Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Segítségkérés
Segítségkérés (#2719)

Ó, Istenem, Kit tisztellek és imádlak! Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és elismerem ajándékaidat mind a múltban és a jelenben. Te vagy a Mindenek Felett Bőkezű. Irgalmad kicsorduló záporai egyformán patakzanak alá királyokra és koldusokra, és kegyelmed ragyogása az engedelmesekre és engedetlenekre is árad.

Ó, irgalom Istene, Kinek ajtaja előtt meghajol az irgalom leglényege, és Kinek szent Ügye körül kering a szerető jóság legbenső lelke, könyörgünk Hozzád, végtelen kegyelmedért esedezve és jelen pártfogásodat keresve, irgalmazz mindazoknak, akik a lét világának megnyilvánulásai, és ne tagadd meg tőlük napjaidban kegyelmed áradását!

Mi mindnyájan csupán szegények és szűkölködők vagyunk, és bizony, Te vagy a Mindenek Birtokosa, a Mindent Legyőző, a Mindenek Felett Hatalmas.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Segítségkérés (#2720)

Ó, Istenem! Legdicsőbb Nevedre kérlek, segíts engem mindabban, mi szolgáidnak hasznára válik, és abban, mi által felvirágzanak városaid. Mert bizony Néked van hatalmad minden dolgok fölött.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Segítségkérés (#2721)

Van-e eltávolítója a nehézségeknek Istenen kívül? Mondd: dicséret Istennek! Ő az Isten! Mindenek az Ő szolgái és követik parancsolatait.

-A Báb
-----------------------
Segítségkérés (#2722)

Mondd: az Úr ad megelégedést mindeneknek mindenek fölött. A mennyekben vagy a földön nem segíthet más, csak Isten. Valóban, Ő Önmagában a Tudó, a Fenntartó, a Mindenható.

-A Báb
-----------------------
Segítségkérés (#2723)

Urunk! Hitványak vagyunk, essen meg rajtunk szíved; semmink sincsen, adj részt nékünk gazdagságod tengeréből; szükséget szenvedünk, elégíts meg minket; megaláztattunk, juttass nékünk dicsőségedből. Te táplálod nap mint nap a lég vándorait és a mező állatait, és a Te gondoskodásodban és nyájasságodban részesül minden teremtett lény.

Ne foszd meg ez esendőt csodálatos kegyelmedtől, és hatalmadnál fogva halmozd el bőségeddel e gyarló lelket.

Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, hadd gyarapodjunk földi dolgainkban, hogy mindentől függetlenek lehessünk Rajtad kívül, hogy csak Véled tanácskozhassunk, a Te utadat járhassuk és a Te misztériumaidat hirdethessük. Te vagy a Mindenható, a Szerető Szívű és az emberiség Jótevője.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Segítségkérés (#2724)

Ó, Isten, én Istenem! Íme esendő alattvalóid, kik a Te hűséges szolgáid és szolgálóleányaid, kik meghajtották magukat magasztos Kijelentésed előtt és alázattal hajoltak meg fényed Küszöbe előtt, és tanúságot tettek Egységedről, melyen keresztül delelői tündöklésben sugárzott elő a Nap. Hallgattak ők hívásodra, mely rejtett Birodalmadból hallatszott, és szeretettől és elragadtatástól remegő szívvel válaszoltak hívó Szavadra.

Ó, Uram, záporoztasd alá rájuk irgalmad összes kiáradását, küldd le rájuk kegyelmed minden esőjét. Neveld őket gyönyörűséges növényekké a menny kertjében, és adományaid bő és túlcsorduló felhői s túláradó kegyelmed mély tavai által tedd, hogy e kert virágba boruljon, és tartsd azt örökké zölden és ragyogón, mindig üdén és vibrálón és frissen.

Te vagy valóban a Hatalmas, a Magasztos, az Erős, Ki a mennyekben és a földön egyedül marad változatlan. Nincsen más Isten csak Te, a nyilvánvaló bizonyságok és jelek Ura.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Segítségkérés (#2725)

Ó, Uram, én Istenem! Nyújtsd kezed azoknak, akiket szeretsz, hogy hívek lehessenek Hitedhez, a Te utadon járhassanak és szilárdak lehessenek Ügyedben. Bocsásd rájuk kegyelmedet, hogy megállhassanak az önzés és szenvedély támadásai közepette, és az isteni útmutatás fényét követhessék. Te vagy az Erős, a Kegyelmes, az Önmagától Való, az Adakozó, a Könyörületes, a Mindenható, a Mindenek Felett Bőkezű.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Segítségkérés (#2726)

Ne szedd fel, ó, Uram, az ünnepi asztalt, mely Nevedben teríttetett meg, és ne oltsd ki az égő lángot, melyet a Te kiolthatatlan tüzed lobbantott fel. Ne tartsd vissza élő vized folyását, mely a Te dicsőséged és a Rólad való megemlékezés dallamától morajlik, és ne foszd meg szolgáidat szereteted parfümjét lehelő édes ízeid illatától.

Uram! Változtasd szentjeid aggasztó gondjait nyugalommá, nehézségeiket vigasszá, megaláztatásukat dicsőséggé, bánatukat áldott örömmé, ó, Te, Ki kezedben tartod az egész emberiség gyeplőjét!

Te vagy, valóban, az Egyetlen, az Egyedülálló, a Hatalmas, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :