Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Jaungada diena
Jaungada diena (#2451)

*Naw-Rúz – 21. marts – ir bahājiešu gada pirmā diena.

Slava Tev, ak mans Dievs, ka esi noteicis Naw-Rúz par svētku dienu tiem, kas mīlestībā uz Tevi ir ievērojuši gavēni un atturējušies no visa, kas nav pieņemams Tev. Liec, ak mans Kungs, lai Tavas mīlestības uguns un Tevis noteiktajā gavēnī uzkrātais siltums iededz viņos Tavas Mācības liesmu, un liek viņiem pieminēt un cildināt Tevi.

Tā kā Tu, ak mans Kungs, esi rotājis viņus ar Tevis noteikto gavēni, tad grezno tos visžēlīgi ar Savu atzinību, jo cilvēku darbus nosaka Tava labā griba un Tavs novēlējums. Ja Tu Sava gavēņa pārkāpēju uzskatītu par cilvēku, kas to ir ievērojis, tad viņš tiktu pieskaitīts pie tiem, kas to kopš mūžības ir ievērojuši. Un ja Tev labpatiktos noteikt, ka tas, kas gavēni ir ievērojis, ir to pārkāpis, tad šis cilvēks tiktu pieskaitīts pie tādiem, kas Tavas Atklāsmes tērpu ir ar putekļiem notraipījis un tādēļ ir tālu atrauts no Tava dzīvības Avota ūdeņiem. Tu esi Tas, caur Kuru ir tikusi pacelta emblēma, uz kuras rakstīts: "Slavējams esi Tu par Saviem darbiem", caur Kuru ir ticis attīts karogs ar vārdiem: "Lai paklausīti tiek Tavi novēlējumi!" Dari šo Savu stāvokli, ak mans Dievs, zināmu Saviem kalpiem, lai viņos ataust apziņa, ka visu lietu skaistums ir atkarīgs no Tava vēlējuma un Tava vārda, ka labais ikvienā solī vai darbā ir Tavas labās gribas un Tavas atļaujas nosacīts, lai viņi redz, ka viņu darbu vadības groži ir Tavās rokās. Dari to viņiem zināmu, lai it nekas viņus nešķir no Tavas Dailes šajās dienās, kad Kristus sauc: "Visa valstība ir Tava, ak Tu, Gara Tēvs (Jēzus)." un Tavs Draugs (Muhameds) sauc: "Lai slava Tev, Tu Visu Mīļotais, jo Tu esi atsedzis Savu Daili un piešķīris Saviem izredzētajiem to, kas ļaus viņiem sasniegt Tava Vislielā Vārda Atklāsmes vietu, to, kas licis visiem ļaudīm vaimanāt, tik tiem vien nē, kas ir atraisījušies no visa, izņemot Tevi, un virzījuši savus soļus uz Viņu, Kas ir Tevis Paša Atsedzējs un Tavu tikumu Paudējs."

Tas, Kas ir Tavs Zars, un visi, kas ir ar Tevi šodien, ir pārtraukuši gavēni, kuru tie bija ievērojuši Tavā galmā, vēloties iepriecināt Tevi. Piešķir Viņam un viņiem visiem, kas ir iemantojuši Tavu tuvumu, šajās dienās visu to labo, ko esi lēmis tiem Savā Grāmatā. Tad dāvā viņiem to, kas nesīs tiem labu gan šajā dzīvē, gan tajā, kas nāks.

Patiesi, Tu esi Viszinošais, Visgudrais.
-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :