā priekšā ir putns ar aizlauztiem spārniem, un viņa lidojums ir ļoti lēns. Palīdzi viņam, lai spēj viņš lidot uz glābšanas un labklājības virsotni, lai lido viņš līksms un laimīgs cauri neaptveramajam visumam, lai dzied viņš Augstajā Vārdā Tavu dziesmu visās šajās zemēs, lai priecē viņš ausis ar šo aicinājumu un liek iemirdzēties acīm, saskatot Tavas vadības zīmes!

Ak Kungs! Es esmu vientuļš un necils. Nav man cita atbalsta bez Tevis, nedz cita palīga bez Tevis. Pieņem mani Savā kalpībā, palīdzi man ar Savu eņģeļu Pulkiem, nes man uzvaru, Tavu Vārdu izplatot, un ļauj man Tavas radības vidū Tavu gudrību paust.

Patiesi, Tu esi nabadzīgo Aizstāvis un, patiesi, Tu esi Stiprais, Varenais, Neierobežotais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm (#4100)

Lai slava Tev, ak Dievs! Patiesi, šeit ir Tavi kalpi, kurus pievelk Tavas žēlsirdības aromāts, kurus iekvēlinājusi Tavas Vienības Kokā iedegtā guns, kuru acis deg, skatot Tavas Vienesmes Sinaja gaismas zibšņus.

Ak Kungs! Raisi viņu mēles Tevis pieminēšanai ļaužu vidū, caur Savu labestību un žēlastību ļauj tiem slavēt Tevi, ar Savu eņģeļu Pulkiem palīdzi viņiem, Tev kalpojot, savelc tiem spēka jostas un liec tiem būt Tavas vadības zīmēm Tavas radības vidū!

Patiesi, Tu esi Visstiprais, Visaugstais, Piedodošais, Žēlojošais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm (#4101)

*Dieva Mācības sludinātājiem šī lūgšana būtu jāskaita katru rītu.

Ak Dievs! Ak Dievs! Tu redzi šo nespēcīgo izlūdzamies spēku no Tavas Ķēniņvalsts. Šis nabags izlūdzas Tavu debesu dārgumus. Šis izslāpušais tiecas uz mūžīgās dzīvošanas ūdens avotu. Šis slimais sauc pēc izveseļošanās caur Tavu bezgalīgo žēlastību, kuru Savā augstajā Ķēniņvalstī Tu esi atvēlējis Saviem izredzētajiem kalpiem.

Ak Kungs! Nav man cita palīga bez Tevis, ne cita mierinātāja bez Tevis, ne cita atspaida bez Tevis! Ar Saviem eņģeļu pulkiem palīdzi man vēdīt Tavu svēto elpu un viest Tavas Mācības Tavu izredzēto ļaužu vidū.

Ak Kungs! Palīdzi man atraisīties no visa, izņemot Tevi, turēties cieši pie Tava tērpa vīles. Palīdzi man būt patiesam savā ticībā Tev un dzīvot saskaņā ar to, ko Tu Savā Grāmatā esi noteicis.

Patiesi, Tu esi Visspēcīgais un Visvarenais!
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :