Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Par aizgājušajiem
Par aizgājušajiem (#2351)

Lai slava Tev, ak Dievs, mans Kungs! Nepazemo to, ko Savas mūžīgās valdīšanas spēkā esi paaugstinājis, un neatstum no Sevis tālu to, kam esi ļāvis ienākt Savas mūžības svētnīcā. Ak mans Kungs, vai gan Tu no Sevis atgrūdīsi to, ko esi ņēmis Savā pavēnī, un vai gan Tu, mans Ilgojums, novērsīsies no tā, kam esi bijis patvērums? Vai Tu vari nonievāt to, ko esi pacēlis, vai aizmirst to, kam esi devis spēju Tevi neaizmirst?

Cildināms, bezgala cildināms Tu esi! No mūžu mūžiem Tu esi visas radības Ķēniņš un tās Virzītājs, un uz mūžu mūžiem Tu paliksi Kungs un Pavēlnieks pār visu, kas ir radīts. Slavēts esi, ak Tu, mans Dievs! Ja Tu pārstāsi būt žēlīgs pret Saviem kalpiem, kas gan tad par viņiem iežēlosies? Un ja Tu atteiksies palīdzēt Saviem mīļotajiem, kas gan tad viņiem palīdzēs?

Cildināms, bezgala cildināms Tu esi! Sava patiesīguma dēļ Tu tieci dievināts, un Tevi, patiesi, mēs visi pielūdzam, un izpaudies Tu Savā taisnīgumā, un Tevi, tik tiešām un patiesi, mēs visi apliecinām. Savā žēlsirdībā Tu tieci patiesi mīlēts. Nav cita Dieva bez Tevis, Palīga briesmās, Paša par Sevi Pastāvošā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Par aizgājušajiem (#2353)

Viņš ir Dievs, cildens Viņš ir, mīloši žēlīgais un dāsnais Kungs!

Lai slava Tev, ak mans Dievs, visvarenais Valdniek! Es apliecinu Tavu visspēcību un Tavu varu, Tavu mīlošo laipnību, Tavu žēlastību un Tavu spēku, Tavu vienesmi un Tavas Būtības vienotību, Tavu svētumu un to, ka Tu esi augstāks par visu radīto pasauli un par visu, kas ir tajā.

Ak mans Dievs! Tu redzi, ka esmu atteicies no visa, tikai no Tevis vien nē, ka turos cieši pie Tevis, ka tiecos uz Tava nebeidzamā dāsnuma jūru, uz Tavas labvēlības debesīm, uz Tavas žēlastības sauli.

Kungs! Es apliecinu, ka Tu esi uzticējies Savam kalpam, un tādējādi Tu dod dzīvību pasaulei.

Piesaucot Tavas Atklāsmes spožumu, es Tevi lūdzu, pieņem no viņa to, ko Tevis piešķirtajās dienās viņš ir sasniedzis. Ļauj tad, lai viņu apņem Tavas labestības gaišums un rotā Tava atzinība.

Ak mans Kungs! Es pats un viss, kas radīts, apliecinām Tavu varenību, un es lūdzu Tevi, neatstum no Sevis šo garu, kas ir pacēlies pie Tevis, pie Tava debesu mājokļa un Tavas būtības takām Tavas Paradīzes augstumos.

Visu cilvēku Valdniek! Liec, ak mans Dievs, lai Tavs kalps var būt vienā pulkā ar Taviem svētajiem, ar Taviem vēstnešiem, ar Taviem izredzētajiem debesu laukos, kas nav nedz ar spalvu aprakstāmi, nedz ar mēli izsakāmi.

Ak Kungs! Šis nabaga ceļinieks, tik tiešām, ir traucies uz Tavu bagāto Ķēniņvalsti, šis svešinieks ir steidzies uz savu mājvietu Tavā debesu lokā, šis izslāpušais ir nācis pie Tavas dāsnuma upes. Neliedz viņam, ak Kungs, Tavās žēlsirdības dzīrēs daļiņu no Savas labvēlības. Patiesi, Tu esi Visvarenais, Žēlīgais, Visu Dāsnais.

Ak mans Dievs! Tavs aizbildināmais ir nu pie Tevis atgriezies. Savā žēlsirdībā un vēlībā, kas apņem Tavu valstību kā debesīs, tā uz zemes, neliedz Savas veltes un dāvanas jaunatnākušajam viesim, bet dāvā viņam augļus no Savas žēlastības koka.

Tev ir tas spēks piepildīt Savu gribu. Nav cita Dieva bez Tevis, Visžēlīgā, Visdāsnā, Līdzjūtīgā, Devēja, Piedēvēja, Neaizstājamā, Visu Zinātāja.

Es apliecinu, ak mans Kungs, ka Tu cilvēkiem esi mācījis godāt savus viesus un tas, kas pie Tevis ir pacēlies, ir tiešām Tevi sasniedzis un Tavu tuvību iemantojis. Tad esi pret viņu žēlsirdīgs un vēlīgs. Pie Tavas godības, es esmu drošs, ka pieņemsi viņu tāpat, kā esi Saviem kalpiem mācījis viņu pieņemt, kā arī neatstumsi to, kas ir turējies pie Tavas dāsnuma saites un pacēlies līdz Tavas Gaismas Avota pilnībai.

Nav neviena cita Dieva bez Tevis, Viena Vienīgā, Varenā, Zinošā, Dāsnā!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Par aizgājušajiem (#2352)

Ak mans Dievs! Ak Tu grēku Piedevējs! Dāvanu Devējs! Bēdu Kliedētājs! Tik tiešām, es Tevi lūdzu, piedod grēkus tiem, kas ir atstājuši savu miesas tērpu un pacēlušies gara pasaulē. Ak mans Kungs! Šķīsti viņus no pārkāpumiem, kliedē viņu bēdas un vērs viņu tumsu gaismā. Ļauj viņiem ienākt laimes dārzā, mazgā tos vistīrākajos ūdeņos un liec, lai visaugstākajā kalnā viņi skata Tavu mirdzumu.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :