Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Piedošana
Piedošana (#2417)

Uz Tevi, ak mans Kungs, es paceļu skatu, no Tavas žēlastības es ceru pieredzēt brīnumus, Tavu dāsnumu es gaidu atklājamies. Es Tevi lūdzu, neļauj man vilties Tavas žēlastības durvju priekšā un neļauj man palikt vienam ar tiem, kurus Tu esi radījis, bet kuri ir nolieguši Tavu mācību.

Es esmu, ak mans Dievs, Tavs kalps un Tava kalpa dēls. Es esmu apjautis Tavu patiesību Tavās dienās un mēģinājis tuvoties Tavas vienesmes krastam, atzīdams, ka Tu esi viens un vienots ar visu, cerēdams uz Tavu piedošanu. Tev ir tas spēks darīt visu, ko vēlies. Blakus Tev, Viscildenajam, mūžam Piedodošajam, nav neviena cita Dieva.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Piedošana (#2418)

Tu redzi mani, ak mans Kungs, raugāmies uz Tava dāsnuma debesīm un Tavas labestības okeānu, atteikušos no visa, tik no Tevis vien nē. Pie Tavas Atklāsmes Saules Sinaja kalnā, pie Tavas žēlsirdības acs mirdzuma, kas atspīd pie Tava, Mūžam Piedodošā, Vārda debesīm, es lūdzu Tevi, apžēlojies par mani un dāvā man piedošanu. Pieraksti man ar Savu godības spalvu to, kas caur Tavu vārdu cels godā mani Tavas radības pasaulē. Palīdzi man, ak mans Kungs, tiekties pēc Tevis un ieklausīties Tavu mīļoto balsīs, kurus šīs zemes varenie nav spējuši salauzt, kurus tautu valdīšana nav spējusi atraut no Tevis un kas, tuvodamies Tev, ir sacījuši: “Dievs ir mūsu Kungs, Viņš ir Kungs pār visu, kas ir debesīs un uz zemes!”

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Piedošana (#2419)

Slavēts lai ir Tavs vārds, ak mans Dievs un visas radības Dievs, mana Godība un visas radības Godība, mans Ilgojums un visas radības Ilgojums, mans Spēks un visas radības Spēks, mans Ķēniņš un visas radības Ķēniņš, mans Pavēlnieks un visas radības Pavēlnieks, mans Mērķis un visas radības Mērķis, mans Rosinātājs un visas radības Rosinātājs! Es Tevi lūdzu, neatstum mani no Savas maigās žēlastības jūras, un neliec man kavēties tālu no Savas tuvības krastiem.

Visam citam bez Tevis, ak mans Kungs, nav nekādas nozīmes, un tuvība jebkuram citam, bez Tevis, man nedod nenieka.

Es lūdzu Tevi, pieminot Tavu bezgalīgo bagātību, kas ļauj Tev iztikt bez visa un visiem, un būt Pašam par Sevi, pieskaitīt mani tiem, kas vērsuši skatu uz Tevi un cēlušies kalpot Tev.

Piedod, ak mans Kungs, Saviem kalpiem un kalponēm. Tu, patiesi, esi Vispiedodošais, Visžēlīgais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Piedošana (#2420)

Ak Kungs, Tu cilvēku cerība. Tu esi patvērums visiem tiem, kas Tev kalpo. Tavā ziņā ir visi noslēpumi un brīnumi. Mēs visi esam grēcinieki, un Tu, Žēlīgais, Maigais, esi grēcinieku patvērums. Ak Kungs! Neraugies uz mūsu trūkumiem. Esi pret mums žēlīgs un vēlīgs. Mums trūkumu ir daudz, bet neizmērojama ir Tava piedošana. Tāpēc dod mums spēku un stiprini mūs. Palīdzi mums kļūt Tava sliekšņa cienīgiem. Apskaidro mums sirdis, dari redzīgas mūsu acis, dari dzirdīgas mūsu ausis, atdzīvini mirušos un dziedini sirgstošos. Dari nabagos bagātus un vies paļāvību gļēvajos. Uzņem mūs Savā Ķēniņvalstī. Dod mums labestības gaismu.

Tu esi Augstsirdīgais! Tu esi Maigais! Tu esi Žēlīgais!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :