Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Saieti
Saieti (#2424)

Esi slavēts, ak Dievs, mans Kungs! Pie Tavas visaptverošās žēlsirdības vēju šalkām, pie Tava Nodoma Izpausmēm, pie Tavas iedvesmas Apvāršņa, es lūdzu, sūti man un visiem tiem, kas tiecas skatīt Tavu vaigu, veltes atbilstoši Tavai augstsirdībai un dāsnajai vēlībai.

Esmu nabags un nelaimīgs, ak mans Kungs! Ļauj man gremdēties Tavas bagātības jūrā. Esmu izslāpis, ļauj man dzert no Tavas mīlošās laipnības dzīvinošajiem ūdeņiem.

Pie Tevis Paša un pie Tiem, Kurus Tu sūtīji Savu Būtību un Savu skaidro Vārdu paust visiem tiem, kas ir debesīs un uz zemes, es lūdzu, pulcē Savus kalpus Sava žēlīgā likteņa Koka ēnā. Palīdzi viņiem baudīt no tā augļiem, liec viņiem ieklausīties, ko šalc šī Koka lapas, un tā Putna balss saldmē, kas dzied tā zaros. Tu, patiesi, esi Glābējs briesmās, Tu Neaizsniedzamais, Visvarenais, Visdāsnais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Saieti (#2425)

Ak žēlīgais Dievs! Ak Tu varenais un spēcīgais! Ak Tu labsirdīgais Tēvs! Tavi kalpi ir pulcējušies pie Tava sliekšņa un lūdz Tevi. Tie ilgojas Tavu nebeidzamo dāvanu un paļaujas uz Tevi. Tik vien Tava labā griba ir viņiem padomā, tik vien cilvēku saimei vēlas tie kalpot. Ak Dievs! Ļauj šeit sanākušajiem atplaukt smaidā. Vies tiem sirdīs žēlastību. Lai krīt tiem par tiesu Svētā Gara veltes. No debesīm dod tiem spēku. Svētī viņus ar debesu domām. Vairo viņos sirsnīgu patiesīgumu, lai visā pazemībā un grēku nožēlā tie pievēršas Tavai Ķēniņvalstij un kalpo cilvēku saimei. Lai ikviens kļūst kā starojoša svecīte. Lai ikviens top kā mirdzoša zvaigzne. Lai ikviens atviz skaistās krāsās un vēdī Dieva Ķēniņvalsts smaržas. Ak, svētī mūs, žēlīgais Tēvs! Neraugies uz mūsu trūkumiem. Tavā aizsardzībā ļauj mums patvērumu rast. Nepiemini mums mūsu grēkus. Dziedē mūs ar Savu žēlastību. Mēs esam vāji, Tu esi stiprs. Mēs esam nabagi, Tu esi bagāts. Mēs esam slimi, Tu esi Dziednieks. Mūs spiež vajadzības, Tu esi dāsns.

Ak Dievs, ņem mūs Savā gādībā! Tu esi stiprs! Tu esi Devējs. Tu esi laba Darītājs.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Saieti (#2426)

Ak Tu žēlīgais Kungs! Šie ir Tavi kalpi, kas pulcējušies šai saietā, pievērsušies Tavai Valstībai, kam vajadzīga Tava vēlība un svētība. Ak Dievs! Ļauj mums skatīt Tavas vienesmes zīmes, kas izpaužas visās dzīves parādībās. Atklāj un atraisi tos tikumus un spējas, kurus Tu esi neredzami ietvēris cilvēces dzīvē.

Ak Dievs! Mēs esam kā stādi, un Tavs dāsnums ir kā lietus. Veldzē šos stādus un liec tiem augt. Mēs esam Tavi kalpi, atpestī mūs no materiālās eksistences važām. Mēs esam nezinoši, dari mūs zinošus. Mēs esam miruši, dari mūs dzīvus. Mēs esam miesiski, iedves mūsos garu. Mēs esam ierobežoti, iesvaidi mūs Savās mistērijās. Mēs esam trūcīgi, dod mums bagātību un svētību no Tava bezgalīgā krājuma. Ak Dievs, atdzīvini mūs, dod mums redzi, dod mums dzirdi. Ļauj mums ieskatīties dzīvības mistērijās tā, lai Tavas Ķēniņvalsts noslēpumi top mums atsegti pasaulē un lai mēs varam apliecināt Tavu vienesmi. Ikviena svētība ir Tevis dota.

Tu esi varens. Tu esi spēcīgs. Tu esi Devējs, Tu esi mūžam Dāsnais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Saieti (#2427)

Ak mans Dievs! Ak mans Dievs! Patiesi, Tavi kalpi griežas pie Tevis un lūdz Tavu žēlastību, kas ir Tava Ķēniņvalsts. Patiesi, Tavs svētums pievelk viņus, un Tavas mīlestības uguns liek tiem kvēlot un tiekties pēc Tavas brīnumainās Ķēniņvalsts atzinības, un tie cer iekļūt Tavā debesu Valstībā. Patiesi, viņi ilgojas Tavu dāvanu, viņi tvīkst pēc patiesības Saules. Ak Kungs! Vērs tos starojošos gaismas avotos, žēlastības zīmēs, augļus nesošos kokos un mirdzošās zvaigznēs. Lai sāk viņi kalpot Tev, un lai saista viņus pie Tevis mīlestības saites, lai ilgojas viņi pēc Tavas labestības gaismas. Ak Kungs! Vērs viņus Tavas vadības zīmēs, Tavas nemirstīgās Ķēniņvalsts karogos, viļņos Tavas žēlastības jūrā, Tavas godības gaišos atspulgos.

Patiesi, Tu esi Dāsnais. Patiesi, Tu esi Žēlsirdīgais. Patiesi, Tu esi Godātais un Mīļotais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Saieti (#2428)

Ak Tu piedodošais Dievs! Šie kalpi raugās uz Tavu Ķēniņvalsti un ilgojas Tavas žēlsirdīgās vēlības. Ak Dievs! Dari tīras un labas viņu sirdis, lai viņi spēj kļūt Tavas mīlas cienīgi. Šķīstī un svētī viņu garu, lai viņi atstaro Patiesības gaismas Sauli. Šķīstī un svētī viņu acis, lai spēj tās uztvert Tavu gaismu. Šķīstī un svētī viņu ausis, lai spēj tās saklausīt Tavas Ķēniņvalsts aicinājumu. Ak Kungs! Patiesi, mēs esam nespēcīgi, bet Tu esi spēcīgs. Patiesi, mēs esam nabagi, bet Tu esi bagāts. Mēs esam meklētāji, un Tu esi Meklētais. Ak Kungs! Apžēlojies par mums un piedod mums, un dod mums spējas un gatavību, lai varam atsaukties uz Tavu labestību, lai Tavas Ķēniņvalsts aicinājums mūsos iededzina Tavas mīlestības liesmas un lai Tava Svētā Gara dvaša atdzīvina mūs šai starojošajā gadsimtā.

Tu esi Visvarenais, Tu esi Visžēlīgais, un Tu esi Dāsnais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :