Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Nieuwe Testament

NT 01 Mattheus
NT 02 Markus
NT 03 Lukas
NT 04 Johannes
NT 05 Handelingen
NT 06 Romeinen
NT 07 1Corinthiërs
NT 08 2Corinthiërs
NT 09 Galaten
NT 10 Epheziërs
NT 11 Philippenzen
NT 12 Colossenzen
NT 13 1Thessalonica
NT 14 2Thessalonica
NT 15 1Timotheus
NT 16 2Timotheus
NT 17 Titus
NT 18 Philemon
NT 19 Hebreën
NT 20 Jakobus
NT 21 1Petrus
NT 22 2Petrus
NT 23 1Johannes
NT 24 2Johannes
NT 25 3Johannes
NT 26 Judas
NT 27 Openbaringen
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Nieuwe Testament : NT 10 Epheziërs
Ephezi�rs 1

1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door den wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus te Efeze:

1:2 Genade zij met u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus!

1:3 Geloofd zij de God en Vader, van onzen Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met allen geestelijken zegen in hemelse goederen in Christus,

1:4 gelijk Hij ons verkoren heeft in hem, eer de grond der wereld gelegd was, opdat wij heilig en onberispelijk voor Hem zouden zijn in liefde;

1:5 en Hij heeft ons te voren verordend om zijne kinderen te zijn, door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijnen wil,

1:6 tot lof zijner heerlijke genade, door welke Hij ons heeft aangenaam gemaakt in den Geliefde,

1:7 in wien wij hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden, naar den rijkdom zijner genade,

1:8 welke ons rijkelijk verleend is in alle wijsheid en kennis;

1:9 en hij heeft ons doen weten de verborgenheid van zijnen wil, naar zijn welbehagen, gelijk Hij bij zichzelven had voorgenomen,

1:10 om in de bedeling van de volheid der tijden alles wederom in Christus bijeen te vergaderen, beide wat in den hemel en wat op de aarde is,

1:11 in hem, door wien wij ook tot het erfdeel gekomen zijn, wij die te voren verordineerd zijn naar het voornemen desgenen, die alle dingen werkt naar den raad van zijnen wil;

1:12 opdat wij tot lof zijner heerlijkheid zouden zijn, wij die te voren op Christus gehoopt hebben:

1:13 in wien ook gij, nadat gij gehoord hebt het woord der waarheid, het evangelie van uwe zaligheid; in wien ook gij, toen gij geloofdet, verzegeld zijt geworden met den Heiligen Geest der belofte,

1:14 die het onderpand van onze erfenis is tot onze verlossing, opdat wij zijn eigendom werden, tot lof zijner heerlijkheid.

1:15 Daarom ook ik, nadat ik gehoord heb van uw geloof in den Heere Jezus, en van uwe liefde tot alle heiligen,

1:16 zo houd ik niet op voor u te danken, en gedenk u in mijn gebed;

1:17 opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring, om hem te kennen,

1:18 en verlichte ogen uws verstands, opdat gij erkennen moogt welke de hoop uwer roeping zij, en welke de rijkdom zijner heerlijke erfenis bij de heiligen zij,

1:19 en welke de overvloedige grootheid zij van zijne kracht aan ons, die geloven, naar de werking zijner sterke macht,

1:20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij hem uit de doden heeft opgewekt, en gezet aan zijne rechterhand in den hemel,

1:21 boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alwat genoemd kan worden, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

1:22 en Hij heeft alle dingen onder zijne voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd over alles,

1:23 welke is zijn lichaam, de volheid desgenen, die alles in allen vervult.

Ephezi�rs 2

2:1 En ook u [heeft Hij levend gemaakt], toen gij dood waart door overtredingen en zonden,

2:2 waarin gij eertijds gewandeld hebt naar de wijze dezer wereld, en naar den vorst, die in de lucht heerst, den geest, die in dezen tijd zijn werk heeft in de kinderen der ongehoorzaamheid,

2:3 onder welke wij ook allen eertijds onzen wandel gehad hebben in de lusten van ons vlees, doende den wil des vleses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen.

2:4 Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijne grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad,

2:5 ook ons, toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt--want uit genade zijt gij zalig geworden

2:6 --en heeft ons mede opgewekt, en mede in den hemel gezet in Christus Jezus;

2:7 opdat Hij zou betonen in de toekomende tijden den uitnemenden rijkdom zijner genade, door zijne goedertierendheid over ons in Christus Jezus.

2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave;

2:9 niet uit de werken, opdat niemand zich beroeme.

2:10 Want wij zijn zijn werk, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God te voren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

2:11 Daarom, gedenkt daaraan, dat gij, die eertijds naar het vlees heidenen geweest zijt, en de onbesnedenheid genaamd werdt door degenen, die genaamd zijn de besnijdenis naar het vlees, die met de hand geschiedt--

2:12 dat gij te dier tijd waart zonder Christus, uitgesloten van het burgerschap van Isra�l, en vreemd aan de verbonden der belofte; weshalve gij geen hoop hadt, en waart zonder God in de wereld.

2:13 Maar nu zijt gij, die eertijds verre waart, in Christus Jezus nabij geworden door het bloed van Christus.

2:14 Want hij is onze vrede, die beiden heeft tot ��n gemaakt, en heeft afgebroken den scheidsmuur, die daartussen was,

2:15 daarmede, dat hij door zijn vlees de vijandschap wegnam, namelijk de wet, die in geboden gesteld was, opdat hij deze twee tot ��n nieuwen mens in zichzelven zou scheppen, en vrede maken,

2:16 en opdat hij beiden in ��n lichaam met God zou verzoenen door het kruis, de vijandschap gedood hebbende door zichzelven;

2:17 en hij is gekomen, en heeft in het Evangelie den vrede verkondigd aan u, die verre waart, en aan degenen, die nabij waren;

2:18 want door hem hebben wij beiden in ��nen Geest den toegang tot den Vader.

2:19 Zo zijt gij nu niet meer gasten en vreemdelingen, maar medeburgers der heiligen, en Gods huisgenoten,

2:20 gebouwd op den grond der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is,

2:21 op welken het gehele gebouw, in elkander gevoegd, opwast tot een heiligen tempel in den Heer;

2:22 op welken ook gij medegebouwd wordt tot ene woonstede Gods in den Geest.

Ephezi�rs 3

3:1 Om deze oorzaak [ben] ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, heidenen,

3:2 indien gij althans gehoord hebt van het ambt der genade Gods, die mij voor u gegeven is,

3:3 dat mij deze verborgenheid door openbaring is bekend geworden, gelijk ik te voren met enkele woorden geschreven heb,

3:4 waaraan gij, indien gij het leest, kunt bemerken mijn inzicht in de verborgenheid van Christus,

3:5 welke den kinderen der mensen in de verleden tijden niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijne heilige apostelen en profeten door den Geest: namelijk,

3:6 dat de heidenen medeerfgenamen zijn, en mede�ngelijfd, en medegenoten zijner belofte in Christus door het Evangelie,

3:7 waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods, die mij naar de werking zijner kracht gegeven is.

3:8 Mij, den allerminste onder alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen te verkondigen den ondoorgrondelijken rijkdom van Christus,

3:9 en in het licht te stellen, welke de bedeling der verborgenheid zij, die van oudsher verborgen geweest is in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,

3:10 opdat nu door de gemeente zou bekend gemaakt worden aan de overheden en machten in den hemel de menigvuldige wijsheid Gods,

3:11 naar het voornemen, dat Hij van eeuwigheid heeft opgevat in Christus Jezus, onzen Heer,

3:12 door wien wij hebben de vrijmoedigheid en den toegang, in alle vertrouwen, door het geloof in hem.

3:13 Daarom bid ik, dat gij niet moedeloos wordt om mijne droefenissen voor u, die uwe eer zijn.

3:14 Om deze oorzaak buig ik mijne knie�n voor den Vader van onzen Heere Jezus Christus,

3:15 die de rechte Vader is over al wat kinderen heet, in den hemel en op de aarde,

3:16 opdat Hij u kracht geve, naar den rijkdom zijner heerlijkheid, dat gij sterk wordt door zijnen Geest naar den inwendigen mens,

3:17 en dat Christus door het geloof in uwe harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond wordt;

3:18 opdat gij moogt begrijpen met alle heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij,

3:19 en de liefde van Christus erkennen, die de kennis te boven gaat; opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

3:20 Hem nu, die overvloedig doen kan boven al wat wij bidden of verstaan, naar de kracht, die in ons werkt,

3:21 Hem zij eer in de gemeente, die in Christus Jezus is, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Ephezi�rs 4

4:1 Zo vermaan ik u nu, ik, de gevangene in den Heer, dat gij wandelt gelijk het der roeping betaamt, waarmede gij geroepen zijt,

4:2 met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, en met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;

4:3 en zijt naarstig om te onderhouden de eenheid des Geestes door den band des vredes:

4:4 ��n lichaam en ��n Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot ��ne hoop uwer roeping;

4:5 ��n Heer, ��n geloof, ��n doop;

4:6 ��n God en Vader van allen, die over allen en door allen en in u allen is.

4:7 Maar aan elk onder ons is de genade gegeven naar de maat van Christus' gave.

4:8 Daarom zegt Hij: "Hij is opgevaren in de hoogte, en heeft gevangenen buit gemaakt, en heeft den mensen gaven gegeven".

4:9 Dit nu: Hij is opgevaren, wat is het anders dan dat hij te voren is nedergedaald in de onderste plaatsen der aarde?

4:10 Die nedergedaald is, is dezelfde, die opgevaren is boven alle hemelen, opdat hij alles vervullen zou.

4:11 En hij heeft sommigen tot apostelen gegeven, en sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leeraars;

4:12 opdat de heiligen bereid zouden worden tot het werk des ambts, waardoor Christus' lichaam opgebouwd wordt,

4:13 totdat wij allen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van Gods Zoon, en een volwassen man worden, naar de maat van Christus' volkomen ouderdom

4:14 opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, als golven bewogen en geslingerd door allerlei wind der leer, door bedriegerij der mensen en arglistigheid, waarmede zij heimelijk aankomen om te verleiden,

4:15 maar, de waarheid betrachtende in liefde, wassen in alle delen aan hem, die het hoofd is, Christus,

4:16 uit wien het gehele lichaam, samengevoegd en verbonden door alle gewrichten, die elkander handreiking doen naar het werk van elk lid in zijne mate, den wasdom des lichaams verkrijgt tot zijne opbouwing in de liefde.

4:17 Zo zeg ik nu dit en betuig het in den Heer: gij zult niet meer wandelen gelijk de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun gemoed,

4:18 wier verstand verduisterd is, en die vervreemd zijn van het leven, dat uit God is, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;

4:19 die gevoelloos zijn, en zichzelven overgeven aan ontucht; die allerlei onreinheid bedrijven met gierigheid.

4:20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd,

4:21 indien gij althans van hem gehoord hebt en in hem onderwezen zijt, gelijk de waarheid in Jezus is:

4:22 zo legt nu af, wat betreft den vorigen wandel, den ouden mens, die zichzelven door lusten der dwaling verderft,

4:23 en vernieuwt uzelven in den geest uws gemoeds,

4:24 en doet den nieuwen mens aan, die naar God geschapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid.

4:25 Daarom legt de leugen af, en spreekt de waarheid, ieder met zijnen naaste; nademaal wij onder elkander leden zijn.

4:26 Wordt toornig en zondigt niet; laat de zon over uwen toorn niet ondergaan,

4:27 geeft ook geen ruimte aan den duivel.

4:28 Wie gestolen heeft, die stele niet meer, maar arbeide, en werke met de handen wat goeds, opdat hij hebbe mede te delen aan den behoeftige.

4:29 Laat geen vuile rede uit uwen mond gaan, maar hetgeen nuttig is tot stichting, waar het nodig is, opdat het aangenaam zij te horen.

4:30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, met welken gij verzegeld zijt tot op den dag der verlossing.

4:31 Alle bitterheid en gramschap en toorn en gekijf en lastering zij ver van u, benevens alle boosheid;

4:32 maar zijt onder elkander vriendelijk, barmhartig, en vergeeft elkander, gelijk God ook u vergeven heeft in Christus.

Ephezi�rs 5

5:1 Zo zijt nu Gods navolgers, als geliefde kinderen,

5:2 en wandelt in de liefde; gelijk ook Christus ons liefgehad en zichzelven voor ons overgegeven heeft tot een gave en offer, Gode tot een liefelijken reuk.

5:3 Maar laat hoererij en alle onreinheid of hebzucht onder u ook niet eens genoemd worden, gelijk den heiligen betaamt;

5:4 ook geen schandelijke woorden, en zotteklap, of gekkernij, die u niet betamen, maar veeleer dankzegging.

5:5 Want dit moet gij weten, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard--die een afgodendienaar is--erfdeel heeft aan het rijk van Christus en van God.

5:6 Laat niemand u verleiden met ijdele woorden; want om deze dingen komt Gods toorn over de kinderen der ongehoorzaamheid.

5:7 Daarom zijt hunne medegenoten niet.

5:8 Want gij waart weleer duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heer; wandelt als kinderen des lichts, --

5:9 want de vrucht des Geestes is alle goedheid en gerechtigheid en waarheid

5:10 --en beproeft wat den Heer welbehagelijk is.

5:11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze veeleer.

5:12 Want hetgeen heimelijk door hen geschiedt, is zelfs schandelijk te zeggen.

5:13 Maar dit alles wordt openbaar, wanneer het door het licht bestraft wordt; want alwat openbaar wordt, dat is licht.

5:14 Daarom zegt Hij: "Ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal u verlichten".

5:15 Zo ziet nu toe, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen;

5:16 en koopt den tijd uit, want het is een kwade tijd.

5:17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat wat de wil des Heren is.

5:18 En drinkt u niet vol wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vol van den Geest,

5:19 en spreekt onder elkander in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingt en speelt den Heer in uw hart;

5:20 en zegt altijd dank voor alles Gode en den Vader, in den naam van onzen Heere Jezus Christus,

5:21 en zijt elkander onderdanig in de vreze Gods.

5:22 Gij vrouwen, zijt uw mannen onderdanig, als den Heer;

5:23 want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is; en hij is de Heiland des lichaams.

5:24 Maar gelijk nu de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haren mannen in alle dingen.

5:25 Gij mannen, hebt uwe vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente heeft liefgehad en zichzelven voor haar heeft overgegeven,

5:26 opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende door het waterbad in het woord,

5:27 opdat hij haar zichzelven zou voorstellen als ene gemeente, die heerlijk zij, die geen vlek of rimpel of iets dergelijks hebbe, maar dat zij heilig zij en onberispelijk.

5:28 Alzo moeten ook de mannen hunne vrouwen liefhebben als hunne eigene lichamen. Wie zijne vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief;

5:29 want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en verzorgt het, gelijk ook de Heer de gemeente;

5:30 want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente.

5:31 "Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zijne vrouw aanhangen, en die twee zullen ��n vlees zijn".

5:32 Deze verborgenheid is groot; ik zeg dit namelijk van Christus en de gemeente.

5:33 Maar ook gij, ieder hebbe zijne eigene vrouw lief als zichzelven; en de vrouw eerbiedige den man.

Ephezi�rs 6

6:1 Gij kinderen, weest gehoorzaam aan uwe ouders in den Heer; want dat is recht.

6:2 "Eer vader en moeder", --dit is het eerste gebod, dat ene be lofte heeft:

6:3 "opdat het u welga en gij lang leeft op de aarde".

6:4 En gij vaders, verwekt uwe kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in tucht en vermaning voor den Heer.

6:5 Gij knechten, weest gehoorzaam aan uwe lichamelijke heren met vrees en beven, in eenvoudigheid uws harten, als aan Christus;

6:6 niet met dienst voor ogen alleen, als om mensen te behagen, maar als knechten van Christus, die den wil Gods van harte doen,

6:7 dienende met goedwilligheid den Heer en niet de mensen;

6:8 en weet, dat al wat ieder goeds zal doen, hij dat van den Heer ontvangen zal, hij zij knecht of vrije.

6:9 En gij heren, doet hetzelfde ook jegens hen, en laat het dreigen na, wetende, dat ook uw Heer in den hemel is, en dat bij hem geen aanzien des persoons is.

6:10 Voorts mijne broeders, wordt sterk in den Heer en in de macht zijner sterkte.

6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staande blijven tegen de listige aanvallen des duivels;

6:12 want wij hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, namelijk tegen de heren der wereld, die in de duisternis dezer eeuw heersen, tegen de boze geesten onder den hemel.

6:13 Daarom grijpt de gehele wapenrusting Gods aan, opdat gij in den kwaden dag tegenstand moogt bieden, en alles w�l uitvoeren en het veld behouden.

6:14 Zo staat nu, uwe lende omgord hebbende met waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid,

6:15 en geschoeid aan de voeten, opdat gij gereed zijt [tot de prediking] van het Evangelie des vredes;

6:16 maar V��r alle dingen, grijpt het schild des geloofs aan, waarmede gij alle vurige pijlen des bozen kunt uitblussen;

6:17 en neemt den helm des heils, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods woord.

6:18 En bidt steeds te allen tijde, met alle gebed en smeeking in den Geest; en waakt daartoe met alle volharding en smeeking voor alle heiligen,

6:19 en voor mij, opdat mij gegeven worde het woord met een vrijmoedig openen mijns monds, opdat ik moge bekendmaken de verborgenheid van het Evangelie,

6:20 van hetwelk ik een bode ben in een keten; opdat ik daarin vrijmoedig moge handelen en spreken zoals het behoort.

6:21 En opdat gij ook weet, hoe het met mij staat en wat ik doe, zo zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heer, dit alles bekendmaken;

6:22 welken ik te dien einde tot u gezonden heb, opdat gij zoudt vernemen hoe het met mij staat, en opdat hij uwe harten zou vertroosten.

6:23 Vrede zij den broederen, en liefde met geloof, van God, den Vader, en den Heere Jezus Christus.

6:24 Genade zij met allen, die onzen Heere Jezus Christus in onverderflijkheid liefhebben. Amen.


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :