Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Dicséret és háládatosság
Dicséret és háládatosság (#2619)

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, Uram, Istenem! Te vagy, Kit imád minden dolog és Ki maga nem hajol meg senki előtt, Ki mindenek Ura és senkinek sem alattvalója, Ki mindent tud és Kit senki sem ismer. Azt kívántad, hogy felismerjenek Téged, ezért egyetlen kimondott szavaddal életre hívtad a teremtést, és megalkottad a világegyetemet. Nincsen más Isten, csak Te, az Alkotó, a Teremtő, a Mindenható, a Leghatalmasabb.

Ím, szavadra könyörgöm Hozzád, mely felragyogott akaratod láthatárán, add, hogy mélyet kortyolhassak az életadó árból, mellyel megébresztetted kiválasztottaid szívét és életre keltetted szeretteid lelkét, hogy mindig és minden körülmények között teljességgel Feléd fordulhassak.

Valóban, Te vagy a hatalom, a dicsőség és a bőkezűség Istene. Nincsen más Isten, csak Te, a Legfőbb Uralkodó, a Mindenek Felett Dicső, a Mindentudó.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dicséret és háládatosság (#2620)

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, én Istenem és minden dolgok Istene, ó, Dicsőségem és minden dolgok Dicsősége, ó, Vágyódásom és minden dolgok Vágyódása, ó, Erősségem és minden dolgok Erőssége, ó, Királyom és minden dolgok Királya, ó, Uram és minden dolgok Ura, ó, Végső Célom és minden dolgok Végső Célja, ó, Megébresztőm és minden dolgok Megébresztője! Könyörgöm Hozzád, ne hagyd, hogy távol maradjak kegyes jótéteményeid óceánjától és elűzessek közelséged partjától!

Rajtad kívül, ó, Uram, semmi más nem szolgálhat előnyömre, és senki más közelsége nem szabadíthat meg szükségemtől. Könyörgöm Hozzád gazdagságod bőségére, mely függetlenné tesz mindentől Rajtad kívül, számlálj engem azok közé, kik Feléd fordították arcukat és kiálltak, hogy szolgáljanak Téged.

Bocsáss meg, ó, Uram, szolgáidnak és szolgálóleányaidnak! Valóban, Te vagy a Mindent Megbocsátó, a Legkönyörületesebb.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dicséret és háládatosság (#2621)

Minden dicsőítés szálljon Feléd, ó, Istenem, Ki minden dicsőség és fenség, nagyság és tisztelet, hatalom és uralom, emelkedettség és kegy, áhítat és erő Forrása vagy! Közel engeded Te a Legnagyobb Óceánhoz azt, akit csak kívánsz, és akire csak akarod, reáruházod Te a kegyet, hogy Legősibb Neved felismerhesse. Uralkodói Akaratodnak sem mennybéli, sem földi ellen nem szegülhet. Az örökkévalóság óta Te uralkodsz az egész teremtés fölött, és örökkön Néked lesz alávetve minden teremtett dolog. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenható, a Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Hatalmas, a Mindenek Felett Bölcs.

Ragyogd be, ó, Uram, szolgáid arcát, hogy megláthassanak, és tisztítsd meg szívüket, hogy mennyei kegyed udvara felé fordulhassanak és felismerhessék Azt, Ki Önmagad Megnyilvánulása és Lényeged Hajnalpontja. Bizony, Te vagy minden világok Ura. Nincsen más Isten, csak Te, a Korlátozatlan, a Mindeneket Lebíró.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dicséret és háládatosság (#2622)

Dicsértessél és dicsőíttessél ó, Uram, én Istenem! Miként említhetnélek Téged, mikor bizonyos vagyok, hogy semmilyen nyelv, bármilyen mély légyen is bölcsessége, nem tudja Neved illendőn dicsérni, sem az emberi szív madara, bármilyen nagy légyen is vágyódása, sohasem remélheti, hogy Fenséged és megismerésed mennyországába szárnyalhasson.

Ha úgy írlak le Téged, ó, Istenem, mint Azt, Ki a Mindent Meglátó, be kell ismernem, hogy Azok, Kik a meglátás legmagasabb Megtestesülései, a Te parancsodra teremtettek. És ha úgy magasztallak Téged, mint a Mindenek Felett Bölcset, hasonlóképpen be kell látnom, hogy a bölcsesség Kútfejei Maguk is Akaratod működése révén jöttek létre. És ha úgy hirdetlek Téged, mint a Hasonlíthatatlant, ím hamarosan felfedezem, hogy Azok, Kik az egység legbensőbb lényegei, Általad küldettek alá és csupán keze munkád bizonyítékai. És ha úgy üdvözöllek Téged, mint minden dolgok Ismerőjét, be kell vallanom, hogy Azok, Kik a tudás Leglényege, csupán Célod teremtményei és eszközei.

Magasztos, végtelenül magasztos vagy Te a halandó ember törekvése felett, hogy misztériumodat megfejtse, dicsőségedet leírja, vagy hogy akár Lényeged természetére utalást tegyen. Mert bármit is érjen el az ilyen törekvés, sohasem remélheti, hogy túllépjen a teremtményeidnek szabott korlátokon, hiszen ezen erőfeszítések is a Te rendeletedre és kigondolásod szerint születtek. A legemelkedettebb érzelmek, melyeket a szentek legszentebbike dicsőítésedre kifejezhet, és a legmélyebb bölcsesség, amit a legtanultabb ember képes megfogalmazni, hogy megértse Természetedet, mind azon Központ körül kering, Mely teljes mértékben a Te egyedüli Uralmad alatt áll, a Te Szépségedet imádja, és a Te Tollad mozgása tart lendületben.

Ments meg Uram attól, hogy olyan szavakat ejtettem volna ki, melyek szükségszerűen egy közvetlen kapcsolat lehetőségét feltételeznék Kinyilatkoztatásod Tolla és minden teremtett dolgok lényege között. Messze, messze áll Azoktól, Kik Hozzád kötődnek, egy ilyen kapcsolat feltételezése! Kinyilatkoztatásod Fáját semmilyen hasonlat és hasonlítás le nem írhatja, és zárva van minden út Önmagad Megnyilvánulásának és Szépséged Hajnalának megértéséhez.

Távol, távol álljon Dicsőségedtől, mit Rólad halandó ember állíthat vagy Néked tulajdoníthat, vagy a dicséret, mit Rólad zenghet! Bármit rendeltél is el szolgáidnak, hogy azáltal Fenségedet és Dicsőségedet a legillendőbben magasztalják, mindaz csupán irántuk való kegyelmed jele, hogy talán képesek legyenek olyan magasságba emelkedni, mely legbensőbb lényüknek megadatott, vagyis hogy megismerjék önmagukat.

Rajtad kívül soha senki nem volt képes Misztériumodat felfogni, és Nagyságodat illendően dicsőíteni. Kifürkészhetetlen és magasztos maradsz Te az emberek dicsérete felett mindörökké. Nincsen más Isten csak Te, az Elérhetetlen, a Mindenható, a Mindentudó, a Szentek Szentje.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dicséret és háládatosság (#2623)

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, Isten. Tiéd valóban a Teremtés és Kinyilatkoztatás Királysága, és bizony Urunkba helyeztük mi minden bizodalmunkat. Illessen minden dicsőítés Téged, ó, Isten. Te vagy a mennyek és a föld Teremtője, és mindeneké a kettő között, és bizony Te vagy a legfőbb Uralkodó, az Alkotó, a Mindenek Felett Bölcs. Dicsőíttessél, ó, Urunk! Bizonyosan össze fogod Te gyűjteni az emberiséget azon Napra, melynek eljöveteléről kétség nem lehet – a Napra, mikor mindenki meg fog jelenni Előtted, és életet talál Benned. Ez az egy igaz Isten Napja – a Nap, melyet úgy hozol el, miként Neked tetszik, parancsolatod erejénél fogva.

Te vagy a korlátlan Uralkodó, a csodás Teremtő, a Hatalmas, a Legszeretettebb.

-A Báb
-----------------------
Dicséret és háládatosság (#2624)

Dicsőített és magasztalt vagy, ó, Isten! Add, hogy a szent jelenléted elé való járulás napja hamar elérkezzen. Vidítsd fel szívünket szereteted és jó tetszésed erejével, és adj nékünk kitartást, hogy készségesen alávessük mi magunkat Akaratodnak és Parancsodnak. Bizony, a Te tudásod átölel mindeneket, miket teremtettél, és miket teremteni fogsz, és mennyei hatalmad felülmúl mindent, amit létre hívtál, vagy létre fogsz hívni. Nincs más magasztalandó, csak Te, nincs más kívánandó, csak Te, nincs más imádandó, csak Te, és nincs más szeretni való, csak a Te jó tetszésed.

Valóban, Te vagy a legfőbb Uralkodó, a Független Igazság, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

-A Báb
-----------------------
Dicséret és háládatosság (#2625)

Ó, könyörületes Isten! Köszönet Néked, mert megébresztettél és öntudatra keltettél. Látó szemet adtál nékem, és halló füllel tiszteltél meg, elvezettél királyságodba, és ösvényedre irányítottad lépteim. Megmutattad nékem a helyes utat, és Általad beléphettem a Szabadulás Bárkájába. Ó, Isten! Tarts meg állhatatosságban, és tégy engem szilárddá és hűségessé. Védj meg az erőszakos próbáktól, és óvj és oltalmazz engem Szövetséged és Testamentumod gránitfalú erődjében. Te vagy az Erős. Te vagy a Látó. Te vagy a Halló.

Ó, Te, a könyörületes Isten! Adj nékem olyan szívet, melyet üvegként ragyoghat be szereteted fénye, és tölts el olyan gondolatokkal, melyek a mennyei kegyelem erejével rózsakertté változtathatják e világot.

Te vagy a Könyörületes, az Irgalmas. Te vagy a Hatalmas, Jóakaró Isten.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :