Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Nieuwe Testament

NT 01 Mattheus
NT 02 Markus
NT 03 Lukas
NT 04 Johannes
NT 05 Handelingen
NT 06 Romeinen
NT 07 1Corinthiërs
NT 08 2Corinthiërs
NT 09 Galaten
NT 10 Epheziërs
NT 11 Philippenzen
NT 12 Colossenzen
NT 13 1Thessalonica
NT 14 2Thessalonica
NT 15 1Timotheus
NT 16 2Timotheus
NT 17 Titus
NT 18 Philemon
NT 19 Hebreën
NT 20 Jakobus
NT 21 1Petrus
NT 22 2Petrus
NT 23 1Johannes
NT 24 2Johannes
NT 25 3Johannes
NT 26 Judas
NT 27 Openbaringen
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Nieuwe Testament : NT 25 3Johannes
3Johannes 1

1:1 De oudste aan Gajus, den geliefde dien ik liefheb in waarheid.

1:2 Geliefde, V��r alle dingen wens ik, dat het u welga en gij gezond zijt, gelijk het uwe ziel welgaat.

1:3 Want ik was zeer verblijd, als er broeders kwamen en getuigden van uwe waarheid, gelijk gij wandelt in de waarheid.

1:4 Ik heb geen groter vreugde dan die, dat ik hoor, dat mijne kinderen in de waarheid wandelen.

1:5 Geliefde, gij handelt getrouwelijk, in hetgeen gij doet aan de broederen, en dat wel aan vreemde,

1:6 die van uwe liefde getuigd hebben voor de gemeente; en gij hebt w�l gedaan, dat gij voor hunne reis gezorgd hebt, op Gode waardige wijze.

1:7 Want om zijns naams wil zijn zij uitgegaan zonder van de heidenen iets aan te nemen.

1:8 Nu moeten wij dezulken ondersteunen, opdat wij medehelpers der waarheid mogen worden.

1:9 Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Di�trefes, die onder hen de eerste wil zijn, stoort zich niet aan ons.

1:10 Daarom, als ik kom, zal ik hem zijne werken herinneren, die hij doet, pratende met kwade woorden tegen ons; en zich hiermede niet vergenoegende, neemt hij niet alleen zelf de broeders niet op, maar belet ook degenen, die het willen doen, en stoot hen uit de gemeente.

1:11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, die is van God; wie kwaad doet, die heeft God niet gezien.

1:12 Dem�trius heeft de getuigenis van iedereen, en van de waarheid zelve; en wij getuigen ook; en gijlieden weet, dat onze getuigenis waar is.

1:13 Ik had veel te schrijven, maar ik wilde niet met inkt en pen aan u schrijven;

1:14 maar ik hoop u welhaast te zien, dan zullen wij mondeling met elkander spreken. (1-15) Vrede zij u! U groeten de vrienden. Groet de vrienden bij name.


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :