Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Palīdzība
Palīdzība (#2411)

Mans Dievs, mans Pielūgtais, mans Ķēniņš, mana karstākā Vēlēšanās! Kāda gan mēle var izteikt manu pateicību Tev? Es biju vienaldzīgs, Tu mani modināji. Es biju novērsies no Tevis, Tu visžēlīgi ļāvi man atgriezties pie Tevis. Es biju kā miris, Tu mani atdzīvināji ar dzīvības ūdeni. Es biju kā novītis zieds, Tu mani atveldzēji ar Savu vārdu dievišķo straumi, kas plūda no Visžēlīgās Spalvas.

Ak Dievišķais Likteni! Visa radība ceļas no Tava dāsnuma. Neliedz tai Savas devības ūdeņus un neatstum to no Savas žēlsirdības okeāna. Es izlūdzos Tavu svētību un palīdzību visur un vienmēr un meklēju Tavas žēlastības debesīs Tavu mūžseno labvēlību. Tu patiešām esi dāsnais Kungs un mūžības valstības Valdnieks.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Palīdzība (#2412)

Ak mans Dievs! Piesaucot Tavu cildeno Vārdu, es lūdzu Tevi palīdzēt man darīt to, kas liks Tavu kalpu dzīvei labklājībā zelt un Tavām pilsētām krāšņi plaukt. Tev patiešām ir vara pār visām lietām!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Palīdzība (#2416)

Ak Tu, Kā vaigs ir manas pielūgsmes tēls, Kā skaistums ir mans patvērums, Kā miteklis ir mans mērķis, Kā uzslava ir mana cerība, Kā liktenis ir mans līdzgaitnieks, Kā mīlestība ir manas esamības cēlonis, Kā pieminēšana ir mans mierinājums, Kā tuvums ir mans ilgojums, Kā klātbūtne ir mana dziļākā vēlēšanās un mana augstākā tiecība, es Tevi lūdzu, neliedz man to, ko Tu esi lēmis Saviem izraudzītajiem kalpiem. Tad dod jel man visu labo šai pasaulē un tajā, kas nāks.

Patiesi, Tu esi visu cilvēku Ķēniņš. Nav cita Dieva bez Tevis, allaž visu Piedodošā, Visdāsnā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Palīdzība (#2413)

Ak Kungs, mans Dievs! Palīdzi Saviem mīļotajiem būt stipriem Tavā ticībā, staigāt Tavus ceļus un būt nelokāmiem Tavā Mācībā. Visžēlīgi palīdzi viņiem pārvarēt savtību un kaislības un sekot dievišķās vadības gaismai.

Tu esi Spēcīgais, Žēlīgais, Pats par Sevi Pastāvošais, Dāsnais, Līdzjūtīgais, Visvarenais, Vismīlošais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Palīdzība (#2414)

Kungs! Nožēlojami mēs esam, sniedz mums Savu atbalstu, nabagi mēs esam, dod mums daļiņu Savas neizmērojamās bagātības, trūcīgi mēs esam, apmierini mūsu vajadzības, pazemoti mēs esam, cel mūs Savā godībā. Tu baro putnus gaisā un zvērus laukā, un visas būtnes bauda Tavu mīlošo laipnību un rūpes.

Neliedz man, nevarīgajam, Savu brīnumaino žēlsirdību. Savā varenībā lai Tev labpatīkas apņemt šo bezpalīdzīgo dvēseli ar Savu dāsnumu.

Dod mums mūsu dienišķo maizi, vairo to, kas nepieciešams, lai mēs nebūtu atkarīgi ne no viena cita bez Tevis, lai mēs sarunātos tik ar Tevi vien, lai ietu vien Tavu ceļus un slavētu Tavus neizdibināmos brīnumus.

Tu esi Visvarenais, visus Mīlošais, un Tu gādā par visu cilvēci.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Palīdzība (#2415)

Neatņem mums, ak Kungs, to svētku galdu, kas ir Tavā vārdā klāts, un neslāpē to spožo liesmu, kas ir iedegusies no Tavas neizdzēšamās uguns. Neliedz plūst Saviem dzīvības ūdeņiem, kuru melodiskās šalkas vēstī Tavu slavu un atgādina par Tevi, un nelaupi Saviem kalpiem Savu saldo elpu, kas vieš Tavas mīlestības smaržu.

Kungs! Vērs vieglumā rūpes, kuras nomāc tos, kas tiecas pēc svētuma, vērs grūtumu mierinājumā, nievas cildinājumā un bēdas svētlaimes priekā, ak Tu, Kas Savās rokās turi visas cilvēces likteņus.

Tik tiešām, Tu esi Viens un Vienīgs, Visvarenais, Viszinošais, Visgudrais Dievs!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :