Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Lestarpinātās dienas
Lestarpinātās dienas (#2447)

*Iestarpinātās dienas (Ayyám-i-Há) ir no 26. februāra līdz 1.martam ieskaitot, un tām vajadzētu būt dienām, kad gatavojas gavēnim, tām jābūt viesmīlības, labdarības un dāvanu došanas dienām.

Mans Dievs, Mana Guns un mana Gaisma! Tās dienas, kuras Savā Grāmatā Tu esi nosaucis par Ha dienām ir sākušās, ak Tu, Vārdu Ķēniņ, un tuvojās gavēnis, kuru ieturēt Tu ar Savas Spalvas rakstu esi noteicis visiem, kas pieder pie Tavas radības Ķēniņvalsts. Piesaucot šīs dienas un visus tos, kas šajās dienās ir turējušies pie Taviem baušļiem kā pie drošības saites, kas ir ievērojuši Tavus priekšrakstus, es Tevi lūdzu, ak mans Kungs, lai ikvienai dvēselei tiek ierādīta vieta Tavā Galmā, Tava vaiga gaismas spožumam atsedzoties.

Šeit, ak mans Kungs, ir Tavi kalpi, kurus nekādas ļaunas tieksmes nav traucējušas ievērot to, ko Tu mums Savā Grāmatā lejup esi sūtījis. Viņi ir liekušies Tavas Mācības priekšā un ir pieņēmuši Tavu Grāmatu ar apņēmību, kas nāk no Tevis, un viņi ir ievērojuši Tavus priekšrakstus un ir izlēmuši sekot tam, ko Tu viņiem esi piedāvājis. Tu redzi, ak mans Kungs, ka viņi ir atzinuši un apliecinājuši visu to, ko Tu viņiem Savos Rakstos esi atklājis. Dod viņiem dzert, ak mans Kungs, Savas mūžības dzīvinošos ūdeņus no Savām žēlīgajām rokām. Tad piešķir viņiem to atlīdzību, kas tiek lemta visiem, kuri gremdējušies Tavas tuvības okeānā un iemantojuši skurbinošo prieku satikt Tevi.

Es lūdzu tevi, ak Tu, Ķēniņu Ķēniņ, samīto Žēlotāj, dāvā viņiem to labo, kas ir šajā pasaulē un tajā pasaulē, kas nāks. Un dod viņiem to, ko nav atsedzis neviens no Tevis radītajiem, un pieskaiti viņus pie tiem, kas ir pulcējušies ap Tevi un kas ir Tava troņa tuvumā ikvienā no Tavām pasaulēm.

Patiesi, Tu esi Visvarenais un Viszinošais.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :