Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Aizsardzība
Aizsardzība (#2354)

Esi slavēts, ak Dievs, mans Kungs! Šeit ir Tavs kalps, kas no Tavām žēlīgajām rokām ir dzēris Tavas maigās labvēlības vīnu un Tavās dienās ilgojas pēc Tavas mīlestības aromāta. Piesaucot Tavu vārdu iemiesojumus, kuriem nekādas bēdas nevar liegt prieku baudīt Tavu mīlestību un kurus nekādi vienaldzīgo pulki nespēj novirzīt no Tava ceļa, sniedz viņam visu labo, kas Tev pieder, un pacel to tādos augstumos, ka pasaule tam šķitīs kā ēna, kas izzūd kā acu zibsnis.

Savā neizmērojamā cēlumā pasargā viņu no visa, kas nav Tev pieņemams. Tu, patiesi, esi viņa Kungs un visu pasauļu Valdnieks.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Aizsardzība (#2355)

Ak Dievs, mans Dievs! Es esmu devies ceļā prom no mājām, un, turoties cieši pie Tavas mīlestības saites, es pilnībā ļaujos Tavai gādībai un aizstāvībai.

Tu Savā spēkā esi sargājis Savus mīļotos no vieglprātīgajiem un samaitātājiem, no apspiedēju nievām un no ikviena ļaundara, kurš no Tevis tālu aizklīdis, – es lūdzu Tevi, sargā mani Savā žēlsirdībā un vēlībā, un ļauj man atkal atgriezties mājās. Tu esi varens un spēcīgs. Patiesi, Tu esi Visvarenais, Palīgs briesmās, Neatkarīgais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Aizsardzība (#2356)

Lai slava Tev, ak Dievs, mans Kungs! Tu redzi un zini, ka es esmu aicinājis Tavus kalpus tiekties tik pēc Tavām veltēm, ka es esmu licis viņiem ievērot vien to, ko Tu viņiem esi noteicis Savā viedajā Grāmatā, kas nonākusi līdz mums pēc Tavas neizdibināmās Gribas un negrozāmā Nodoma.

Es nevaru izteikt ne vārda, ak mans Dievs, ja Tu man to neatļauj, un nekur es nespēju doties bez Tava vēlējuma. Ak mans Dievs! Savas varenības spēkā Tu esi mani radījis un man žēlīgi vēlējis Tavu Mācību paust, ko darot, man ir nācies tādus pārbaudījumus ciest, ka necēlās man mēle Tevi teikt un Tavu slavu daudzināt.

Lai visa slava Tev, ak mans Kungs, par visu, ko esi man lēmis un Savā varenībā piešķīris. Es lūdzu Tevi, stiprini mīlestībā uz Tevi gan mani pašu, gan tos, kam es esmu mīļš, un liec mums būt uzticīgiem Tavai Mācībai. Es apliecinu, ka Tu esi varens. Ak mans Dievs! Tava kalpa negods ir būt šķirtam no Tevis aiz plīvuriem, un viņa gods lai ir Tevis zināšana. Ja bruņojos ar Tava Vārda spēku, neviens nespēj man ļaunu darīt, un, ar Tavu mīlestību sirdī, visas pasaules likstas mani nekad neiebaidīs.

Tāpēc sargā, ak mans Kungs, mani un manus mīļos no tiem, kas noliedz Tavu patiesību un netic Tavām zīmēm.

Patiesi, Tu esi Visgodātais, Visdāsnais.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Aizsardzība (#2357)

Lai slavēts top Tavs Vārds, ak Dievs, mans Kungs! Piesaucot Tavu Vārdu, kas lika stundai sist un vēstīt Augšāmcelšanos, un bailēm un trīsām pārņemt visus, kas ir debesīs un uz zemes, es lūdzu Tevi, no Savas žēlastības debesīm un Savas maigās līdzjūtības mākoņiem, liec pār Saviem kalpiem prieka lietum līt un spirdzināt to sirdis, kas ir Tev pievērsušies un Tavu Mācību stiprinājuši.

Sargā Savus kalpus un Savas kalpones, ak mans Kungs, no dīkas iztēles un tukšu iedomu bultām, un ar Savām žēlīgajām rokām sniedz tiem malku veldzes no Tevis zināšanas liegi plūstošajiem ūdeņiem

Tu, patiesi, esi Visvarenais, Visaugstais, mūžam Piedodošais, Visdāsnais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Aizsardzība (#2358)

Ak Dievs, mans Dievs! Atvairi no Saviem uzticamajiem kalpiem visu ļauno, kas nāk no savtības un kaislības. Savā mīlošajā laipnībā ar modru aci sargā viņus no jebkādām ķildām, naida un nenovīdības. Ļauj tiem tverties Tavas Mācības stiprajā, neieņemamajā pilī, pasargā tos no šaubu šautrām, liec tiem būt par Tavas Gaismas zīmju paudējiem. Ar Savas dievišķās Vienības Gaismas Avota spulgajiem stariem apgaismo viņiem vaigu. Priecē viņu sirdis ar Savas svētās Ķēniņvalsts atklātajām vārsmām, lai tas visu pakļaujošais spēks, kas plūst no Tavas Valstības, kļūst par spēka jostu.

Tu esi Visdāsnais, Aizstāvis, Visvarenais, Visžēlīgais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Aizsardzība (#2359)

Ak mans Kungs! Tu zini, ka sāpes un ciešanas apņem cilvēkus, ka visapkārt viņiem ir grūtums un raizes. Neviens pārbaudījums neiet viņiem secen, un kā čūskas dzelonis viņiem draud drūms posts. Vienīgo glābiņu un patvērumu viņi rod zem Tava saudzējošā un sargājošā spārna.

Ak Žēlsirdīgais! Ak mans Kungs! Lai Tava aizstāvība ir manas bruņas. Tava aizsardzība lai ir mans vairogs. Pazemība Tavas vienesmes vārtu priekšā lai ir mans sargs. Tava uzraudzība un aizbildniecība lai ir mana stiprā pils un mana mītne. Pasargi mani no iekāres un savtības čukstiem. Glāb mani no ikvienas kaites, bēdas, grūtības un pārbaudījuma.

Patiesi, Tu esi Aizstāvis, Sargs, Saglabātājs, Apgādātājs, un Tu esi Visžēlīgākais no žēlīgajiem.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :