Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Tanítás
Tanítás (#2730)

Dicsőség Nevednek, ó, Uram, én Istenem! Látod, pillantásom miként szegeződik szelíd jóságodra, és szemem miként csüng irgalmad és szerető kedvességed láthatárára, s kezeim mint emelkednek adományaid mennyországa felé. Hatalmad a tanúm! Testem minden tagja Hozzád kiált emígyen: „Ó, Te, a világok Szeretettje, és Ura mindeneknek, kik a mennyben és a földön lakoznak, s a Hozzád hű szívek egyetlen Vágya! Óceánodra könyörgöm Hozzád, melyhez szólítottad a menny valamennyi lakóját s a föld népeit, segíts szolgáidnak, kik megakadályoztattak abban, hogy irányába indulhassanak s elérhessék partjait. Fordítsd el őket, ó, Istenem, mindentől Rajtad kívül, s oldd meg nyelvüket, hogy dicséreted zengjék és erényeid magasztalják. Adj nékik inniuk, ó, Istenem, kegyelmed nemes Borából, hogy ezáltal elfeledkezzenek ők mindenről Rajtad kívül, álljanak ki Ügyedet szolgálni, és légyenek szilárddá szeretetedben. Bizony, Te vagy életük Ura és imádatuk Tárgya. Ha eltaszítod őket, ki gondoskodik majd róluk, s ha Tőled távolra tévelyednek, ki segít nékik, hogy Színed elé járulhassanak? Hatalmadra esküszöm! Nincsen más mentsvár, hova menekülhetnének Rajtad kívül, nincsen más menedék, mint a Te menedéked, s nincsen más védelem, mint a Te védelmed. Jaj annak, ki más Urat vett Rajtad kívül, és áldottak, kik megoldották a kötelékeket, melyek a föld lakóihoz fűzik őket, s nagylelkűséged köntösébe kapaszkodnak. Ők Bahá népe, mindenek előtt, kik a mennyben és a földön lakoznak. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindentudó, a Mindenek Felett Bölcs.”

Dicsőség Istennek, minden világok Urának!
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Tanítás (#2731)

Dicséret Néked, ó, Uram, Istenem! Nevedre könyörgöm Hozzád, melyet senki illő módon fel nem ismert, és melynek fontosságát nincs lélek, ki felfogta volna. Általa esedezem Hozzád, Ki a Te Kinyilatkoztatásod Kútfeje és jeleid Hajnala, tedd az én szívem szereteted és a Reád való emlékezés tárházává. Majd kösd azt össze leghatalmasabb Óceánoddal, hogy bölcsességed élővizei valamint dicsőítésed és dicséreted kristálypatakjai áradhassanak belőle.

Végtagjaim tanúskodnak a Te egységedről, és hajam hirdeti egyeduralmad s hatalmad erejét. Odaálltam kegyelmed ajtajához tökéletesen háttérbe szorítván magamat, a legteljesebb önmegtagadással, és megkapaszkodtam nagylelkűséged szegélyében, s a Te ajándékaid láthatárára függesztettem szemeimet.

Rendeld el számomra, ó, Istenem, azt, mi illendő fenséged nagyságához, és segíts nékem megerősítő kegyed által, úgy tanítanom a Te Ügyedet, hogy a holtak felserkenjenek sírjaikból és Feléd rohanjanak, teljesen Tebenned bízván, s tekintetüket a Te Ügyed pirkadatára, valamint Kinyilatkoztatásod hajnalpontjára rögzítvén.

Te vagy valóban a Leghatalmasabb, a Legmagasztosabb, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Tanítás (#2732)

Dicsőség légyen Néked, ó, Uram, Ki parancsod erejével életre hívtál minden teremtett dolgot.

Ó, Uram, segítsd meg azokat, akik Rajtad kívül mindenről lemondtak, és adj nékik nagy győzelmet. Küldd le hozzájuk, ó, Uram, a menny és a föld és minden közbeeső angyalainak seregeit, hogy segítsék szolgáidat, támogassák és erősítsék őket, vezessék őket sikerre, és tartsák fenn őket, adjanak nékik dicsőséget, részesítsék őket tiszteletben és magasztalásban, tegyék őket gazdaggá és győzedelmessé csodálatos győzelemmel.

Te vagy az ő Uruk, a mennyek és a föld Ura, minden világok Ura. Szilárdítsd meg ezt a Hitet, ó, Uram, ezen szolgák erejével, és add, hogy diadalmaskodjanak a föld minden népe fölött. Mert ők valóban a Te szolgáid, akik Rajtad kívül minden mástól elszakadtak, és Te vagy, valóban, az igaz hívők oltalmazója.

Add meg nékik, ó, Uram, hogy szívük ehhez a Hithez, a Te sérthetetlen Hitedhez való hűségük által erősebbé váljék, mint bármi más az egekben és a földön és a kettő között; és erősítsd meg kezüket, ó, Uram, a Te csodálatos hatalmad jeleivel, hogy az egész emberiség szeme előtt nyilvánvalóvá tudják tenni a Te hatalmadat.

-A Báb
-----------------------
Tanítás (#2733)

Dicsértessék a Te Neved, ó, Isten! Te vagy valóban a mi Urunk. Te tudsz mindenről a mennyekben és a földön. Küldd le hát reánk irgalmad egy zálogát. Te valóban felülmúlhatatlan vagy az irgalmat gyakorlók között. Minden dicsőség Néked, ó, Urunk! Rendeld el számunkra jelenlétedből azt, mi őszinte szolgáid szívét megvigasztalja. Dicsőített vagy Te, ó, Isten, Te vagy a mennyek és a föld s a kettő között fekvő dolgok Teremtője. Te vagy a korlátlan Úr, a Legszentebb, a Mindenható, a Mindenek Felett Bölcs. Magasztaltassék a Te Neved, ó, Isten, küldj azoknak, akik hisznek Istenben és jeleiben, oly hatalmas segítséget jelenlétedből, hogy képesek legyenek érvényesülni az emberiség javarésze fölött.

-A Báb
-----------------------
Tanítás (#2734)

Ó, Uram! Engedd meg, hogy a föld minden népe beléphessen Hited Paradicsomába, úgy, hogy egy teremtett lény se maradjon jó tetszésed határain kívül. Te öröktől fogva hatalmas vagy azt tenni, ami Néked tetszik, és magasztosan állsz minden fölött, mit csak kívánsz.

-A Báb
-----------------------
Tanítás (#2735)

Ó, Isten! Ó, Isten! Ímé, egy törött szárnyú madár, röpte nagyon lassú – segíts néki, hogy a jólét és megváltás csúcsa felé repülhessen, a legnagyobb örömben és boldogságban szárnyalhasson a határtalan térben, Legfőbb Nevedben szólhasson éneke minden vidék felett, örvendeztethesse meg a füleket e hívással, és ragyogtathassa fel a szemeket az útmutatás jeleivel.

Ó, Uram! Társ nélkül állok, egyedül és szerényen. Számomra nincsen más támasz Rajtad kívül, sem segítség Kívüled, sem éltetőm más, mint Te. Szilárdíts meg szolgálatodban, segíts engem angyalaid csapatával, tégy engem győzedelmessé Szavad terjesztésében, és engedd, hogy teremtményeid között bölcsességedet hirdessem. Valóban, Te vagy a gyengék segítője, a kicsinyek védelmezője, és valóban, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Korlátozatlan.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Tanítás (#2736)

Ó, összehasonlíthatatlan Isten! Ó, Te, a Királyság Ura! Ezek a lelkek a Te mennyei sereged. Segítsd meg őket, és a Magasságbéli Gyülekezet rendjeivel vidd őket győzelemre, hogy mindegyikükbe egy hadsereg ereje költözzön, és meghódíthassák ezen országokat Isten szeretetével és a mennyei tanítások fényével.

Ó, Isten! Légy Te az ő támaszuk és segítőjük, és a vadonban, a hegyek közt, a völgyben, az erdőkben, a síkon és a tengereken légy az ő bizalmasuk, hogy a Királyság hatalmával és a Szentlélek leheletével szólhassanak!

Bizony, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Mindenható, és Te vagy a Bölcs, a Halló és a Látó.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Tanítás (#2737)

Ó, Istenem! Segítsd szolgádat, hogy felemelhesse Szavadat, visszautasíthasson mindent, mely hiábavaló és hamis, megláttathassa az igazságot, messze földön terjeszthesse szent verseidet, felfedhesse a ragyogásokat, és általa felragyoghasson a hajnalpír az igazak szívében.

Valóban, Te vagy a Nagylelkű, a Megbocsátó.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Tanítás (#2738)

Ó, Isten, én Istenem! Segítsd bizalmas szolgáidat, hogy szerető és kedves szívet nyerhessenek. Hadd terjesszék a föld minden népe között a Magasságbéli Gyülekezettől alászálló útmutatás fényét. Valóban, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Mindenható, a Mindeneket Lebíró, a Mindig Adományozó. Valóban, Te vagy a Nagylelkű, a Gyengéd, a Szelíd, a Legbőkezűbb.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :