Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Összeállítások

Az isteni segítség hatalma
A bahá'í házasságok megïrzése
A bahá'í élet
A bahá'í életmód
A hit fénye
A tanácsosok intézménye
Bahá'u'lláh
Bahá'u'lláh küldetése
bahá'í böjt
Bahá'í imák
Bahá'í létünkrïl
Bibliai bizonyságok
Huquq Isten joga
Ki formálja a jövït
Szabadon mint a szél
Szellemi tanácsok
Történetek 'Abdu'l-Baháról
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Összeállítások : Az isteni segítség hatalma
Az isteni segítség hatalma
Részletek Bahá'u'lláh írásaiból
a Báb írásaiból és kijelentéseiből,
‘Abdu’l-Bahá írásaiból és kijelentéseiből
Shoghi Effendi írásaiból
és az ő nevében írt levelekből.
Page 1

Összeállította: Az Igazság Egyetemes Házának Kutató Osztálya

Kiadó: Az Ausztriai Bahá'iok Országos Szellemi Tanácsa

Készült a Ráday Kollégium Nyomdájában, 1991-ben
Page 2
RÉSZLETEK BAHÁ'U'LLÁH ÍRÁSAIBÓL

Ó, világ népei, ne rémüljetek meg, midőn lenyugszik Szépségem fénylő csillaga, s Imaházam mennyboltozata elrejtőzik szemetek elől. Álljatok ki, hogy szolgáljátok Ügyemet s dicsőítsétek Igémet az emberek között. Mindvégig veletek Vagyunk, s az igazság hatalma által megerősítünk benneteket. Valóban mindenhatóak vagyunk. Aki egyszer megismer Engem, az ki fog állni s olyan odaadással fog szolgálni, hogy a föld és a menny erői sem képesek meggátolni szándékában.

(Gyöngyszemek Bahá'u'lláh írásaiból, 137. o; A Kitáb-i Aqdas törvényeinek és előírásainak a szinopszisa és kodifikációja, 14. o. )

Ó, emberek, ne háborogjon szívetek, amidőn visszavonul Jelenlétem Dicsősége, s elcsendesül Hangjaim óceánja. Bölcs az Én jelenlétem köztetek, s bölcs az Én távollétem is, de ezt egyedül Isten, a Senkihez sem hasonlítható, a Mindentudó érti meg. Bizony, látunk titeket Dicsőségünk birodalmából, és segítségére sietünk mindenkinek, aki kiáll Ügyünk diadaláért együtt a Mennyei Sokadalommal és kedvelt Angyalainak csapatával.

(Gyöngyszemek Bahá'u'lláh írásaiból, 139. o; A Kitáb-i Aqdas törvényeinek és előírásainak a szinopszisa és kodifikációja, 16. o. )

Azt hiszed, hatalmad van ahhoz, hogy meghiúsítsd Akaratát, hogy megakadályozd Őt abban, hogy valóra váltsa Döntését, vagy hogy elrettentsd Őt attól, hogy gyakorolja korlátlan Uralmát? Azt állítod, hogy bármi is a mennyekben vagy a földön szembeszállhat az Ő Hitével? Nem, Őreá nem, aki az Örök Igazság! Szándékát semmi sem tudja keresztezni az egész teremtésben...

Tudd azt is, hogy Parancsszavával Ő teremtett mindent, ami a mennyekben van, és mindent, ami a földön van. Akkor hogyan is diadalmaskodhatna Felette az, amit Parancsszavával Ő teremtett?

(Gyöngyszemek Bahá'u'lláh írásaiból, 220. o. )

Isten igazságosságára! Ha bárki e világon szólásra nyitja ajkait s megemlíti Ura nevét, az Isteni sugallat seregei reá szállnak Nevem, a Mindentudó, a Mindent Értő mennyországából. Reá száll a Mennyei Sokadalom is, mindegyik egy tiszta fényű kelyhet tart magasba. Így rendeltetett el az Örökké Dicső, a Leghatalmasabb Parancsa által az Isteni Kinyilatkoztatás birodalmában.

(Gyöngyszemek Bahá'u'lláh írásaiból, 280. o. )
Page 3

Akik elhagyják hazájukat azért, hogy Ügyünket tanítsák, azokat megerősíti a Hű Lélek hatalma erejével. A Mindenható, a Minden tudó Parancsára választott Angyalaink csapata követi őket. Míly nagy boldogság vár arra, aki méltónak bizonyult a Mindenható szolgálatára!

(Gyöngyszemek Bahá'u'lláh írásaiból, 334, o. ) i:
,

Nagy boldogságban él az, aki e világon elvetette azokat a dolgokat, amelyek népszerűek az emberek körében, s ahhoz ragaszkodott, ami Istenünk, a Nevek Ura és az összes teremtett dolgok Alakítója által rendeltetett el, Őáltala, Aki a Legnagyobb Név ereje által az örökkévalóság mennyországából jött, olyan legyőzhetetlen hatalom birtokában, hogy egyetlen egy földi erő sem képes szembeszállni Vele. Erről tanúskodik a Könyv Anyja, mely a Legfenségesebb Helyről szól.

(A Tajallíyát /Fényességek/ Üzenetről, Bahá'u'lláh-nak a Kitáb-i-Aqdas után kinyilatkoztatott üzenetei, 48. o. j

Ez a legnagyszerűbb, a legörömtelibb hír, amelyet ennek a Méltatlan Bánásmódban Részesítettnek a Tolla közölt az emberiséggel. Mitől féltek, ó, Szeretteim? Ki képes megijeszteni titeket? Egy cseppnyi nedvesség is elegendő ahhoz, hogy feloldja azt a megkeményedett agyagot, amelyből ezt az eltévelyedett nemzedéket öntötték. Ha csupán összegyűltök, már ez is elég ahhoz, hogy szétszórjátok ezeknek a hasztalan és értéktelen embereknek a seregeit.

(A Lawh-i-Dunyá-ból /A világ üzenete/, Bahá'ulláh-nak a Kitáb-i-Aqdas után kinyilatkoztatott üzenetei, 84-85. o.)

A bátorság és hatalom forrása Isten Igéjének a hirdetése, s a Szeretetében való állhatatosság.

(Az Asl-i-Kullu'1-Khayr-ből, Bahá'-u'lláh-nak a Kitáb-i-Aqdas után kinyilatkoztatott üzenetei, 156. o. J

Bizony, Ő mindenkit megsegít, aki Őt megsegíti, és senkit sem felejt el, aki Őt el nem felejti. Erről tanúskodik ez az üzenet, amely Urad, az Örökké Dicső, az Örökké Lenyűgöző szerető jóságának a ragyogását sugározza szét.

(Idézve: Az isteni igazság eljövetele, 64. o. )

Minden egyes betűnek, amelyet Szánk kiejt, olyan újjáteremtő hatalma van, hogy képes létrehozni egy új teremtést - egy olyan teremtést,

Page 4

melynek nagyszerűsége Istent kivéve mindenki számára kifürkészhetetlen. Bizony, Ő az összes dologról tud.

(Idézve: Az isteni igazság eljövetele, 67-68. o. )

Hatalmunkban állna, hacsak kívánnánk, hogy egy lebegő porszemet egy szempillantásnál rövidebb idő alatt véget nem érő, elképzelhetetlen ragyogású napokká változtassuk, egy harmatcseppet megszámlálhatatlan, hatalmas óceánná változtassunk, és hogy minden betűbe akkora erőt öntsünk, hogy élves legyen feltárni a letűnt és az eljövendő korok összes tudását.

(Idézve: Az isteni igazság eljövetele, 68. o. 1)

Olyan hatalom birtokában Vagyunk, amely -- ha napfényre kerül - a leghalálosabb mérget is mindenre ható, csodálatos gyógyírré változtatja.

(Idézve: Az isteni igazság eljövetele, 68. o. )

Mondd: Óvakodj, ó, Bahá népe, nehogy a föld erősségei megfosszanak erőtöktől, vagy nehogy azok, akik a világot uralják, félelemmel töltsenek el benneteket. Helyezzétek bizodalmatokat Istenbe, és bízzátok dolgaitok intézését az Ő gondjaiba. Bizony, Ő az igazság hatalmával győzedelmessé tesz titeket s bizony, hatalmában áll, hogy azt Tegye, amit Akar, s kezében tartja a mindenható erő gyeplőit.

(Idézve: Az isteni igazság eljövetele, 69. o. )

Isten igazságosságára! Ha egy ember, teljesen egymagában, Bahá'í nevében kiáll s magára ölti Szeretete fegyverzetét, a Mindenható őt győzedelmessé fogja tenni, sorakozzanak bár fel ellene a föld és a menny erői.

(Idézve: Bahá'u'lláh világrendje, 106. a.)

Istenre, akin kívül nincs más Isten! Ha bárki kiáll Ügyünk diadaláért, Isten őt győzedelmessé fogja tenni, fogjon bár össze ellene több tízezer ellenség. S ha Engem egyre jobban szeret, Isten megerősíti hatalmát a föld és a menny összes hátalma felett. Ily módon minden tájékba beleheltük a hatalom szellemét.

Idézve: Bahá'u'lláh világrendje, 106. o. )
Page 5
RÉSZLETEK A BÁB ÍRÁSAIBÓL ÉS KIJELENTÉSEIBŐL

Az Istenhez fűződő köteléken kívül szabadulj meg minden köteléktől, gyarapodj Istenben azáltal, hogy Rajta kívül mindenről lemondasz, s mondd ezt az imát:

Mondd: Isten ád megelégedést mindennek mindenek felett, és semmi más a mennyekben és a földön és bármiben, ami a kettő között van, nem ád megelégedést, csak Urad Isten. Bizony Ő Egyedül a Tudó, a Gondolkodó, a Mindenható.

Isten mindent betöltő hatalmát ne merő képzelődésnek tekintsd! Ez az a valódi hit, amelyet minden küldetésben Isten Megnyilvánulásai iránt táplálsz. Ez olyan hit, amely elégséges az összes földön létező dologhoz, ugyanakkor a hiten kívül semmilyen más földön teremtett dolog nem lenne elegendő számodra. Ha nem vagy hívő, az isteni Igazság Fája kihalásra ítél téged. Ha hívő vagy, hited elegendő lesz számodra az összes földön létező dologhoz, még akkor is, ha semmid sincs.

(Részlet a Dalá'il-i-Sab'ih-btil, Szemelvények a Báb írásaiból, 123. o. )

Mondd: bizony, Isten engedelmével ennek a hitnek bármelyik követője diadalmaskodhat mindenki fölött, aki a mennyben, a földön és bárhol e kettő között lakik - hiszen valóban, a legkisebb kétség sem férhet hozzá, hogy ez az igaz Hit. Ne félj tehát, s ne szomorkodj.

Mondd: a Könyvben kinyilatkoztatottak szerint Isten magára vállalta azt a feladatot, hogy az Igazság bármely követője számára biztosítja a hatalmat száz más lélek fölött, száz hívő számára biztosítja a hatalmat ezer nem hívő fölött, és ezer hithű számára biztosítja az uralmat a föld összes népe és nemzetsége fölött - hiszen Parancsa erejével Isten bármit életre tud kelteni. Bizony, Hatalma van az összes dolog fölött.

Mondd: Isten hatalma azon emberek szívében rejlik, akik hisznek Isten egységében és tanúskodnak arról, hogy Rajta kívül nincs más Isten, míg azon emberek szíve, akik Isten mellé társakat rendelnek, erőtlen, ezen a földön élettelen, hiszen nyilvánvalóan halott.

(Szemelvények a Báb írásaiból, 153. o. )

Ha Bahá'í fénylő napja tündökölve ragyog majd az örökkévalóság horizontján, meg kell jelennetek trónja előtt...

Mindnyájan -- egytől egyig -- arra születtetek, hogy Jelenlétét kutassátok s elérjétek ama magasztos és dicsőséges helyet. Valóban, Kegyelme mennyországából Leküldi nektek, ami hasznotokra válik, és bármi, amit Ő

Page 6

kegyesen engedélyez, lehetővé teszi számotokra, hogy nélkülözzétek az egész emberiséget...

Valóban, ha úgy kívánná, Szavával nyilvánvalóan fel tudná támasztani az összes teremtett dolgot. Bizony, mindenek fölött, Ő a Leghatalmasabb, a Mindenhaló, a Mindenre Képes.

(Szemelvények a Báb írásaiból, 164-166. o. )

Szenteltessék meg az Úr, akinek kezében van az uralom forrása. Teremteni tud bármit, amit kíván Parancsszavával: „Legyen!" s az van. Övé volt és Övé marad a hatalom ereje. Parancsa erejével bárkit, akit kíván, győzedelmessé tesz. Bizony, Ő a Hatalmas, a Mindenható. Övé minden dicsőség és nagyság a Kinyilatkoztatás és a Teremtés királyságaiban s mindenütt, ami e kettő között fekszik. Bizony, Ő a Hatalmas, az Örökké Dicsőséges. Öröktől fogva Ő a hajthatatlan erő Forrása, s az marad az örökkévalóságig. Bizony, b a Hatalom és az Erő Ura. A mennyek és a föld összes birodalma és bármi köztük Istené, és Hatalma mindenek felett áll. (évé az összes mennyei és földi s a kettő közötti kincs, s Pártfogása mindenre kiterjed. Ő a Teremtője a mennyeknek és a földnek, s bárminek, ami e kettő között fekszik, s valóban mindenütt jelen van. Ő az elszámolás Ura mindenek felé, ami a mennyekben és a földön s bárhol e kettő között él, s Isten valóban serény az elszámolásban. Ű állapítja meg a mértéket mindenki számára, aki a mennyekben és a földön s bárhol e kettő között él. Bizony, (5 a Legfőbb Oltalmazó. Kezében tartja a menny és a föld kulcsait, valamint mindannak a kulcsait, ami e kettő között fekszik. Szava Parancsával Tetszése szerint oszt ajándékot. Valóban, Kegyelme mindent átfog és Ő a Mindentudó.

(Szemelvények a Báb írásaiból, 171. n. )

Dicsőség Néked, ó, Isten, Te vagy a mennyek és a föld s a kettő között fekvő dolgok Teremtője. Te vagy a korlátlan Úr, a Legszentebb, a Mindenható, a Mindenek Felett Bölcs. Magasztaltassék Neved, ó, Isten, küldj azoknak, akik hisznek Istenben és Jeleiben, oly hatalmas segítséget Jelenlétedből, hogy képesek legyenek uralkodni az emberiség javarésze fölött.

(Szemelvények a Báb írásaiból, 176. o. )

Dicsőség Néked, ó, Uram! Parancsoddal bárkit, akit kívánsz, győzedelmessé teszel a mennyei és földi és kettő közötti seregek segítségével. Te vagy a Legfőbb Úr, az Örök Igazság, a legyőzhetetlen erő Ura.

(Szemelvények a Báb írásaiból, 177. o.)

Ó, Uram! Segítsd azokat, akik Rajtad kívül mindent eldobtak, s adj

Page 7

nekik hatalmas győzelmet! Küldd el nekik, ő, Uram. a mennyei és földi és a kettő között lévő angyali sokadalmat, hogy segítsék Szolgáidat, támaszt adjanak nekik és megerősítsék őket, képessé tegyék őket sikerek elérésére, fenntartsák őket, dicsőséggel ruházzák fel őket, megbecsülésben és .felmagasztalásban részesítve őket, gyarapítsák őket, s csodálatos győzelemben diadalmassá tegyék őket.

(Szemelvények a Báb írásaiból, 192. o. )

Ó, Isten, küldj olyan seregeket, akik győzedelmessé teszik hű Szolgáidat. Parancsod hatalma által, Kedved szerint Te mintázod meg a teremtett dolgokat. Valóban Te vagy a Korlátlan Úr, a Teremtő, a Mindentudó.

(Szemelvények a Báb írásaiból, 211. o. )

Ne gyengeségeiteket és gyarlóságaitokat tekintsétek! Tekinteteket emeljétek az Úr, Istenetek, a Mindenható legyőzhetetlen hatalmára. Vajon nem Ő tette-e lehetővé a múltban, .hogy Ábrahám győzedelmeskedjen Nimród seregei fölött - bár úgy tűnt, erre nem lesz képes? Vajon nem Ő tette-e lehetővé, hogy Mózes, akinek pálcája volt egyetlen társa, győzedelmeskedjék a Fáraó és seregei fölött? Vajon nem Ő tette-e lehetővé, hogy Jézus, aki az emberek szemében csak egy szegény és egyserű ember volt, győzedelmeskedjék a zsidó nép egyesített erői fölött? Vajon nem Ő vetette-e alá Arábia vad és harcos törzseit Muhammad. Próféta szent és lélekformáló tanának? Álljatok ki Nevében, teljes bizodalmatokat helyezzétek Belé, s legyetek biztosak a végső győzelemben.

(Az Élő betűihez, idézve a Dawn-Breakers-ben)

RÉSZLETEK 'ABDU’L-BAHÁ ÍRÁSAIBÓL ÉS KIJELENTÉSEIBŐL

Ezek a lelkek Isten seregei, Kelet és Nyugat meghódítói. Ha egyikőjük egy bizonyos irányba tekint s az embereket Isten királyságába hívja, az összes eszményi erő és magasztos bizonyság támogatására és megerősítésére siet. Ő észreveszi az összes nyitott ajtót s az összes földig rombolt, egykor bevehetetlen erődöt és erős várat. Csak és egyedül Ő támadja meg a világ hadseregeit, győzi le az összes ország hadseregének jobb és bal szárnyát, tör át az összes nemzet légióinak vonalán, s irányítja támadását pontosan a földi hatalmak középpontjába. Íme, ezt jelentik Isten Seregei.

(Az isteni terv üzenetei, 47-48. o. )
Page 8

Ha egy lélek e világon Isten előírásai és szándékai szerint cselekszik, az emberiség isteni orvosa lesz, s Isráfil harsonájához hasonlatosan feltámasztja ennek az esetleges világnak a halottait - hiszen szünet nélküliek az Abhá Birodalom megerősítései, s egy ilyen erényes lélek élvezi a Mennyei Csapat kifogyhatatlan segítségét, amely őt támogatásban részesíti. Ilyképp válik egy hitvány szúnyog ereje teljében lévő sasmadárrá s egy gyenge veréb királyi sólyommá az ősi dicsőség magasságban.

(Szemelvények Abdu"l-Bahá Írásaiból, 23. o. )

Tudván tudjad, hogy Urad segítségedre siet. a. Mennyei Sokadalom csapatával és az Abhá királyság seregeivel. A támadást ezek fogják vezetni, és ádáz dühvel törnek majd a tudatlanok, a vakok erőire.

(Szemelvények Abdu'l-Bahá írásaiból, 43. o. )

Ha összegyűlik néhány olyan egymást szerető ember, akik teljesen tiszták és szentéletűek, akiknek szíve mentes a világi dolgoktól, akik átélik a Királyság emelkedett érzéseit és az Isteni hatalmas, bűvös erőit, s akik mind egyetértenek boldog közösségükben, ez a gyülekezet az egész világra ki fogja terjeszteni befolyását. Az ilyen emberek természete, az általuk kimondott szavak, az általuk véghezvitt tettek megindítják a Menny adományait és ízelítőt adnak az örök üdvösségből. A Mennyei Csapat seregei megvédik őket, és az Abhá Paradicsom angyalai - mind-mind egymás után leszállnak segítségükre.

(Szemelvények Abdu'l-Bahá írásaiból, 81. o. )

Láthatatlan seregeivel segítségedre siet Ő és a Mennyei Sokadalomból az isteni sugalmazás seregeivel támogat téged. A magasztos Paradicsomból édes illatokat bocsát rád s meglegyint azzal a tiszta fuvallattal, amely a Mennyei Csapat rózsakertjeiből száll fel. Szívetekbe beleheli az élet szellemét, elvezet titeket az Üdvösség Bárkájához, s megmutatja nektek egyértelmű Bizonyságait és Jeleit. Bizony, bőséges ez a kegy. Bizony, senki sem tagadhatja le ezt a győzelmet.

(Szemelvények Abdu'l-Bahá írásaiból, 186-187. o. )

Legyetek bizonyosak afelől, hogyha egy lélek tartósan megmarad a legfőbb kegyelmi állapotban, a Királyság Igéjét hirdeti és eltökélten hirdeti a Szövetséget, legyen bár jelentéktelen hangya, képes lesz arra, hogy a hatalmas elefántot elkergesse a küzdőtérről, s legyen bár törékeny kis pillangó, a vad keselyű tollát széttépi.

(Szemelvények 'Abdu'l-Bahá írásaiból, 209. o.)
Page 9

Az Ő, az Örökké Megbocsátó bizonyságai minden vidéket fénnyel árasztottak el, a Mennyei Csapat seregei előretörnek, hogy az Úr barátai oldalán harcoljanak s megnyerjék a csatát...

(Szemelvények Abdu'l-Bahá írásaiból, 229. o. )

Minden dicsőség és hála az Áldott Szépségnek, amiért csatába szólította Abhá Királyságának hadseregeit és leküldte nekünk kifogyhatatlan segítségét, ami oly bizonyos, mint a felkelő csillagok.

(Szemelvények 'Abdu'l-Bahá írásaiból, 237, o. )

Valahányszor a menny hatalmait segítségül hívó szent lelkek a szellem ilyen tulajdonságaival állnak ki és menetelnek együtt, rendezett sorokban, minden ilyen lélek ezerrel lesz egyenlő, s e hatalmas óceán háborgó hullámai olyanok lesznek, minta Mennyei Sokadalom seregei.

(Szemelvények ’Abdu'l-Bahá írásaiból, 260, o. )

Ö, ti Szent Küszöb szolgái! A Mennyei Sokadalom győzedelmes seregei, amelyek felálltak és felsorakoztak a Mennyei Birodalmakban, készen állnak és arra várnak, hogy segíthessék és győzelemre vezethessék azt a bátor lovast, aki paripáján magabiztosan bevágtat a szolgálat küzdőterére. Jó annak a félelmet nem ismerő harcosnak, aki az igaz Tudás hatalmával felfegyverkezve beront a csatatérre, szétveri a tudatlanság hadait és szétszórja a tévelygés seregeit, magasba emeli az Isteni Útmutatás Zászlaját, s megfújja a Győzelmi Harsonát. Az Úr igazságosságára! Dicsőséges diadalt aratott s megszerezte az igazi győzelmet.

(Szemelvények ’Abdu'l-Bahá írásaiból, 264. o. )

Ne szomorkodjatok amiatt, hogy kevesen vagytok, hanem adjatok hálát Istennek lelketek hatalmáért. Ő olyan bizonysággal fog segítségetekre sietni, hogy az értelem csodálkozni, a lélek ámulni fog.

(’Abdu'l-Bahá üzenetei, 80. o. )

Bizony, bízván bízzatok abban, hogy Bizonyossága a Kegye által, amelyeknek fénye a földön keletre és nyugatra világít, Isten minden ügyben megsegíti azokat, akik Szövetségében állhatatosak. Az összes horizonton ragyogó és csillogó csillagokként őket teszi meg a teremtmények között az útmutatás jeleinek.

(’Abdu'l-Bahá üzenetei, 83. o. )
Page 10

Minden erőtökkel álljatok ki, hogy segítsétek Isteni Szövetségét és szolgáljatok Szőlőskertjében. Legyetek biztosak afelől, hogy bizonyság adatik néktek s Őáltala sikerben lesz részetek. Bizony, támogatni fog Szentsége angyalaival, megerősít titeket a Szellem leheleteivel, hogy beszállhassatok a Biztonság Bárkájába, felmutathassátok a nyilvánvaló jeleket, átadhassátok az élet szellemét, közölhessétek Parancsainak és Tanainak lényegét, visszatereljétek a nyájtól szanaszét kóborolt juhokat és az áldásokat osszátok. Ebben az új évszázadban minden tőletek telhetőt meg kell tennetek, s komolyan és bölcsen kell cselekednetek. Istenre! Bizony, a Seregek Ura a ti támogatótok, a mennyország angyalai a ti segítségetek, a Szent Lélek a ti társatok és a Szövetség Középpontja a ti segítőtök. Ne tétlenkedjetek, hanem cselekedjetek és ne féljetek.

('Abdu'l-Bahá üzenetei, 162. o; A bahá’í világhit, 362. o. )

A Királyság Urára! Ha valaki kiáll, hogy tiszta szívvel, Isten iránti túlfolyó szeretettel és a világi hívságok iránti közömbösséggel hirdesse Isten Igéjét, a Seregek Ura olyan hatalommal siet segítségére, hogy az be fog hatolni a teremtmények legbelsejébe.

(’Abdu'l-Bahá üzenetei, 348. o. )

Köztudott és nyilvánvaló, hogy a láthatatlan isteni segítség ma azokat halmozza el, akik az Üzenetet továbbítják. Ha elmulasztják továbbítani az Üzenetet, a segítség teljesen megszűnik - hiszen elképzelhetetlen, hogy Isten barátai úgy részesüljenek segítségben, hogy közben nem továbbítják az Üzenetet.

(’Abdu'l-Bahá üzenetei, 390-391. o. )

...Kitartó és állhatatos Szolgáinak Uratok bizonyosan megígérte, hogy mindörökké győzedelmessé teszi őket, felmagasztalja szavaikat, terjeszti hatalmukat, szétszórja fényeiket, megerősíti szíveiket, magasba emeli lobogóikat, segíti seregeiket, fényessé teszi csillagaikat, a kegy még bőségesebb özönében részesíti őket, s lehetővé teszi, hogy a bátor oroszlánok győzedelmeskedjenek.

Siessetek, siessetek, ti állhatatos hívők! Siessetek, siessetek, ti kitartóak! Hagyjátok el az oktalanokat, szabaduljatok meg minden tudatlantól, kapaszkodjatok meg az erős kötélben, legyetek szilárdak ebben a Nagy Ügyben, nyerjetek fényt ebből a Nyilvánvaló Fényből, legyetek türelmesek és állhatatosak ebben a bölcs Vallásban! Látni fogjátok, amint az isteni sugallat seregei egymást követően szállnak alá a Felső Világból, amint a

Page 11

varázslatos vonzerő szűnni nem akaróan özönlik alá a mennyei magasságokból, amint az Abhá Királyság bősége kiapadhatatlanul kiárad, s amint Isten tanításai a legellenállhatatlanabb erővel behatolnak, míg nyilvánvaló, hogy az oktalanok valóban vesztesek.

('Abdu'l-Bahá üzenetei, 442-443. o. )

Ha ma bármely lélek kinyitja száját, hogy továbbítsa az Igazságot és szétszórja Isten illatait, nincs kétség afelől, hogy a Szent Lélek megsegíti és megerősíti, hogy szembe tud szállni a világon élő összes ember támadásával, hiszen az Erő Birodalma győzedelmeskedik. Ezért van az, hogy - bár testük gyenge volt, s az egymást követő királyok üldöztetésében látszólag vereséget szenvedtek - Krisztus tanítványai végül is legyőzték és oltalmuk alá vették mindnyájukat.

('Abdu'l-Bahá üzenetei, 508. o.)

Ha szívét e napon bárki a Királysághoz köti, Istent kivéve mindent eldob magától és a szentség illataihoz vonzódik, Abhá Királyságának hadserege segíteni fogja, a Legfelső Sokadalom angyalai támogatni fogják.

(Abdu'l-Bahá üzenetei, 591. o. )

Ne saját korlátaitokat nézzétek! Isten segítsége eljut hozzátok. Feledkezzetek meg önmagatokról! Isten segítsége bizonyosan eljő!

Amikor Isten Kegyelméhez fordultok, s arra vártok, hogy megerősítsen benneteket, erőtök megtízszereződik.

Tekintsetek reám! Oly gyenge vagyok, mégis erő adatott nekem, hogy eljöjjek közétek: Isten szegény szolgája, akit képessé tett arra, hogy átadja nektek ezt az üzenetet. Nem sokáig leszek köztetek! Az ember sosem saját gyengeségeit nézze - a tanításhoz szükséges hatalmat a Szeretet Szent Lelkének Ereje adja. Ha saját gyengeségeinkre gondolunk, csak kétségbe eshetünk. Az összes földi gondolatnál magasabbra kell tekintenünk; el kell szakadnunk minden anyagitól s a szellemi dolgokra kell áhítoznunk; tekintetünket a Mindenható örökké tartó nagylelkű Kegyelmére kell emelnünk, aki Parancsára: „Szeressétek egymást!" az örömteli szolgálat örömével tölti meg lelkeinket.

(Párizsi Beszédek, 38-39. o. )

Míly nagyszerű, míly roppant nagyszerű az Ügy! Míly kegyetlen a föld összes népének és nemzetségének a támadása! Hamarosan mindenhova elhallatszik majd az afrikai, amerikai tömegek zaja, az európaiak és a

Page 12

törökök kiáltása, India és Kína nyögése. Mindegyik teljes erejével fog kiállni, hogy Ügyével szembeszálljon. Akkor kiállnak majd az Úr Lovagjai, akiket a mennyei kegyelem támogat, a hit erősít, a megértés hatalma segít, s a Szövetség légiói erősítenek meg, és kinyilvánítják a vers igazságát: „Íme a zűrzavar, amely a legyőzött nem osztályrészéül jutott!"

(Idézve: A bahá'í igazgatás, 123. o.)

A Báb kijelentette: „Ha egy pici hangya e napon arra vágyna, hogy olyan hatalommal rendelkezzen, hogy képes legyen megfejteni a Korán leghomályosabb és legnehezebben értelmezhető részeit, nincs kétség afelől, hogy kívánsága teljesül, mivel az örök erő titka ott vibrál az összes teremtett lény legbensőbb részében." Ha egy ilyen gyámoltalan teremtmény ekkora titokzatos hatalom birtokába juthat, mennyivel hathatósabb az a hatalom, amely Bahá’u’lláh kegyelmének bőkezű kiáradásából származik!

(Idézve: Az isteni igazság eljövetelé-ben, 39. o. )

Isten Királysága korlátlan hatalommal rendelkezik. Merésznek kell lennie az élet hadseregének, ha ennek a Királyságnak a megerősítő segítsége újra meg újra beléáramlik! ... Hatalmas a küzdőtér, s az idő megérett arra, hogy paripánkon bevágtassunk oda. Itt az idő, hogy felfedjük erőnk hatalmát, szívünk határozottságát s lelkünk erejét!

(Idézve egy 1939. január 28-án, az Amerikai és Kanadai Bahá'iok Országos Szellemi Tanácsához írt levélből; Üzenetek Amerikába, 17. o. )

Ti pedig - ha Bahá'u'lláh tanításaival összhangban cselekedtek - bizonyosak lehettek afelől, hogy segítségben és megerősítésben lesz részetek. Az összes dologban, amibe belefogtok, győzedelmesek lesztek, s földi lények nem szállhatnak szembe veletek. Ti vagytok a hódítók, mert segítő­ tök a Szent Lélek hatalma. Az összes fizikai és dologi erővel szemben maga a Szent Lélek segít meg titeket.

(Idézve: A Nyugat csillagá-ban, 8. kötet, 8. szám, 103. o. J

Ó, ti Királyságom katonái!

...Legyetek bátrak és rettenthetetlenek! Napról napra növeljétek szellemi győzelmeiteknek számát! Ne zavarjon az ellenségek állandó támadása! Bömbölő oroszlánként támadjatok! Ne magatokra gondoljatok, hiszen a Királyság láthatatlan hadseregei mellettetek harcolnak. A Szent Lélek Bizonyosságaival lépjetek be a csatatérre! Biztosan tudjátok, hogy az Abhá

Page 13

Királyság hatalmai veletek vannak. Az Igazság mennyországának a seregei veletek vannak. Forró homlokaitok fölött Abhá Paradicsomának hűvös szellői fújdogálnak. Egy pillanatig sem vagytok egyedül. Egy másodpercig sem vagytok magatokra hagyatva. Abhá Szépsége veletek van. A Dicsőséges Isten veletek van. A Királyok Királya veletek van.

(Idézve: A Nyugat csillagá-ban, 13. kötet, S. szám, 113. o. )

Page 14

RÉSZLETEK SHOGHI EFFENDI ÍRÁSAIBÓL ÉS AZ Ő NEVÉBEN IRT LEVELEKBŐL

SHOGHI EFFENDI ÍRÁSAIBÓL

Bár feladatunk nehéz és kényes, Bahá’u’lláh és Isteni útmutatásának fenntartó ereje bizonyosan megsegít bennünket, ha rendíthetetlenül követjük Útját, s ha azért küzdünk, hogy megtartsuk Törvényei teljességét. Ha állhatatosak vagyunk, megváltó Kegyelmének fénye, melyet egyetlen földi hatalom sem képes elhomályosítani, megvilágítja utunkat, amit egy zavaros kor csapdái és kelepcéi között haladunk, s lehetővé teszi, hogy kötelességeinket úgy lássuk el, hogy az növelje áldott Nevének dicsőségét és megbecsülését.

(Az amerikai és kanadai bahá'í" oknak 1932. március 21-én írt levélből; Bahá'u'lláh világrendje, 67. o. )

„Az egyháztörténet szerint - jelentette ki 'Abdu'l-Bahá - Péter nem tudta megszámolni még a hét napjait sem. Valahányszor úgy határozott, hogy halászni meg, heti élelmét hét csomagba kötötte be. Minden nap megevett egy csomagot, s amikor a hetedikhez ért, tudta, hogy eljött a Sabbát, s így megünnepelte." Ha az Emberfia képes volt egy ilyen nyilvánvalóan nyers és ügyetlen eszközbe oly erőt önteni, hogy amint azt Bahá’u’lláh mondta - „a bölcsesség és a kinyilatkoztatás titkai ömöljenek ki a száján", s a többi Tanítványa fölé helyezze őt és alkalmassá tegye arra, hogy Utóda és egyháza alapítója legyen, mennyivel több erővel tudja felruházni az Atya, Aki Bahá’u’lláh, a legapróbb és legjelentéktelenebb követőjét, hogy az olyan csodákat tegyen az Ő szándéka megvalósítása céljából, amely mellett eltörpülnek Jézus Krisztus első apostolának még a legnagyobb tettei is!

(Az isteni igazság eljövetele, 38. o. )

Valóban, oly hatalmas a csatatér, oly válságos a kor, oly nagyszerű az Ügy, oly kevés a munkálkodó, oly kevés az idő, oly felbecsülhetetlen a megtiszteltetés, hogy Bahá'u'lláh Hitének egyetlen követője sem - aki méltó arra, hogy az Ő nevét viselje - engedhet meg magának egy pillanatnyi habozást sem.

Ez az Istentől való Erő, amelynek elsöprő hatalma ellenállhatatlan, ereje kiszámíthatatlan, lefolyása megjósolhatatlan, működése titokzatos, megnyilatkozásai csodálatot keltők, olyan Erő, amely - ahogy a Báb írta - „ott vibrál minden teremtett lény legbensejében”, és amely - Bahá’u’lláh

Page 15

szerint - ezzel a vibráló hatásával „felborította a világ egyensúlyát és forradalmasította szabályozott életét; egy ilyen Erő - amely éppúgy működik, mint egy kétélű kard - szemünk láttára szakítja szét egyrészt azokat az ősrégi kötelékeket, amelyek évszázadok óta összetartják a civilizált társadalom szövetét s lazítja meg másrészt azokat a láncokat, amelyek még mindig béklyóban tartják Bahá’u’lláh zsenge és mind a mai napig fel nem szabadított Hitét.

(Az isteni igazság eljövetele, 39. o. )

Nincs veszteni való idő. Nincs helye a habozásnak. Zömegek éhezik az Élet Kenyerét. A színpadot felállították. Elhangzott a határozott és megmásíthatatlan ígéret. Isten elindította Tervét. Napról napra nagyobb lendületbe jön. A mennyei és földi hatalmak titokzatosan ennek végrehajtását segítik elő. Az ilyen alkalom nem tér vissza. Álljon hát ki a kétkedő, és maga is győződjön meg az ilyen kijelentések igazáról. Ha próbálkozunk, ha állhatatosak vagyunk - biztosítjuk a végső és tökéletes győzelmet.

(Egy 1939. január 28-án, az Amerikai és Kanadai Bahá íok Országos Szellemi Tanácsához írt levélből; Üzenetek Amerikába, 1932-1946., 17. o.)

Egy olyan közösség, amelyik maradandó sikerek ily magas hegycsúcsait hódította már meg, nem ijedhet meg és nem torpanhat meg, ha ilyen kihívás éri. Nincs kétségem afelől, hogy bízván Rendeltetésében, Istentől való hatalmára támaszkodva, múltbéli győzelmei által megerősítve s tevékenységre serkentve egy lassan szétbomló civilizáció láttán továbbra is rendíthetetlenül eleget fog tenni a feladatából következő tennivalóknak - bízván abban, hogy minden egyes megtett lépéssel és meghaladott állapottal az Isteni fény és erő új kinyilatkoztatása irányítja és hajtja előre egészen addig, míg az idők teljességében s hatalma teljében véghezviszi azt a Tervet, amely elválaszthatatlanul kötődik ragyogó sorsához.

(Egy 1939. július 4-én, az Amerikai é s Kanadai Bahá’iok Országos Szellemi Tanácsához írt levélből; Üzenetek Amerikába, 1932-1946, 26. o. )

A mező, a maga teljességében és termékenységében elénk tárulkozik és közvetlen közelben van. A termés beérett. Ütött az óra. A jel megadatott. Egyre ellenállhatatlanabbul és egyre feltartóztathatatlanabbul hatnak a titokzatosan felszabadult szellemi erők. A gyors és megkérdőjelezhetetlen

Page 16

győzelem mindenki számára biztosítva van, aki kiáll és engedelmeskedik ennek a második, sürgető és létfontosságú hívásnak.

(Egy 1939. július 28-án, az Amerikai és Kanadai Bahá’iok Országos Szellemi Tanácsához írt levélből; Üzenetek Amerikába, 1932-1946, 28-29, o.)

Ne bátortalanodjatok el s ne rémüljetek meg attól, hogy mily nagy a csatatér, mily kevesen vagytok és mily közömbösek a tömegek. Tekinteteteket mindvégig emeljétek Bahá’u’lláh ígéretére, teljes bizodalmatokat helyezzétek teremtő Szavába, jusson eszetekbe mindenre kiterjedő és korlátlan Hatalmának számos múltbéli megnyilatkozása, s álljatok ki, hogy mindenről gondoskodó Kegyelmének és áldásainak méltó példaadó befogadói legyetek.

(Az Indiai Bahá’iok Országos Szellemi Tanácsához 1941. június 29-én írt levélből; Új nap hajnala 90. o. )

Ha a barátok - külön-külön és együttesen is - betöltik feladatukat és megtesznek minden tőlük telhetőt, Bahá’u’lláh bőséges áldásában lesz osztályrészük s a Terv diadala dicsőséges fejezetként vonul be a Hit történetébe.

(A Brit Szigetek-béli Bahá’iok Országos Szellemi Tanácsához 1945. december 18-án írt levélből)

... Erők titokzatosan kiszabadulnak, rendeltetésük akciók irányítása, folyamatok elősegítése, második lépcső beteljesedésének biztosítása, Isteni Terv felfoghatatlanul hatalmas. Ezen erők gyors, teljes felhasználása, élő, fennséges küldetés szervezett közössége által fontos. Terv végrehajtásáért közvetlenül felelősek különböző ügynökségek: helyiek, területiek, országosak, nemzetköziek, feladatuk jelenleg területük sikeres meghódítása... sikerek olyan szembeszökőek, hogy fel nem mérhetően erősítik meg a reményeket, teljes, döntő győzelemre, meghatározott időben...

(Egy 1946. október 7-én, az Amerikai és Kanadai Bahá’iok Szellemi Tanácsához küldött sürgönyből; Üzenetek Amerikába, 1932-1946, 108. o. )

A Királyság láthatatlan seregei készen állnak és türelmetlenül várják, hogy segítségére siessenek annak, akinek megvan a bátorsága ahhoz, hogy felmérje a tétet és meghozza az e tétellel arányban álló döntést.

(A Brit Szigetek-béli Bahá’iok Országos Szellemi Tanácsához 1949. szeptember 6-án írt levélből)

Page 17

Kevés idő van. Bár óráról órára egyre több van belőlük, a lehetőségek nem térnek vissza - néhány egy évszázadig, néhány pedig soha. Bármily súlyos a feladat, bármily sok a tennivaló kevés idő van, bármily kietlennek látszik a világ, bármily korlátozottak egy felnövekvő, erősen szorongatott közösség anyagi forrásai, a mennyei erő kiaknázatlan forrásai - amelyekből meríthet - felmérhetetlen hatalommal rendelkeznek és habozás nélkül gyakorolják erőt adó hatásukat, amennyiben megtesszük a szükséges napi erőfeszítéseket és szívesen vállaljuk a kívánt áldozatokat.

(Az Amerikai Bahá'í Közösségnek 1950. július 5-én írt levélből, A Hit Bástyája, 85. o. J

A Mennyei Sokadalom láthatatlan hadseregei sűrű sorokban felsorakoztak készen arra, hogy a legnagyobb szükség idején erejükkel megsegítsék Bahá’u’lláh harcosainak élcsapatát...

(Az Amerikai Bahá'í Közösséghez 1951. november 23-án írt levélből, A Hit Bástyája, 105. o.)

...a Seregek Ura, a Királyok Királya kifogyhatatlan segítséget ígért minden harcosnak, aki az Ő Ügyéért küzd. Sűrű sorokban felsorakozott láthatatlan seregek készek arra, hogy a mennyből megerősítést nyújtsanak.

(Egy 1952. október 8-án kelt sürgönyből, Üzenetek a Bahá'í világhoz, 44. o. )

Miközben felveszik Szeretetének páncélját, szorosan bekapcsolják hatalmas Szövetségének pajzsát, felszállnak az állhatatosság paripájára, magasba tartják a Seregek Ura Szavának lándzsáját, s Ígéreteiben megingás nélkül úgy bíznak, mint a legjobb útravalóban, irányítsák tekintetüket azon tájak felé, amelyek még nem valósultak meg - bízván abban, hogy Ő, Aki ilyen diadalokra vezette őket és lehetővé tette számukra, hogy ilyen jutalomban részesüljenek Királyságában, továbbra is segíteni fogja őket abban, hogy az őket születésüktől fogva megillető szellemi előjogban oly magasságig jussanak, amelyet véges ész nem tud elképzelni, emberi szív nem tud felfogni.

(Egy 1956. áprilisában kelt levélből; Üzenetek a Bahá'í világhoz, 102. o. )

Bármily kényes és nehéz a feladat, bármily gyötrelmes és kitartó erőfeszítésekre van szükség, bármilyen csapdák és kelepcék övezik annak az útját, aki kiáll azért, hogy új életre keltse egy olyan Hitnek a kincseit,

Page 18

amely az anyagiasság, a nacionalizmus, a szekularizmus, a rasszizmus, a klerikalizmus újra jelentkező erői ellen küzd, Isten kegyelmének mindent legyőző hatalma - amely Bahá'u'lláh Kinyilatkoztatása által biztosított mindenkit, aki kiáll, hogy Ügyének harcosa legyen, titokzatosan és váratlanul képessé tesz arra, hogy teljes és tökéletes győzelmet arasson.

(Az Amerikai Bahá'í Közösséghez, 1956. július 19-én írt levélből; A Hit Bástyája, 149. o. )

... oly hatalmas az a gondoskodó kegy, amely ezen nemes célok elérésében segítségül ígértetett mindenki számára, aki őszintén, bátran, eltökélten és magát Isten oltalmába ajánlva kiáll, hogy nincs olyan földi hatalom, amely képes lenne meggátolni egy ilyen dicsőséges feladat végső beteljesedését, vagy akár késleltetni tudná végleges megvalósulását.

(Egy 1957. június 27-én, az Új-Zélandi Bahá'iok Országos Szellemi Tanácsához írt levélből)

A Mennyei Sokadalom vigyáz rájuk, készen arra, hogy segítse bátor és összehangolt erőfeszítéseiket és áldását adja rájuk. Az Isteni Terv Szerzője - amint azt megígérte korszakalkotó Tábláin - segíteni fog nekik abban, hogy leküzdjenek bármilyen útjukba eső akadályt, s történelmi vállalkozásukat messzehangzó győzelemmel koronázzák meg. Királyságában - Bölcsessége és Nagylelkűsége szerint - Hitük Alapítója Maga fogja megjutalmazni őket azért, hogy részt vállaltak az egész világot átfogó Rendjének létrehozásában, és az Abhá Királyságban lakó halhatatlan hősei és szentjei társaságába emeli őket.

(Egy 1957. július 2-án, az Ibériai Félsziget Bahá'ijainak Országos Szellemi Tanácsához írt levélből. )

SHOGHI EFFENDI NEVÉBEN ÍRT LEVELEKBŐL

Talán azért nem sikerült annyit elérned a tanítás terén, mert túlzott mértékben vetted figyelembe saját gyengeségeidet és tökéletlenségeidet az Üzenet terjesztéséhez. Mind Bahá’u’lláh, mind a Mester több ízben figyelmeztetett bennünket arra, hogy ne legyünk tekintettel hiányosságainkra, hanem teljes mértékben helyezzük bizodalmunkat Istenbe. Ha csak kiállunk s Isten kegyelmének szorgos csatornái leszünk, Ő segítségünkre siet. Úgy véled, hogy a tanárok térítik meg az embereket és változtatják meg az emberi szíveket? Nem, ez természetesen nem így van. Ők csak tiszta lelkek, akik az első lépést teszik meg, majd hagyják, hogy Bahá’u’lláh szelleme

Page 19

irányítsa és használja fel őket. Ha a sikereit bármelyikőjük is - akár csak egy másodpercre is - saját képességének tudja be, munkája véget ér s megkezdődik bukása. Valójában ez az oka annak, hogy csodálatos szolgálatokat követően egyszer csak miért érezte oly sok alkalmas lélek, hogy teljes mértékben erőtlenné vált, s talán azt is, hogy az Ügy Szelleme használhatatlan lélekként eldobta őt. A mérce az, hogy mennyire vagyunk képesek elfogadni, hogy rajtunk keresztül Isten akarata működjék.

Feledkezz meg tehát gyengeségeidről, viseltess Isten iránt teljes bizalommal, szíved égjen abban a lázban, hogy szolgálja az Ő Küldetését s hirdesse az Ő Igéjét - akkor rájössz, mily természetesen adatik meg számodra az emberi szívek megváltoztatásához szükséges ékesszólás és hatalom.

Természetesen Shoghi Effendi imádkozni fog sikereidért, ha kiállsz és tanítani kezdesz. Valójában már azzal, hogy kiállsz, elnyered Isten segítségét és áldását.

(Egy hívőnek írt, 1932. március 31-én kelt levélből)

Sohasem saját korlátaidat nézzed, s még kevésbé engedd, hogy azok elrettentsenek attól, hogy terjeszd az Üzenetet. Hiszen a hívők -- legyenek akár jó képességűek vagy sem, szegények vagy gazdagok, tehetősek vagy alacsony rendűek - végülis csak csatornák, melyeken keresztül Isten eljuttatja Üzenetét az emberiséghez. Eszközök, melyekkel Ő Akaratát közli Népével. Ezért a barátok ne úgy tekintsenek saját gyengeségeikre, hogy az elfojtsa bennük a kezdeményezés és a szolgálat szellemét. Bízniuk kell az isteni segítségben, amelyet Bahá'u'lláh ígért meg nekik, s egy ilyen biztosíték által megerősítve és megújulva tovább kell küzdeniük életük legvégéig.

(Egy hívőnek írt, 1934. március 18-án kelt levélből)

... A Királyság láthatatlan seregei készen állnak arra, hogy megadják neked mindazt a segítséget, amelyre szükséged van, s nincs kétség afelől, hogy segítségükkel minden utadba kerülő akadályt sikerül elmozdítanod és meg tudod valósítani szívednek ezt a legdédelgetettebb vágyát. Bahá’u’lláh megígérte nekünk, hogy - ha erőfeszítéseinkben állhatatosak maradunk s összes bizodalmunkat Belé helyezzük - szélesre tárulnak előttünk a siker kapui.

(Egy hívőnek írt, 1936. szeptember 22-én kelt levélből )

... Minél jobban küzdesz azért, hogy célodat elérd, annál nagyobbak lesznek Bahá'u'lláh megerősítései s annál bizonyosabb lehetsz abban, hogy sikert érsz el. Légy vidám tehát, s teljes hittel és bizodalommal

Page 20

küzdjél. Hiszen Bahá'u'lláh Isteni Segítségét ígérte mindenkinek, aki tiszta és őszinte szívvel áll ki, hogy terjessze Szent Igéjét - legyen bár híján minden emberi tudásnak és képességnek - a sötétség és ellenállás erőinek dacára, amelyek ellene sorakozhatnak fel. Világos a cél, biztonságos és bizonyos az út, s teljesen félre nem érthetőek Bahá'u'lláh biztosítékai erőfeszítéseink végső sikereit illetően. Maradjunk állhatatosak s teljes odaadással folytassuk azt a nagyszerű munkát, amelyet Ő helyezett kezünkbe.

(Egy hívőnek írt, 1937. február 3-án kelt levélből)

... A Bahá'í tanárnak teljesen bíznia kell magában. Ebben rejlik ereje és sikerének titka. Bár egyedül vagy s bármennyire is közönyösek a téged körülvevő emberek, hinned kell abban, hogy a Királyság seregei veled vannak és segítségükkel le fogod győzni a sötétség erőit, amelyek szembeszállnak Isten Ügyével. Légy hát állhatatos, boldog és magabiztos.

(Egy hívőnek írt, 1937. június 30-án kelt levélből)

... azt tanácsolná neked, hogy légy állhatatos abban a feladatban, amelyet szívedben célul tűztél ki, s bízzál abban, hogy az Isteni segítséggel előbb vagy utóbb el fogod tudni érni célodat. Valójában a legerősebb és legbiztosabb fegyver, amellyel egy Bahá'í tanár rendelkezhet, az Istenben való bizodalom. Hiszen ennek segítségével nincs oly földi hatalom, melyet ne lehetne legyőzni s nem létezik olyan akadály, amelyet ne lehetne leküzdeni.

(Egy hívőnek írt, 1938. március 27-én kelt levélből)

Ne bátortalanítsa vagy ijessze el őket az, hogy kevesen vannak, nincs képzett tanár és szerény eszközökkel rendelkeznek. Az Ügy diadalmas történetére kell gondolniuk, amelyet mind Keleten, mind Nyugaton magukat Isten oltalmába ajánló lelkek formáltak, akik többségükben sem gazdagok, sem híresek, sem iskolázottak nem voltak, de akiknek odaadása, buzgósága és önfeláldozása minden akadályt leküzdött és csodálatos győzelmeket aratott Isten Hitének... Ajánlják hát magukat Isten oltalmába - fiatalok, öregek, férfiak és nők egyaránt - s keljenek útra s telepedjenek le új vidékeken, utazzanak és tanítsanak annak ellenére, hogy nincs tapasztalatuk, és legyenek biztosak abban, hogy Bahá'u'lláh megígérte, hogy mindenkit megsegít, aki Nevében áll ki. Az Ő Ereje fenntartja őket, önnön gyengeségük nem fontos.

(Egy 1941. június 29-én az Indiai Bahá'iok Országos Szellemi Tanácsához írt levélből; Új nap hajnala, 89-90. o.J

Page 21

Bahá'u'lláh azt mondta, hogy Isten mindenkit megsegít, aki Szolgálatára áll ki. Minél többet fáradozol Hite javára, annál inkább segít és áld meg téged.

(Az ecuadori Quito-beli Bahá'ioknak írt, 1941. november 23-án kelt levélből)

Ha a barátok mindig addig várnának, amíg teljesen alkalmasak egy konkrét feladat elvégzésére, majdnem teljesen leállna az Ügy érdekében végzett munka. Viszont már maga az a cselekedet, hogy az ember - bármennyire méltatlannak is érzi magát - szolgálni igyekszik, magával vonja Isten áldásait és az ember alkalmasabb lesz a feladat elvégzésre.

(Egy hivőnek írt, 1942. május 4-én kelt levélből)

... Ha néhány bátor, önfeláldozó egyén ki fog állni a szolgálatra, más félénk, leendő úttörők - minden kétséget kizáróan - bátorságot merítenek ebből arra, hogy őket kövessék. Hitünk története tele van olyan rendkívüli dolgokról szóló feljegyzésekkel, amelyeket ténylegesen igen egyszerű, nem jelentős emberek értek el, akik miután kiálltak, hogy hirdessék Üzenetét - mivel Istenbe helyezték bizodalmukat -, valódi jelzőtornyokká és bástyákká lettek.

(A Brit Szigetek-beli Bahá’iok Országos Szellemi Tanácsához 1945. március 27-én írt leveléből)

... Ha a barátok úgy döntenek, hogy megvalósítják a Tervben megfogalmazott célokat, meglátják majd, hogy az Isteni megerősítések gondoskodnak róluk és siettetik a Terv beteljesedését.

(.A Brit Szigetek-beli Bahá’iok Országos Szellemi Tanácsához 1945. augusztus 9-én írt levélből)

... Ez azt mutatja, hogy bárhová és bármikor is álljanak ki a barátok a szolgálatra, az ebben az Isteni Ügyben rejtőzködő titokzatos hatalom odaárad, hogy legszebb reményeiket is meghaladóan megáldja és megsegítse munkájukat.

(Egy hívőnek írt, 1947. február l8-án kelt levélből)

... Ha hibáinkat tekintjük, bizonyára mindegyikünk elkeseredik és méltatlannak érzi magát, s ez az érzés csak romba dönti alkotó munkánkat és rabolja az időt. Figyelmünket az Ügy dicsőségére kell összpontosítanunk

Page 22

valamint Bahá'u'lláh Hatalmára, amely egy vízcseppet hullámzó tengerré tud változtatni!

(Egy hívőnek írt, 1947. október 13-án kelt levélből)

... ha bizodalmunkat Belé helyezzük, Bahá'u'lláh megoldja gondjainkat és megnyitja az utat.

(Egy hívőnek írt, 1949. október 12-én kelt levélből)

Egyetlenegy - a Hitet szellemében megértő és alaposan ismerő - érett lélek is lángra lobbanthat egy egész országot. Ily nagy hatalommal rendelkezik az Ügy, amint egy tiszta és önzetlen csatornán keresztül kifejti hatását.

(Egy hívőnek írt, 1945. november 6-án kelt levélből)

Mindvégig az Ügy nagyszerűségét kell tekintenünk s nem szabad elfelejtenünk, hogy Bahá'u'lláh segítségére siet mindenkinek, aki Szolgálatára áll. Ha magunkra tekintünk, biztos, hogy hiányosságaink és jelentéktelenségünk miatt mindnyájan elbátortalanodunk.

(Egy hívőnek írt, 1950. december 12-én kelt levélből)

A mennyei áldásokat vonzó mágnes ma - mint még soha ezelőtt Isten Hitének tanítója. A Mennyei Seregek a menny és a föld között egyensúlyban türelmesen várják, hogy a Bahá'í előálljon és tiszta odaadással és megszenteléssel tanítsa Isten Ügyét, hogy segítségére és támogatására siethessenek. A Védnök Imája az, hogy a barátok megháromszorozzák erőfeszítéseiket, mivel rövid az idő, és sajnos kevés a munkálkodó. Álljanak elő és hirdessék az Isteni Hívást azok, akik a halhatatlanságot kívánják elérni. Meg fognak döbbenni azon, hogy milyen szellemi győzelmeket aratnak.

(Egy hívőnek írt, 1953. március 28-án kelt levélből. )

A Legfelső Sokadalom Seregei csatasorban állnak egyensúlyban a föld és a menny között, készen arra, hogy megsegítsék azokat, akik a Hit tanítására állnak ki. Ha valaki a Szent Lélek megerősítését keresi, a tanítás során azt bőven megtalálja. A világ - mint még soha ezelőtt - keres, és ha a barátok új eltökéltséggel, az előttük álló nemes feladatra teljesen megszentelve kiállnak, Isten Dicsőséges Hite diadalt diadal után fog aratni.

(Egy 1956. február 2-án az Anchorage-i Körzet Bahá'íainak Szellemi Tanácsához írt levélből)

Page 23

A barátoknak észre kell venniük a Szent Lélek Hatalmát, amely nyilvánvaló és ezúttal Bahá'u'lláh megjelenésével segíti munkájukat. Ha magukat teljesen a Szent Lélek befolyása és útmutatása alá helyezik, nincs oly mennyei vagy földi erő, amely hatni tudna rájuk.

(Egy hívőnek írt, 1957. augusztus 11-én kelt Ievélből)

Page 24

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :