Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Garīgās Padomes
Garīgās Padomes (#2445)

*Vienmēr, ieejot padomes zālē, skaitiet šo lūgšanu, jūsu sirdīm sitot mīlestībā uz Dievu, un ar mēli, kas ir šķīsta un piemin Viņu vien. Lai Visvarenais palīdz jums gūt uzvaru.

Ak Dievs! Mans Dievs! Mēs esam Tavi kalpi, kas pielūgsmē ir vērsuši skatu uz Tavu svēto vaigu, kas šai godības dienā ir atraisījušies no visa, tik no Tevis vien nē. Mēs esam sanākuši šai garīgajā saietā, vienoti savos uzskatos un domās, ar vienu mērķi, lai cilvēku vidū celtu augstu Tavu Vārdu. Ak Dievs, mūsu Kungs! Liec mums būt par Tavas dievišķās vadības zīmēm, par Tavas augstās ticības karogiem cilvēku vidū, par Tavas varenās Derības kalpiem. Ak mūsu Visaugstais Kungs, liec mums būt par Tavas dievišķās vienesmes paudējiem Tavā Abhá Ķēniņvalstī un par spožām zvaigznēm, kas apmirdz visas zemes. Kungs! Palīdzi mums kļūt par jūrām, kas viļņojas ar Tavas brīnumainās žēlastības bangām, kā straumēm, kas rod sākumu Tavas godības augstumos, kā augļiem Tavā debesu Mācības kokā, kā kokiem, kas šalko no Tava dāsnuma vēsmām Tavā debesu vīna kalnā.

Ak Dievs! Liec mūsu dvēselēm būt atkarīgām no Tavas Dievišķās Vienības vārsmām, priecē mūsu sirdis ar Savas žēlastības strāvojumiem, lai mēs apvienotos kā viļņi jūrā un saplūstu kopā kā Tavas žilbinošās gaismas stari, lai mūsu domas, mūsu uzskati, mūsu jūtas kļūtu kā viena nedalīta īstenība un viestu vienotības garu visā pasaulē.

Tu esi Žēlīgais, Dāsnais, Devējs, Visvarenais, Visžēlsirdīgais, Līdzjūtīgais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Garīgās Padomes (#2446)

*Lūgšana, kas jāskaita garīgajai sanāksmei noslēdzoties.

Ak Dievs! Ak Dievs! Tu raugies uz mums no Savas neredzamās vienesmes Ķēniņvalsts. Tu redzi mūs, sapulcējušos šajā garīgajā sanāksmē ticībā uz Tevi, paļaujoties uz Tavām zīmēm, uzticīgus Tavai Derībai un Tavam Novēlējumam, tiecoties pēc Tevis, Tavas mīlas ugunī kvēlojošus, no visas sirds atbalstot Tavu Mācību un Tavas Ticības izplatītājus, Tavus patiesos kalpus Tavā vīna dārzā, Tava vaiga pielūdzējus, pazemīgus pret Tavu Mīļoto, zemojoties pie Tavām durvīm un lūdzot ļaut mums kalpot Taviem Izredzētajiem. Ar Saviem neredzamajiem debesu Pulkiem atbalsti mūs, lai kalpošana Tev ir mums kā spēka josta, lai esam mēs pazemīgi lūdzoši, vēršoties pie Tevis.

Ak mūsu Kungs! Mēs esam vāji, bet Tu esi stiprs un varens. Mēs esam mirstīgi, bet Tu esi lielais, dzīvību nesošais Gars. Mēs esam nabadzīgi, bet Tu esi mūsu Uzturētājs!

Ak mūsu Kungs! Liec mums acis celt uz Tavu dievišķo vaigu, Savā dievišķā žēlastībā baro mūs pie Sava debesu galda, palīdzi mums ar Saviem augsto eņģeļu pulkiem, un liec Abhá Ķēniņvalsts svētajiem atzīt mūs!

Patiesi, Tu esi Augstsirdīgais un Žēlīgais! Tu esi Labdarīgais, un, patiesi, Tu esi Maigais un Dāsnais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :