Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Védelem
Védelem (#2742)

Dicsőíttessék a Neved, ó, Uram, én Istenem! Nevedre kérlek, melyen keresztül ütött az Óra és eljött a Feltámadás ideje, és félelem és remegés vett erőt mindeneken, kik a mennyben és a földön lakoznak, záporoztasd alá irgalmad mennyországából és gyengéd könyörületed felhőiből azt, mi megörvendezteti szolgáid szívét, kik Feléd fordultak és Ügyedet segítik.

Őrizd meg, Uram, szolgáidat és szolgálóleányaidat a meddő képzelgés és hiábavaló ábrándok fullánkjától, és kegyelmed kezéből adj nékik inni megismerésed csendesen csobogó patakjából.

Te valóban a Mindenható vagy, a Legmagasztosabb, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbbbb.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Védelem (#2743)

Isten, az ellenállhatatlan fenség Ura, a Mindeneknek Parancsoló Nevében.

Szenteltessék meg az Úr, Kinek kezében van az uralom forrása. Megteremt bármit, amit kíván Parancsszava által, “Legyen”, és az lesz. Övé volt az uralkodás hatalma ezidáig, és Övé marad ezután is. Parancsának ereje által győzedelmessé tesz bárkit, akit kedve tart. Ő valóban a Hatalmas, a Mindenható. Hozzá tartozik minden dicsőség és fenség a Kinyilatkoztatás és Teremtés királyságaiban és bárhol a kettő között. Bizony, Ő az Erős, a Mindenek Felett Dicsőséges. Öröktől fogva Ő a legyőzhetetlen erő Forrása, és az is marad mindörökké. Ő valóban a hatalom és erő Ura. A menny és a föld minden királysága és bármi, ami a kettő között van, Istené, és az Ő hatalma a legfőbb mindenek fölött. A föld és a menny minden kincse és minden, ami a kettő között van, az Övé, és az Ő védelme mindenekre kiterjed. Ő a mennyek és a föld Teremtője és bármié, ami a kettő között létezik, és Ő valóban minden dolgok tanúja. Ő a Számadás Ura mindeneknek, kik a mennyekben és a földön lakoznak és bárminek a kettő között, és Isten bizony gyors a számolásban. Ő határozza meg egyenként a mértéket mindeneknek a mennyekben és a földön, és bárminek a kettő között. Bizony, Ő a Legfőbb Oltalmazó. Ő tartja markában a menny és a föld kulcsát és mindenekét e kettő között. Tetszése szerint ruház fel adománnyal parancsának ereje által. Valóban, kegyelme körülvesz mindeneket, és Ő a Mindenek Tudója.

Mondd: az Úr ad megelégedést nekem, Ő az, Ki markában tartja a mindenség királyságát. A mennyei és földi és a kettő közötti seregeinek erejével azt védelmezi szolgái közül, akit kíván. Isten valóban őrködik mindenek fölött.

Mérhetetlenül magasztos vagy, ó, Uram! Védj meg minket mindentől, ami előttünk áll és ami mögöttünk van, a fejünk fölött, a jobbunkon, a balunkon, a lábunk alatt, és minden más oldalunkon, ahol védtelenek vagyunk. Bizony, a Te minden dolgok feletti védelmed szüntelen.

-A Báb
-----------------------
Védelem (#2744)

Ezen ima eredetije a Báb saját keze által íródott pentagram formában.

Ó, Isten, én Istenem! Védd meg bizalmas szolgáidat az önzés és a szenvedélyek gonoszságától, őrizd őket szerető kedvességed figyelő szemével a rosszakarat, a gyűlölet és az irigység minden formájától, óvd őket gondoskodásod bevehetetlen erősségében, és a kétely fullánkjától mentesen tedd őket nagyszerű jeleid megnyilvánulásaivá. Ragyogd be arcukat isteni egységed Hajnalának előtörő sugaraival, vidítsd fel szívüket szent királyságodból leküldött versekkel, és adj erőt nékik a dicsőség birodalmából eredő, mindent lebíró hatalmaddal. Te vagy a Mindenek Felett Bőkezű, a Védelmező, a Mindenható, a Kegyes.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Védelem (#2745)

Ó, Te, isteni Gondviselés! Hitványak vagyunk, segíts meg minket; hontalanul vándorlunk, adj nékünk menedéket; szétszórattunk, egyesíts minket; eltévelyedtünk, gyűjts minket nyájadba; semmink sincsen, rendelj nékünk részt; szomjúhozunk, vezess minket az Élet forrásához; esendők vagyunk, önts erőt belénk, hogy kiállhassunk Ügyedet segíteni, és önmagunkat ajánlhassuk élő áldozatként a vezérlet ösvényén.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Védelem (#2746)

Ő a Könyörületes, a Legbőkezűbb! Ó, Isten, én Istenem! Te látsz engem, Te ismersz engem, Te vagy Oltalmam és Menedékem. Nem kerestem, és nem is fogok mást keresni Rajtad kívül. Szereteted ösvényén kívül nem tapodott és nem is fog taposni lábam más utat. A kétségbeesés sötét éjjelén várakozón és reménykedve fordul szemem végtelen jóindulatod reggele felé, és hajnalhasadáskor szomorú lelkemet a szépségedre és tökéletességedre való emlékezés vidítja fel és erősíti meg. Kit kegyelmed karja segít, légyen bár csak egy csöpp, végtelen óceánná válik, és szerető kedvességed kiáradásának segedelmével ragyogó csillagként fénylik fel még a legkisebb porszem is.

Fogadd védőszárnyaid alá, ó, Te, a tisztaság Szelleme, Te, Ki a Mindenkinél Jobban Gondoskodó vagy, ezt az elbűvölt, lángra gyúlt szívű szolgádat. Segítsd őt a lét e világában, hogy állhatatos és szilárd maradjon szeretetedben, és add, hogy e törött szárnyú madár oltalmat és menedéket leljen az égi fán, a Te isteni fészkedben.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :