Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Laulības
Laulības (#2452)

*Laulību solījums, teikums, kas bahājiešu liecinieku klātbūtnē ir jāpasaka atsevišķi līgavai un līgavainim, kā tas ir noteikts Vissvētākajā Grāmatā (Kitáb-i-Aqdas), ir:

*"Patiesi, mēs visi dzīvosim pēc Dieva gribas."
Viņš ir Augstsirdīgais, Visdāsnais!

Lai slavēts ir Dievs, Sendienu Ķēniņš, Mūžam Paliekošais, Nemainīgais, Mūžīgais! Viņš, Kas Pats caur Savu esamību ir apstiprinājis, ka tiešām Viņš ir viens un vienīgs, brīvs, augstu stāvošs. Mēs apstiprinām, ka, patiesi, nav cita Dieva bez Viņa. Mēs atzīstam Viņa vienesmi. Mūžam Viņš mīt nesasniedzamos augstumos, Sava cildenuma virsotnēs, kur pieminēts tiek tikai Viņš Pats un Viņa īpašības.

Un, kad Viņam labpatika izrādīt pret cilvēkiem žēlastību un labvēlību, un savest pasauli kārtībā, Viņš deva likumus un priekšrakstus; starp tiem Viņš iedibināja likumu par laulībām, padarīja tās par stipro pili labklājībai un atpestīšanai, un uzlika mums par pienākumu to, kas no Viņa Svētajām debesī mums tika pausts Viņa Svētajā Grāmatā. Viņš saka – lai Viņam augsta slava: "Stājieties laulībā, ak ļaudis, lai no jums nāk tas, kas pieminēs Mani Manu kalpu vidū. Šis ir viens no baušļiem, ko es jums dodu. Klausiet tam, lai jums klātos labi."

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Laulības (#2453)

*"Bet bahājiešiem saderināšanās ir abu pušu pilnīga saprašanās un vienošanās. Viņiem tomēr ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāiepazīst vienam otra raksturs, un viņu starpā noslēgtajām stingrajām derībām ir jākļūst par mūžīgu saiti, un viņu nolūkam ir jāietver mūžīga radniecība, draudzība, vienotība un dzīve."

Viņš ir Dievs! Ak Visaugstais Kungs! Savā visvarenajā gudrībā Tu liec, lai cilvēki stājas laulībā, lai šajā pārejošajā pasaulē paaudze var sekot paaudzei un lai mūžam, cik vien ilgi pasaulei lemts pastāvēt, viņi, kalpojot Tev, pielūdzot un suminot Tevi un Tavu slavu teicot, rosās pie Tavas vienesmes sliekšņa. "Es esmu radījis garus un cilvēkus, lai tie pielūdz Mani." Tāpēc Savas žēlsirdības debesīs vieno šos divus putnus no Savas mīlestības ligzdiņas, lai viņi kļūst nemitīgas svētības cienīgi, lai šīm divām mīlestības jūrām saplūstot, sabangotos maiguma vilnis un dzīvības krastā iznestu tīrus, un skaistus pēcnācējus. "Viņš ir atbrīvojis šīs divas jūras, lai tās satiktu viena otru. Starp tām ir robeža, kuru tiem nebūs pārkāpt. Kuru no jūsu Kunga veltēm tad jūs noraidīsiet? No ikkatras Viņš augšup uznes lielākas vai mazākas pērles." Ak Tu, Žēlīgais Kungs! Ļauj šai laulībai nest korāļus un pērles.

Patiesi, Tu esi Visstiprais, Visdiženais, mūžam Piedodošais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Laulības (#2454)

Lai Tev slava, ak mans Dievs! Patiesi, Tavs kalps un Tava kalpone ir nākuši kopā Tavas žēlsirdības pavēnī, un caur Tavu augstsirdību un labvēlību viņi ir apvienoti, ak Kungs! Palīdzi viņiem šai Tavā pasaulē un Tavā Ķēniņvalstī, un piešķir tiem Savā dāsnumā un žēlsirdībā visu labo. Ak Kungs! Atbalsti viņus un pieņem viņus Savā kalpībā, un palīdzi viņiem Tev kalpot! Liec, lai kļūst viņi par Tava Vārda zīmēm Tavā pasaulē un nodrošini viņus ar Savām dāvanām, kuras ir nebeidzamas šajā pasaulē un tajā, kas nāks. Ak Kungs! Viņi lūdzas, tiecoties uz Tavas žēlsirdības Ķēniņvalsti, un viņi piesauc Tavu valstību, kur valdi Tu viens. Patiesi, viņi stājas laulībā, paklausot tikai Tavai gribai. Ļauj, lai viņi kļūst par saskaņas un vienotības zīmēm, līdz laika beigām.

Patiesi, Tu esi Visvarenais, visur Esošais, Visspēcīgais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :