Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Gavēnis
Gavēnis (#2448)

*Vissvētākajā Grāmatā (Kitáb-i-Aqdas) ir teikts: “Mēs esam likuši Tev lūgt un gavēt no pilngadības sākuma (no 15 gadiem). To ir noteicis Dievs, Tavs Kungs un Tavu sentēvu Kungs. Ceļiniekam, sirdzējam, grūtniecei vai sievietei, kas baro bērniņu, gavēnis nav saistošs. No saullēkta līdz saulrietam atturies no ēdiena un dzēriena, un raugi, lai iekāre nelaupa Tev to žēlastību, kas ir apsolīta Grāmatā.”

*Gavēnis ilgst no 2. marta līdz 20. martam ieskaitot.

Pie Tavas varenības zīmēm un Tavas žēlastības Atklāsmes cilvēkiem es lūdzu Tevi, ak mans Dievs, neatstum mani no Sava tuvuma pilsētas vārtiem un nepievil manas cerības, kuras es esmu licis uz Tavas žēlastības Izpausmēm starp Tevis radītajiem. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, pie Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šai pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Tavas maigās balss un pie Tava Visaugstā Vārda es lūdzu Tevi, ak mans Dievs, tuvini mani Savam durvju Slieksnim un neļauj man attālināties no Tavas žēlastības pavēņa, un no Tava dāsnuma debesīm. Tu redzi mani, ak Dievs, turamies pie Tava Vārda, pie Vissvētā, Visstarojošā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Tavas gaišās pieres spožuma un pie Tava vaiga gaismas, kas atmirdz no Visaugstā apvāršņa, es lūdzu Tevi, ak mans Dievs, pievelc mani ar Sava tērpa nesto smaržu un ļauj man dzert no Tavu vārdu vīna. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visspožā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie taviem matiem, kas slīd pār Tavu vaigu, kā pār Tavu Vēstuļu lapām slīd Tava augstā Spalva, viesdama slēptu nozīmju saldmi Tavas radības Valstībā, es lūdzu Tevi, ak mans Dievs, cel mani kalpot Tavai Mācībai, lai es nekristu atpakaļ, lai nekavētu mani tie, kas ir Tavas zīmes zaimojuši un no Tava vaiga novērsušies. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Tava Vārda, kuru tu esi iecēlis par Vārdu Ķēniņu, pie Vārda, kas ir aizgrābis visus, kas ir debesīs un uz zemes, es lūdzu Tevi, ak mans Dievs, ļauj man skatīt Tavas Dailes Sauli un neatrauj man Tavu Vārdu vīna saldmi. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Tavas Godības Svētnama visaugstākajās virsotnēs un pie Tavas Atklāsmes Debesu juma visaugstākajos kalnos, es lūdzu Tevi, ak mans Dievs, visžēlīgi palīdzi man piepildīt Tavu labo gribu un nodomu. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Tavas Dailes, kas atmirdz virs mūžības debesu malas, pie Dailes, kuras priekšā pielūgsmē liecas visa Skaistuma Ķēniņvalsts un daudzina to zvanu mēlēm, es lūdzu Tevi, ak mans Dievs, liec lai es atbrīvojos no visa, kas pieder man, un dzīvoju visam tam, kas pieder Tev. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Tava Vārda Atklāsmes, ak Visu Mīļotais, Kura dēļ sirdis tvīkst tiem, kas Tevi mīl, un visu zemes iemītnieku dvēseles traucas augšup, es lūdzu Tevi, ak mans Dievs, palīdzi man pieminēt Tevi Tavas radības lokā un cildināt Tevi Tavas tautas vidū. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Tava dievišķā Lota Koka šalkām un pie Tavu vārdu vēsmām Tavu Vārdu Ķēniņvalstī, es Tevi lūdzu, ak mans Dievs, atturi mani no visa tā, kas Tev pretīgs, un tuvini mani tai vietai, kur atmirdz Tavu Zīmju Gaismas avots. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Vēstules no Tavām lūpām, kas, paužot Tavu gribu, lika okeāniem uzviļņot un vējiem pūst, un augļiem ienākties, un kokiem augt, un visām pagājības pēdām gaist, un visiem aizsegiem sarautiem tikt, un visiem tiem, kas uzticīgi Tevi pielūguši, traukties uz gaismu, kas plūst no bezgalības Kunga vaiga, es Tevi lūdzu, ak mans Kungs, ļauj man uzzināt to, kas paslēpts Tavu zināšanu krātuvēs un glabājas Tavas Gudrības apcirkņos. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Tavas mīlestības uguns, kas padzina miegu no Tavu Izraudzīto un Tavu Mīļoto acīm, un viņiem pieminot un teicot Tevi rītausmas stundā, es lūdzu Tevi, ak mans Dievs, pieskaiti mani pie tiem, kas iemantojuši visu, ko Tu tiem ar Savu Grāmatu esi lejup sūtījis un caur Savu gribu paudis. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Tava vaiga gaismas, kas lika Taviem mīļajiem nevairīties bultu, ko lēmi tiem, un Tev uzticīgajiem stāt uz Tava ceļa pretī Tavu naidnieku zobeniem, es Tevi lūdzu, ak mans Dievs, ar Savu Visaugsto Spalvu piešķir man to, ko Tu esi piešķīris tiem, kam Tu uzticējies un kurus Tu izraudzīji. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

Pie Tava Vārda, caur kuru Tu esi sadzirdējis saucam tos, kas Tevi mīl, un nopūšamies tos, kas tevis ilgojas, un lūdzam tos, kas cer Tev tuvu kļūt, un vaidam tos, kas Tev ir ziedojušies, pie Tava Vārda, caur kuru Tu esi piepildījis to vēlmes, kas bija likuši savas cerības uz Tevi, un devis viņiem to, ko viņi ir ilgojušies, pie Tavas žēlastības un labvēlības un pie Tava Vārda, caur kuru Tava vaiga priekšā uzbangoja piedošanas jūra un Tava dāsnuma lietus lija pār Taviem kalpiem, es Tevi lūdzu, ak mans Dievs, piešķir ikvienam, kas ir Tev pievērsies un Tevis noteikto gavēni ievērojis, to atlīdzību, ko esi lēmis tiem, kas runā tikai tad, kad Tu viņiem to ļauj, un kas, Tavu ceļu ejot, aiz mīlas uz Tevi ir atteikušies no visa, kas viņiem piederējis.

Pie Tevis Paša un pie Tavām zīmēm, un pie nepārprotamiem Taviem apliecinājumiem, un pie Tavas Dailes Saules mirdzošās gaismas, un pie Taviem Zariem, es Tevi lūdzu, ak mans Dievs, piedod parādus tiem, kas ir stingri pie Taviem likumiem turējušies un ievērojuši to, ko Tu viņiem Savā Grāmatā esi licis ievērot. Tu redzi mani, ak mans Dievs, turamies pie Tava Vārda, Vissvētā, Visgaišā, Visvarenā, Visdiženā, Visaugstā, Visslavētā Vārda, un tveramies pie Tava tērpa maliņas, pie kuras ir tvērušies visi šajā pasaulē un tversies tajā, kas nāks.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Gavēnis (#2450)

Lai slava Tev, ak Dievs, mans Kungs. Šīs ir tās dienas, kurās Tu visiem cilvēkiem esi vēlējis ievērot gavēni, lai caur to šķīstītos viņu dvēseles, lai viņi atraisītos no saiknēm ar visu, tik ar Tevi vien nē, un lai viņu sirdīs mājotu tikai tas, kas ir Tava cēlā galma cienīgs, Tavas Vienesmes Atklāsmes Sēdekļa cienīgs. Liec, ak Kungs, lai kļūst par dzīvības ūdeņu upi šis gavēnis un lai tas atnes to tikuma spēku, ar kādu Tu esi to apveltījis. Šķīsti ar to Savu kalpu sirdis, kuras šīs pasaules ļaunumiem nav izdevies novērst no tiekšanās uz Tavu Visgaišo Vārdu, kurus neskartus ir atstājis to troksnis un kņada, kas pulgo Tavas visdižās zīmes, kuras vēstīja, ka nāk Tava Izpausme visā Tevis piešķirtajā varenībā, spēkā, dižumā un godībā. Šie ir Tavi kalpi, kas ir saklausījuši Tavu aicinājumu un traucās pretī Tavai žēlsirdībai, kurus no Tevis nav atturējušas nedz likteņa kaprīzes, nedz arī cilvēku aprobežotība.

Es apliecinu, ak mans Dievs, Tavu vienesmi. Es atzīstu, ka Tu esi viens un pazemībā liecos Tava dižuma atklāsmju priekšā, un ar nolaistu skatu es atzīstu, cik žilbinoši spoža ir Tavas netveramās godības gaisma. Es ticu Tev, kopš Tu man ļāvi Sevi iepazīt, un tam, ko Tu Savā spēkā un varenībā esi atsedzis cilvēku acīm. Pie Viņa es esmu griezies, pilnībā no visa atraisījies un cieši turoties pie Tavas labvēlības un labestības Saites. Es esmu pieņēmis Viņa patiesību un visu to brīnumaino likumu, un priekšrakstu patiesību, kas ir tikuši Viņam vēstīti. Mīlā uz Tevi un paklausībā Tavai pavēlei es esmu gavējis un pārtraucis gavēt ar Tavu slavinājumu uz lūpām un atbilstoši Tavai gribai. Nepieļauj, ak mans Kungs, ka mani pieskaita pie tiem, kas ir gavējuši dienā un naktī Tava vaiga priekšā krituši, bet tomēr Tavu patiesību noraidījuši un Tavām zīmēm nav ticējuši, nolieguši Tavas liecības un Tavus vārdus sagrozījuši.

Atdari, ak mans Kungs, man acis un arī visiem tiem, kas ir Tevi meklējuši, lai mēs varam skatīt Tevi ar Tevis Paša acīm. Šis ir Tavs vēlējums mums, ko Tu Savā Grāmatā esi sūtījis Tam, Kuru Tu pēc Savas gribas esi izraudzījis un Savai labestībai iecerējis, un pacēlis pāri Savai radībai, Kuram Tev ir labpaticies piešķirt Savu varenību un Kuram Tu esi izrādījis īpašu labvēlību, uzticot Viņam Savu vēsti Savai tautai.

Tāpēc esi slavēts, ak mans Dievs, jo Tu esi mums žēlīgi ļāvis pazīt Viņu un pieņemt Viņa sūtību, un piešķīris mums to godu iemantot Viņa tuvumu, ko Tu biji solījis Savā Grāmatā un Savās Vēstulēs.

Tu redzi mani, ak mans Dievs, uz Tevi ceļam skatu, cieši turamies pie Tava žēlīgā likteņa un dāsnuma, un Tavas maigās žēlastības un dāsnās labvēlības maliņas. Nesagrauj, es Tevi lūdzu, manas cerības iemantot visu, ko Tu Saviem kalpiem esi iecerējis, kas ir devušies uz Tavu galmu un Tavas tuvības Svētnīcu, un mīlestībā uz Tevi ir ievērojuši gavēni. Es atzīstos, ka viss, ko daru, nav Tavas valdīšanas un Tava cildenuma cienīgs. Un tomēr, pie Tava Vārda, caur kuru Tu Sevi esi atklājis Savu visaugstāko titulu godībā visai Savai radībai šai Atklāsmē, Kurā caur Savu cildeno Vārdu Tu esi Savu Daili paudis, es Tevi lūdzu, ļauj mums dzert no Tavas žēlsirdības vīna un Tava dāsnuma dzēriena, kas ir plūdis no Tavas gribas, lai varu es savu skatu vērst uz Tevi un tādējādi atraisīties no visa, tik no Tevis vien nē, lai pasaule un visa radība var parādīties manu acu priekšā kā gaistoša diena, kuru Tev nav labpaticies radīt. Un vēl es lūdzu Tevi, ak mans Dievs, liec no Savas gribas un Savas žēlastības debesīm līt lietum, kas attīrīs mūs no mūsu pārkāpumu saceltās kņadas, ak Tu, Žēlsirdības Dievs! Patiesi, Tu esi Visvarenais, Visgodātais, Visdāsnais.

Neatstum, ak mans Kungs, to, kas ir pievērsies Tev, neļauj tam, kas ir Tev tuvojies, tikt izraidītam no Tava galma. Nesagrauj cerības lūdzējam, kas ilgās ir pacēlis rokas, lai izlūgtos Tavu žēlastību un labvēlību, un neliedz Saviem patiesajiem kalpiem Savas maigās žēlsirdības un mīlošās laipnības brīnumus. Piedodošs un dāsns esi Tu, ak mans Kungs! Tev ir tas spēks piepildīt Savu gribu. Tava spēka izpausmju priekšā visi ir bezspēcīgi. Tavas pilnības priekšā visi ir kā nomaldījušies. Tavas augstās valdīšanas izpausmju priekšā visi ir niecīgi. Tavas varas zīmju priekšā visi ir nabadzīgi. Kur gan vēl bez Tevis ir mans patvērums, kur man bēgt, un kur ir tā osta, uz kuru man traukties? Nē, Tavas varenības spēks ir mans apliecinājums. Bez Tevis man nav cita aizstāvja, cita patvēruma. Ļauj man, ak mans Kungs, just Tevis pieminēšanas un slavināšanas dievišķo saldmi! Es liecinu pie Tavas varenības. Ikviens, kas tās saldumu jutis, nokratīs jebkādu saikni ar pasauli un visu, kas ir tajā, un cels viņš savu skatu uz Tevi vien, un pieminēs viņš Tevi vien.

Tad saviļņo manu dvēseli, ak mans Dievs, ar Tevis pieminēšanas brīnumu, lai varu es teikt Tava Vārda slavu. Nepieskaiti mani pie tiem, kas lasa Tavus vārdus, bet neatrod tajos Tavas slēptās veltes, kuras iekvēlina Tavas radības dvēseli un Tavu kalpu sirdis. Ak mans Dievs, ļauj, lai es kļūstu par vienu no tiem, kurus saviļņo Tava aromāta saldme, ko atnesušas Tavu dienu vēsmas, kuri par Tevi ir atdevuši savas dzīvības un steigušies uz savu miršanas vietu ilgās skatīt Tavu Daili un iemantot Tavu tuvumu. Un ja ceļā tiem kāds teiktu: "Kurp ejat?" tie atbildētu: "Pie Dieva, Kam pieder viss, pie Palīga briesmās, pie Neatkarīgā, Paša par Sevi pastāvošā."

Tie pārkāpumi, ko nodarījuši tie, kas no Tevis ir novērsušies un augstprātīgi izturējušies pret Tevi, nav spējuši kavēt viņus Tevi mīlēt un celt skatus uz Tevi, un iet pretī Tavai žēlastībai. Viņi ir tie, kurus svētī debesu pulki, kurus cildina Mūžības Pilsētu iemītnieki, un aiz viņiem tie, uz kuru pierēm ar augsto Spalvu stāv rakstīts: "Šie ir Bahá ļaudis. Caur viņiem atmirdz vadības gaisma." Tas pēc Tava novēlējuma un pēc Tavas gribas ir pavēlēts Vēstulē, kas atklāj Tavu neatsaucamo lēmumu.

Tāpēc pasludini, ak mans Dievs, viņu cildenumu un to cilvēku cildenumu, kas viņu dzīves laikā vai pēc viņu nāves ir bijuši viņiem tuvi. Piešķir viņiem to, ko Tu esi lēmis taisnajiem Savas radības vidū. Tev ir tas spēks piepildīt Savu gribu. Nav cita Dieva bez Tevis, Visspēcīgā, Palīga Briesmās, Visvarenā, Visdāsnā.

Nepieļauj, lai šis būtu mūsu pēdējais gavēnis, ak mans Kungs, un nelauz Derību, ko Tu esi noslēdzis ar mums. Pieņem jel visu to, ko mēs esam darījuši mīlestībā uz Tevi un Tavam priekam, un visu to, ko esam atstājuši nedarītu, tāpēc ka bijām savu ļauno un samaitāto iekāru jūgā. Ļauj mums stingri turēties pie Tavas mīlestības un Tavas labās gribas, un pasargi mūs no tā ļaunuma, ko perina tie, kas ir nolieguši Tevi un noraidījuši Tavas visskaidrākās zīmes. Patiesi, Tu esi šīs un nākamās pasaules Kungs. Nav cita Dieva bez Tevis, Visaugstā, Viscēlā.

Daudzini, ak Dievs mans Kungs, to, kas ir Sākuma Punkts, Dievišķā Mistērija, Neredzamā Būtība, Dievišķās Gaismas Avots un Tavas Augstības Izpausme, caur Kuru visa zināšana par pagātni un visa zināšana par nākamību kļuva skaidra, caur Kuru tika atsegtas Tavas slēptās gudrības pērles un atklāts Tava dārgā Vārda noslēpums, Kuru Tu esi iecēlis par Tā Vēstnesi, caur Kura vārdu savienoti ir kļuvuši vārda BŪT burti, caur Kuru Tavs diženums un Tava valdīšana, un Tava varenība tika darīti zināmi, caur Kuru mums tika sūtīti Tavi Vārdi un skaidri izklāstīti Tavi likumi, un Tavas zīmes izplatītas pasaulē, un Tavs Vārds atzīts, caur Kuru Tevis izraudzīto sirdis tika atsegtas un kopā sapulcējās visi, kas bija debesīs un uz zemes, To, Kuru Savā Vārdu Ķēniņvalstī Tu esi nosaucis par Ali Muhamedu un Sava Neatsaucamā Lēmuma Vēstulēs par Garu, Kam Tu Pats Savu titulu esi piešķīris un pie Kura Vārda visiem Vārdiem uz Tavu pavēli un caur Tavas varas spēku ir bijis jāatgriežas, un Kurā Tu visiem Saviem tikumiem un tituliem esi licis sasniegt savu visaugstāko piepildījumu. Viņam pieder arī vārdi, kas slēpti Tavos tīrajos dievnamos, Tavā neredzamajā pasaulē un Tavās svētītajās pilsētās.

Un vēl jo vairāk daudzini tos, kas ir ticējuši Viņam un Viņa zīmēm, un ir pie Viņa griezušies, kas ir atzinuši Tavu vienesmi Viņa Jaunākajā Atklāsmē, kuru Viņš bija pieminējis Savās Vēstulēs un Savās Grāmatās, un Savos Rakstos, un visās Savās brīnumainajās vārsmās, un vārdos kā pērlēs, kas nāca pār Viņu. Tā ir tieši tā Izpausme, Kuras Derību Tu esi licis noslēgt, iekams Viņš bija noslēdzis Pats Savu Derību. Tas ir Viņš, Kura slavu ir paudis Bajāns. Tajā tiek cildināts Viņa pārākums un nostiprināta Viņa patiesība, pasludināta Viņa valdīšana, un Viņa Mācība pilnveidota. Lai slavēts ir tas cilvēks, kas ir Viņam pievērsies un izpildījis Viņa pavēles, ak Tu Kungs pār visām pasaulēm un Ilgojums visiem tiem, kas ir Tevi iepazinuši. Lai slava Tev, Dievs, mans Kungs, jo Tu esi palīdzējis mums pazīt un mīlēt Viņu. Piesaucot Viņu un Tos, Kas ir Tavas dievišķās Gaismas Avoti un Tavas valdīšanas Izpausmes, un Tavu Atklāsmju Krātuves, un Tavu Iedvesmju Glabātuves, es Tevi lūdzu, ļauj mums kalpot un klausīt Viņam un dod mums tiesības kļūt par palīgiem Viņa Mācības izplatīšanā un par Viņa naidnieku kliedētājiem.

Tev ir tas spēks piepildīt Savu gribu. Nav cita Dieva bez Tevis, Visvarenā, Visgodātā, Tā, Kā palīdzību meklē ikviens.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Gavēnis (#2449)

Šīs, ak mans Dievs, ir tās dienas, kurās Tu Saviem kalpiem esi licis ievērot gavēni. Ar to Tu rotāji Savas Likumu Grāmatas ievadu, ko Tu atklāji Savai radībai, un greznoji Savu baušļu krājumus, lai tos skata visi, kas ir Tavās debesīs, un visi, kas ir uz Tavas zemes. Katrai stundai šajās dienās Tu esi piešķīris īpašu spēku, kas bez Tevis nav izzināms nevienam, jo Tava zināšana ietver visu, kas ir radīts. Tāpat Tu katrai dvēselei esi piešķīris daļiņu no šī spēka saskaņā ar Sava likuma Vēstuli un Sava neatsaucamā sprieduma Rakstiem. Vēl jo vairāk, ikvienu šo Grāmatu un Rakstu lapu Tu esi veltījis ikvienai no zemes tautām un ciltīm.

Tevi kvēli mīlošajiem pēc Sava lēmuma Tu esi veltījis kausu Tevis pieminēšanas ausmas stundā, ak Valdnieku Valdniek! Šie ir ļaudis, kas, Tavas gudrības daudzveidības vīna reibināti, pamet savas dusas vietas, ilgodamies daudzināt Tavu slavu un cildināt Tavus tikumus, un bēg miega, traukdamies iemantot Tavu tuvumu un baudīt no Tava dāsnuma. Viņu acis ir vienmēr vērušās Tavas mīlošās laipnības Avotā, un viņu vaigs ir bijis vērsts uz Tavas iedvesmas Pirmavotu. No Savas žēlastības debesīm liec līt dāvanām pār viņiem, kas ir Tava dāsnuma un labestības debesu cienīgas.

Lai slavēts ir Tavs Vārds, ak mans Dievs! Šī ir tā stunda, kad Savai radībai Tu esi vēris vaļā Sava dāsnuma durvis un visiem Savas zemes iemītniekiem Savas maigās žēlastības vārtus. Es piesaucu tos, kuru asinis ir lijušas, Tavu ceļu ejot, kas ilgās pēc Tevis ir atraisījušies no visām saitēm ar Tavu radību un kurus tā saviļņoja Tavas iedvesmas saldme, ka ikviena šķiedra viņu dvēselēs vibrēja, Tevi pieminot un slavējot. Es lūdzu, neliedz viņiem to, ko Tu stingri esi nolēmis šai Atklāsmei, Atklāsmei, kuras spēks ikvienam kokam ir licis pasludināt to, ko Degošais Krūms senlaikos bija pasludinājis Mozum, kas sarunājās ar Tevi, Atklāsmei, kas vissīkākajām olītim ir ļāvis skanēt, Tevi slavējot, kā Muhameda, Tava drauga, dienās akmeņi teica Tavu slavu.

Šie ļaudis, ak mans Dievs, ir tie, kam Tu žēlīgi esi ļāvis tuvoties Sev un sarunāties ar To, kas ir Tevis Atklājējs. Tavas gribas vēji ir izkaisījuši viņus pasaulē, līdz Tu viņus savāci kopā Savā pavēnī un ļāvi viņiem ienākt Savā galmā. Tagad, kad Tu esi licis tiem turēties Tavas žēlastības debess pavēnī, palīdzi jel viņiem iemantot to, kas atbilst tik augstam stāvoklim. Nepieļauj, ak mans Kungs, lai, atradušiem ceļu uz Tevi, tiem nebūtu lemts pazīt Tavu vaigu un, sastapušiem Tevi, tiem būtu liegts Tavs tuvums.

Šie ir, ak mans Kungs, tavi kalpi, kas kopā ar Tevi ir ienākuši šai Vislielajā Cietumā, kas tā mūros ir gavējuši saskaņā ar Tava Likuma Rakstiem un Tavu Grāmatu priekšrakstiem. Tādēļ palīdzi viņiem attīrīties no tā, kas Tev ir pretīgs, lai visā pilnībā viņi var ziedoties Tev un atraisīties no visa, tik no Tevis vien nē.

Lai līst pār viņiem, ak mans Dievs, Tava žēlastība un Tavs dāsnums. Palīdzi mums, ak mans Dievs, dzīvot, Tevi pieminot, un nomirt mīlestībā uz Tevi, un dāvā mums Savu tuvumu Savās neizdibināmajās viņsaules pasaulēs, kuras ir saprotamas tikai vien Tev. Tu esi mūsu Kungs un visu pasauļu Kungs, un Dievs visiem, kas ir debesīs un uz zemes.

Ak mans Dievs! Tu redzi, kāds liktenis ir nācis pār Tev dārgajiem Tavās dienās. Mana lieciniece ir Tava godība. Tavā Valstībā vaimanās ir pacēlušās Tavu Izredzēto balsis. Daži krita Tavas zemes neticīgo slazdos, kas traucēja tiem iemantot Tavu tuvumu un iekļūt Tavas godības galmā. Dažiem gan bija iespēja Tev tuvoties, bet tika liegts skatīt Tevi vaigā. Vēl citiem dedzīgajiem tika dota iespēja skatīt Tevi un ieiet Tavā galmā, bet tie atļāva Tavas radības iedomu un Tavas tautas apspiedēju nodarīto pārestību plīvuram nolaisties starp viņiem un Tevi.

Šī ir tā stunda, ak mans Kungs, kurai Tu esi licis būt pārākai par ikvienu citu stundu un dāvājis to izredzētajiem Savas radības vidū. Piesaucot Tevi Pašu un piesaucot viņus, es Tevi lūdzu, lai šī gada gaitā paaugstināti tiek tie, kas ir Tev mīļi. Vēl jo vairāk, lem jel šim gadam to, kas ļaus Tavas varas Saulei pacelties spožai pie Tavas godības apvāršņa un caur Tavu visaugsto spēku apgaismot visu pasauli.

Savai Mācībai nes uzvaru, ak mans Kungs, un liec Taviem naidniekiem krist. Tad piešķir mums to labo, kas ir šai dzīvē un tai dzīvē, kas nāks. Tu esi Patiesība, Tu zini to, kas ir slēpts. Nav cita Dieva bez Tevis, Mūžam Piedodošā, Mūžam Devīgā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :