Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Ausma
Ausma (#2367)

Ak mans Dievs un mans Valdniek! Es esmu Tavs kalps un Tava kalpa dēls. Es esmu cēlies no dusas šai ausmas stundā, kad no Tavas gribas Gaismas Avota ir iemirdzējusies Tavas vienesmes Rīta Zvaigzne un lej savus starus pār visu pasauli, kā tas nolemts Tavās Likumu Grāmatās.

Esi slavēts, ak mans Kungs, ka esi pamodinājis mūs Tevis zināšanas gaismas spožumam. Sūti jel mums, ak mans Kungs, to, kas ļaus mums iztikt bez visa, tikai bez Tevis vien nē, un atraisīs mūs no visām saitēm, tikai no Tevis vien nē. Vēl jo vairāk, tad piešķir man un maniem dārgajiem, un maniem radiem, kā vīriem, tā sievām, visu, kas ir labs šajā saulē un tajā, kas nāks. Pasargā mūs caur Savu nemitīgo gādību, ak Tu, visas radības Mīļotais un visuma Ilgojums, no tiem, kam Tu esi lēmis būt par ļaunuma izpausmēm, kas čukst cilvēku sirdīs. Tev ir tā vara piepildīt Savu gribu. Patiesi, Tu esi Visvarens, Palīgs briesmās, Pats par Sevi pastāvošs.

Svētī, ak Dievs, mans Kungs, To, Kuru esi pacēlis pāri Saviem visaugstākajiem tituliem, caur Kuru Tu nošķīri labos no ļaunajiem, un žēlīgi palīdzi mums piepildīt Tavu gribu un Tavu vēlēšanos. Un svētī vēl, ak mans Dievs, Savus vārdus un Savus Burtus, un tos, kas savus skatus ir cēluši uz Tevi, meklējuši Tavu vaigu un uzklausījuši Tavu aicinājumu. Tu esi, tik tiešām, visu cilvēku Kungs un Ķēniņš, un Tev ir vara pār visu.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :