Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Megpróbáltatások és nehézségek
Megpróbáltatások és nehézségek (#2704)

Ó, Isten, én Istenem! Ne légy távol tőlem, mert egyik csapás a másik után zúdul rám. Ó, Isten, én Istenem! Ne hagyj magamra, mert kimondhatatlan balsors gyötör. Szerető kedvességed emlőjéből fakadó tiszta tejjel itass, mert szomjúságom teljesen elepesztett. Irgalmad szárnyai árnyékában nyújts menedéket nekem, mert ellenségeim egy emberként támadtak rám. Fenséged trónusa közelében őrizz engem, szemtől szemben dicsőséged jeleivel, mert az emberi hitványság súlyosan levert. Örökkévalóságod Fájának gyümölcseivel táplálj, mert a legnagyobb gyengeség fogott el. Adj innom az öröm serlegéből, melyet gyöngéd irgalmad keze nyújt, mert számtalan gond tart fogva erősen. Öltöztess mindenható uralmad hímzett köntösébe, mert a nyomor mindentől megfosztott. Ringass álomba Örökkévalóságod Galambjának turbékolásával, mert a legszörnyűbb megpróbáltatások értek engem. Hadd lakozzam Egyedüliséged trónja előtt, Orcád szépségének ragyogó fényében, mert a félelem és a rettegés összetört engem. Meríts le megbocsátásod óceánjába, a dicsőség cethalának türelmetlenségével szembesítve, mert vétkeim teljes pusztulásra ítéltek.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Megpróbáltatások és nehézségek (#2705)

Magasztaltassék a Te Neved, ó, Uram, én Istenem! Nem tudom, miféle vízből teremtettél engem, milyen tüzet gyújtottál bennem, vagy milyen agyagból gyúrtál. Minden tenger nyugtalansága lecsendesedett, de nem csitult el ezen Óceán, amelyet a Te akaratod szélfúvása tart mozgásban. Minden tűz lángja kioltatott, kivéve azt a Tüzet, amelyet a Te mindenható kezed gyújtott meg, és amelynek sugarait Neved hatalma által szórtad mindenekre egedben és földeden. Amint a megpróbáltatások súlyosbodnak, heve úgy lesz mind forróbb és forróbb.

Látod, ó, Istenem, a Te parancsolatod száguldó szele süvít Fényed körül, amely a minden oldalról rátörő vihar tombolásától még káprázatosabban és tündöklőbben ragyog. Dicséret Néked mindezért.

Legnagyobb Nevedre, legősibb fenségedre kérlek könyörögve, tekints le szeretteidre, kiknek szívét nagyon megrendítették a szenvedések, melyek Őt sújtották, Ki Önmagad Megnyilvánulása. Hatalmadban áll, hogy azt tedd, ami Néked tetszik. Bizony, Te vagy a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Megpróbáltatások és nehézségek (#2706)

Oszlasd el bánatomat jótékonyságoddal és bőkezűségeddel, ó, Isten, én Istenem, és szüntesd szívfájdalmamat fenségeddel és hatalmaddal. Látod, ó, Istenem, arcomat Feléd fordítom egy olyan időben, mikor szomorúság vesz körül minden oldalról. Ó, Te, Ki minden lét Ura vagy, s Ki felülmúlsz minden láthatót és láthatatlant, könyörgöm Nevedre, mely által az emberek szívét és lelkét uralod, és irgalmad Óceánjának hullámaira és jótékonyságod fénylő Napcsillagának ragyogására kérlek, számíts engem azok közé, kiket semmi sem tudott meggátolni abban, hogy Feléd fordítsák arcukat, ó, Te, minden nevek Ura és az egek Teremtője!

Látod, ó, Uram, mik estek meg velem napjaidban. Neveidnek Pirkadatára és tulajdonságaidnak Hajnalpontjára kérlek, rendeld el számomra azt, minek segítségével kiállhatok szolgálatodban, és dicsőíthetem erényeidet. Valóban, Te vagy a Mindenható, a Leghatalmasabb, Ki válaszol minden ember imájára!

Végezetül, orcád fényére könyörgöm Hozzád, áldd meg lépteimet, bocsásd meg vétkeimet, és elégítsd meg szükségemet. Te vagy, Kinek ereje és uralma mellett tanúskodik minden nyelv, s Kinek fensége és hatalma előtt meghajol minden értő szív. Nincsen más Isten, csak Te, Ki hallasz és kész vagy a válaszadásra.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Megpróbáltatások és nehézségek (#2707)

A Reád áhítozó szívekben az Érted égő vágy tüze izzik, ó, Istenem, s az udvarodtól való elszakíttatás fájdalmában keserves könnyet hullatnak azok szemei, kik Téged szeretnek. Országaidat az ő siralmuk zokogása járja be, azoké, akik Benned reménykednek.

Fenséges hatalmaddal Te Magad óvtad meg őket mindkét szélsőségtől. Lelkük tüze és szívük sóhaja nélkül könnyeikbe fulladnának, ám könnyeik folyása nélkül szívük lángja és lelkük heve égetné el őket. Úgy tűnnek ők, mint az angyalok, kiket hóból és tűzből teremtettél. Kirekesztenéd-e Jelenlétedből, ó, Istenem, az Utánad ennyire vágyódó lelkeket, vagy állhatatos buzgalmuk dacára elűznéd-e őket kegyelmed kapujából? A Te kiválasztottaid szívében majdnem minden reménység kihunyt, ó, Istenem! Merre vannak könyörületed szellői? Ellenség vet gátat nekik mindenfelől: hol vannak diadalmad jelei, amelyeket Tábláidban ígértél?

Dicsőséged a tanúm! Minden egyes reggelen szenvedések kelyhe áll azok szeme előtt, akik Téged szeretnek, mert Benned hisznek, s a Te jeleidet követik. Bár szilárdan hiszem, hogy nagyobb irántuk a Te könyörületed, mint az övék önmaguk iránt, bár belátom, hogy egyedül azért sújtod őket, hogy Ügyedet hirdessék, és méltókká váljanak a Te örökkévalóságod mennyébe emelkedni és a Te udvarod közelségébe jutni, mégis Te jól ismered némelyikük gyengeségét és türelmetlenségüket szenvedéseikben.

Könyörögve kérlek hát, ó, Istenem, segítsd őket erősítő kegyelmed által, hogy Téged szeretvén tűrhessék tovább kínjaikat, és fedd föl szemeik előtt azt, mit biztos oltalmad Szentélye mögött számukra elrendeltél, hogy elébe futhassanak annak, ami nékik a Te utadon elrendeltetett, hogy az Irántad érzett szeretetük indítsa őket versengésre e megpróbáltatásokért. Vagy legalább bontsd ki előttük fölényed lobogóit és tedd őket győzedelmesekké ellenségeid felett, hogy a Te korlátlan uralmad megmutatkozzon birodalmad valamennyi lakója előtt, s hogy hatalmad ereje teremtményeid előtt megnyilvánulhasson. Hatalmadban áll, hogy azt tedd, amit akarsz. Nincs más Isten, csak Te, a Mindentudó, a Mindenek Felett Bölcs.

Tedd, ó, Istenem, Benned hívő és Ügyedet támogató szolgádat rendíthetetlenné, oltalmazd őt gondviselésed és védelmed erődítményében minden veszedelemtől ebben és az eljövendő életben. Bizony, úgy uralkodsz, ahogy Néked tetszik. Nincs más Isten csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Megpróbáltatások és nehézségek (#2708)

Hatalmadra szólítlak, ó, Istenem! Ne érjen engem semmi rossz a próbák idején, és a hanyagság pillanataiban vezéreld lépteim egyenesen sugallatoddal. Te vagy az Isten, hatalmas vagy Te azt tenni, amit csak kívánsz. Akaratodnak senki ellent nem állhat, sem Célod nem keresztezheti senki.

-A Báb
-----------------------
Megpróbáltatások és nehézségek (#2709)

Ó, Uram! Te vagy minden szenvedés Eloszlatója és minden nyomorúság Megszüntetője! Te vagy, Ki elűz minden bánatot és megszabadít minden rabot, s Te vagy minden lelkek Megváltója. Ó, Uram, ments meg engem irgalmad erejével, s számlálj azon szolgáid közé, kik megváltást nyertek.

-A Báb
-----------------------
Megpróbáltatások és nehézségek (#2710)

Jól tudod, ó, Istenem, hogy megpróbáltatások zuhogtak rám minden irányból, és hogy Kívüled senki nem képes azokat eloszlatni vagy megváltoztatni. Az Irántad érzett szeretetem miatt bizonyosan tudom, hogy Te sohasem küldesz megpróbáltatást egy lélekre sem, hacsak nem kívánod rangját emelni mennyei Paradicsomodban, és szívét megerősíteni ebben a földi életben mindent legyőző hatalmad bástyájával, hogy ne vágyódjék e világ hitványságai után. Bizony, jól tudod, hogy én minden körülmények között nagyobb becsben tartanám a Rólad való megemlékezést, mint mindannak birtoklását, ami a mennyekben és a földön létezik.

Erősítsd meg szívemet, ó, Istenem, az Irántad való engedelmességben és a Te szeretetedben, és add, hogy megszabadulhassak ellenfeleid egész seregétől. Bizony, a Te dicsőségedre esküszöm, hogy senki más után nem sóvárgom Rajtad kívül, sem nem vágyok másra, mint irgalmadra, és nem rettegek semmi mástól, mint a Te igazságosságodtól. Könyörgöm Hozzád, bocsáss meg nékem, és azoknak, kiket szeretsz, tetszésed szerint. Valóban, Te vagy a Mindenható, a Jóságos.

Mérhetetlenül magasztosan állsz Te, ó, a mennyek és a föld Ura, minden ember dicsérete fölött, és legyen béke a Te hűséges szolgáiddal, és legyen dicsőség Istennek, minden világok Urának.

-A Báb
-----------------------
Megpróbáltatások és nehézségek (#2711)

Ó, Uram! Te előtted nyilvánvaló, hogy az embereket fájdalom és balsors veszi körül, hogy bajok és nehézségek környezik őket. Minden megpróbáltatás és minden szörnyű csapás úgy éri az embert, mint a kígyó harapása. Nincsen más menedékhely és mentsvár számára, mint a Te védőszárnyaid alatti védelem, oltalom, őrizet és gondoskodás.

Ó, Te, a Könyörületes! Ó, Uram! A Te védelmed legyen az én páncélzatom, a Te oltalmad az én védőpajzsom, a Te Egyedülvalóságod ajtaja előtti alázat az én őröm, a Te őrizeted és gondoskodásod az én erődöm és az én otthonom. Óvj meg engem önző hajlamaimtól és vágyaimtól, és oltalmazz engem minden betegségtől, bajtól, nehézségtől és megpróbáltatástól.

Valóban, Te vagy a Védelmező, az Oltalmazó, a Megtartó, a Megelégítő, s valóban Te vagy a Legkönyörületesebb!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Megpróbáltatások és nehézségek (#2712)

Ó, Uram, Istenem, bajban Menedékem! Csapások záporában Pajzsom és Védelmem! Te vagy szükségben Óvóhelyem és Mentsváram, Társam magányomban! Te vagy Vigasztalóm a szenvedésben és szerető Barátom az egyedüllétben! Gyötrelmeim Eltávolítója és bűneim Megbocsátója!

Feléd fordulok egészen, teljes szívemmel, elmémmel és nyelvemmel Hozzád esedezem, védelmezz meg mindentől, mely ebben, isteni egységed korszakában akaratod ellen való, és tisztíts meg minden mocsoktól, mely nem engedi, hogy makulátlanul tisztán kegyelmed fájának árnyát keressem.

Essen meg szíved, ó, Uram, a gyengén, állítsd talpra a beteget, és enyhítsd az égető szomjúságot!

Örvendeztesd meg a keblet, melyben szereteted parázslik, és lobbantsd lángra mennyei szereteted és szellemed tüzével!

Ékesítsd fel az isteni egység szentélyeit a szentség ruházatával, és helyezd fejemre kegyed koronáját!

Ragyogd be arcom bőséged napjának sugaraival, és segíts engem kegyesen, hogy szent küszöböd előtt szolgálhassak!

Hadd teljen meg szívem csordultig szeretettel teremtményeid iránt, és add, hogy szeretteid között irgalmad jelévé, kegyelmed zálogává, és az egyetértés bajnokává válhassak, csak Néked szentelve magam, a Rólad való emlékezést zengve, megfeledkezve önmagamról, de mindig arra figyelmezve, ami a Tiéd.

Ó, Isten, én Istenem! Ne tartsd vissza tőlem megbocsátásod és kegyelmed lágy fuvallatait, és ne fossz meg engem segedelmed és kegyed friss forrásaitól!

Hadd lakozzam védőszárnyaid alatt, és vesd rám mindeneket védelmező tekintetedet!

Oldozd meg nyelvem, hogy fennhangon dicsőíthessem neved néped között, hangom nagy sokaság fölött szárnyalhasson, és ajkamról dicséreted folyama áradhasson.

Mert valóban Te vagy a Kegyes, a Dicsőített, a Hatalmas, a Mindenható.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :