Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Lelki növekedés
Lelki növekedés (#2678)

Mondd: ó, Isten, én Istenem! Ékesítsd fejemet az igazság koronájával és halántékomat az igazságosság díszével. Mert bizony Véled vagyon minden adomány és bőség.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lelki növekedés (#2679)

Ó, Uram! Engedd, hogy a Te szépséged legyen a táplálékom, a Te jelenléted oltsa szomjamat, a Te jóindulatod legyen a reménységem, a Te dicsőítésed a cselekvésem, a Rólad való emlékezés az útitársam, a Te uralmad hatalma az oltalmazóm. Engedd, hogy a Te lakhelyed legyen az én otthonom, és a hajlékom az a hely, amelyet Te megszenteltél a korlátozások feloldásával, melyeknek a Tőled mintegy fátyollal elzártak vannak alávetve.

Valóban, Te vagy a Mindenható, a Mindenek Felett Dicső, a Leghatalmasabb.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lelki növekedés (#2680)

Tiszta szívet teremts bennem, ó, Istenem, és adj nékem ismét nyugodt lelkiismeretet, ó, Reménységem! Az erő szellemével szilárdíts meg engem Ügyedben, ó, Szerettem, és dicsőséged fényével tárd fel ösvényedet előttem, ó, Te, vágyaim Célja! Földöntúli hatalmad erejével emelj fel engem szentséged egébe, ó, létemnek Forrása, és örvendeztess meg örökkévalóságod szellőivel, ó, Te, Ki az én Istenem vagy! Örök dallamaid leheljenek nyugalmat belém, ó, Kísérőm, és ősi orcád gazdagsága szabadítson meg mindentől Rajtad kívül, ó, Mesterem. Halhatatlan Lényeged kinyilatkoztatásának hírével szerezz nékem örömet, ó, Te, Ki a Legnyilvánvalóbb vagy a nyilvánvalók, és a Legrejtettebb az elrejtettek között!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lelki növekedés (#2681)

Istenem, Imádottam, Királyom, Vágyam! Mily nyelv mondhatná el köszönetemet Néked? Nemtörődöm voltam, s Te megébresztettél. Elfordultam Tőled, s Te nagylelkűen segítettél Feléd fordulnom. Olyan voltam, mint a holt, s Te az élet vizével megélesztettél. Hervadoztam, s Te újra életre keltettél Igéd mennyei folyamával, mely a Mindenek Felett Irgalmas Tollából áradt.

Ó, Isteni Gondviselés! Bőkezűséged nemzette az egész létet, ne foszd meg hát azt nagylelkűséged vizétől és ne tartsd távol irgalmad óceánjától. Esedezem Hozzád, segíts meg engem minden időben és minden helyzetben, hogy ősörök kegyedet keressem kegyelmed mennyországából. Bizony, Te vagy a nagylelkűség Ura és az örökkévaló királyság Uralkodója.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lelki növekedés (#2682)

Örökkévalóságod illatos folyamaiból adj innom, ó, Istenem, és Lényed fájának gyümölcseiből hadd kóstoljak, ó, Reménységem! Szereteted kristálytiszta forrásaiból hadd kortyolhassak, ó, Dicsőségem, és örök gondviselésed árnyékában adj szállást, ó, Fényességem! Engedd, hogy közelséged mezőin barangoljak színed előtt, ó, Szerettem, és hogy irgalmad trónja jobbján foglaljak helyet, ó, Vágyam! Örömöd édes szellői hadd legyezzenek, ó, Célom, és bocsáss be valóságod magas paradicsomkertjébe, ó, Imádottam! Engedd, hogy hallhassam egyedüliséged galambjának dallamait, ó, Ragyogó Uram, és hatalmad és erőd szellemével kelts új életre, ó, Fenntartóm! Tégy engem állhatatossá szeretetedben, ó, Segítőm, és tedd határozottá lépteimet tetszésed ösvényén, ó, Teremtőm! Halhatatlanságod kertjében, a Te orcád előtt lakozzak mindörökre, ó, Te, Ki irgalmas vagy hozzám, és kínálj nékem helyet dicsőséged székhelyén, ó, Te, Ki az Uram vagy! Szerető kedvességed egébe emelj fel engem, ó, Életadóm, és vezess el útmutatásod Napcsillagához, ó, Te, Ki Magadhoz vonzol engem! Láthatatlan szellemed kinyilatkoztatásai elé hívjál engem, ó, Létem Forrása és leghőbb Vágyam, és hadd térjek vissza szépséged illatos lényegéhez, melyet kinyilvánítani kívánsz, ó, Te, Ki az én Istenem vagy!

Hatalmas vagy Te megtenni, amit csak kívánsz. Bizony, Te vagy a Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Dicső, a Legmagasabb.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lelki növekedés (#2683)

Urad nevében, Aki a Teremtő, az Uralkodó, a Mindeneket Megelégítő, a Legmagasztosabb, Kinek segítségét minden ember esdekelve kéri.

Mondd: Ó, Istenem! Ó, Te, Ki a mennyek és a föld Alkotója vagy, ó, a Királyság Ura! Jól ismered szívem titkait, míg a Te Lényed kifürkészhetetlen mindenki számára Rajtad kívül. Látsz mindent, mi tőlem van, és egyedül Te tudod ezt megtenni. Add meg nékem kegyelmeddel azt, ami lehetővé teszi, hogy Rajtad kívül minden mást nélkülözhessek, és rendeld el számomra azt, ami engem Kívüled mindenkitől függetlenné tesz. Add, hogy életem gyümölcsét learathassam e világban és az eljövendőben is. Nyisd ki előttem kegyelmed kapuit, és nagylelkűen részesíts gyengéd irgalmadban és ajándékaidban.

Ó, Te, Aki a kiáradó kegyelem Ura vagy! Engedd, hogy mennyei segítséged körülvegye azokat, akik Téged szeretnek, és adj nékünk ajándékaidból és bőségedből. Légy Te nékünk elégséges mindenben, bocsásd meg bűneinket, és légy irgalmas hozzánk. Te vagy a mi Urunk és minden teremtett dolog Ura. Senki mást nem hívunk, csak Téged, és semmi másért nem könyörgünk, csak a Te kegyeidért. Te vagy a bőkezűség és kegyelem Ura, hatalmadban legyőzhetetlen, és terveidben a legbiztosabb kezű. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindent Birtokló, a Legmagasztosabb.

Áldd meg, ó, Uram, Küldötteidet, a szenteket és az igazakat. Valóban, Te vagy az Isten, a Páratlan, a Mindeneket Lebíró.

-A Báb
-----------------------
Lelki növekedés (#2684)

Esdekelve kérlek dicsőséges arcod fényének ragyogására, időtlen nagyságod fenségére és mindent meghaladó uralmad erejére, hogy rendelj most számunkra mértéket mindenből, mi jó és illő, és rendelj nékünk részt kegyelmed kiáradásának minden részéből. Mert ajándékok osztása Néked veszteséget nem okoz, sem a kegyek adása nem csökkenti a Te gazdagságodat.

Dicsőített vagy, Uram! Én bizony szegény vagyok, míg Te valóban gazdag vagy. Én bizony alantas vagyok, míg Te valóban hatalmas vagy. Én bizony tehetetlen vagyok, míg Te valóban erős vagy. Én bizony megalázott vagyok, míg Te valóban a legmagasztosabb vagy. Én bizony nyomorult vagyok, míg Te valóban a hatalom Ura vagy.

-A Báb
-----------------------
Lelki növekedés (#2685)

Rendelj el számomra minden jót, ó, Uram, amit teremtettél vagy teremteni fogsz, és óvj meg minden rossztól, ami Előtted visszataszító azon dolgok közül, amiket életre hívtál, vagy életre fogsz hívni. Bizony, a Te tudásod átölel minden dolgokat. Dicsértessél, Rajtad kívül valóban nincsen más Isten, és a mennyekben, a földön, vagy a kettő között soha semmi nem hiúsíthatja meg szándékodat. Te valóban mindenek fölött hatalmas vagy.

Távol legyen a Te lényed fenségességétől, ó, Istenem, hogy bárki is keresse szerető jóságodat vagy nagylelkűségedet. Távol legyen mindent meghaladó dicsőségedtől, hogy bárki is ajándékaid és gyengéd irgalmad bizonyítékait kérje Tőled. Túl magasan állsz Te ahhoz, hogy bárki is kegyes gondviselésed és szerető gondoskodásod megnyilvánulását kérje, és túl szentséges a Te dicsőséged, hogy bárki Tőled a Te áldásaid és mennyei bőkezűséged és kegyelmed áradatát kérje. Számtalan keggyel ékes mennyei és földi királyságod egészében mérhetetlenül dicsőített vagy Te minden felett, minek azonosságot lehetne tulajdonítani.

Minden, amiért Hozzád könyörgöm, ó, Istenem, az, hogy adj erőt, mielőtt a lelkem elhagyja a testem, hogy elnyerjem tetszésedet, még ha csak egy rövidebb pillanatig is, mint egy mustármag apró töredéke. Mert ha akkor száll fel a lelkem, mikor Te meg vagy velem elégedve, akkor minden gondtól és aggálytól meg fogok szabadulni; de ha akkor hagy el a lelkem, amikor Te elégedetlen vagy velem, akkor, még ha minden jótettet véghez vittem volna, egy sem érne semmit, és ha minden tiszteletet és dicsőséget ki is érdemeltem volna, semmi nem szolgálná felemelkedésemet.

Hőn könyörgöm Hozzád, ó Istenem, részesíts kegyesen megelégedésedben, amikor Magadhoz szólítasz és szent Színed elé rendelsz, mivel Te öröktől fogva a végtelen jóság Istene vagy birodalmad népe számára, és a legkitűnőbb ajándékok Ura mindazok számára, akik Mindenhatóságod fennkölt mennyországában lakoznak.

-A Báb
-----------------------
Lelki növekedés (#2686)

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, Urunk, Istenünk! Te vagy, valóban, a láthatatlan dolgok Ismerője. Rendelj számunkra olyan javakat, melyeket a Te mindent átfogó tudásod tud kimérni. Te vagy a korlátlan hatalmú Úr, a Mindenható, a Legimádottabb.

Minden dicséret légyen a Tiéd, ó, Urunk! A kijelölt Napon a Te kegyelmedet fogjuk mi keresni, és Beléd helyezzük minden bizodalmunkat, Ki a mi Urunk vagy. Magasztos vagy Te, ó, Isten! Add meg nékünk azt, mi jó és illő, hogy mindentől függetlenné válhassunk Rajtad kívül. Te vagy, valóban, minden világok Ura.

Ó, Isten! Jutalmazd meg azokat, akik Napjaidban türelmesen szenvednek, és erősítsd meg szívüket, hogy tévelygés nélkül járják az Igazság útját. Majd adj nékik, ó, Urunk, oly bőséges ajándékokat, amelyek képessé teszik őket, hogy bebocsáttatást nyerjenek áldott Paradicsomodba. Magasztos vagy, ó, Úristen! Bocsásd mennyei áldásaidat azon otthonokra, melyek lakói hittek Benned. Valóban, felülmúlhatatlan vagy Te az isteni áldások aláküldésében. Küldj el, ó Isten, olyan seregeket, amelyek győzelemre viszik hűséges szolgáidat. Rendelkezésed erejével úgy formázod Te a teremtett dolgokat, miként Néked tetszik. Te vagy, valóban, az Uralkodó, a Teremtő, a Mindenek Felett Bölcs.

Mondd: Isten, valóban, mindennek az Alkotója. Bőséges táplálékot ad Ő annak, akinek akar. Ő a Teremtő, minden létező Forrása, a Formáló, a Mindenható, a Létrehozó, a Mindenek Felett Bölcs. Ő a legnagyszerűbb címek Birtokosa a mennyekben és a földön és e kettő között. Mindenki az Ő parancsát követi, és a föld és az ég minden lakója az Ő dicsőségét zengi, és Őhozzá fog mindenki visszatérni.

-A Báb
-----------------------
Lelki növekedés (#2687)

Dicsőség Néked, ó, Uram, én Imádottam! Tégy engem erőssé Ügyedben, és add, hogy azok közé számíttassak, kik nem szegték meg Szövetségedet, sem nem követték saját meddő képzelgéseik bálványait. Majd tégy képessé arra, hogy elnyerjem az igazság egy székét Színed előtt, ruházd rám irgalmasságod jelét, és engedd, hogy azon szolgáidhoz csatlakozhassam, akik nem fognak félni, és akik nem lesznek bánatnak kitéve. Ne hagyj magamra, ó, Uram, ne fossz meg Annak felismerésétől, Ki Önmagad Megnyilvánulása, sem ne számíts engem azokhoz, kik elfordultak szent színedtől. Számlálj engem, ó, Istenem, azok közé, kiknek megadatott a kiváltság, hogy Szépségedet szemlélhessék, és akik ebben olyan örömöt találnak, hogy nem cserélnék el ennek egyetlen percét sem a mennyek és a föld királysága fölötti hatalomért, vagy a teremtés egész birodalmáért. Légy hozzám irgalmas, ó, Uram, ezekben a napokban, mikor Földed népei súlyosan eltévelyedtek, majd láss el engem, ó, Istenem, azzal, mi szemedben jó és illő. Te vagy, valóban, a Mindenek Felett Hatalmas, a Kegyes, a Nagylelkű, a Mindig Megbocsátó.

Add, ó, Istenem, hogy ne számíttassak azok közé, kiknek füle süket, szeme vak, nyelve néma, és kiknek szíve értetlen maradt. Ments meg engem, ó, Uram, a tudatlanság és önző vágy tüzétől, engedd, hogy bebocsátást nyerhessek mindent meghaladó irgalmad udvarába, és küldd le nékem azt, mit választottaidnak rendeltél. Hatalmad van azt tenni, amit csak kívánsz. Valóban, Te vagy a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

-A Báb
-----------------------
Lelki növekedés (#2688)

Ó, Isten! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet. Tisztítsd meg szívemet. Világosítsd meg képességeimet. Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem. Te vagy az Irányítóm és Menedékem. Nem leszek többé bánatos és gondterhelt, hanem boldog és vidám. Ó, Isten! Nem leszek többé tele félelemmel és aggodalommal. Nem foglalkozom ezentúl az élet kellemetlen dolgaival.

Ó, Isten! Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz. Néked szentelem életemet, ó, Uram!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Lelki növekedés (#2689)

Ó, Isten, én Istenem! Te vagy Reménységem és Szerettem, legmagasabb Célom és Vágyam! Nagy alázattal és teljes odaadással imádkozom Hozzád, tégy engem szereteted minaretjévé országodban, tudásod lámpásává teremtményeid között, és az isteni bőkezűség lobogójává királyságodban.

Számíts engem azon szolgáid közé, kik mindentől elfordultak, csak Tőled nem, kik felülemelkedtek e világ múlandó dolgain, és megszabadították magukat a hiábavalón képzelgők sugalmazásaitól.

A királyságodból alászálló bizonyosság szellemén át töltsd el örömmel szívem, és hadd örvendezzék szemem azt látván, miként szállnak rám alá egymás után az isteni segítség seregei mindenható Dicsőséged királyságából.

Mert bizony, Te vagy a Mindenható, a Mindenek Felett Dicső, a Mindenek Felett Hatalmas.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Lelki növekedés (#2690)

Ó, Uram, Szerelmem, Vágyam! Légy barátom magányomban és társam számkivetettségemben. Szabadíts meg bánatomtól. Tedd, hogy szépséged imádója legyek. Fordíts el engem mindentől Rajtad kívül. Vonzz Magadhoz szentséged illatával. Hadd lehessek együtt Királyságodban azokkal, kik minden köteléket elvágtak, mely nem Hozzád fűzi őket, kik a szent Küszöböd előtti szolgálat után vágyódnak, és kik kiállnak, hogy Ügyedért munkálkodjanak. Tégy engem képessé arra, hogy szolgálóleányaid egyike lehessek, kik elnyerték tetszésedet. Valóban, Te vagy a Kegyes, a Nagylelkű.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Lelki növekedés (#2691)

Ó, Urunk! Gyengék vagyunk, erősíts meg minket. Ó, Istenünk! Tudatlanok vagyunk, hass át tudással. Ó, Urunk! Szegények vagyunk, tégy minket gazdaggá. Ó, Istenünk! Holtak vagyunk, élessz meg minket. Ó, Urunk! Alantasak vagyunk, dicsőíts meg Királyságodban. Segélyeddel, ó, Urunk, fénylő csillagokká válunk, míg Segítséged nélkül kevesebbek vagyunk, mint a por. Ó, Urunk! Erősíts meg minket. Ó, Istenünk! Adj nékünk győzelmet. Ó, Istenünk! Tégy képessé, hogy legyőzzük önmagunkat és vágyainkat. Ó, Urunk! Szabadíts meg minket az anyagi világ gúzsától. Ó, Urunk! Élessz meg minket Szentlelked leheletével, hogy szolgálatodra emelkedhessünk, imádhassunk Téged és királyságodban a legtisztább őszinteséggel munkálkodhassunk. Ó, Urunk! Te vagy a Hatalmas! Ó, Istenünk, Te vagy a Megbocsátó! Ó, Urunk, Te vagy a Könyörületes!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Lelki növekedés (#2692)

Ó, Te könyörületes Úr, Ki nagylelkű vagy és mindenre képes! Szolgáid vagyunk, akiket gondviselésed oltalmaz. Vesd reánk kegyes tekinteted. Adj látást szemünknek, hallást fülünknek, szívünket értelemmel és szeretettel töltsd el. Örömhíreiddel tedd lelkünket vidámmá és boldoggá. Ó, Uram! Mutasd meg számunkra királyságod útját, és kelts új életre valamennyiünket a Szentlélek leheletével. Adj nekünk örök életet, és részeltess bennünket végtelen tisztességben. Egyesítsd az emberiséget, és áraszd el fénnyel az emberi világot. Hadd járjunk mindnyájan a Te ösvényeden, hadd keressük mind a Te tetszésedet, hadd kutassuk Királyságod rejtelmeit. Ó, Isten! Tedd, hogy egyek legyünk, s megbonthatatlan kötelékeddel fűzd össze szíveinket. Bizony, Te vagy az Adakozó, Te vagy a Jóságos és Te vagy a Mindenható.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :