Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Megbocsátás
Megbocsátás (#2694)
*[Ima Bahá’u’lláh kilencedik Örömhíréből]:

*A bűnök és vétkek megvallása emberek előtt nem megengedhető, mivel az soha nem vezetett és soha nem is fog az isteni megbocsátáshoz vezetni. … A bűnösnek egyedül Isten előtt kell irgalomért könyörögnie az irgalom Óceánjától, megbocsátásért esedezni a nagylelkűség Egétől emígyen:

Ó, Isten, én Istenem! Könyörögve kérlek Téged igaz imádóid vérére, kiket olyannyira elragadott édes Szavad, hogy a Dicsőség Hegyére siettek, a legdicsőségesebb mártíromság színhelyére, és esdekelve kérlek Téged azon titkokra, melyek tudásod mélyén rejteznek és az igazgyöngyökre, melyek jóságod óceánjának kincsei, hogy bocsáss meg nékem és édesapámnak és édesanyámnak. Az irgalmasok közül, Te vagy valóban a Legirgalmasabb. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Mindenek Felett Jóságos.

Ó, Uram! Te látod a bűnösség eme lényegét kegyelmed óceánja felé fordulni, ez esendőt, ki isteni hatalmad királyságát keresi, és e szegény teremtményt, ki gazdagságod napcsillaga felé fordul. Irgalmadra és kegyelmedre kérlek, ne hagyd őt cserben, ó, Uram, és ne foszd meg jóságod kinyilatkoztatásától a Te napjaidban, sem pedig ne űzd el ajtódtól, melyet szélesre tártál Te mindenki előtt, ki mennyországodban avagy földi világodban lakozik.

Ó, jaj! Ó, jaj! Bűneim elzártak szentséged Udvarától, és vétkeim miatt messze tévelyegtem Fenséged Szentélyétől. Elkövettem, amit Te megtiltottál nekem, és elvetettem, amit követnem elrendeltél.

Kérve kérlek Téged, Őreá, Ki a Nevek korlátlan Ura, írd le számomra jóságod Tollával azt, mi engem közeledbe vezet és mi megtisztít bűneimtől, melyek közém és megbocsátásod és kegyelmed közé állottak.

Valóban, Te vagy az Erős, a Jóságos. Nincsen Isten Rajtad kívül, Ki a Hatalmas, a Kegyes.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Megbocsátás (#2695)

Dicsőíttessél, ó, Uram, én Istenem! Akárhányszor csak említeni merészellek, hatalmas bűneim és súlyos, Ellened való cselekedeteim visszatartanak, és kegyelmedtől megfosztottnak és teljesen erőtlennek érzem magam, hogy dicséreted zengjem. És mégis, nagy bizodalmam jóságodban új reménnyel tölt el, és a bizonyosság, hogy bőséged kezét nyújtod felém, arra bátorít, hogy magasztaljalak Téged, és olyan dolgokért esedezzem, melyekkel csak Te rendelkezel.

Irgalmadra könyörgöm Hozzád, ó, Istenem, mely felülmúl minden teremtett dolgot, s melyről tanúskodnak mindenek, kik neveid óceánjaiban elmerülnek, ne hagyj engem magamra, mert szívem a gonosz felé hajlik. Oltalmazz engem védelmed erősségében és gondoskodásod menedékében. Ím, én vagyok az, ó, Uram, kinek egyetlen vágya az, mit Te hatalmad erejénél fogva elrendeltél. Minden, mit magamnak választottam, hogy segítsél engem kegyes rendeleteiddel, akaratod uralmával, parancsolatod és ítéleted zálogaival.

Esedezem Hozzád, ó, Te, Ki az Utánad vágyódó szívek Imádottja vagy, Ügyed Megnyilvánulásaira és Sugallatod Hajnalpontjaira, Fenséged Képviselőire és Tudásod Tárházaira, ne engedd, hogy megfosztassak szent Lakhelyedtől, Templomodtól, Szentélyedtől. Segíts, ó, Uram, hogy eljuthassak az Ő megszentelt udvarába, hogy körüljárhassam Személyét, és alázatosan állhassak ajtaja előtt.

Te vagy Az, Kinek hatalma öröktől fogva örökké tart. Semmi nem kerüli el tudomásodat. Bizony Te vagy a hatalom Istene, a dicsőség és a bölcsesség Istene.

Dicsőítessék Isten, minden világok Ura!
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Megbocsátás (#2696)

*[Részlet Bahá’u’lláh Ragyogások - Ishráqát című táblájából]:

Te látsz engem, ó, Istenem, kínban vergődni a porban, mint a partra vetett hal. Szabadíts meg, légy irgalommal irántam, ó, Te, Kinek segedelmét hívja minden ember, ó, Te, Kinek kezében van a hatalom gyeplője minden férfi és nő fölött. Bármikor, ha súlyos gyarlóságaimra és nagy vétkeimre tekintek, keserűség támad rám mindenfelől, és bármikor megállok elmélkedni jóságod óceánján, és kegyelmed mennyországán, és gyengéd könyörületességed napcsillagán, belélegzem a remény illatát, mely jobbról, balról, észak és dél felől hatol hozzám, mintha minden teremtett dolog az örömhírt tudatná velem, hogy irgalmad egének felhői rám fogják hullatni esőjüket. Hatalmadra, ó, Te, Ki a hívek Fő Támasza vagy, és azok vágya, kik már élvezhetik közelségedet! Megannyi kegyed és áldásod, és kegyelmed és szerető kedvességed megmutatkozásai valóban felbátorítottak. Hogyan tudhatná másképpen e végtelen kis semmiség dicsőíteni Annak Nevét, Ki egyetlen szavával életre hívta a teremtést, és hogyan is tudná egy múlandó dicsérni Őt, Aki bebizonyította, hogy semmiféle leírás nem fejezheti ki Őt, sem pedig dicsőítés nem növeli az Ő dicsőségét? Ő öröktől fogva mérhetetlenül magasztos teremtményei felfogása felett, és szolgáinak Róla való elképzelései Hozzá fel nem érhetnek.

Ó, Uram! Látod ez élettelent színed előtt; bőkezűséged és jóságos kegyed által ne hagyd, hogy megfosztasson a halhatatlan élet kelyhétől. És látod e szenvedőt trónod előtt állni; ne fordítsd őt el gyógyító erőd óceánjától. Kérve kérlek Téged, hogy add meg nékem minden időben és minden helyzetben, hogy Rád emlékezhessem, Neved magasztalhassam, és Ügyedet szolgáljam, bár jól tudom, hogy bármi ered is egy szolgától, az nem lépheti át saját lelke határait, sem nem lehet Istenségedhez illő, sem pedig méltó dicsőséged és fenséged udvarához.

Hatalmad a tanúm! Ha nem a Te dicséretedet zengené, nyelvem nem lenne hasznomra, és ha nem Téged szolgálna, életem mit sem érne. Ha nem az örömért, hogy dicsőséges birodalmad fényességét megláthatom, mi másért örvendenék látásomnak? És ha nem a boldogságért, hogy a Te édes hangod hallhatom, mi más haszna volna hallásomnak?

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Megbocsátás (#2697)

Dicsőség Néked, ó, Uram! Bocsásd meg bűneinket, könyörülj rajtunk s tégy képessé, hogy visszatérhessünk Hozzád. Ne engedd, hogy másban bízzunk Rajtad kívül, és nagylelkűen küldd le reánk azt, amit szeretsz és kívánsz és ami illendő Előtted. Magasztald fel azokat, kik szívből hisznek és bocsáss meg nékik kegyes jóakaratoddal.

Mert bizony Te vagy a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

-A Báb
-----------------------
Megbocsátás (#2698)

Ó, Istenem, ó, Uram, ó, Mesterem! Könyörgöm Hozzád, bocsásd meg nékem, ha más örömöt keresek, mint a Te szereteted, vagy más vigasztalást, mint a Te közelséged, vagy más boldogságot, mint a Te tetszésed, vagy más létezést a Véled való kapcsolaton kívül.

-A Báb
-----------------------
Megbocsátás (#2699)

Dicsőség Néked, ó, Isten! Miként említhetnélek Téged, mikor szenten állsz Te az egész emberiség dicsőítése fölött. Magasztaltassék a Te Neved, ó, Isten, Te vagy a Király, az Örök Igazság. Te tudod, mi van a mennyekben és a földön, és Hozzád kell visszatérnie mindeneknek. Aláküldötted istenileg elrendelt Kinyilatkoztatásodat tiszta mérték szerint. Dicséret Néked, ó, Uram! Parancsodra győzelmessé teszel bárkit, akit csak kívánsz, a menny és a föld seregeivel, és bármivel, mi a kettő között van. Te vagy az Uralkodó, az Örök Igazság, a győzhetetlen hatalom Ura.

Dicsőítessél, ó, Uram, Ki mindenkor megbocsátja azon szolgái bűneit, kik megbocsátásodért esedeznek. Mosd le bűneimet, és azok bűneit, kik hajnalonként Tőled keresnek bocsánatot, kik napközben és éjnek évadján Hozzád imádkoznak, kik nem vágyakoznak semmi egyéb után, mint Isten, kik felajánlják mindazt, mit Isten kegyesen rájuk ruházott, kik dicséretedet zengik reggel és estidőn, és kik nem hanyagok kötelességeikben.

-A Báb
-----------------------
Megbocsátás (#2700)

Jól tudom, ó, Uram, hogy vétkeim színed előtt szégyenbe borították arcom, és teherként nehezedtek hátamra Előtted, elválasztottak engem a Te szépséges orcádtól, körülvettek minden oldalról, és minden felől akadályoztak abban, hogy eljuthassak mennyei erőd kinyilatkoztatásaihoz.

Ó, Uram, ha Te nem bocsátasz meg nekem, ki van, aki kegyelmet adna, és ha Te nem irgalmazol nekem, ki van, aki részvétet tudna mutatni? Dicsőség legyen Néked, Te teremtettél, mikor nemlétező voltam, és Te tápláltál, mikor még minden értelem nélkül voltam. Dicséret Néked, a bőkezűség minden jele Tőled származik, és a kegyelem minden záloga a Te határozatod kincsestárából sugárzik szét.

-A Báb
-----------------------
Megbocsátás (#2701)

Megbocsátásodért könyörgöm, ó, Istenem, és bocsánatodért esedezem oly módon, amint kívánod, hogy szolgáid Hozzád forduljanak. Könyörgöm, mosd el bűneinket, miként az Istenségedhez méltó, és úgy bocsáss meg nékem, szüleimnek, és mindazoknak, akik a Te mércéd szerint beléptek a Te szereteted hajlékába, ahogy az mindent átható uralmadhoz méltó és mennyei hatalmad dicsőségéhez illendő.

Ó, Istenem! Te indítottad a lelkemet arra, hogy Hozzád esdekeljen, és Tenélküled nem fordulnék Hozzád. Dicsőítessél és magasztaltassál; hálát adok Néked azért, hogy kinyilatkoztattad Magad nékem, és bocsánatodért könyörgöm, mert elmulasztottam kötelességemet, hogy megismerjelek, és nem jártam szereteted ösvényén.

-A Báb
-----------------------
Megbocsátás (#2702)

Könyörgöm Hozzád, ó, Uram, bocsáss meg nékem minden említést a Te említéseden kívül, és minden dicsőítést a Te dicsőítéseden kívül, és minden örömet a Hozzád való közelség örömén kívül, és minden gyönyörűséget a Véled való kapcsolat gyönyörűségén kívül, és minden boldogságot a Te szereteted és tetszésed boldogságán kívül, és mindent, mi hozzám tartozik, de nincs kapcsolatban Véled, ó, Te, Ki az urak Ura vagy, Ki biztosítja az eszközöket és megnyitja a kapukat.

-A Báb
-----------------------
Megbocsátás (#2703)

Ó, Te megbocsátó Úr! Te vagy mind e szolgáid menedéke. Te ismered a titkokat és Te tudsz mindenről. Mi mind esendőek vagyunk, Te pedig a Hatalmas, a Mindenható. Mi mind bűnösök vagyunk, Te pedig a Bűnök Megbocsátója, az Irgalmas, a Könyörületes. Ó, Urunk! Ne nézd hibáinkat. Bánj vélünk kegyelmed és jóságod szerint. Számosak a mi vétkeink, de végtelen a Te megbocsátásod óceánja. Nagy a mi gyengeségünk, de segítséged bizonyítékai világosak. Ezért hát, kérünk, szilárdíts és erősíts meg minket. Tégy minket képessé, hogy azt cselekedjük, mi méltó szent Küszöbödhöz. Sugározd be szívünket, adj nékünk éles szemet és figyelmes fület. Keltsd életre a holtakat s gyógyítsd meg a betegeket. Ajándékozz gazdagságot a szegényeknek, és adj békét és biztonságot a félénkeknek. Fogadj be minket Királyságodba és világosíts meg minket vezérleted lámpásával. Te vagy az Erős és a Mindenható. Te vagy a Nagylelkű. Te vagy az Elnéző. Te vagy a Kedves.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :