Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Atsacīšanās
Atsacīšanās (#2360)

Atļauj man, ak mans Dievs, tiekties Tava tuvuma un mājot Tava Galma lokā, jo tālums no Tevis ir nomocījis mani. Ļauj man atspirgt Tavas žēlastības spārnu vēdās, jo atšķirtība no Tevis dedzina man sirdi. Ļauj man tuvoties dzīvības upei, jo mana dvēsele kalst slāpēs, Tevi bez mitas meklējot.

Manas nopūtas, ak mans Kungs, pauž manu sāpju rūgtumu un asaras, kuras es leju, liecina par manu mīlestību uz Tevi.

Es teicu Tavu slavu, ko Tu pats esi Sev radījis, un cildinu Tavu Būtību, kā tā ir cildināma, un es lūdzu, ļauj, lai mani pieskaita pie tiem, kas ir Tevi iepazinuši un atzinuši Tavu valdīšanu Tavās Dienās. Jel palīdzi mums, ak mans Dievs, ar Savu žēlīgo roku gūt veldzi Tavas mīlošās laipnības dzīvajos ūdeņos, lai varam mēs pilnībā aizmirst it visu, tik Tevi vien nē, un griezties tikai pie Tevis. Tev ir tā vara piepildīt Savu gribu. Nav cita Dieva bez Tevis, Varenā, Glābēja, Paša par Sevi Pastāvošā. Lai cildināts top Tavs Vārds, ak visu Ķēniņu Ķēniņ!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Atsacīšanās (#2361)

Lai slava Tev, ak mans Dievs! Es pateicos Tev, ka Tu man esi atklājis Viņu, Kas ir Tavas žēlsirdības Gaismas Avots un Tavas laipnības Ausmas Centrs, un Tavas Mācības Dārgumu Glabātājs. Piesaucot Tavu Vārdu, kas ir licis nobālēt Taviem tuvajiem un vēlējis Tev uzticīgo sirdīm celties spārnos un traukties pie Tevis, es lūdzu, ļauj man vienmēr un visos apstākļos rast saikni ar Tevi, neļauj man pieķerties nevienam citam kā Tev, vērs manas acis uz Tavas Atklāsmes Apvārsni un liec man piepildīt to, ko Tu man Savos Vēstījumos esi vēlējis piepildīt.

Tērp, ak mans Kungs, manu iekšējo un ārējo būtni Savas labestības un labvēlības drānās. Sargi mani no visa, kas Tev netīkams, un žēlīgi palīdzi man un maniem tuvajiem paklausīt Tev, un vairīties no visa, kas manī varētu modināt jebkādas ļaunas dziņas vai netīras iekāres.

Patiesi, Tu esi visas cilvēces Valdnieks, un Tev pieder šī pasaule un tā, kas nāks. Nav neviena cita Dieva bez Tevis, Viszinošā, Visgudrā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Atsacīšanās (#2362)

Lai cildināts top Tavs Vārds, ak mans Dievs! Tik tiešām, kā uz Tavu pavēli un saskaņā ar Tavu vēlmi visu radību pārņēma Tava labestības tērpa smaržas, un caur Tavu valdīšanu, varenību un spēku virs Tavas žēlastības apvāršņa atmirdzēja Tavas Gribas Saule, es lūdzu Tevi, izdzēs no manas sirds jebkādu dīku iztēli un jebkādas tukšas iedomas, lai ar visu savu jūtu spēku es pievēršos Tev, ak Tu visas cilvēces Valdniek!

Es esmu Tavs kalps un Tava kalpa dēls, ak mans Dievs! Uz Tavu labestību ceru es un pie Tavas līdzjūtības maigās saites turos cieši. Piešķir man to labo, kas pieder Tev, un spēcini mani no Galda, ko no Sava dāsnuma debesīm Tu esi mums sūtījis.

Tu, patiesi, esi pasauļu Valdnieks un Dievs visam, kas ir debesīs un uz zemes.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Atsacīšanās (#2363)

Ak mans Dievs! Tava Mācība ir iekvēlinājusi daudz vēsu siržu, un Tavas balss saldme ir atmodinājusi daudz snaudā slīgušo. Cik daudz ir to ceļinieku, kas ir meklējuši patvērumu Tavas vienesmes Koka pavēnī, un cik liels ir to izslāpušo skaits, kas ir alkuši Tava avota dzīvinošo ūdeņu Tavās Dienās!

Svētīts ir tas, kas ir cēlis skatu uz Tevi un traucies sasniegt tās Gaismas Avotu, kas nāk no Tava vaiga. Svētīts ir tas, kas ar sirds degsmi raugās Tavas Atklāsmes rītausmā un Tavas iedvesmas Pirmavotā. Svētīts ir tas, kas, Tavu ceļu ejot, atdod citiem to, ko Tu viņam Savā dāsnumā esi piešķīris. Svētīts ir tas, kas dziļās ilgās pēc Tevis ir atteicies no visa, tik no Tevis vien nē. Svētīts ir tas, kam ir ticis dots tuvības prieks ar Tevi un kas ir atraisījies no visām saitēm, tik no saites ar Tevi vien nē.

Piesaucot, ak mans Kungs, To, Kas ir Tavs Vārds un Kas caur Tavas valdīšanas, un varas spēku ir pacēlies pie apvāršņa no Sava cietuma, es Tevi lūdzu, lai Tu ikvienam piešķir to, kas ir Tevis cienīgi, un to, kas atbilst Tavam augstajam stāvoklim.

Tava vara, tik tiešām, ir augstāka par visu.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Atsacīšanās (#2364)

Es nezinu, ak mans Dievs, kas tā ir par uguni, ko Tu esi iededzis Savā zemē. Nedz zemes putekļi spēs jebkad aptumšot tās spožumu, nedz ūdens tās liesmu izdzēst. Tai pretī stāties nav pa spēkam nevienai pasaules tautai. Augsti svētīts ir tas, kas ir nācis tai tuvu un saklausījis tās šalkas.

Dažiem, ak mans Dievs, Tu Savā spēcinošajā žēlsirdībā esi ļāvis tai tuvoties, bet citus, par to, ko viņu rokas Tavās Dienās bija nodarījušas, Tu tai klāt nepielaidi. Ikviens, kas uz to ir traucies un to sasniedzis, kvēli vēloties raudzīt Tavu Daili, ir atdevis savu dzīvību Tavā ceļā un, no visa atraisīts, ir pie Tevis uzkāpis.

Es lūdzu Tevi, ak mans Kungs, šīs uguns dēļ, kas liesmojot un šalkojot pārņem visu radības pasauli, sarauj tos plīvurus, kas neļauj man sasniegt Tavas godības troni un stāvēt tur, kur veras Tavi Vārti. Piešķir man, ak mans Kungs, visu to labo, ko Tu esi mums vēlējis Savā Grāmatā, un neatstum mani no Savas žēlsirdības Patvēruma.

Tev ir tā vara piepildīt Savu gribu. Patiesi, Tu esi Visstiprais un Visaugstsirdīgais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Atsacīšanās (#2365)

Lai slava Tev, ak mans Dievs! Es esmu viens no Taviem kalpiem, kas ir ticējis Tev un Tavām zīmēm. Tu redzi, ka es esmu pagriezies uz Tavas žēlastības vārtiem un skatu cēlis uz Tavu mīlošo laipnību. Piesaucot Tavu viscildeno vārdu un Tavas visaugstākās īpašības, es Tevi lūdzu, paver man vārtus uz Tavām veltēm. Palīdzi man darīt labu, Tu visu vārdu un visu tikumu Valdniek!

Es esmu nabags, un Tu, ak mans Kungs, esi bagāts. Savu skatu es esmu cēlis uz Tevi un no visa nošķīries, tik no Tevis vien nē. Es Tevi lūdzu, neliedz man Savas žēlsirdības maigās vēsmas un nelaupi man to, ko Tu esi piešķīris Saviem izredzētajiem kalpiem.

Norauj man plīvuru no acīm, lai es varu saskatīt to, ko Tu esi vēlējis Savai radībai, un lai es visos Tavos darbos spēju saskatīt Tavas visvarenības izpausmes. Lai Tavas varenības zīmes, ak mans Kungs, vieš jūsmu manā dvēselē un izrauj mani no manu netīro un ļauno iekāru bezdibeņa. Tad lem man to labo, ko sniedz šī pasaule un tā pasaule, kas nāks. Tev ir tas spēks piepildīt Savu gribu. Nav cita Dieva bez Tevis, Viscildenā, pie Kā palīdzību meklē visi ļaudis.

Es pateicos Tev, ak mans Kungs, ka esi mani no miega modinājis un saviļņojis manī ilgas saskatīt to, ko aptvert nav izdevies vairumam Tavu kalpu. Tādēļ dod man spēju, ak mans Kungs, dēļ mīlas uz Tevi un Tavam priekam saskatīt visu, ko Tu esi vēlējis. Tavu varu un valdīšanu apliecina visa radība.

Nav cita Dieva bez Tevis, Visvarenā, Labdarīgā.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Atsacīšanās (#2366)

Mans Dievs! Mans Dievs! Tu esi mana Cerība un mana Mīlestība, mans Mērķis un mans Ilgojums. Lielā pazemībā un dziļā ticībā es Tevi lūdzu, ļauj man kļūt par Tavas mīlas troni Tavā valstībā, par Tevis zināšanas lāpu Tavas radības vidū un par Tevis dāvātu karogu Tavā Ķēniņvalstī.

Uzņem mani Savu pielūdzēju pulkā, kas ir atraisījušies no visa, izņemot Tevi, kas noraida visu pasaulīgo un ir brīvi no šaubīšanās kļūdām. Ļauj manai sirdij atplaukt priekā, svētī un apgaismo manu skatu, Savā varenībā sūtot man vienu veiksmi pēc otras.

Tu esi Visvarenais, Neredzamais, Visspēcīgais.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :