Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Rīts
Rīts (#2421)

Es esmu atmodies, Tevis pasargāts, ak mans Dievs, un tas, kas pēc Tavas sargāšanas tiecas, dzīvos Tavas aizsardzības Svētnīcā un Tavas aizstāvības Cietoksnī. Apgaismo manas dvēseles būtību, ak mans Kungs, ar Sava Atklāsmes Avota gaismas stariem tāpat, kā Tu apspīdēji manu ārējo būtni ar Savas labestības rīta gaismu.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rīts (#2422)

Es esmu cēlies šorīt caur Tavu žēlastību, ak mans Dievs, un izgājis no mājas pilnā paļāvībā uz Tevi, nododams sevi Tavā gādībā. Tad sūti man no Savas žēlsirdības debesīm svētību un ļauj man neskartam atkal atgriezties mājās tāpat, kā Tu man ļāvi iziet Tavā aizsardzībā, domās pievēršoties tikai Tev.

Nav neviena cita Dieva bez Tevis, Vienīgā, Nesalīdzināmā, Viszinošā, Visgudrā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rīts (#2423)

Es teicu Tevi, ak mans Dievs, ka Tu esi modinājis mani no miega un aizmirstības snaudas. Es esmu atmodies šorīt ar skatu pret Tavas Atklāsmes Saules spožo mirdzumu, kas apgaismo Tavas varenības un cēluma debesis. Es atzīstu Tavas zīmes, es ticu Tavai Grāmatai un stingri turos pie Tevis.

Pie Tavas gribas visspēcības un pie Tava nodoma neatvairāmās varas, es lūdzu Tevi, radi no tā, ko Tu man miegā atklāji, visstingrāko pamatu Savas mīlestības namiem Savu mīļoto sirdīs, caur ko atklāties Tavas mīlošās laipnības un vēlības zīmēm.

Ar Savas visaugstās Spalvas vēzienu, piešķir man, ak Kungs, to, kas ir labs šajā un nākamajā pasaulē. Es apliecinu, ka Tu Savās rokās turi visa esošā grožus, un izmaini Tu visu pēc Savas gribas. Nav cita Dieva bez Tevis, Stiprā un Uzticamā.

Tu liec pazemojumam vērsties slavā, vājumam – stiprumā, bezspēcībai – varenībā, bailēm – mierā un šaubām – pārliecībā. Nav cita Dieva bez Tevis, Varenā, Labdarīgā.

Tu neliec vilties nevienam, kas ir Tevi meklējis. Nevienu, kas ir Tevis ilgojies, Tu neesi atstūmis. Piešķir man to, kas ir Tavas augstsirdības debesu un vēlības jūras cienīgs. Patiesi, Tu esi Visvarenais, Visspēcīgais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :