Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Dieva Diena
Dieva Diena (#2382)

Lai daudzināts top Tavs Vārds, ak mans Dievs, par to, ka esi darījis zināmu to Dienu, kas pār visām dienām ir tā visaugstākā, to Dienu, kuru Tu Savās brīnumainajās Vārsmās pavēstīji Saviem Izredzētajiem un Saviem Praviešiem, to Dienu, kurā Tu pāri visai radībai lēji Savu Vārdu slavas mirdzumu. Liela ir svētlaime visiem tiem, kas pievēršas Tev, kas ienāk Tava tuvuma lokā un uztver Tavas balss melodiju.

Es lūdzu Tevi, ak mans Kungs, un piesaucu Viņa vārdu, ap kuru pielūgsmē riņķo Tavu Vārdu Ķēniņvalsts, lai Tu žēlīgi palīdzi tiem, kas Tev ir dārgi, slavināt Tavu mācību Tavu kalpu vidū un viest Tavu slavu Tavas radības pasaulē, lai atklāsmes līksme pārņem sirdis visiem, kas mīt uz Tavas zemes. Tā kā Tu esi virzījis viņus, ak mans Kungs uz Savas žēlsirdības dzīvajiem ūdeņiem, Savā dāsnumā ļauj, lai nekas viņus no Tevis neattur, un, tā kā Tu viņus esi aicinājis pie Sava troņa, esi mīloši žēlīgs un neatstum viņus no Sava tuvuma. Gādā, lai tie atraisās no visa, tik no Tevis vien nē, lai viņi spēj traukties augšup Tava tuvuma gaisotnē tā, lai no Tevis atturēt viņus nespēj nedz apspiedēju vara, nedz Tavu noliedzēju čuksti.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dieva Diena (#2379)

Ak laipnais Kungs, žēlīgais un vēlīgais! Mēs esam kalpi pie Tava sliekšņa Tavā žēlsirdīgā aizsardzībā. Tava likteņa Saule spīd pār visiem, un Tavas debesis lej žēlastību pār ikvienu. Tavas veltes aptver visus, Tavs liktenis lemts visiem. Tavas aizsardzības pavēnis sedz visus, un visiem atmirdz Tavas labvēlības gaišais skats. Ak Kungs! Dāvā mums visiem Savas neskaitāmās dāvanas un liec Savas vadības gaismai atmirdzēt. Apgaismo acis, priecē dvēseles un vies sirdīs jaunu garu. Dod tām mūžīgo dzīvošanu. Paver vārtus uz Savām zināšanām, liec ticības gaismai plūst.

Apvieno un savāc visu cilvēku saimi vienā patvērumā zem Savas aizsardzības karoga tā, lai tie kļūst kā vienas jūras viļņi, kā viena koka zari un lapas, un lai pavēni tie meklē kopējā teltī. Lai dzer tie no viena un tā paša avota. Lai spirdzina tos vienas un tās pašas vēsmas. Lai smeļas tie apgaismību no viena un tā paša dzīvības un gaismas avota.

Tu esi Devējs, Tu esi Žēlotājs.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dieva Diena (#2380)

Mēs esam Tavi kalpi Tava likteņa pavēnī. Apveltī mūs ar labvēlīgu skatu. Apgaismo mūsu acis, dari dzirdīgas mūsu ausis, dāvā izpratni un mīlestību mūsu sirdīm. Dāvā līksmi un laimi mūsu dvēselēm ar Savu prieka vēsti. Ak Kungs! Rādi mums ceļu uz Savu Valstību un atdzīvini mūs ar Svētā Gara dvesmu. Sniedz mums mūžīgo dzīvošanu un piešķir mums mūžīgo godību. Apvieno cilvēci un apgaismo pasauli, lai mēs ietu Tavus ceļus, ilgotos Tavu labvēlību un meklētu Tavas valstības noslēpumus. Ak Dievs! Apvieno mūsu sirdis ar Savām nesaraujamām saitēm.

Patiesi, Tu esi Devējs, Tu esi Mīlošais, un Tu esi Visvarenais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dieva Diena (#2381)

Ak labsirdīgais Kungs! Tu esi radījis visu cilvēci no vienas saknes. Tu esi noteicis, lai visi būtu vienas saimes piederīgie. Tava svētā vaiga priekšā visi rod patvērumu Tavas Svētnīcas pavēnī. Visi pulcējas ap galdu, kas pilns Tavu dāvanu, un visi staro Tava likteņa gaismā. Ak Dievs! Pret visiem Tu esi labsirdīgs. Par visiem Tu gādā. Visus Tu pasargā. Visiem Tu dāvā dzīvību. Visus Tu esi apveltījis spējām un dotībām. Pār visiem plūst Tavas žēlastības valgme. Ak labsirdīgais Kungs! Vieno visus, dod saskaņu ticībā, padari visas tautas par vienu draudzi, lai visi būtu vienoti kā vienas tēvu zemes atvases. Lai visi biedrotos vienprātībā un saskaņā. Ak Dievs! Pacel augstu cilvēces vienības karogu! Ak Dievs! Ievadi Vislielo mieru! Saliedē sirdis, ak Dievs! Ak mīļais Dievs Tēvs! Ielīksmo sirdis ar Savas mīlestības saldo smaržu, apskaidro acis ar Savas vadības gaismu. Ieaijā dzirdi ar Sava vārda melodiju un ietver mūs Sava likteņa lokā. Tu esi varens un spēcīgs! Tu piedod mūsu grēkus un neņem vērā cilvēku nepilnības.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :