Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Mācības sludināšana
Mācības sludināšana (#2408)

Lai slava Tev, ak Dievs, mans Kungs! Es lūdzu Tevi un piesaucu Tavu Vārdu, kura nozīmi neviena dvēsele vēl nav izdibinājusi un kuru pienācīgi apjautis vēl nav neviens. Es lūdzu Tevi pie Tavas Atklāsmes Pirmavota un Tavu zīmju Gaismas, padari manu dvēseli par Savas mīlas un pieminēšanas trauku. Tad iepludini to Savā bezgalīgajā okeānā, lai no tā plūstu Tavas gudrības dzīvinošie ūdeņi un kristālskaidri skanētu Tevis cildināšana un slavināšana.

Mana ķermeņa locekļi apliecina Tavu vienesmi, un mati uz manas galvas teic Tavu valdīšanas spēku un varenību. Es esmu stāvējis pie Tavas žēlsirdības vārtiem, atsakoties un pilnīgi noliedzot pats sevi. Es esmu cerējis uz Tavu žēlastību un cēlis skatu uz Tavu dāvanu apvārsni. Tad lem man, ak mans Dievs, to, kas apliecina Tavu diženumu, un visžēlīgi dod man spēku sludināt Tavu Ticību tā, lai mirušie steigtos ārā no savām kapenēm un trauktos pie Tevis, ar visu būtni ticot Tev un vēršot skatu uz Tavas Mācības ausmas pusi un Tavas Atklāsmes saullēktu.

Tu, patiesi, esi Visvarenais, Visaugstais, Viszinošais, Visgudrais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Mācības sludināšana (#2409)

Lai slava Tev, visas pasaules Dievs un visu tautu Ilgojums! Ak Tu, Kas atklājies Visdiženākajā Vārdā, caur kuru no Tavas lielās gudrības jūras gliemežnīcām skatam pavērušās zināšanu un runas pērles, un Ticības apvāršņi tikuši rotāti ar Tavas parādīšanās saules gaismu.

Piesaucot Tavu Vārdu, caur kuru Tu apliecināji Sevi Savas radības un Savu kalpu acīs, es Tevi lūdzu, dod spēku Saviem ļaudīm, lai Tava Mācība izplatītos Tavās zemēs un lai Tavas vadības un varas karogi tiktu pacelti Tavā valstī Tavu kalpu vidū.

Ak mans Dievs! Tu redzi viņus, turoties pie Tavas žēlastības saites un Tavas labestības mantijas. Dāvā tiem ticību, lai tiektos tie pēc Tevis, un atturi tos no visa cita.

Es Tevi lūdzu, Tu esamības Valdniek un visa redzamā un neredzamā Aizstāvi, iededz visos, kas ceļas kalpot Tavai mācībai kā jūra, kuru saviļņo Tava vēlēšanās, uguni no Savas Svētās Izpausmes Koka, kas atspīd pie Tavas gribas debesīm. Patiesi, Tu esi Varenais, Kuru nekāda pasaules vara, nedz cilvēku spēks nespēj vājināt. Nav cita Dieva bez Tevis, Vienīgā, Aizstāvja, Paša par Sevi Pastāvošā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Mācības sludināšana (#2410)

Ak Dievs, Tu esi visu Savu Izpausmju Cēlonis, visu Pirmsākumu Pirmsākums, visu Atklāsmju Pirmavots, visas Gaismas Sākums! Es apliecinu, ka Tavs Vārds ir rota pie izpratnes debesīm, ka caur To ir uzvirmojusi Mācības vārdu jūra un Tava likteņa veltes ir dāvātas visu ticību ticīgajiem.

Es lūdzu Tevi, dari mani bagātu, lai varu iztikt bez visa un lai tikai Tu vien esi man vajadzīgs. No Sava dāsnuma debesīm lej pār mani Savas pilnības lietu, kas liks man plaukt un zelt jebkurā no Tavām pasaulēm. Tad palīdzi man Savā stiprinošajā žēlsirdībā Tavu kalpu vidū Tavai Mācībai kalpot tā, lai manī atklājas tas, kā dēļ mani atcerēsies, kamēr vien pastāvēs Tava Ķēniņvalsts un kamēr vien ilgs Tava valdīšana.

Šeit ir Tavs kalps, ak mans Kungs, kas ar visu savu būtni tiecas uz Tavas pilnības apvārsni, uz Tavas žēlsirdības jūru, uz Tavu dāvanu debesīm. Tad izturies pret mani tā, kā liek Tev Tavs diženums, Tavs cildenums, Tavs dāsnums un Tava labestība.

Tu, patiesi, esi varenais un spēcīgais Dievs, Kas spēj atbildēt uz Savu lūdzēju lūgšanām. Nav neviena cita Dieva bez Tevis, Viszinošā, Visgudrā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Mācības sludināšana (#2407)

Ak Kungs! Atver plaši durvis, dāvā iespējas, sagatavo ceļu, novērs briesmas, lai mēs spētu sasniegt tos, kuru sirdis Tu esi sagatavojis Savai Mācībai, un lai viņi spētu sasniegt mūs.

Patiesi, Tu esi Visžēlīgais, Visdāsnais, Visspēcīgais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :