Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Dziedināšana
Dziedināšana (#2383)

Ak Dievs, mans Dievs! Pie Tavas dziedināšanas jūras, pie Tavas žēlsirdības Saules spožuma un pie Tava Vārda, caur kuru Tu ieguvi Sev kalpus, un pie Tavas visus sasniedzošās Mācības spēka un pie Tavas viscildenās Spalvas varas, un pie Tavas labestības, kas pastāvēja pirms tika radīts it viss, kas ir debesīs un uz zemes, es lūdzu Tevi, šķīstī mani Savas pilnības ūdeņos un nomazgā no manis visas likstas un kaites, un ikvienu vārgumu un vājumu.

Tu redzi, ak mans Kungs, Savu lūdzēju gaidām pie Tavas devības durvīm un uz Tevi cerošo cieši tveram Tavas augstsirdības glābjošo saiti. Neliedz viņam, es Tevi lūdzu, to, ko viņš gaida no Tavas žēlsirdības jūras un no Tavas mīlošās laipnības Saules.

Tev ir tā vara piepildīt Savu gribu. Nav neviena cita Dieva bez Tevis, Mūžam Piedodošā, Visaugstsirdīgā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dziedināšana (#2386)

Lai slava Tev, ak Dievs, mans Kungs! Piesaucot Tavu vārdu, kuru Tu pacēli kā Savas vadības karogu un caur kuru tu izstaroji Savas mīlošās laipnības mirdzumu, un liki apjaust Savas valdīšanas varu, caur kuru Tavu vārdu lāpa izgaismoja Tavas īpašības un caur kuru parādījās Tas, Kas ir Tavas vienības un vienesmes Svētnīca, un Tavas brīvības Izpausme, caur Kuru tapa zināmi Tavas vadības ceļi un tika iezīmētas Tavas labās gribas takas, caur Kuru tika iedragāti maldu pamati un iznīcinātas ļaunuma zīmes, caur Kuru sāka strāvot gudrības avoti un lejup nolaidās debesu galds, caur Kuru Tu iemantoji Sev kalpus un dāvāji dziedināšanu, caur Kuru Tu Saviem kalpiem paudi Savu maigo žēlastību un pasludināji Savai radībai piedošanu, es Tevi lūdzu, pasargā to, kas ir atgriezies un stingri turējies pie Tevis, kas ir paļāvies uz Tavu Žēlastību un sedzies ar Tavas gādības tērpa maliņu. Nes no debesīm viņam dziedināšanu, dari viņu veselu, liec viņam būt uzticīgam un dāvā viņam mieru no Saviem debesu augstumiem.

Tu, patiesi, esi Dziednieks, Sargātājs, Palīgs, Visvarenais, Spēcīgais, Visgodātais, Viszinošais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dziedināšana (#2387)

Esi slavēts, ak Dievs, mans Kungs! Piesaucot Tavu vārdu, caur kuru Tava Daile sēdās uz Tavas Mācības troņa, caur kuru Tu ievies pārvērtības pasaulē un pulcini visus, un sauc visus pie atbildības, un atalgo visus, un uzturi visus, un dod spēku visiem – es Tevi lūdzu, pasargā Savu kalponi, kas meklē pie Tevis patvērumu un tīko atrast miera ostu pie Tā, Kurš ir Tava Izpausme, kas pilnībā paļaujas uz Tevi un uzticas Tev.

Viņa ir slima, ak mans Dievs, un meklē pavēni zem Tavas dziedināšanas Koka, viņa ir postā un steidzas uz Tavas aizsardzības Pilsētu, viņa ir nevesela un tiecas pēc Tavas labvēlības Avota, viņa ir satraukta un vēlas sasniegt Tavus miera krastus, viņu moka grēka nasta, un viņa ir vērsusi seju uz Tavu piedošanas Galmu. Ar Savas varenības un mīlestības spēku, ak mans Dievs un Mīļotais, tērp viņu Savā mierinājuma un dziedināšanas tērpā, un liec tai dzert no Tavas žēlastības un labvēlības kausa. Sargā viņu no likstām un slimībām, no sāpēm un kaitēm, un visa, kas Tev nav tīkams.

Tu, patiesi, pacelies pāri visam un visiem, tik Sev vien nē. Tu esi, patiesi, Dziedinātājs, Gādnieks, Sargātājs, Vispiedodošais, Visžēlīgais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dziedināšana (#2384)

Tavs Vārds ir mana dziedināšana, ak mans Kungs, un Tevis pieminēšana ir mana veldze. Tavs tuvums ir mana cerība, un mīlestība uz Tevi ir mana pavadone. Tava žēlastība mani spirdzina un balsta kā šajā pasaulē, tā arī tajā, kas nāks.

Patiesi, Tu esi Visdāsnais, Viszinošais, Visgudrais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dziedināšana (#2385)

Esi slavēts, ak Dievs, mans Kungs! Piesaucot Tavu Visdiženo Vārdu, caur kuru Tu saviļņoji Savus kalpus un uzcēli Savas pilsētas, un pieminot Tavus visdižākos titulus un Tavas viscildenākās īpašības, es Tevi lūdzu, palīdzi Saviem ļaudīm doties uz turieni, kur savā daudzveidībā viņus gaida Tavas veltes, un vērs viņu skatus uz Savas Gudrības Svētnīcu. Dziedini tās kaites, kas ir apsēdušas dvēseles un neļauj tām saskatīt Paradīzi, kas atrodas Tava Vārda pavēnī, Tava Vārda, kam Tu lēmi būt Ķēniņam pār visiem vārdiem to acīs, kas mīt debesīs un kas mājo uz zemes. Tev ir tā vara piepildīt Savu gribu. Tavās rokās ir visu vārdu valstība. Nav neviena cita Dieva bez Tevis, Varenā un Gudrā.

Es esmu tikai nabaga radījums, ak mans Kungs. Es esmu turējies pie Tavām bagātībām. Es esmu dziļi slims un esmu cieši tvēris Tavu dziedināšanas saiti. Atpestī mani no tām kaitēm, kas ir mani ielenkušas, un mazgā mani tīru savas labestības un žēlsirdības ūdeņos un Savā piedošanā un dāsnumā tērp mani veselības drānās. Liec man vērst savas acis tikai uz Tevi. Neļauj man pieķerties nevienam citam kā tikai Tev. Palīdzi man piepildīt Tavu gribu un darīt to, kas Tev tīk.

Patiesi, Tu esi Kungs šai dzīvē un tajā, kas vēl nāks. Tu esi, patiesi, mūžam Piedodošais un Žēlīgais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :