Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Grūtības un pārbaudījumi
Grūtības un pārbaudījumi (#2396)

Kliedē manas bēdas Savā augstsirdībā un dāsnumā, ak Dievs, mans Dievs, un Savas varenības spēkā remdē manas ciešanas. Tu redzi mani, ak mans Kungs, ar skatu celtu uz Tevi, no visām pusēm bēdu ielenktu. Ak visas esamības Valdniek, Kā pavēnī tveras viss redzamais un neredzamais, piesaucot Tavu Vārdu, caur Kuru Tu esi pakļāvis cilvēku sirdis un dvēseles, un Tavas žēlastības jūras viļņus, un Tava dāsnuma Saules mirdzumu, ierindo mani to pulkā, kurus neviens nav spējis novērst no Tevis. Ak visu vārdu Valdniek un debesu Radītāj!

Ak mans Kungs! Tu redzi, kas mani ir piemeklējis Tavās dienās. Piesaucot Viņu, Kas ir Tavu Vārdu Rītausma un Tavu tikumu Saullēkts, es Tevi lūdzu, palīdzi man celties un kalpot Tev, un teikt Tavu slavu. Patiesi, Tu esi Visvarenais, Visspēcīgais, un Tu uzklausi visu cilvēku lūgšanas.

Un vēl es lūdzu Tevi, ar Sava vaiga gaismu svētī manus darbus, izpērc manus grēkus, apmierini manas vajadzības. Tavu spēku un diženumu apliecina visas mēles, un Tavu valdīšanu ir atzinusi ikviena saprotoša sirds. Nav cita Dieva bez Tevis, Kas visu dzird un ir gatavs visus uzklausīt.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Grūtības un pārbaudījumi (#2397)

Esi slavēts un cildināts, ak mans Kungs! Pie to nopūtām un izlietajām asarām, kas Tevi mīl un ilgojas Tevi skatīt, es Tevi lūdzu, neliedz man Tavā Dienā Savu maigo žēlastību un ļauj man klausīties Tavas dūjas dziesmā, kas Tava vaiga starojumā slavē Tavu vienesmi. Es esmu bēdu mākts, ak Dievs. Tu redzi mani turamies jo cieši pie Tava Vārda, ak Tu, Kam pieder viss. Man ir lemts iet bojā, Tu redzi mani tveramies pie Tava Vārda, Mūžam Pastāvošā. Tāpēc piesaucot Tevi, Visaugsto, Viscildeno, es lūdzu Tevi, neatstāj mani vienu manu ļauno dziņu varā. Turi manu roku Savā spēcīgajā rokā un atpestī mani no manu dīko iedomu un iegribu valgiem, un attīri mani no visa, kas Tev nav pieņemams.

Tad liec man ar visu sirdi pievērsties Tev, pilnībā paļauties uz Tevi, meklēt patvērumu pie Tevis, tverties Tavā tuvumā. Patiesi, Tu esi Tas, Kas Savā varenībā dara visu, ko vien vēlas, un Savas gribas spēkā pavēl visiem, kam vien vēlas. Neviens nespēj pretoties Taviem likumiem, neviens nevar novērst, ko esi lēmis.

Patiesi, Tu esi Visvarenais, Visgodātais, Visdāsnais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Grūtības un pārbaudījumi (#2398)

Ak Tu, Kura pārbaudījumi nes dziedināšanu Tev tuvajiem, Kura zobenu ilgojas tie, kas Tevi mīl, Kura bultas ir dārgas visiem, kas Tevis ilgojas, Kura likums ir vienīgā cerība tiem, kas ir atzinuši Tavu patiesību. Pieminot Tavu dievišķo laipnību un Tava vaiga gaismu, es Tevi lūdzu, no Saviem augstumiem palīdzi mums tiekties pēc Tevis. Dari drošus mūsu soļus, ak mans Dievs, kalpojot Tavai Mācībai, apgaismo mūsu sirdis ar Tevis zināšanas spožumu un iekvēlini mūsu dvēseles ar Savu vārdu gaišo uguni un Tava dāsnuma Saules mirdzumu, un ierindo mūs to pulkā, kurus neviens nav spējis novērst no Tevis, ak visu Vārdu Valdniek un debesu Radītāj!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Grūtības un pārbaudījumi (#2399)

Esi slavēts, ak mans Dievs! Ja tiem, kas Tevi no sirds mīl, nebūtu likstu, Tavu ceļu ejot, kā gan Tu viņus pazītu? Un ja nebūtu pārbaudījumu, kurus tie izcieš mīlestībā pret Tevi, kā gan to augstais stāvoklis, kuri ilgojas pēc Tevis, tiktu atklāts? Tava varenība lai ir tam par pierādījumu. Vienīgais pavadonis tiem, kas Tevi pielūdz, ir asaras, un mierinājums tiem, kas Tevi meklē, ir vaidi, ko tie izdveš, un pārtika tiem, kas steidzas Tevi sastapt, ir to salauzto siržu lauskas.

Cik salda šķiet man rūgtā nāve, sastapta, Tavu ceļu ejot, un cik dārgas Tavu ienaidnieku bultas, saņemtas, suminot Tavu Vārdu!

Ļauj man baudīt papilnam, ak mans Dievs, visu, ko esi man vēlējis, un Savā mīlestībā sūti man visu, ko esi nolēmis. Esi godāts! Es vēlos vienīgi to, ko Tu vēlies, un mīlu vienīgi to, ko Tu mīli. Vienmēr no visas sirds esmu ticējis Tev un paļāvies uz Tevi.

Es Tevi lūdzu, ak mans Dievs, sūti šai Atklāsmei palīgus, kas būs Tava Vārda valdīšanas cienīgi, lai tie pieminētu mani Tavas radības vidū un paceltu Tavas uzvaras karogu Tavā zemē.

Tev ir tā vara piepildīt visu, ko vēlies. Nav cita Dieva bez Tevis, Palīga briesmās, Paša par Sevi Pastāvošā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Grūtības un pārbaudījumi (#2400)

Esi slavēts, ak Dievs, mans Kungs! Katrs vērīgais atzīst Tavu varu un valdīšanu, un katra redzīga acs saskata Tavu diženumu un Tavas varas neuzveicamo spēku. Nekāds pretvējš nespēj kavēt tos, kas bauda Tavu tuvumu, celt skatu uz Tavas godības Apvārsni, un nekādas pārbaudījumu vētras nevar novērst no ceļa un apturēt tos, kas, uzticoties Tavai gribai, dodas uz Tavu Galmu.

Manuprāt, Tavas mīlestības liesma deg viņu sirdīs, un Tava maiguma gaisma kvēlo viņu dvēselēs. Nekādas likstas nespēj likt tiem nodot Tavu Mācību, un nekādas likteņa kaprīzes nevar piespiest tos novirzīties no Tev tīkama ceļa.

Pieminot viņus un viņu siržu nopūtas tālumā no Tevis, es Tevi lūdzu, sargā viņus no Tavu ienaidnieku uzbrukumiem un dāvā viņu dvēselēm to, ko esi lēmis Saviem mīļotajiem, lai viņus nepārņemtu bailes un nenomāktu bēdas.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Grūtības un pārbaudījumi (#2401)

Vai ir vēl kāds cits, kas spēj grūtības novērst, kā Dievs? Saki: Lai slavēts ir Dievs! Viņš ir Dievs! Visi ir Viņa kalpi, un visi dzīvo pēc Viņa likumiem.

-Báb
-----------------------
Grūtības un pārbaudījumi (#2402)

Saki: Pār visām lietām Dievs ir piepildījums, un nav apmierinājuma bez Dieva nedz debesīs, nedz arī virs zemes. Patiesi, Viņš ir Zinātājs, Uzturētājs, Visvarenais.

-Báb
-----------------------
Grūtības un pārbaudījumi (#2403)
Viņš ir Līdzjūtīgais, Viņš ir Augstsirdīgais.

Ak Dievs, mans Dievs! Tu redzi mani. Tu zini mani. Tu esi mana Osta un Patvērums. Neviena es neesmu meklējis un neviena es nemeklēšu, tik vien Tevi. Nevienu ceļu es neesmu gājis, nedz iešu, izņemot Tavas mīlestības ceļu. Tumšā izmisuma naktī, cerību un gaidu pilnas, manas acis vēršas uz Tavas neizmērojamās labestības rītiem, un rītausmas stundā mana pagurusī dvēsele atceras Tavu Daili un pilnību un top atkal spēcināta un stipra. Ikviens, kam palīdz Tava gaišā žēlastība, un kaut viņš būtu tikai kā lāsīte, kļūs kā neaptverama jūra, un vissīkākais puteklītis, kuru apmirdz Tavas mīlas un vēlības starojums, atspīdēs kā mirdzoša zvaigzne.

Ņem Savā aizsardzībā, ak Tu Šķīstības Gars, ak Tu visdāsnais Gādnieks, šo valdzināto, šo Tavas kvēles skarto kalpu. Palīdzi viņam šai esamības pasaulē palikt stingram un pastāvīgam mīlā uz Tevi un ļauj, lai šis putns ar aizlauztiem spārniem gūst mītni un patvērumu Tavā dievišķajā Ligzdā, kas vīta Debesu Kokā.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Grūtības un pārbaudījumi (#2404)

Ak Dievs, mans Kungs, un mana Osta ciešanu vētrā. Mans Vairogs un mans Aizsegs bēdās, mans Patvērums grūtā stundā un mans Ceļabiedrs manā vientulībā, mans Mierinājums manās bailēs, mans mīlošs Draugs manā atstātībā, mans Sāpju Remdētājs raizēs un manu grēku Piedevējs!

Es griežos pie Tevis, es kvēli lūdzu Tevi ar visu sirds, prāta un daiļrunības spēku, sargi mani no visa, kas neatbilst Tavai gribai Tavas dievišķās vienesmes laikmetā, un attīri mani no visiem sārņiem un traipiem, kas liedz man, tīram un neaptraipītam, meklēt Tavas Svētības Koka ēnu.

Apžēlojies, ak Kungs, pār vārgajiem, dziedini slimos un remdē dedzinošās slāpes.

Priecē sirdis, kas sevī slēpj Tavas mīlas dzirksti, un liec tām iekvēloties Tava debesu gara un mīlestības liesmās. Sedz ar svētumu Savas dievišķās vienības tempļus un uz manas galvas liec Savas vēlības kroni. Savas pilnības Saulei liec atstaroties manā sejā, esi žēlīgs un ļauj man kalpot pie Tava Svētā Sliekšņa. Liec manai sirdij pāri plūst aiz mīlestības uz Tavu radību un ļauj man kļūt par Tavas žēlastības zīmi, par Tavas svētības ķīlu, par saskaņas viesēju Tavu mīļoto pulkā, kas ir uzticīgs Tev un piemin Tevi, aizmirstot savu patību un allaž paturot prātā, kas pienākas Tev.

Ak Dievs, mans Dievs! Neliedz man Savas piedošanas un svētības maigās vēsmas un neslēp no manis Savas palīdzības un vēlības avota dzīles.

Zem Taviem sargājošiem spārniem ļauj man gulties, un uzlūko mani ar Savu visu aizstāvošo aci. Raisi man mēli, lai Tavas tautas vidū tā teic Tavu vārdu, lai mana balss atskan ļaužu pulkiem, un lai no manām lūpām Tava slava plūst kā straume.

Tu, patiesi, esi Žēlīgais, Godātais, Varenais, Visspēcīgais!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Grūtības un pārbaudījumi (#2405)

Ak mans Kungs, mans Mīļotais, mans Ilgojums! Manā vientulībā pieņem mani, trimdā pavadi mani, kliedē manas bēdas, Tavai Dailei liec man būt uzticīgam, atbrīvo mani no visa, tikai no Sevis vien nē, ar Sava svētuma dvašu saisti mani. Savā Ķēniņvalstī ļauj man būt kopā ar tiem, kas ir atraisījušies no visa, tikai no Tevis vien nē, kas ilgojas kalpot pie Tava svētā Sliekšņa un kas ceļas, lai kalpotu Tavai Mācībai. Ļauj, lai esmu viena no Tavām kalponēm, ar kuru Tu esi mierā.

Patiesi, Tu esi Žēlīgais, Augstsirdīgais!
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :