Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Szökőnapok
Szökőnapok (#2749)

*[A Szökőnapok – Ayyám-i-Há, február 26–március l. – a Böjtre való felkészülés, a vendégszeretet, a jótékonykodás és az ajándékozás napjai.]

„Örvendeztesse meg Bahá népe e napokon magát, rokonait, továbbá a szegényt és a szükséget szenvedőt, és örömmel és ujjongva köszöntse és dicsőítse Urát, zengje dicsőségét és magasztalja Nevét...” —Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas

Istenem, Tüzem, Fényem! A napok, melyeket Könyvedben Ayyám-i-Hának[*] neveztél, megkezdődtek, ó, Te, Ki a nevek Királya vagy, és a böjt, melyet legmagasztosabb Tollad mindenki számára elrendelt, kik teremtésed királyságában lakoznak, közeleg. E napokra kérlek, ó, Uram, és azokra, kik e napokon parancsolataid kötelékébe kapaszkodtak és erősen ragaszkodtak rendeléseidhez, add, hogy minden léleknek hely jelöltessék udvarodban, és szék azon a helyen, hol orcád fényének ragyogása megmutattatik.

*[* A Há Napjai, Szökőnapok]

Ímé, ó, Uram, szolgáid, kiket semmiféle romlott hajlam nem tartott vissza attól, mit Könyvedben kinyilatkoztattál. Meghajoltak ők Ügyed előtt, Tőled fakadó határozottsággal vették át Könyvedet, betartották, mit nékik elrendeltél, és azt választották követni, mi Tőled leküldetett.

Látod, ó, Uram, miként ismerték fel és tettek hitvallást mindarról, mit Írásaidban kinyilatkoztattál. Add nékik kegyelmed tenyeréből örökkévalóságod vizét inniuk, ó, Uram! Majd rendeld nékik azok jutalmát, kik alámerültek jelenléted óceánjába, és a Véled való találkozás óborában részesülhettek.

Könyörgöm Hozzád, ó, Királyok Királya, és az eltaposottakon Megkönyörülő, rendeld nékik ezen és az eljövendő világ javát. Add meg nékik továbbá azt, mit egyik teremtményed sem fedett fel soha, és számítsd őket azok közé, kik Körötted keringenek, és kik világaid mindegyikében trónusod körül szolgálnak.

Te vagy, valóban, a Mindenható, a Mindenek Tudója, Ki előtt nem marad rejtve semmi.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Szökőnapok (#2750)
A böjt

*[A tizenkilenc napos böjti időszak egybeesik az ‘Alá’ hónappval, vagyis általában a március 2-20. közötti időszakkal, közvetlenül a Szökőnapok végetérte után következik, és a Naw-Rúz ünnep követi.]

„Megparancsoltuk néktek, hogy az érettség idejétől kezdve imádkozzatok és böjtöljetek; Isten rendeli ezt néktek, Uratok és ősatyáitok Ura ... Az utazókat, a betegeket, a gyermeket várókat és a szoptató anyákat a Böjt nem köti ... Tartózkodjatok az ételtől és italtól napkelte és napnyugta között, és vigyázzatok, nehogy a vágy megfosszon e kegyelemtől, mely a Könyvben meghatároztatott.” —Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas

„Shoghi Effendi rámutat, hogy a böjti időszak,

’... lényegét tekintve a meditáció és ima, a szellemi felépülés időszaka, mely alatt a hívőnek arra kell törekednie, hogy belső életében megtegye a szükséges kiigazításokat, és a lelkében lappangva létező szellemi erőket felfrissítse és új erőre keltse. Ezért hát jelentősége és célja alapjában véve szellemi. A böjtölés jelképes, és az önös és testi vágyaktól való megtartóztatásra emlékezteti az embert.’” —Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

Dicsőség Néked, ó, Uram, én Istenem! Könyörgöm Hozzád ezen Kinyilatkoztatásra, mely fénnyé változtatta a sötétséget, mely által felépült a Népes Templom, kinyilváníttatott az Írott Tábla, és feltáratott a Kiterített Tekercs, küldd le reám és azokra, kik vélem vannak, azt, mi képessé tesz bennünket felszárnyalni páratlan dicsőséged mennyországaiba, és mi megtisztít bennünket oly kétségektől, melyek visszatartották a gyanakvókat az egységed szentélyébe való belépéstől.

Én vagyok az, ó, Uram, ki megragadtam szerető kedvességed kötelét és erősen kapaszkodom irgalmad és kegyeid szegélyébe. Rendeld nékem és szeretteimnek ezen és az eljövendő világ javát. Majd pedig ajándékozd meg őket a Rejtett Adománnyal, melyet teremtményeid színe javának rendeltél.

Ezek a napok, ó, Uram, melyekben megparancsoltad szolgáidnak a böjtöt. Áldott, ki azt teljesen a Te kedvedért tartja meg, tökéletesen elfordulva minden mástól Rajtad kívül. Segíts engem, ó, Uram, és őket is, hogy engedelmeskedjünk Néked és megtartsuk rendeléseidet. Valóban, hatalmad van megtenni, amit csak kívánsz.

Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs. Minden dicsőség Istennek, minden világok Urának!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Szökőnapok (#2751)

Ezek a napok, ó, Istenem, melyeken szolgáidnak böjtöt rendeltél el. Ezzel díszítetted teremtményeidnek kinyilatkoztatott Törvénykönyved előszavát, és ékesítetted parancsolataid Kincstárát mindenek szeme előtt, kik mennyországodban és a földön lakoznak. E napok minden óráját különleges erénnyel ruháztad fel, kifürkészhetetlen mindenki számára Rajtad kívül, Kinek tudása minden teremtett dolgot felölel. Ezen erényből kijelölted minden léleknek a részét is rendelkezésed Táblája és visszavonhatatlan ítéleted Írásai szerint. Továbbá, e Könyvek és Írások minden lapját kiosztottad a föld minden egyes népének és nemzetségének.

Rendelésed szerint lángoló szerelmeseidnek minden hajnalon felkínálod a Rólad való emlékezés kelyhét, ó, Te, Ki az uralkodók Uralkodója vagy! Ők azok, kik bőséges bölcsességed borától oly mámorosak, hogy vágyakozásukban elhagyják fekvőhelyüket, csakhogy dicséreted zenghessék és erényeidet magasztalhassák, és lemondanak alvásukról azon igyekezetükben, hogy közelségedhez érjenek és kegyelmedből részesüljenek. Szemeik mindenkor szerető kedvességed Hajnalára irányulnak, és arcukat a Te sugallatod Kútfeje felé fordítják. Irgalmad felhőiből öntözz hát meg minket és őket azzal, mi nagylelkűséged és kegyelmed mennyországához méltó.

Dicsértessék a Te Neved, ó, Istenem! Íme az óra, mikor bőséged ajtaját megnyitottad teremtményeid előtt, és gondoskodó irgalmad kapuit földed minden lakója számára kitártad. Könyörgöm Hozzád mindazokra, kik vérüket ontották ösvényeden, kik Utánad való sóvárgásukban minden teremtményeidhez fűződő kötődéstől megszabadultak, és akik sugallatod édes illatától úgy megrészegültek, hogy testük minden porcikája dicséretedet zengte és emlékezetedre megremegett, ne fossz meg minket a dolgoktól, miket Te visszavonhatatlanul elrendeltél e Kinyilatkoztatásban. Olyan Kinyilatkoztatás ez, melynek hatására minden fa azt kiáltja, mit hajdan az Égő Csipkebokor Mózesnek kijelentett, Ki Véled társalgott, olyan Kinyilatkoztatás, mely a legkisebb kavicsot képessé teszi, hogy ismét dicséretedet visszhangozza, miként a kövek magasztaltak Téged Mohamed, a Barátod idején.

Itt vannak azok, ó, Istenem, kiknek kegyesen megengedted, hogy Társaid legyenek és érintkezzenek Véle, Ki Önmagad Megnyilvánulása. Akaratod szele szétszórta őket, míg Te össze nem gyűjtötted őket oltalmadban és arra nem késztetted őket, hogy udvarod előcsarnokába lépjenek. Most, hogy irgalmad baldachinja árnyékában lakozhatnak, segítsd őket, hogy elérjék azt, mi egy ily magasztos rangnak megfelel. Ne engedd, ó, Uram, hogy azok közé számíttassanak, kik bár közel kerültek Hozzád, mégsem ismerték fel arcodat, vagy kik ugyan találkoztak Véled, jelenlétedtől mégis megfosztattak.

Íme szolgáid, ó, Uram, kik Véled együtt e Legnagyobb Börtönbe léptek, kik annak falai között is tartják a böjtöt, miként megparancsoltad nékik rendeleted Tábláiban és parancsod Könyveiben. Küldd le rájuk ezért, mi teljesen megtisztítja őket mindentől, ami Néked utálatos, hogy tökéletesen Néked szentelhessék magukat, és teljesen elszakadhassanak mindentől Rajtad kívül.

Aztán záporoztasd reánk, ó, Istenem, mi kegyelmedhez méltó és bőkezűségednek megfelel. Tégy képessé minket, ó, Istenem, hogy a Rólad való emlékezésben éljünk, és a Te szeretetedben haljunk meg, és láss el bennünket jelenléted ajándékával elkövetkező világaidban, melyek kiismerhetetlenek mindenki számára Rajtad kívül. Te vagy a mi Urunk és minden világok Ura, és Te vagy mindenek Istene, kik a mennyben és a földön vannak.

Látod, ó, Istenem, mi történt szeretteiddel a Te napjaidban. Dicsőséged a tanúm! Választottaid hangos panasza tölti be egész birodalmad. Voltak, kiket a hitetlenek országodban elcsábítottak, és megakadályozták, hogy Hozzád közeledjenek és dicsőséged udvarát elérjék. Mások közeledbe kerülhettek, de visszatartattak attól, hogy orcádat meglássák. Megint másoknak vágyakozásuk miatt, hogy Rád tekintsenek, megengedtetett, hogy udvarod előcsarnokába lépjenek, mégis hagyták, hogy teremtményeid képzelgései és a zsarnokok mesterkedései néped között, mint egy fátyol elválassza őket Tőled.

Íme az óra, ó, Uram, melyet felmagasztaltál minden más óra felett, és melyet legnemesebb teremtményeiddel kötöttél össze. Könyörgök Hozzád, ó, Istenem, Önmagadra és rájuk, rendeld el ez év folyamán azt, mi felmagasztalja szeretteidet. Parancsold meg továbbá, kérlek, még ez éven belül, hogy hatalmad Napcsillaga fényesen felragyogjon dicsőséged látóhatárán, és uralmad erejével bevilágítsa az egész világot.

Tedd Ügyedet győzedelmessé, ó, Uram, és alázd meg ellenségeidet. Rendeld el aztán számunkra ezen és az eljövendő élet javát. Te vagy az Igazság, Ki minden titkot ismer. Nincsen más Isten csak Te, az Örökké Megbocsátó, a Mindenek Felett Bőkezű.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Szökőnapok (#2752)

Ó, Isteni Gondviselés! Miként megtartóztatom magam a testi vágyaktól és nem figyelmezek ételre-italra, úgy tisztítsd és szenteld meg az én szívemet egyedül Feléd forduló szeretettel, és védd meg és őrizd lelkemet a romlott vágyaktól és ördögi vonásoktól, hogy szellemem a szentség leheletével társaloghasson és megtartóztassa magát minden említéstől a Te említéseden kívül.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :