Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Abdu'l-Bahá

'Abdu'l-Bahá végrendelete
Házassági tábla
Isteni civilizáció és terv
Megelégedettség
Megvalaszolt kérdések
Parizsi beszédek
Remeny
Szemelvények 'Abdu'l-Bahá írásaiból
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Abdu'l-Bahá : Megelégedettség
MEGELÉGEDETTSÉG
Drágakövek
’Abdu’l-bahá szavaiból
Fordította: Kerekes Mariann
Lektorálta: Mannó Judit

A fordítás alapja: CONTENTMENT © Bahá’í Publishing Trust; London, 1996

© Magyarországi Bahá’í Közösség
Országos Szellemi Tanácsa, 2005
ISBN 963 218 728 8
NYOMDA ÜGYINTÉZÉS: INSPIRIT, BUDAPEST

„Ha tudatában vagy egy igazságnak, ha birtokodban van egy drágakő, melytől mások megfosztattak, oszd meg velük azt a legnagyobb kedvesség és jóakarat nyelvén.”

Bahá’u’lláh

NE BÁNKÓDJATOK EZEN ALANTI világ gondjai és nehézségei miatt, és ne is örvendjetek a jólét és kényelem idején, mert mindkettő elmúlik. Jelenlegi életünk olyan, mint egy feltornyosuló hullám, vagy akár egy délibáb, vagy mint a tovatűnő árnyak.

BÁRKI BOLDOG LEHET A KÉNYELEM, jólét, egészség, siker, élvezet és öröm állapotában; ám ha valaki a gond, nehézség és elhatalmasodó betegség idején boldog és elégedett, az a nemesség bizonysága.

AMÍG BOLDOG AZ EMBER, ELFELEDHETI Istenét; de amikor balsors éri és szomorúság tölti el, akkor eszébe jut mennyei Atyja, Aki képes megszabadítani őt megalázott helyzetéből.

Ó ISTEN, ÉN ISTENEM! TE LÁTSZ ENGEM, Te ismersz engem, Te vagy oltalmam és menedékem. Nem kerestem és nem is fogok mást keresni Rajtad kívül. Szereteted ösvényén kívül nem tapodott és nem is fog taposni lábam más utat. A kétségbeesés sötét éjjelén várakozón és reménykedve fordul szemem végtelen kegyed reggele felé, és hajnalhasadáskor szomorú lelkemet a Szépségedre és Tökéletességedre való emlékezés vidítja fel és erősíti meg. Kit kegyelmed karja segít, lettlégyen bár csak csöppnyi, végtelen óceánná válik az, és szerető kedvességed segedelmével ragyogó csillagként fénylik fel még a legkisebb porszem is.

SEMMI NE SZOMORÍTSON EL BENNETEKET, és senkire ne haragudjatok! Illendő néktek, hogy megelégedjetek Isten Akaratával, és igaz és szerető barátai legyetek valamennyi embernek a földön, minden kivétel nélkül. Ez az őszinték tulajdonsága, a szentek útja, azoknak az ismertetőjele, akik Isten egységében hisznek...

BÁRMI IS TÖRTÉNJÉK, JÓRA VÁLIK az, mert a megpróbáltatás a bőkezűség lényege, s a szomorúság és küszködés tiszta kegyelem, a szenvedés az elme békéje, áldozatot hozni pedig nem más, mint ajándékot kapni, és bármi is történjék majd, Isten kegyéből ered az.

MIKOR CSAPÁSOK SÚJTANAK, LÉGY türelmes és higgadt. Bármily gyötrőek legyenek szenvedéseid, maradj háborítatlan, és az Isten bőséges kegyébe vetett teljes bizalommal szállj szembe a megpróbáltatások viharával és a tüzes kínokkal.

NE LÉGY BOLDOGTALAN; A BÁNAT fergetege elvonul; a bánkódás nem tart soká; a csalódottság szertefoszlik; Isten szeretetének tüze lángra fog lobbanni és elemészti a szomorúság és csüggedés töviseit és tüskebokrait.

AZ APA ÉS A TANÍTÓ OLYKOR gyöngédséget mutat gyermekei felé, más-kor pedig keményen bánik velük. Ez a szigor nevelő célzatú, valódi gyöngédség, korlátlan nagylelkűség és kegy. Bár látszólag harag, valójában kedvesség az. Bár külsőleg megpróbáltatás, lényegében hűsítő fuvallat.

A MEGPRÓBÁLTATÁSOK JUTALMAK Istentől, melyekért köszönetet kell mondanunk Néki. A gond és bánat nem ér minket véletlenül, az Isteni Irgalom által küldetik nekünk saját tökéletesedésünk érdekében.

HA NEM LENNÉNEK PRÓBÁK, A BÁTOR nem tudna különválni a gyávától. Ha nem lennének próbák, a hűeket nem lehetne megkülönböztetni a hűtlenektől. Ha nem lennének próbák, az értelmiségiek és a tudósok karai a nagy akadémiákon nem fejlődnének. Ha nem lennének próbák, a szikrázó gyöngyszemek nem válhatnának láthatóvá a hitvány kavicsok között. Ha nem lennének próbák, semmi nem fejlődne ebben az esetleges világban.

AZOK A LELKEK, AKIK ISTEN megpróbáltatásait elviselik, nagy jótétemények megnyilvánulásaivá válnak; mert az isteni próbatételek hatására némely lélekből teljesen kivész az élet, míg a szent lelkek a szeretet és állhatatosság legmagasabb fokára emeltetnek általuk.

URUNK! HITVÁNYAK VAGYUNK, ESSEN meg rajtunk szíved; semmink sincsen, adj innunk gazdagságod tengeréből; szükséget szenvedünk, elégíts meg minket; megaláztattunk, juttass nékünk dicsőségedből! Te táplálod nap mint nap a lég vándorait és a mező állatait, és a Te gondoskodásodban és nyájasságodban részesül minden teremtett lény.

Ne foszd meg ez esendőt csodálatos kegyelmedtől, és hatalmadnál fogva halmozd el bőségeddel e gyarló lelket.

Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, hadd gyarapodjunk földi dolgainkban, hogy mindentől függetlenek lehessünk Rajtad kívül, hogy csak Véled tanácskozhassunk, a Te utadat járhassuk és a Te misztériumaidat hirdethessük! Te vagy a Mindenható, a Szerető Szívű és az emberiség Jótevője.

HA MINDENNAPI ÉLETETEK NEHÉZZÉ válik, a ti Uratok rövidesen megajándékoz titeket azzal, mi megelégít benneteket. Legyetek türelmesek a sorscsapások és megpróbáltatások idején, minden bonyodalmat és nehézséget kitárt szívvel, Felé fordult lélekkel és ékesszóló nyelvvel viseljetek az Irgalmas emlékezetére.

NE BÁNKÓDJATOK, HA DOLGAITOK nehézzé tétetnek és a gondok mindenfelől hatalmasan tornyosulnak körülöttetek! Valóban Uratok megkönnyíti a nehézségeket, enyhülést hoz a bajokra és a legnagyobb megnyugvásra váltja a megpróbáltatásokat. Bizony, a ti Uratok az igaz oldalon áll.

URUNK! ENYHÍTSD A TE SZENTJEID aggasztó gondjait, váltsd viszontagságaikat vígaszra, megaláztatásukat dicsőségre, szomorúságukat mennyei örömre, ó Te, Aki kezedben tartod az egész emberiség gyeplőit!

AZ EMBER ELMÉJE ÉS LELKE AKKOR fejlődik, ha szenvedések által próbára tétetik. Minél mélyebben szántott a talaj, annál jobban növekszik a mag, annál jobb lesz az aratás. Miként az eke mély barázdákat váj a földbe, megtisztítván azt a gyomoktól és bogáncsoktól, éppúgy szabadítja meg az embert a szenvedés és megpróbáltatás az evilági élet kicsinyes dolgaitól, amíg el nem jut a tökéletes függetlenség állomására. Evilági állapota az isteni boldogság lészen.

AZ ÖRÖK BOLDOGSÁG ELÉRÉSÉHEZ szenvedni kell. Az, ki elérte az önfeláldozás állapotát, igaz örömmel bír.

MINDEN FÖLDI GONDOLATNÁL magasabbra kell tekintenünk; el kell szakadnunk minden anyagi eszmétől, a szellem dolgai után kell vágyódnunk; a Mindenható örökkön bőkezű Kegyelmére kell rögzítenünk tekintetünket, Aki majd az örömteli szolgálat boldogságával tölti el lelkünket, amennyiben teljesítjük az Ő parancsát „Szeressétek egymást.”

Ó TE, ISTEN EGYSÉGÉBEN HÍVŐ! BIZONY tudd, hogy semmi nem lehet hasznára a léleknek, csak a Mindenek Felett Irgalmas szeretete, semmi nem világosíthatja be a szívet, csak az a ragyogás, mely az Úr birodalmából sugárzik.

VAN-E ADAKOZÓ ISTENEN KÍVÜL? Azt tisztel meg Ő irgalmával, akit csak kíván. Hamarosan megnyitja Ő előttetek tudásának kapuit és megtölti szíveteket szeretetével.

I, KIK ISTEN OLTALMÁBAN ÉS AZ Ő Szövetségének Fája árnyékában lakoztok, miért bánkódtok és zúgolódtok? Legyetek bizonyosak és bízzatok. Tartsátok meg a ti Uratok írott parancsolatait örömmel és békességgel, komolysággal és őszinteséggel...

HA HALLGATNI AKARTOK SZAVAIMRA, szabadítsátok meg magatokat minden múlandó bilincstől. Sőt, inkább minden körülmények között mondjatok köszönetet szerető Uratoknak, engedjétek át dolgaitokat az Ő Akaratának, mely az Ő tetszése szerint működik. Ez valóban minden másnál jobb számotokra...

ARRA KÉREM ISTENT, HOGY TALÁLJATOK nyugalmat és vigaszt a Béke és Egyetértés szent Lobogójának árnyékában; váljatok Isten szeretete terjesztésének eszközeivé; éljetek határtalan egészségben és biztonságban; növekedjetek boldogságban napról-napra az örömhírek által; szárnyaljatok a magasba az elragadtatástól és örömtől...

AZ, KINEK TÖREKVÉSE EMELKEDETT ÉS ki önbizalmat fejlesztett ki magában, nem elégszik meg a csupán állati létezéssel. Keresni fogja az isteni Királyságot; vágyódni fog a mennyek után, bár még a földön jár anyagi testében és jóllehet külső ábrázata fizikai, belső tükröződésének arca szellemivé és mennyeivé válik. Amíg az ember el nem jut ezen állapotra, életéből teljességgel hiányozni fognak a valódi eredmények. Egész élete kimerül az evésben, ivásban és alvásban, maradandó gyümölcsök, mennyei nyomok vagy megvilágosodás híján – a néki szánt szellemi képességek, örök élet vagy nemes tudás nélkül zarándokolván át az emberi világon.

TUDD BIZONYOSAN, HOGY SEMMI NEM válik az ember hasznára, csak az Irgalmas szeretete. Semmi nem világosítja meg az ember szívét, csak az a ragyogás, mely Isten Királyságából sugárzik! Tégy hát félre minden gondolatot s kételkedő szót, és gondolataidat teljességgel arra irányítsd, ami Isten ajándékának mennyországába emeli fel az embert, s mi minden madarat, mely a Királysághoz tartozik, az összehasonlíthatatlan birodalmakba, az örökkévaló nagyságnak középpontja felé röpít ebben a világban.

LÁTJÁTOK MAGATOK KÖRÜL AZ

anyagi dolgok elégtelenségének bizonyítékait – hogy az öröm, bátorítás, béke és vigasz nem található meg a világ múlandó dolgaiban. Nem ostobaság-e hát nem ott keresni ezen kincseket, ahol azok fellelhetőek? A szellemi királyság kapui mindenki előtt nyitva állnak, és ennek híján teljes a sötétség.

Ó URAM, ISTENEM, BAJBAN MENEDÉKEM! Csapások záporában Pajzsom és Védelmem! Te vagy szükségben Nyugalmam és Menhelyem, Társam nagy magányosságomban! Te vagy Vigasztalóm a szenvedésben és szerető Barátom az egyedüllétben! Gyötrelmeim Eltávolítója és bűneim Megbocsátója!

Tefeléd fordulok egészen, teljes szívemmel, lelkemmel és elmémmel Hozzád esedezem, védelmezz meg mindentől, mely ebben, Isteni Egységed korszakában Akaratod ellen való, és tisztíts meg minden mocsoktól, mely nem engedi, hogy makulátlanul tisztán Kegyelmed fájának árnyát keressem.

NE LEGYETEK SZOMORÚAK AZ elválasztottság miatt; valóban, a ti Uratok jobb számotokra, mint bármi az anyagi világban. Ő a legjobb társ s a legjobb barát, és veletek lesz minden körülmények között.

AZ ISTENHEZ VALÓ KÖZELSÉG AZ ISTEN iránti odaadáson keresztül lehetséges, a Királyságba való belépésen és az emberiség szolgálatán keresztül; az emberiséggel való egység és a mindenki iránti szerető kedvesség által érhető el; az igazság kutatásától, a dicséretreméltó erények megszerzésétől, az egyetemes béke ügyéért tett szolgálattól és a személyes tiszta életviteltől függ. Egyszóval, az Istenhez való közelség önfeláldozást, a világtól való elszakadást követel, és azt, hogy mindent feladjunk Őérette. A közelség hasonlóság.

AZ EMBER ÚGY FEJEZHETI KI HÁLÁJÁT Isten kegyei iránt, hogy dicséretreméltó cselekedeteket mutat fel. Ezen adományokért viszonzásul jó tetteket kell végrehajtania, önfeláldozónak kell lennie, szeretvén Isten szolgálóit, akár az életét is zálogba adván értük, kedvességet mutatván minden teremtmény felé.

A KIRÁLYSÁG KAPUI NYITVA ÁLLNAK, és Isten bőkezűsége olyan, mint a tavaszi eső. Bár az anyagi bőség jelei hatalmasak, az igazi bőség mégis mennyei, szellemi, mely örök életet ad. Kövesd ezt és a szíved oly gyönyörűvé válik, mint egy kert, szemeid ragyogóak lesznek, szellemed pedig boldog és gondolatod vigasz lészen a lelkeknek.

‘Abdu’l-Bahá
(1844-1921)

‘Abdu’l-Bahá, akit követői “Mester”-ként emlegetnek, korunk egyik legtiszteltebb szellemi alakja. Élete és tanításai világszerte milliókat inspirálnak ma is. ‘Abdu’l-Bahá a bahá’í hit alapítójának, Bahá’u’lláh-nak a legidősebb fia volt, aki azt tanította, hogy a világ most lép be abba a korszakba, amikor minden nép egysége és harmóniája megvalósul és minden vallás lényegi egysége elismerést nyer.

‘Abdu’l-Bahá életét az emberiség szolgálatának és édesapja nagy küldetése előmozdításának szentelte. Úgy tekintjük őt, mint a Bahá’u’lláh tanításai szerinti nemes erények és szellemi képességek tökéletes példáját, melyek megszerzése életünk célja. Még zsenge korú kisgyermekként édesapjával együtt élethosszig tartó keserű üldöztetésre, száműzetésre és börtönre ítélték az akkori vallási és polgári hatóságok. Mindazon kegyetlenségek és szenvedések ellenére, melyek sújtották ‘Abdu’l-Bahát, az elesettek és elnyomottak iránti mérhetetlen szeretete és könyörülete folytán a “Szegények Atyja” címmel illették és bölcsessége és hírneve a négy kontinensről számtalan zarándokot vonzott a Szentföldre, Akkó börtönvárosába, ahol raboskodott.

Források/ Hivatkozások

5. oldal Szemelvények ’Abdu’l-Bahá Írásaiból, 178, 205.o.

6. oldal ’Abdu’l-Bahá Táblái, III. 639-640.o.
7. oldal Az egyetemes béke hirdetése, 159.o.
8. oldal Az egyetemes béke hirdetése, 90.o.
10. oldal Párizsi beszédek, 8:7, 24.o.

11. oldal Szemelvények ’Abdu’l-Bahá Írásaiból, 150, 178.o.

12. oldal Szemelvények ’Abdu’l-Bahá Írásaiból, 157, 186.o.

13. oldal Párizsi beszédek, 51:14, 175.o.
14. oldal Japán lángra lobban, 20.o.

16. oldal Cited in May Maxwell, An Early Pilgrimage, pp. 39-40.

17. oldal Párizsi beszédek, 35:7, 111.o.
18. oldal Párizsi beszédek, 35:10, 111.o.

19. oldal Szemelvények ’Abdu’l-Bahá Írásaiból, 68, 104.o.

21. oldal Szemelvények ’Abdu’l-Bahá Írásaiból, 40, 82.o.

22. oldal Béke: szemelvénygyűjtemény, 14.o.
23. oldal Béke: szemelvénygyűjtemény, 14.o.

24. oldal Béke: szemelvénygyűjtemény, 201, 246.o.

26. oldal Az egyetemes béke hirdetése, 171.o.
27. oldal ’Abdu’l-Bahá Táblái, II. 436.o.
28. oldal Párizsi beszédek, 53:5, 178.o.
29. oldal ’Abdu’l-Bahá Táblái, I. 169.o.

31. oldal Szemelvények ’Abdu’l-Bahá Írásaiból, 175, 204.o.

32. oldal Párizsi beszédek, 32:13-14, 101.o.

33. oldal Szemelvények ’Abdu’l-Bahá Írásaiból, 35, 74.o.

34. oldal Szemelvények ’Abdu’l-Bahá Írásaiból, 206, 258.o.

35. oldal Szemelvények ’Abdu’l-Bahá Írásaiból, 206, 259.o.


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :