Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Svētceļojuma vēstules
Svētceļojuma vēstules (#2443)

*Šo vēstuli lasa Bahá’u’lláh un Báb svētnīcās. To bieži izmanto, atzīmējot Viņu piemiņas dienas.

Tā slava, kas ir ataususi no Tavas cēlās būtnes, un tā godība, kas atmirdz no Tavas starojošās Dailes, lai ir ar Tevi, ak Tu, Kas esi diženuma Paudējs un Mūžības Ķēniņš un Valdnieks pār visu, kas ir debesīs un uz zemes! Es apliecinu, ka caur Tevi Dieva valdīšana un Viņa Valstība un Dieva cēlums, un Viņa diženums tapa atsegti, un Tava neapgāžamā likuma debesīs atmirdzēja Saule Savā sendienu spožumā, un virs radības apvāršņa ir atspīdējusi Neredzēta Daile. Vēl jo vairāk, es apliecinu, ka ar Tavas spalvas kustību spēkā stājās Tavs lēmums: “Lai top!”, un Dieva glabātais Noslēpums tapa zināms, un uz zemes parādījās visa radība, un sūtītas mums tika visas Atklāsmes.

Vēl jo vairāk, es apliecinu, ka caur tavu Daili it tikusi atsegta Dievinātās Būtnes Daile un caur Tavu vaigu ir atspīdējis Ilgotā vaigs, un caur Savu vārdu Tu esi devis spriedumu visām radītām būtnēm, ļaudams tām, kas Tev ir uzticīgas, pacelties godības virsotnē un neticīgajām krist visdziļākajā bezdibenī.

Es apliecinu, ka tas, kas ir zinājis Tevi, ir zinājis Dievu un tas, kas ir iemantojis Tavu tuvumu, ir iemantojis Dieva tuvumu. Liela tādēļ ir svētība tam, kas ir ticējis Tev un Tavām zīmēm un ir zemojies Tavas valdīšanas priekšā, un kam ir bijis gods sastapt Tevi, un kas ir guvis Tavu labvēlību un turējies Tavā tuvumā, un stāvējis pie Tava Troņa. Ak vai tam, kas ir grēkojis pret Tevi, noliedzis Tevi, atstūmis Tavas zīmes, Tavai valdīšanai pretī stājies un pret Tevi cēlies, un Tavā priekšā lepnumam ļāvies, Tavas liecības apšaubījis un no Taviem likumiem un no Tavas valstības bēguļojis, un pie neticīgajiem pieskaitīts tapis, kuru vārdi ar Tavas rokas mājienu ir tikuši ierakstīti Tavās Svētajās Vēstulēs.

Tad vēdī pār mani, ak mans Dievs un mans Mīļotais, ar Savas žēlastības un laipnības labo roku Savas labestības svētās dvašas vēsmas, lai aiznes tās mani projām no manis paša un no pasaules uz Tavas klātbūtnes un Tavas tuvības galmiem. Tev ir tas spēks piepildīt Savu gribu, patiesi, Tu stāvi augstu pāri visām lietām.

Dieva pieminēšana un Viņa slavināšana, un Dieva godība, un Viņa gaišums balstās uz Tevi, Viņa Daili. Es apliecinu, ka radības acs nekad nav skatījusi kādu, kam būtu vairāk pāri darīts kā Tev. Visās Savas dzīves dienās Tu biji iegremdēts nelaimju jūrā. Bija laiks, kad Tu biji ķēdēs un važās kalts, bija laiks, kad Tev draudēja Tavu naidnieku zobens. Tomēr, neraugoties uz visu to, Tu prasīji, lai visi cilvēki ievēro to, ko vēlējis Tev bija Viņš, Viszinošais, Visgudrais.

Lai mans gars kļūst par upuri tām pārestībām, kādas izcieti Tu, un lai mana dvēsele izpērk tās nelaimes, kādām tiki pakļauts Tu. Es lūdzu Dievu, piesaucot Tevi un tos, uz kuru sejām ir atspīdējis Tava vaiga gaismas spožums un kas aiz mīlas pret Tevi ir ievērojuši visu, kas viņiem tika likts, lai Viņš norauj tos plīvurus, kas ir nākuši starp Tevi un Tavu radību, un dod man šīs pasaules un nākamās pasaules labumus. Tu esi, patiesi, Visvarenais, Viscēlais, mūžam Piedodošais, Vislīdzjūtīgais.

Svētī, ak Dievs, mans Kungs, Dievišķo Lota Koku un tā lapas, un tā zarus un stumbru, un tā atvases tik ilgi, kamēr pastāvēs Tavi visdižākie tituli, un tik ilgi, kamēr spēkā būs Tavas viscildenākās īpašības. Tad pasargi to no agresoru tīkojumiem un tirānu pulkiem. Tu esi, patiesi, Visvarenais un Visspēcīgais. Tāpat svētī, ak Dievs, mans Kungs, Savus kalpus un Savas kalpones, kas ir iemantojuši Tavu tuvumu.

Patiesi, Tu esi Visdāsnais, un Tava žēlastība ir nebeidzama. Nav cita Dieva bez Tevis, mūžam Piedodošā, Visaugstsirdīgā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Svētceļojuma vēstules (#2444)

*Šo ‘Abdu’l-Bahá doto lūgsnu lasa Viņa Svētnīcā. To izmanto arī individuālās lūgšanās.

Kas šo lūgšanu skaita pazemīgā degsmē, tas nesīs prieku un laimi šī Kalpa sirdij. Tā būs kā Viņa skatīšana vaigā.

Viņam lai visa godība!

Ak Dievs, mans Dievs! Pazemīgs un asarās, es ceļu savas lūdzējas rokas uz Tevi un liecu savu vaigu pīšļos Tava sliekšņa priekšā, kas ir augstāks par mācītu vīru zināšanām un slavināšanu, ar kādu Tevi teic it visi. Savā žēlastībā uzlūko Savu kalpu, kas pazemīgs un pieticīgs stāv pie Tavām durvīm, ar Savu žēlīgo skatu ļauj Savas mūžīgās svētības jūrai viņu skaut.

Kungs! Nabags un pazemīgs ir Tavs kalps, Tevis valdzināts, kvēli Tevi lūdzot, uz Tevi paļaujoties, asarām acīs viņš griežas pie Tevis un lūdzot saka:

Ak Dievs, mans Kungs! Dāvā man žēlīgi to godu kalpot tiem, kurus Tu mīli, dod man spēku kalpot Tev, Savā galmā apgaismo manu pieri ar pielūgsmes gaismu un Savā diženajā Ķēniņvalstī – ar lūgšanām. Palīdzi man būt nesavtīgam Tavu vārtu dievišķā sliekšņa priekšā un Savā svētajā Lokā palīdzi man atraisīties no it visa, Kungs! Dod man dzert no nesavtības kausa, tērp mani pašaizliedzības tērpā, sirdsdāsnuma jūrā ļauj man ieslīgt. Pārvērt mani par puteklīti uz Tavu mīļoto takas un ļauj man savu dvēseli atdot par pasauli, kuru, Tavu ceļu ejot, ak Ķēniņ, godības augstumos, cēlāku ir padarījuši Tevis Izredzēto soļi.

Tu esi Devējs, Žēlotājs, Visdāsnais, Svētītājs, Līdzjūtīgais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :