Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Cildināšana un pateikšanās
Cildināšana un pateikšanās (#2373)

Lai slavēts Tavs vārds, ak Dievs, mans Kungs! Tevi visi pielūdz, bet Tu nepielūdz nevienu. Tu valdi pār visiem un nekalpo nevienam. Tu zini visu, bet Tevi nezin neviens. Tu vēlējies, lai Tevi iepazīst, un tādēļ ar vienu vārdu no Savām lūpām Tu radīji visas būtnes un izveidoji Visumu. Nav cita Dieva bez Tevis, Radītāja, Visspēcīgā, Visvarenā.

Es lūdzu Tevi, piesaucot Tavu vārdu, kas atspīdēja Tavas gribas debesīs, ļauj man veldzi gūt no dzīvinošajiem ūdeņiem, ar kuriem Tu atdzīvināji Savu izredzēto sirdis un spirdzināji Savu iemīļoto dvēseles, lai es varētu vienmēr un visur vērst skatu uz Tevi.

Tu esi varas, slavas un dāsnuma Dievs. Nav cita Dieva bez Tevis, visaugstākā Valdnieka, Visgodātā, Viszinošā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Cildināšana un pateikšanās (#2374)

Lai slava Tev, ak mans Dievs! Tu esi majestātiskuma un slavas, diženuma un goda, varas un valdīšanas, cēluma un žēlastības, godbijības un spēka Avots. Savus izredzētos Tu tuvini Vislielajam Okeānam, un Saviem nolūkotajiem Tu piešķir godu iepazīt Savu Senseno vārdu. Neviens debesīs un uz zemes nespēj pretoties Tavai augstajai gribai. No mūžīgiem laikiem Tu valdi pār visu radību, un uz mūžīgiem laikiem Tu turpināsi valdīt pār visām Tevis radītajām būtnēm. Nav cita Dieva bez Tevis, Visvarenā, Visaugstā, Visspēcīgā, Visgudrā.

Apgaismo, ak Kungs, Savu kalpu sejas, lai viņi spētu ieraudzīt Tevi; apskaidro viņu sirdis, lai viņi spētu griezties pie Tavas atzinības Galma un atzīt Viņu, kas ir Tevis Izpausme un Tavas Būtības Gaisma. Patiesi, Tu esi visu pasauļu Kungs. Nav cita Dieva bez Tevis, Neierobežotā, Vispakļaujošā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Cildināšana un pateikšanās (#2375)

Esi slavēts, ak Dievs, mans Kungs! Es pateicos Tev par to, ka esi ļāvis man atzīt Savu Izpausmi, par to, ka esi atbrīvojis mani no maniem ienaidniekiem, ļāvis man nosodīt viņu nekrietnos un ļaunos darbus Tavās dienās, ka esi licis man saraut visas saites ar viņiem un pilnīgi paļauties uz Tavu žēlastību un dāsno labvēlību. Es pateicos Tev par to, ka esi sūtījis man no Savas gribas debesīm Savu svētību, kas ir atbrīvojusi mani no neticīgo mājieniem un ietekmes, par to, ka esmu ar visu sirdi pievērsies Tev un vairos no tiem, kas ir nolieguši Tavu gaišo vaigu. Un vēl es pateicos Tev, ka esi dāvājis man spēku būt nelokāmam mīlestībā pret Tevi, slavēt Tevi un Tavus tikumus, par Tevis sniegto žēlastības kausu, kas ir augstāks par visām redzamām un neredzamām lietām.

Tu esi Visvarenais, Visaugstais, Visgodātais, Vismīlošais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Cildināšana un pateikšanās (#2376)

Visaugstā Dieva vārdā! Esi slavēts un cildināts, Visvarenais Kungs! Tu, Kura gudrības priekšā apklust visi pasaules gudrie, Kura zināšanu priekšā visi mācītie vīri atzīstas savā tumsonībā, Kura spēka priekšā stiprie kļūst vāji, Kura bagātības priekšā bagātie liecina par savu nabadzību, Kura gaismas priekšā apgaismotie staigā tumsā, ap Kura zināšanu svētnīcu griežas saprāta būtība un ap Kura tuvuma templi riņķo visu cilvēku dvēseles. Kā gan lai dziedu un paužu Tavu būtību, ja viedo gudrība un mācīto vīru zināšanas nepalīdz tiem aptvert to, un neviens nevar dziedāt par neaptveramo, nedz runāt par neaizsniedzamo, jo no mūžseniem laikiem Tu esi neaizsniedzams un neatrodams. Lai gan es nespēju iekāpt Tavas godības debesīs, nedz pacelties Tavas zināšanas karaļvalstī, es tomēr varu slavēt zīmes, caur kurām atklāta tiek Tavas radības pilnveidība.

Pie Tavas slavas! Visu Sirdsmīļotais, Vienīgais, Kas var remdēt skumjas tiem, kuri ilgojas pēc Tevis. Ja visi debesu un zemes iemītnieki apvienotos, lai slavētu visniecīgāko no Tavām zīmēm, caur kurām Tu esi atklājis Sevi, arī tad viņi nespēs pienācīgi slavēt Tavu svēto Vārdu, jo Tu esi visu zīmju Radītājs.

Esi slavēts un cildināts! Visa radība liecina, ka Tu esi viens vienīgs, un nav cita Dieva bez Tevis. No mūžseniem laikiem Tu pacelies pāri Sev līdzīgiem, un mūžam Tu būsi augstāks par visu un visiem. Visi valdnieki ir vien Tavi vasaļi, un visas būtnes, redzamās un neredzamās, ir niecīgas Tavā priekšā. Nav cita Dieva bez Tevis, Žēlīgā, Varenā, Visaugstā.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :