Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Garīgums
Garīgums (#2388)

Ak mans Dievs, dāsnais un žēlīgais Dievs! Tu esi tas Ķēniņš, Kā pavēlošais vārds lika rasties visam, kas pastāv, un Tu esi Visdāsnais, Kura kalpu trūkumi nekad nav Viņam kavējuši žēlsirdīgam būt, tāpat kā tie nav mazinājuši Viņa dāsnumu.

Es Tevi lūdzu, ļauj Savam kalpam iemantot to, caur ko viņš gūs pestīšanu ikvienā no Tavām pasaulēm.

Patiesi, Tu esi Visuvarenais, Visspēcīgais, Viszinošais, Visgudrais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Garīgums (#2389)

Ak Dievs, atspirdzini un iepriecini manu garu. Šķīsti manu sirdi. Apgaismo manas spējas. Tavās rokās es ielieku visus savus pasākumus. Tu esi mans Vadītājs un mans Patvērums. Man vairs nebūs ne bēdu, ne skumju. Es būšu līksms un prieka pilns. Ak Dievs, visas raizes no manis attālināsies, un šķēršļi man vairs ceļā nestāsies. Mani vairs nenospiedīs dzīves ēnas. Ak Dievs! Tu esi man vēl tuvāks nekā es pats sev. Es Tev ziedojos, ak Kungs!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Garīgums (#2390)

Ak mans Dievs! Ak mans Dievs! Lai slava Tev par to, ka esi man licis atzīt Tavu vienesmi, par to, ka esi mani piesaistījis Savam vienam un vienīgajam Vārdam, ka esi iededzis manī Savas mīlestības uguni un pārņēmis manas domas ar Tevis pieminēšanu un kalpošanu Taviem draugiem un kalponēm.

Ak Kungs, palīdzi man būt pieticīgam un pazemīgam un dod man spēku atraisīties no visa un sekot Tavai gaismai, no kuras godības lai tiek man maliņa, lai pildās mana sirds ar mīlu pret Tevi un lai nepaliek tajā vietas mīlai uz visu pasaulīgo.

Ak Dievs! Atbrīvo mani no visa cita, tik no Tevis vien nē. Attīri mani no grēku un pārkāpumu duļķēm un vies apgarotību manā sirdī un apziņā.

Patiesi, Tu esi Žēlsirdīgais, un, patiesi, Tu esi augstsirdīgais Palīgs.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Garīgums (#2391)

Ak mans Kungs! Ak mans Kungs! Es esmu kā lampa, kas dod gaismu caur Tavas mīlestības uguni un liesmo ar Tavas žēlastības koka iedegto liesmu. Ak mans Kungs! Liec man aizvien vairāk iekvēloties, kaist un liesmot ar Tavas Atklāsmes Sinajā iedegto guni.

Tik tiešām, Tu esi Apstiprinātājs, Nodrošinātājs, Varenais, Augstsirdīgais, Mīlošais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Garīgums (#2392)

Ak mans Dievs! Ak mans Dievs! Šeit ir Tavs kalps, kas ir tiecies uz Tevi un savā sirds degsmē ceļojis pāri tuksnesim Tavai mīlai pretī, gājis Tavu ceļu, jauzdams Tavu labestību, cerēdams uz Tavu dāsnumu, paļaudamies uz Tavu valstību un Tevis sniegtajā vīnā pacilātību gūdams. Ak mans Dievs! Vairo viņa degsmi pēc Tevis, viņa uzticību Tevis cildināšanā, viņa kvēli mīlā pret Tevi.

Patiesi, Tu esi Vislabvēlīgais, pārpilnas vēlības Kungs. Nav cita Dieva bez Tevis, Piedodošā un Žēlsirdīgā.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Garīgums (#2393)
Viņš ir Dievs!

Ak Dievs, mans Dievs! Šeit ir Tavās dienās Tava svētuma saldās smaržas saistītie kalpi, kuros iedegta liesma no Tava svētā koka, kalpi, kas atsaucas uz Tavu balsi, kas teic Tavu slavu, kurus modina Tavas vēsmas, kurus saviļņo Tava saldme, kas redz Tavas zīmes, kas saprot Tavas vārsmas, kas ieklausās Tavos vārdos, kas tic Tavai Atklāsmei un kuri ir droši par Tavu mīlošo laipnību. Viņu acis, ak Kungs, ir vērstas uz Tavu gaismā starojošo Ķēniņvalsti, un vaigs viņiem ir celts uz Tavas valdīšanas augstumiem. Viņu sirdis sit mīlā uz Tavu godībā mirdzošo Daili. Tavas mīlestības liesmas pārņem viņu dvēseles, ak Tu šīs pasaules un nākamo pasauļu Kungs. Karstās ilgās pēc Tevis sadeg viņu sirdis, un lej viņi asaras pēc Tevis.

Sargi viņus Savas aizstāvības un drošības stiprajā Pilī, glabā viņus Savā modrajā gādībā, raugies uz viņiem ar žēlsirdības un Sava likteņa acīm, liec viņiem būt par Tavas dievišķās vienesmes zīmēm, kas ir skaidri saskatāmas it visur, par Tavas varenības karogiem, kas plīvo virs Taviem staltajiem namiem, par mirdzošām lāpām, kuras baro Tevis vadītajos debesu ķermeņos slēptā gudrība, par Tevis zināšanas Dārza putniem, kas dzied visaugstākajos zaros Tavas Paradīzes patvērumā, par Tava dāsnuma jūras iemītniekiem, kam Tu žēlīgi atļauj nirt tās neizmērāmos dziļumos.

Ak Dievs, mans Kungs! Necili ir Tavi kalpi, cel tos Savas Ķēniņvalsts augstumos, viņi ir vāji, no Savas visvarenības dod tiem spēku, viņi ir tikuši pazemoti, no Savas valstības augstumiem dāvā viņiem godību, viņi ir nabagi, dari tos bagātus Savā dižajā valstībā. Piešķir jel viņiem visiem to labo, ko Tu esi lēmis viņiem Savās redzamajās un neredzamajās pasaulēs. Liec viņiem zelt šajā pasaulē, priecē viņu sirdis ar Savu iedvesmu, ak visu būtņu Kungs! Apgaismo viņu sirdis ar prieka vēsti, kas plūst no Tava visgaišā Troņa, virzi drošus viņu soļus pa Savas lielās Derības ceļu, Savā dāsnumā un solītajā svētībā dāvā Savu stingro Likumu par spēka jostu, ak Tu Vēlīgais un Žēlsirdīgais!

Patiesi, Tu esi Žēlīgais, Visdāsnais!
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Garīgums (#2394)
Viņš ir Žēlīgais, Visdāsnais!

Ak Dievs, mans Dievs! Tavs aicinājums ir sasniedzis mani un Tavas Godības Spalvas rakstītais ir mani atmodinājis, Tavu svēto vārdu straume ir mani savaldzinājusi, un Tavas iedvesmas vīns ir mani saviļņojis. Tu mani redzi, ak Kungs, no visa atraisījušos, tikai no Tevis vien nē. Es turos pie Tava dāsnuma saites, ilgodamies Tavas labvēlības brīnumu. Es lūdzu Tevi, tik tiešām, kā mūžam strāvo Tava mīla un labestība, un mirdz Tavu maigo rūpju un labvēlības gaisma, dod man to, kas tuvinās mani Tev, un Savā bagātībā dari mani bagātu. Mana mēle, mana spalva un visa mana būtne apliecina Tavu spēku, Tavu varu, Tavu žēlastību un Tavu dāsnumu. Tu esi Dievs un bez Tevis nav cita Dieva, Tu Stiprais, Varenais.

Šai brīdī es apliecinu, ak mans Dievs, savu nevarību un Tavu varenību, savu vārgumu un Tavu spēku. Es nezinu, kas man nāk par labu, un es nezinu, kas man nāk par ļaunu. Patiesi, Tu esi Viszinošais un Visgudrais. Liec man, ak mans Kungs un Valdniek, būt mierā ar Tavu mūžīgo likumu, ļauj man zelt ikvienā no Tavām pasaulēm. Patiesi, Tu esi Žēlīgais, Dāsnais.

Kungs! Neatgrūd mani no Savas pilnības dzīlēm un Savas žēlastības debesīm, un piešķir man labu šajā un nākamajā pasaulē.

Patiesi, Tu sēdi Savā visaugstās žēlastības tronī, nav cita Dieva bez Tevis, Vienīgā, Viszinošā, Visgudrā.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Garīgums (#2395)

Viņš ir Dievs, Kas uzklausa lūgšanas un atbild uz tām!

Lai Tev slava, ak Vismīļotais, Tu gaismas Devējs pasaulei! Atšķirtības liesmas ir mani apņēmušas, un mana vieglprātība ir manu sirdi iztukšojusi. Pie Tava Visdiženā Vārda, ak Tu Pasaules Ilgojums un cilvēku cilts Vismīļotais, es Tevi lūdzu, liec, lai Tava iedvesma uztur manu dvēseli un lai mana auss saklausa Tavu brīnišķo balsi, lai manas acis saskata Tavas zīmes un Tavu gaismu, kas ir atklāta caur Tavu vārdu un Tavu īpašību izpausmēm, ak Tu, Kas Savās rokās turi it visu.

Tu redzi, ak mans Dievs, mans Kungs, Savus mīļotos izplūstam asarās, jo tie ir šķirti no Tevis, un Sev uzticīgo baiļošanos, jo tālu atrodas viņi no Tava svētā Galma. Tik tiešām, Tev ir tā vara un tas spēks valdīt pār visām redzamajām un neredzamajām lietām! Taviem mīļajiem nākas liet sāpju asaras par to, kas no šīs zemes ļaundaru un apspiedēju rokām nāk pār ticīgo galvām. Tu redzi, ak mans Kungs, bezdievjus pārņemam Tavas pilsētas un Tavas zemes. Piesaucot Tavus Vēstnešus un Izraudzītos, un Tavas vienesmes karognesējus Tavu kalpu vidū, es Tevi lūdzu, esi vēlīgs un sargi viņus! Patiesi, Tu esi Žēlīgais, Tu esi Visdāsnais.

Un vēl, pie Tavas līdzjūtības liegajiem lietiem un Tavas vēlības jūras viļņojuma, es Tevi lūdzu, piešķir Saviem sirdsšķīstajiem mierinājumu un sirds rimtību, Kungs! Tu redzi mani uz ceļiem, ilgojamies celties un kalpot Tev, Tu redzi nedzīvos, kas sauc pēc mūžīgās dzīvošanas, pēc Tavas labestības jūras, tiecoties pacelties Tavas pilnības debesīs, Tu redzi ceļiniekus, kas ilgojas mājas siltuma Tavas žēlsirdības paspārnē, meklētājus, kas tiecas pēc Tava dāsnuma pie Tavas pilnības durvīm, grēciniekus, kas ceļ skatus uz piedošanas krastu.

Tik tiešām, kā Tu valdi pār visu, es griežos pie Tevis, Kam cilvēku sirdis dzied slavu, atmezdams savas iegribas un iekāres, lai Tava svētā griba varētu valdīt manī un vadīt mani uz to, ko man ir piešķīrusi Tava mūžīgā lēmuma Spalva. Tavs kalps, ak Kungs, būdams bezspēcīgs, griežas pie Tavas varenības Saules pēc spēka, būdams pazemots, viņš trauc pie Tavas Gaismas Avota, vajadzības mākts, viņš ilgojas Tavas nebeidzamās žēlastības.

Piesaucot Tavu labestību un dāsnumu, es lūdzu Tevi, neatstum viņu.

Patiesi, Tu esi Visvarenais, visu Piedevējs, Līdzjūtīgais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :